Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Понеділок, 10.12.2018, 14:31
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці для персоналу відділень радіонуклідної діагностики

Інструкція з охорони праці для персоналу відділень радіонуклідної діагностики

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.1. Відповідно до вимог «Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки ОСПОРБ-99» СП 2.6.1.799-99 до самостійної роботи в радіонуклідних відділеннях допускаються особи віком не молодше 18 років, які пройшли спеціальну підготовку і віднесені наказом по установі до персоналу відділення (категорія А).
1.2. При проведенні радіонуклідних досліджень виділяють дві категорії опромінюваних осіб - А і Б.
До персоналу категорії А відносяться співробітники відділення, безпосередньо зайняті у проведенні радіонуклідної діагностики (лікарі - радіологи, медичні сестри, санітарки, інженери і техніки з налагодження та експлуатації апаратури для радіонуклідної діагностики).
До персоналу групи Б ставляться співробітники відділення, що знаходяться за умовами роботи у сфері дії іонізуючого випромінювання.
1.3. Персонал відділення груп А і Б повинен знати і дотримуватися гранично допустимі дози опромінення. Так, для персоналу групи А ефективна доза опромінення персоналу не повинна перевищувати 0,02 Зв на рік за будь-які послідовні 5 років, але не більше 0,05 Зв на рік. Ефективна доза для персоналу не повинна перевищувати за період трудової діяльності (50 років) 1,0 Зв. Для персоналу групи Б величини ефективних доз складають ¼ від величин для групи А відповідно до «Норм радіаційної безпеки. НРБ-99 ».
1.4. Жінки повинні звільнятися від безпосередньої роботи у відділенні на весь період вагітності з моменту її медичного підтвердження.
1.5. Персонал відділення повинен проходити обов'язковий медичний огляд при вступі на роботу і періодичні огляди не рідше одного разу на рік. До роботи у відділенні допускаються особи, які не мають медичних протипоказань для роботи з іонізуючим випромінюванням.
1.6. Персонал, зайнятий в радіонуклідних відділеннях, повинен мати I кваліфікаційну групу з електробезпеки і щорічно проходити перевірку знань. Присвоєння I групи оформляється в установленому порядку.
1.7. Знову надійшли, а також особи, тимчасово направлені на роботу у відділення, повинні пройти вступний інструктаж з охорони праці
1.8. Кожен новоприйнятий на роботу в відділення повинен пройти первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці. Повторний інструктаж персонал відділення повинен проходити на робочому місці не рідше одного разу на квартал.
1.9. Персонал відділення зобов'язаний:
- Керуватися посадовими інструкціями;
- Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
- Не допускати відхилень від встановленого технологічного процесу роботи з джерелами іонізуючого випромінювання;
- Виконувати вимоги основних нормативних документів, наведених вище технічних описів та інструкцій з експлуатації на встановлену у відділенні апаратуру, а також цієї інструкції;
- Володіти принципами дії та умовами експлуатації технологічного обладнання кабінету;
- Володіти прийомами надання першої медичної допомоги;
- Доповідати безпосередньому керівнику про несправності обладнання або виникнення аварії;
- Утримувати в порядку і чистоті відділення, не допускати його забруднення невикористовуваної апаратурою та меблями.
1.10. Персонал відділення зобов'язаний виконувати вимоги щодо дотримання режимів праці та відпочинку.
1.11. Персонал відділення повинен володіти правилами захисту від впливу наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:
- Підвищеного рівня іонізуючого випромінювання в робочій зоні;
- Підвищеної концентрації радіонуклідів на робочих поверхнях і в повітрі робочих приміщень;
- Небезпечного рівня напруги в електричних ланцюгах;
- Підвищеного рівня шуму, створюваного електричними приводами, повітряними вентиляторами.
1.12. Персонал відділення повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту в залежності від призначення кабінету радіонуклідної діагностики.
1.13. Персонал відділення повинен бути забезпечений наступними колективними засобами захисту:
- Стаціонарними захисними огородженнями;
- Захисними ширмами, екранами;
- Захисно - технологічним обладнанням;
- Пристроями для транспортування і зберігання джерел випромінювання;
- Захисним заземленням устаткування;
- Системою вентиляції та очищення повітря;
- Пристроями зберігання радіоактивних відходів.
1.14. Генератор короткоживучих ізотопів повинен бути поміщений в додаткову радіаційний захист для запобігання опромінення персоналу.
1.15. На відділення поширюються загальні вимоги безпеки, які пред'являються до джерел електроенергії і електричним апаратам побутового призначення.
1.16. При нещасному випадку або несправності устаткування, пристосувань і інструментів персонал повинен відключити головний мережевий рубильник і поставити до відома завідувача відділенням.
1.17. Персонал відділення повинен:
- При виникненні пожежі викликати пожежну команду по телефону 101 і вжити заходів з ліквідації пожежі вуглекислотними вогнегасниками, первинними засобами пожежогасіння;
- За інших аварійних ситуаціях (короткому замиканні, обриві електричному ланцюзі, поломці комунікаційних систем водопостачання, каналізації, опалення та вентиляції) припинити роботу і викликати відповідні аварійні ремонтні служби.
1.18. Персонал відділення повинен дотримуватися правил особистої гігієни.
1.19. Забороняється персоналу відділення:
- Проводити технологічні операції з радіофармпрепаратів (РФП) поза робочим місцем без спеціальних літаків і піддонів;
- Зберігати і застосовувати препарати без етикеток, у пошкодженому флаконі;
- Пробувати на смак і запах використовувані препарати;
- Зберігати радіоактивні відходи на робочих місцях після закінчення роботи з радіонуклідами;
- Працювати без спецодягу, захисних пристосувань, засобів індивідуального захисту;
- Користуватися пошкодженими засобами індивідуального захисту або з вичерпаним терміном служби;
- Приймати їжу і курити в робочих приміщеннях;
- Працювати при відключених системах водопостачання, каналізації, вентиляції.
1.20. Персонал відділення повинен зберігати харчові продукти, домашній одяг та інші предмети, що не мають відношення до роботи в спеціально виділених місцях.
1.21. На дверях кабінетів відділення повинні бути вивішені знаки радіаційної небезпеки.
1.22. Персонал несе відповідальність відповідно до чинного законодавства Російської Федерації за дотримання вимог цієї інструкції.

2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перед початком роботи особа, відповідальна за зберігання РФП, має перевірити цілісність пломби на дверях сховища, відкрити сховище і видати на робоче місце необхідний препарат.
2.2. При прийманні генератора короткоживучих ізотопів і набору флаконів для елюювання і в цілях забезпечення збереження стерильності персонал повинен переконатися в цілісності опечатаній охоронної тари. У разі порушення місця опечатування охоронної тари виробу до роботи не допускаються.
2.3. Перед початком роботи персонал відділення повинен перевірити наявність індивідуальних дозиметрів, переконатися у відсутності сторонніх осіб в процедурному приміщенні і провести візуальну перевірку справності радіонуклідної апаратури (рухомих частин, електропроводки, високовольтного кабелю, заземлюючих проводів в кабінеті і т.д.). Про помічені несправності він повинен повідомити завідувачу відділенням і приступати до роботи після їх усунення, зробивши відповідні записи у формулярі приладу.
2.4. Перед початком досліджень особи, які працюють з джерелами іонізуючого випромінювання, повинні надіти засоби індивідуального захисту в залежності від номенклатури засобів захисту, призначених для роботи в спеціалізованому кабінеті.
2.5. Персонал відділення повинен переконатися у справності систем вентиляції, водопостачання, каналізації та електроосвітлення. Про помічені несправності він повинен повідомити завідувачу відділенням.
2.6. Персонал відділення повинен підготувати апарати, прилади і допоміжне обладнання до роботи, перевірити збереження засобів радіаційного захисту.
2.7. При змінній роботі відділення радіонуклідної діагностики порядок здачі та приймання зміни визначається внутрішньою інструкцією, що розробляється завідуючим відділенням, з урахуванням функціональних особливостей кожного кабінету відділення.

3. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Персонал відділення повинен дотримуватися оптимальний технологічний процес роботи з джерелами іонізуючого випромінювання відповідно до затверджених медичними методиками і внутрішньою інструкцією, розробленою завідуючим відділенням.
3.2. Протягом робочого дня сховище РФП має бути закрита на ключ.
3.3. Персонал відділення повинен володіти прийомами безпечної роботи з джерелами іонізуючих випромінювань відповідно до внутрішньої інструкцією.
3.4. Індивідуальний дозиметричний контроль персоналу має проводитися постійно з щоквартальною реєстрацією результатів в робочому журналі.
3.5. Індивідуальні річні дози опромінення повинні фіксуватися в картці обліку індивідуальних доз. Картка обліку доз працівника повинна передаватися на нове місце роботи працівника в разі переведення його на інше місце.
3.6. Випадки перевищення граничних допустимих рівнів мають бути розслідувані відповідно до внутрішньої інструкцією з ліквідації аварій, розробленої завідуючим відділенням.

4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

4.1. При радіаційної аварії персонал повинен поставити до відома завідувача відділенням та особа, відповідальна за радіаційний контроль.
4.2. Для усунення несправності апаратури завідувач відділенням повинен викликати ремонтну бригаду.
4.3. При підозрі на опромінення персоналу вище допустимих норм завідувач відділенням повинен організувати термінову перевірку причин, що викликали переопромінення, оцінити отриману дозу, направити постраждалих на медичне обстеження. За отриманими результатами завідувач відділенням повинен визначити можливість подальшої роботи персоналу в сфері іонізуючого випромінювання.
4.4. При радіоактивному забрудненні персоналу необхідно визначити ділянку і рівень забруднення, зняти одяг і відправити її в камеру витримки, провести необхідну дезактивацію забруднених ділянок тіла з наступним дозиметричним контролем. Допустиме забруднення шкіри, спецодягу, внутрішньої поверхні лицьових частин засобів індивідуального захисту не повинне перевищувати по альфа - активним нуклідів 2 част / (кв. См х хв.), По бета - активним нуклідами 200 част / (кв. См х хв.); поверхні приміщень постійного перебування персоналу та знаходиться в них устаткування - відповідно по альфа - активним нуклідів 5 - 20 част / (кв. см х хв.), по бета - активним нуклідів 2000 част / (кв. см х хв.).
4.5. При радіоактивному забрудненні виробничих приміщень і обладнання вище встановлених величин необхідно організувати прибирання, чітко позначивши місце аварійного забруднення, в окремих випадках організувати витримку обладнання до значень, що не перевищують допустимого рівня забруднення поверхні.
4.6. При пропажі РФП, наявності їх у підрозділі в кількості, що не відповідному документації, використанні не за призначенням персонал зобов'язаний поставити до відома керівника підрозділу.
4.7. При нерадіаційної аварії персонал повинен відключити головний мережевий рубильник, поставити до відома завідувача відділенням.

5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

5.1. Привести в порядок робоче місце.
5.2. Відправити радіоактивні відходи в сховище.
5.3. Провести дозиметричний самоконтроль спецодягу, тіла і рук.
5.4. Привести апарати в початковий стан, відключити або перевести в режим, обумовлений інструкцією по експлуатації.
5.5. Провести вологе прибирання усіх приміщень з миттям підлог і ретельної дезінфекцією елементів і приладдя радіодіагностичної апаратури, з якими стикається хворий і медичний персонал.
5.6. Особа, відповідальна за охорону праці, повинно провести дозиметричний контроль рівнів радіаційного забруднення робочого місця - при виявленні забрудненості організувати дезактивацію робочих поверхонь.
5.7. Відповідальний за зберігання РФП повинен відправити невикористані РФП в сховище і опечатати його.
5.8. Інженер повинен проконтролювати відключення всіх систем електропостачання.
5.9. Завідувач відділенням (кабінетом) повинен перевірити правильність ведення облікової документації.


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (04.03.2014)
Переглядів: 1212 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці