Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Понеділок, 10.12.2018, 14:37
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці для персоналу рентгенівських відділень

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.1. До самостійної роботи в рентгенодіагностичних відділеннях допускаються особи віком старше 18 років, які пройшли спеціальну підготовку і віднесені наказом по установі до персоналу категорії А згідно з вимогами «Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки ОСПОРБ-99» СП 2.6.1.799-99.
1.2. При проведенні рентгенологічних досліджень виділяють дві групи осіб, що опромінюються - А і Б.
1.3. До групи А відносяться співробітники, безпосередньо зайняті у проведенні рентгенодіагностичних досліджень (лікарі-рентгенологи, рентгенолаборантом, санітарки, інженери і техніки з налагодження та експлуатації рентгенівської апаратури).
1.4. До групи Б ставляться співробітники, що знаходяться за умовами роботи у сфері дії іонізуючого випромінювання: співробітники, що працюють в суміжних з рентгенівським кабінетом приміщеннях, фахівці, що не входять за посадовими обов'язками в штат рентгенівського відділення, але беруть участь у проведенні рентгенівських досліджень.
1.5. Персонал відділення груп А і Б повинен знати і дотримуватися гранично допустимі дози опромінення. Так, для персоналу групи А ефективна доза опромінення не повинна перевищувати 0,02 Зв на рік у середньому за будь-які послідовні 5 років, але не більше 0,05 Зв на рік. Ефективна доза для персоналу не повинна перевищувати за період трудової діяльності (50 років) 1,0 Зв. Для персоналу групи Б основні межі доз рівні ¼ значень для персоналу групи А відповідно до «Норм радіаційної безпеки. НРБ-99 ».
1.6. Жіночий персонал повинен звільнятися від роботи у відділенні на весь період вагітності з моменту її медичного підтвердження.
1.7. Персонал відділення повинен проходити медичний огляд при вступі на роботу і періодичні медичні огляди не рідше одного разу на рік. До роботи допускаються особи, які не мають медичних протипоказань до роботи з іонізуючим випромінюванням.
1.8. Персонал, зайнятий в рентгенодіагностичних відділеннях, повинен мати I кваліфікаційну групу з електробезпеки і щорічно проходити перевірку знань.
1.9. Знову надійшли, а також особи, тимчасово направлені на роботу у відділення, повинні пройти вступний інструктаж з охорони праці.
1.10. Кожен новоприйнятий на роботу в відділення повинен пройти первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці. Повторний інструктаж персонал повинен проходити на робочому місці не рідше одного разу на квартал, а позаплановий - при зміні умов праці, порушеннях охорони праці та нещасних випадках.
1.11. Персонал відділення зобов'язаний:
- Керуватися посадовими інструкціями;
- Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
- Не допускати відхилень від встановленого технологічного процесу роботи з джерелами іонізуючого випромінювання;
- Виконувати вимоги основних нормативних документів, наведених вище, технічних описів, інструкцій з експлуатації на встановлену у відділенні апаратуру, а також цієї інструкції;
- Володіти принципами дії та умовами експлуатації технологічного обладнання кабінету;
- Володіти прийомами надання першої допомоги;
- Доповідати безпосередньому керівнику про кожну несправності обладнання або виникненні аварії;
- Утримувати в порядку і чистоті відділення;
- Не допускати захаращення відділення невикористовуваної апаратурою та меблями.
1.12. Персонал відділення зобов'язаний дотримуватися режиму праці та відпочинку.
1.13. Персонал відділення повинен володіти правилами захисту від впливу наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:
- Підвищеного рівня іонізуючого випромінювання в робочій зоні;
- Підвищеної концентрації токсичних компонентів захисних матеріалів на робочих поверхнях і в повітрі робочих приміщень;
- Підвищеної концентрації озону, оксидів азоту і від повітряних електричних розрядів в високовольтних пристроях;
- Небезпечного рівня напруги в електричних ланцюгах;
- Підвищеного рівня шуму, створюваного електричними приводами, повітряними вентиляторами.
1.14. Застосування засобів індивідуального захисту обов'язково, якщо персонал знаходиться в процедурній. Норми використання засобів індивідуального захисту встановлюються залежно від призначення рентгенодіагностичного кабінету.
1.15. Індивідуальні захисні засоби повинні мати штампи і позначки, що вказують їх свинцевий еквівалент і дату перевірки. Перевірка захисних властивостей проводиться один раз на два роки службою радіаційної безпеки.
1.16. Індивідуальні захисні засоби повинні допускати вологу обробку. При виявленні свинцевого пилу, яка свідчить про порушення санітарно - гігієнічних вимог до експлуатації засобів захисту, повинна проводитися вологе прибирання з використанням 1 - 2% розчину оцтової кислоти.
1.17. При роботі з діагностичним апаратом при горизонтальному положенні поворотного стола-штатива всі особи, що беруть участь у дослідженні, повинні застосовувати колективні і індивідуальні засоби захисту.
1.18. Забороняється рентгенолаборантом обслуговувати одночасно два або більше рентгенівських апарату, що працюють в різних кабінетах, навіть при загальній кімнаті управління.
1.19. На відділення поширюються загальні вимоги безпеки, які пред'являються до джерел електроенергії і електричним апаратам побутового призначення.
1.20. При нещасному випадку або несправності устаткування, пристосувань і інструментів персонал повинен відключити головний мережевий рубильник і поставити до відома про це завідувача відділенням.
1.21. Персонал відділення повинен:
- При виникненні пожежі викликати пожежну команду, міліцію та вжити заходів щодо ліквідації пожежі первинними засобами пожежогасіння;
- За інших аварійних ситуаціях (короткому замиканні, обриві ланцюга, пошкодженні радіаційного захисту апарату, поломці комунікаційних систем водопостачання, каналізації, опалення та вентиляції) припинити роботу і викликати відповідні аварійні ремонтні служби.
1.22. Персонал відділення повинен дотримуватися правил особистої гігієни.
1.23. Забороняється персоналу відділення:
- Працювати без спецодягу, захисних пристосувань, засобів індивідуального захисту, індивідуальних дозиметрів;
- Користуватися пошкодженими засобами індивідуального захисту або з вичерпаним терміном служби;
- Працювати при відключених системах водопостачання, каналізації, вентиляції;
- Приймати їжу і курити на робочих приміщеннях.
1.24. Персонал відділення повинен зберігати харчові продукти, домашній одяг та інші предмети, що не мають відношення до роботи, тільки в спеціально виділених місцях.
1.25. Біля входу в процедурну кабінету рентгенодіагностики на висоті 1,6 - 1,8 м від підлоги або над дверима повинна розміщуватись світлове табло (сигнал) «Не входити» біло-червоного кольору, автоматично спалахує при включенні рентгенівського апарату. Допускається нанесення на світловий сигнал знака радіаційної небезпеки.
1.26. Персонал несе відповідальність відповідно до чинного законодавства Російської Федерації за дотримання вимог цієї інструкції.
2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перед початком роботи персонал відділення повинен перевірити наявність індивідуальних дозиметрів, переконатися у відсутності сторонніх осіб в процедурному приміщенні і провести візуальну перевірку справності рентгенівського апарату (рухомих частин, електропроводки, високовольтного кабелю, заземлюючих проводів в кабінеті і т.д.). Потім слід перевірити електричну напругу лінії живлення і зробити пробне включення рентгенівського апарату на різних режимах роботи.
2.2. Забороняється працювати при несправних блокувальних пристроях і вимірювальних приладах рентгенівських апаратів.
2.3. При включеному в електричну мережу рентгенівському апараті рентгенолаборант не має права виходити з рентгенівського кабінету.
2.4. Перед початком дослідження особи, які працюють з джерелами рентгенівського випромінювання, повинні надіти індивідуальні засоби захисту в залежності від номенклатури засобів захисту, призначених для роботи в спеціалізованому кабінеті.
2.5. Персонал відділення повинен переконатися у справності систем вентиляції, водопостачання, каналізації та електроосвітлення. У разі виявлення несправностей він повинен повідомити завідувачу відділенням.
2.6. До початку роботи персонал повинен провести перевірку справності обладнання, реактивів, дія блокувальних пристроїв, схоронність засобів радіаційного захисту, цілісність заземлюючих проводів. При виявленні несправностей необхідно призупинити роботу і викликати службу, що здійснює технічне обслуговування та ремонт.
2.7. При змінній роботі рентгенівського кабінету порядок здачі та приймання зміни визначається внутрішньою інструкцією, що розробляється завідуючим відділенням, з урахуванням функціональних особливостей кожного кабінету.
3. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Медичні рентгенологічні дослідження повинні проводитися тільки особами, які пройшли спеціалізацію з рентгенології, навченими правилам проведення досліджень.
3.2. Індивідуальний дозиметричний контроль персонал повинен проводити засобами вимірювання рентгенівського випромінювання з енергією 15 - 140 кеВ при основної похибки не більше +/- 20% відповідно до СанПіН 2.6.1.1192-03. Засоби вимірювання рентгенівського випромінювання повинні мати свідоцтва повірки, проведеної у встановлені терміни. Індивідуальний дозиметричний контроль має проводитися постійно. Щокварталу результат дозиметричного контролю реєструється в робочому журналі.
3.3. Індивідуальні річні дози опромінення повинні фіксуватися в картці обліку індивідуальних доз. Картка обліку доз працівника повинна передаватися в разі його переведення на нове місце роботи.
3.4. У разі виникнення позаштатних (аварійних) ситуацій персонал повинен діяти відповідно до внутрішньої інструкцією, розробленою завідуючим відділенням.
3.5. До нештатних ситуацій в рентгенівському кабінеті належать:
- Пошкодження радіаційного захисту апарата або кабінету;
- Коротке замикання і обрив в системах електроживлення;
- Замикання електричного ланцюга через тіло людини;
- Механічна поломка елементів рентгенівського апарату;
- Поломка комутаційних систем водопостачання, каналізації, опалення та вентиляції;
- Аварійний стан стін, підлоги і стелі;
- Пожежа.
3.6. Забороняється залишати апарат без нагляду під час роботи або доручати нагляд особам, які не мають право працювати на апараті.
4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

4.1. При радіаційної аварії персонал повинен:
- Довести до відома завідувача відділенням та особа, відповідальна за радіаційний контроль;
- Евакуювати хворого з приміщення, закрити захисну двері, опечатати її і вивісити табличку про аварійний стан;
- Для усунення аварії завідувач відділенням повинен викликати ремонтну бригаду.
4.2. При підозрі на опромінення персоналу вище норм завідувач відділенням зобов'язаний організувати термінову перевірку причин, що викликали переопромінення, оцінити отриману дозу, направити постраждалих на медичне обстеження. За отриманими результатами завідувач відділенням повинен визначити можливість подальшої роботи персоналу в сфері іонізуючого випромінювання.
4.3. При нерадіаційної аварії персонал повинен відключити головний мережевий рубильник і поставити до відома завідувача відділенням.
4.4. У випадку аварії постраждалим повинна бути надана перша медична допомога.
5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

5.1. Привести в порядок робоче місце.
5.2. Привести апарати в початковий стан, відключити або перевести в режим, обумовлений інструкцією по експлуатації.
5.3. Вимкнути всі системи електропостачання.
5.4. Провести вологе прибирання усіх приміщень, вимити підлогу і продезінфікувати елементи та приладдя рентгенівського апарату, з якими стикалися пацієнт і медичний персонал.
5.5. Завідувач відділенням (кабінетом) повинен перевірити правильність ведення облікової документації.


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (04.09.2013)
Переглядів: 5043 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
 

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці