Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Вівторок, 20.11.2018, 03:45
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці при проведенні електричних вимірювань та випробувань

1. Загальні вимоги охорони праці

1.1. Під об'єктом випробувань (вимірювань) слід розуміти один або кілька однотипних об'єктів, які долають (вимірюваних) одночасно одним і тим же засобом випробувань (вимірювань).
1.2. Під випробуваннями (вимірами) обладнання слід розуміти випробування (вимірювання) діючих електроустановок, що знаходяться в експлуатації, а також випробування (вимірювання), що здійснюються при монтажі або ремонті обладнання.
1.3. До проведення вимірювань та випробувань електрообладнання допускається персонал, який пройшов спеціальну підготовку і перевірку знань Правил охорони праці (правил безпеки) при експлуатації електроустановок (далі - Правил) комісією, до складу якої включаються фахівці з випробувань обладнання, мають V групу - в електроустановках напругою понад 1000 в і IV групу - в електроустановках напругою до 1000 В.
1.4. До проведення вимірювань та випробувань електрообладнання допускаються працівники не молодше 18 років, які пройшли попередній медичний огляд і не мають протипоказань до виконання зазначеної роботи.
1.5. Працівник при прийомі на роботу проходить вступний інструктаж. Перед допуском до самостійної роботи працівник повинен пройти:
- Навчання за програмами підготовки за професією;
- Первинний інструктаж на робочому місці;
- Перевірку знань інструкцій: з охорони праці, з надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків на виробництві, з пожежної безпеки, щодо застосування засобів захисту, необхідних для безпечного виконання робіт.
1.6. Для виробничого навчання працівнику має бути надана термін, достатній для ознайомлення з обладнанням, апаратурою, оперативними схемами і одночасного вивчення необхідної для даної посади нормативної і технічної літератури.
1.7. До роботи з електровимірювальними приладами повинні допускатися працівники, які пройшли інструктаж і навчання безпечним методам праці, перевірку знань правил та інструкцій відповідно до займаної посади стосовно до виконуваної роботи з присвоєнням відповідної групи з електробезпеки і не мають медичних протипоказань.
1.8. Працівників, які суміщають професії, навчають і інструктують за правилами безпеки праці в повному обсязі з їх основної та сумісництвом професій (посад).
1.9. Допуск до самостійної роботи оформляється відповідним розпорядженням по структурному підрозділу підприємства.
1.10. Новоприйнятому працівникові видається кваліфікаційне посвідчення, в якому має бути зроблений відповідний запис про перевірку знань інструкцій і правил та про право на виконання спеціальних робіт.
1.11. Кваліфікаційне посвідчення для чергового персоналу під час виконання службових обов'язків може зберігатися у начальника зміни цеху або при собі відповідно до місцевих умов.
1.12. Працівники, які не пройшли перевірку знань у встановлені терміни, до самостійної роботи не допускаються.
1.13. Працівник в процесі роботи зобов'язаний проходити:
- Повторні інструктажі;
- Перевірку знань інструкції з охорони праці та діючої інструкції по наданню першої допомоги потерпілим при нещасних випадках на виробництві один раз на рік;
- Медичний огляд один раз на рік;
- Перевірку знань Правил для працівників, що мають право підготовки робочого місця, допуску, право бути виконавцем робіт, наглядачами або членом бригади, один раз на рік.
1.14. Працівники, які отримали незадовільну оцінку при кваліфікаційній перевірці, до самостійної роботи не допускаються і не пізніше одного місяця повинні пройти повторну перевірку.
1.15. При порушенні Правил охорони праці в залежності від характеру порушень проводиться позаплановий інструктаж або позачергова перевірка знань.
1.16. Право на проведення вимірювань та випробувань підтверджується записом в рядку «Свідоцтво на право проведення спеціальних робіт» посвідчення про перевірку знань норм і правил роботи в електроустановках.
1.17. Виконавець робіт, зайнятий випробуваннями електрообладнання, а також працівники, які проводять випробування одноосібно з використанням стаціонарних випробувальних установок, повинні пройти місячне стажування під контролем досвідченого працівника.
1.18. Кожен працівник зобов'язаний:
- Дотримуватися вимог цієї Інструкції;
- Негайно повідомляти своєму безпосередньому керівнику, а при його відсутності - керівника вищого рівня про нещасний випадок, і про всі помічені ним порушення Інструкції, а також про несправності споруд, обладнання та захисних пристроїв;
- Тримати в чистоті і порядку робоче місце і обладнання;
- Забезпечувати на своєму робочому місці збереження засобів захисту, інструменту, пристосувань, засобів пожежогасіння і документації по охороні праці.
1.19. При нещасному випадку працівник зобов'язаний надати першу допомогу потерпілому до прибуття медичного персоналу.
1.20. При нещасному випадку з самим працівником, залежно від тяжкості травми, він звертається за медичною допомогою в медпункт або сам собі надає першу допомогу (самодопомога). Про кожний нещасний випадок або аварію потерпілий або очевидець зобов'язаний негайно сповістити свого безпосереднього керівника.
1.21. Кожен працівник повинен знати, де перебуває аптечки і вміти нею користуватися.
1.22. Працівник, який бере участь в проведенні вимірювань і випробувань електрообладнання, повинен працювати в спецодязі і застосовувати засоби захисту, що видаються відповідно до чинних галузевими нормами.
1.23. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що виникають в зоні вимірювань і випробувань, а також Перелік нормативних правових актів, що регламентують допустимі значення цих факторів, наведені нижче.
1.24. Небезпечна і шкідливий вплив на людей електричного струму, електричної дуги і електромагнітних полів проявляється у вигляді електротравм та професійних захворювань.
1.25. Ступінь небезпечного і шкідливого впливу на людину електричного струму, електричної дуги і електромагнітних полів залежить від:
- Роду і величини напруги і струму;
- Частоти електричного струму;
- Шляхи струму через тіло людини;
- Тривалості впливу електричного струму або електромагнітного поля на організм людини;
- Умов зовнішнього середовища.
1.26. Електробезпека повинна забезпечуватися:
- Конструкцією електроустановок, вимірювальних і випробувальних стендів (ІС), пристроїв, приладів;
- Технічними способами і засобами захисту;
- Організаційними та технічними заходами.
1.27. У діючих електроустановках слід виконувати наступні організаційні і технічні заходи, що забезпечують безпеку робіт при випробуваннях і вимірюваннях:
- Призначення осіб, відповідальних за організацію та безпеку виробництва робіт;
- Оформлення наряду або розпорядження на проведення робіт;
- Організація нагляду за проведенням робіт;
- Оформлення закінчення роботи, перерви в роботі, перекладів на інші види робіт, встановлення оптимального режиму праці та відпочинку.
1.28. Технічні способи і засоби захисту, що забезпечують електробезпеку, повинні встановлюватися з урахуванням:
- Номінальної напруги, роду і частоти струму електроустановки та вимірювального (випробувального) напруги ІС, пристрої, приладу;
- Способу електропостачання (від стаціонарної мережі, автономного джерела живлення електроенергією);
- Режиму нейтрали (середньої точки) джерела живлення електроенергією (ізольована, заземлена нейтраль);
- Види виконання випробувальної установки (стаціонарні, пересувні, переносні);
- Умов зовнішнього середовища;
- Можливості зняття напруги з струмоведучих частин, на яких або поблизу яких повинна проводитися робота;
- Характеру можливого дотику працівника до елементів ланцюга струму;
- Можливості наближення до струмоведучих частин, що знаходяться під чинним або вимірювальним та випробувальним напругою, на відстань, меншу за допустимого, або потрапляння в зону розтікання струму;
- Видів робіт.
1.29. В електроустановках не допускається наближення людей, механізмів і вантажопідіймальних машин до неогороджених струмоведучих частин, що знаходяться під напругою.
1.30. Під час проведення електричних вимірювань та випробувань в умовах впливу електромагнітних полів час перебування персоналу на робочих місцях встановлюється в залежності від рівня напруженості електричних полів.
1.31. Допустима напруженість неспотвореного електричного поля становить 5 кВ / м. При напруженості електричного поля на робочих місцях вище 5 кВ / м (робота в зоні впливу електричного поля) необхідно застосовувати засоби захисту.
1.32. Допустима напруженість (Н) або індукція (В) магнітного поля для умов загального (на все тіло) і локального (на кінцівки) впливу в залежності від тривалості перебування в магнітному полі визначається відповідно до наведених нижче даними.
1.33. Допустимі рівні магнітного поля всередині тимчасових інтервалів визначаються інтерполяцією.
1.34. При необхідності перебування персоналу в зонах з різною напруженістю магнітного поля загальний час виконання робіт в цих зонах не повинно перевищувати гранично допустимий для зони з максимальною напруженістю.
1.35. Допустимий час перебування в магнітному полі може бути реалізовано одноразово або дрібно протягом робочого дня. При зміні режиму праці і відпочинку (змінна робота) гранично допустимий рівень магнітного поля не повинен перевищувати встановлений для 8-годинного робочого дня.
1.36. Контроль рівнів електричного і магнітного полів повинен проводитися при:
- Приймання в експлуатацію нових і розширенні діючих електроустановок;
- Обладнанні приміщень для постійного або тимчасового перебування персоналу, що знаходяться поблизу електроустановок (тільки для магнітного поля);
- Спеціальної оцінці робочих місць за умовами праці.
1.37. Рівні електричного і магнітного полів повинні визначатися у всій зоні, де може перебувати персонал в процесі виконання робіт, на маршрутах слідування до робочих місць і місць огляду обладнання.
1.38. Безпека виробництва електричних вимірювань та випробувань повинна забезпечуватися:
- Дотриманням встановленого порядку і організованості на кожному робочому місці, високою виробничої, технологічної та трудовою дисципліною;
- Професійним відбором, навчанням працюючих, перевіркою їх знань і навичок безпеки праці;
- Використанням виробничих приміщень, які відповідають відповідним вимогам і комфортності працюючих;
- Обладнанням виробничих майданчиків при виконанні вимірювань і випробувань поза приміщеннями;
- Використанням вихідних заготовок, комплектуючих вузлів, елементів пристосувань, що не роблять шкідливого та небезпечного впливу на працюючих. При неможливості виконання цієї вимоги повинні бути вжиті заходи, що забезпечують безпеку проведення електричних вимірювань та випробувань і захист обслуговуючого персоналу застосуванням засобів вимірювань і випробувань (приладів, пристосувань, пристроїв), які не є джерелом травматизму і професійних захворювань;
- Розробкою програм і методик вимірювань та випробувань, що затверджуються в установленому порядку;
- Застосуванням надійно діючих і регулярно перевіряються контрольно-вимірювальних приладів, пристроїв протиаварійного захисту, засобів отримання, переробки і передачі інформації;
- Раціональної організацією робочого місця і розміщенням приладів;
- Позначенням небезпечних виробничих зон і робіт.
1.39. Вимоги безпеки при проведенні конкретних електричних вимірювань та випробувань на виробництві повинні встановлюватися нормативними актами з охорони праці з урахуванням конкретних умов і затверджуватися в установленому порядку.
1.40. Щоб уникнути потрапляння під дію електричного струму не слід торкатися до обірваних свешивающимся проводам або наступати на них.
1.41. Захаращувати підходи до щитів з протипожежним інвентарем і до пожежних кранів, а також використовувати протипожежний інвентар не за призначенням не допускається.
1.42. Безпека працівників повинна бути забезпечена при виникненні пожежі в будь-якому місці об'єкта при проведенні випробувань і вимірювань.
1.43. Для забезпечення безпеки проведення робіт має передбачатися застосування раціональних режимів праці та відпочинку з метою запобігання монотонності, гіподінамікі, надмірних фізичних і нервово-психічних перевантажень.
1.44. Працівник, який допустив порушення або невиконання вимог інструкції з охорони праці, розглядається, як порушник виробничої дисципліни і може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, а в залежності від наслідків - і до кримінальної; якщо порушення пов'язане з заподіянням матеріального збитку, то винний може залучатися до матеріальної відповідальності в установленому порядку.

2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ перед початком роботи

2.1. Вимоги до організації та підготовці випробувань і вимірювань
2.1.1. Вимірювання та випробування слід проводити за програмами і методиками, технічними умовами організацій-виробників або стандартам на продукцію.
Вимірювання та випробування електрообладнання або електроустановок, нововведених в експлуатацію, проводяться відповідно до норм, передбачених діючими Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ), вимогами організацій-виробників, вимог стандартів, а вимірювання і випробування діючих електроустановок та електрообладнання - в обсязі вимог норм і правил їх експлуатації.
Випробувальні установки (електролабораторії) повинні бути зареєстровані в органах Держенергонагляду.
2.1.2. Дозвіл на проведення вимірювань та випробувань діючих електроустановок повинно бути оформлено у відповідності з діючими Правилами охорони праці.
Вимірювання та випробування, що проводяться на ІС за програмами і методиками, проводять без оформлення будь-якого розпорядження, поза ними - за розпорядженням керівника вимірювань або випробувань. Розпорядження заноситься в спеціальний журнал.
2.1.3. Випробування і вимірювання в діючих електроустановках напругою понад 1000 В провадиться за нарядом.
Випробування і вимірювання електричних двигунів і різного окремо стоїть одиничного обладнання напругою вище 1000 В, від яких від'єднані струмопровідні частини (кабелі живлення, шини) і заземлені, можуть виконуватись за розпорядженням.
2.1.4. Допуск за нарядами та розпорядженнями на проведення вимірювань та випробувань проводиться тільки після виводу з робочих місць інших бригад, які працюють на підлягає випробуванню або вимірюванню обладнанні, і здачі ними нарядів або повідомлення про закінчення робіт за розпорядженням.
2.1.5. До складу бригад, які проводять випробування або вимірювання, можуть бути включені працівники з числа ремонтного персоналу з групою з електробезпеки не нижче II для виконання підготовчих робіт, охорони випробовується, а також для роз'єднання і з'єднання шин, жил кабелю, проводів. Ремонтний персонал, включений до складу бригади, до початку випробувань або вимірювань повинен бути проінструктований виконавцем робіт про заходи безпеки при випробуваннях або вимірах.
До складу бригади, що здійснює монтаж або ремонт обладнання для проведення випробувань і (або) вимірювань, можуть бути включені працівники з числа персоналу налагоджувальних організацій або електролабораторій. В цьому випадку випробуваннями і (або) вимірами керує виконавець робіт або за його вказівкою старший працівник з групою з електробезпеки не нижче IV з числа персоналу електролабораторії або налагоджувальної організації.
2.1.6. Підготовку об'єкта і засобів вимірювання до випробувань або вимірювань слід проводити за відсутності на них напруги і залишкового заряду.
Робоча напруга і залишковий заряд повинні бути також зняті з інших об'єктів (інших частин об'єктів випробувань і вимірювань), якщо не виключено дотик або наближення до них, або ці об'єкти повинні бути на час підготовки та проведення випробувань огороджені.
2.1.7. Складання та розбирання випробувальних і (або) вимірювальних ланцюгів слід виконувати при відсутності на об'єкті випробування і (або) вимірювання або його частини і на засобах вимірювання та (або) випробування напруги і залишкового заряду.
2.1.8. Збірку кола випробування (вимірювання) обладнання виробляє персонал бригади, яка проводить випробування (вимірювання). При цьому слід виконати захисне і робоче заземлення випробувальної або вимірювальної установки і при необхідності - захисне заземлення корпусу обладнання. При приєднанні випробувальної або вимірювальної установки до мережі напругою 380/220 В на виводі високої напруги установки слід встановити заземлення. Перетин мідного заземлюючого провідника повинен бути не менше 4 кв. мм.
Корпус пересувної випробувальної установки має бути заземлений окремим заземлювальним провідником з гнучкого мідного проводу перерізом не менше 10 кв. мм. Перед випробуванням необхідно перевірити надійність заземлення корпусу.
2.1.9. Знімати заземлення, накладені в електроустановки і перешкоджають проведенню випробувань або вимірювань, і накладати їх знову слід тільки за вказівкою керівника випробувань або вимірювань.
2.1.10. Провід між випробовуваним обладнанням і випробувальною установкою спочатку повинен бути приєднаний до її заземленого висновку високої напруги. Цей провід слід закріплювати так, щоб уникнути наближення (підсікання) до знаходяться під напругою струмоведучих частин.
Приєднувати з'єднувальний провід до фази, полюса випробувального обладнання або до жили кабелю і від'єднувати його дозволяється за вказівкою керівника випробувань і тільки після їх заземлення, яке повинно бути виконане вмиканням заземлювальних ножів або встановленням переносних заземлень.
2.1.11. Місце проведення випробувань або вимірювань слід захищати. Огорожа виконується персоналом бригади, яка проводить випробування або вимірювання. Як огородження можуть застосовуватися щити, бар'єри, канати з підвішеними на них плакатами «Випробування. Небезпечно для життя! ».
При знаходженні об'єкта випробувань (вимірювань) і випробувальної (вимірювальної) установки в різних приміщеннях або місцях (ділянках) поряд з огорожами виставляється охорона з одного або декількох проінструктованих працівників зі складу персоналу, що проводить випробування (вимірювання), з групою з електробезпеки не нижче II, розміщених поза огорож. Покинути пост ці працівники можуть тільки за вказівкою керівника робіт з випробувань (вимірювань).
2.1.12. Відстані між тимчасовими огородженнями, виконаними з ізоляційних матеріалів, і струмоведучих частин діючих електроустановок, які не є об'єктом випробувань, повинні бути не менше зазначених нижче при номінальному значенні робочої напруги:
- Від 1 до 15 кВ - 0,35 м;
- Понад 15 до 35 кВ - 1 м;
- Понад 35 до 110 кВ - 1,5 м;
- Понад 154 кВ - 2 м;
- Понад 220 кВ - 2,5 м.
2.1.13. Для спостереження за станом ланцюгів випробування (вимірювання) або об'єкта випробувань (вимірювань) при знаходженні їх в різних приміщеннях або місцях (ділянках) в разі необхідності в приміщенні окремо від керівника робіт з випробувань (вимірювань) або виконавця робіт дозволяється за умовами роботи залишатися одному працівнику зі складу бригади, який має групу з електробезпеки не нижче III. Працівник повинен отримати необхідний інструктаж від керівника (виробника) робіт.
2.1.14. На огорожах, а також в місцях розташування частин об'єктів випробувань (вимірювань) слід вивішувати знаки (плакати) безпеки з пояснювальними написами. Знімати знаки безпеки та огорожі слід тільки після зняття випробувальної (вимірювальної) навантаження і залишкового заряду.
2.1.15. Перед початком роботи з приладом або установкою для випробувань або вимірювань слід вивчити маркування в частині безпеки:
- Значення випробувального (вимірювального) напруги;
- Рід струму;
- Число фаз;
- Номінальне значення частоти мережі (при харчуванні від мережі);
- Небезпека дотику (символ);
- Затиск заземлення і т.п.
2.2. Вимоги до виробничих приміщень
2.2.1. Приміщення, призначені для випробувань і вимірювань, повинні задовольняти вимогам санітарних норм і пожежної безпеки і забезпечувати можливість евакуації персоналу при пожежах та аваріях.
2.2.2. Освітленість у виробничих приміщеннях повинна бути не менше:
- Шкал засобів вимірювань (випробувань) - 150 лк;
- Комутаційних апаратів засобів вимірювальної техніки (випробувань) - 100 лк;
- Об'єктів вимірювань (випробувань) - 50 лк.
2.2.3. Приміщення для проведення випробувань (вимірювань) повинні мати:
- Водостоки (якщо випробування проводять із застосуванням проточної води);
- Масловідводи (якщо випробовується Маслонаповнене устаткування);
- Аварійне освітлення або переносні світильники з автономним живленням;
- Засоби пожежогасіння;
- Кошти для надання першої допомоги постраждалим.
2.3. Вимоги до виробничих майданчиків для процесів, які виконуються поза виробничими приміщеннями
2.3.1. Робочі, монтажні та ін. Майданчики, на яких виконуються електричні вимірювальні та випробувальні роботи поза виробничими приміщеннями, повинні відповідати вимогам діючих будівельних норм і правил, правил і норм, затверджених органами державного нагляду, норм технологічного проектування.
2.3.2. Проводити випробування і вимірювання поза приміщеннями при грозі, тумані або атмосферних опадах допускається, якщо вплив згаданих факторів передбачено програмою випробувань.
2.4. Вимоги до вихідних матеріалів, заготовок і напівфабрикатів
2.4.1. При використанні під час електричних вимірювань та випробувань нових вихідних матеріалів, а також при утворенні проміжних речовин, які мають небезпечні і шкідливі виробничі фактори, працівники повинні бути заздалегідь поінформовані про правила безпечної поведінки, навчені роботі в цих умовах і забезпечені відповідними засобами захисту.
2.5. Вимоги до виробничого обладнання (засобів випробувань і вимірювань)
2.5.1. Обсяг оснащеності електроустановок системами контролю, технічними засобами вимірювань та обліку електричної енергії має відповідати вимогам нормативних актів і забезпечувати контроль за технічним станом обладнання.
2.5.2. Застосовувані при роботі прилади, інструменти, пристосування повинні пройти перевірку і бути випробувані відповідно до чинних нормативів і термінами.
2.5.3. Доступні дотику металеві неструмоведучих частини коштів випробувань і вимірювань об'єктів випробувань (вимірювань) слід заземлити на час випробувань, при неможливості - захищати.
2.5.4. Випробувальні стенди, призначені для випробування і вимірювань виробів, здатних накопичувати електричний заряд або мають заряджаються елементи, слід комплектувати розрядними пристроями.
2.5.5. Випробувальні (вимірювальні) стенди, призначені для випробувань (вимірювань) електричної міцності ізоляції, повинні мати пристрої для автоматичного зняття заряду з об'єкта випробування при пробої його ізоляції і обмеження (при необхідності) струму короткого замикання в випробувальної ланцюга.
У процесі випробування (вимірювання) електричної міцності ізоляції напругою, индуктироваться в об'єкті випробувань (вимірювань), допускається при пробої ізоляції знімати з нього напругу вручну.
2.5.6. Блокування ІС повинна бути влаштована таким чином, щоб при відкриванні дверей напруга з джерела випробувальної (вимірювальної) навантаження (з пунктів підключення) і з об'єкта випробувань (вимірювань) знімалося повністю, а при відкритих дверях подача напруги на джерело випробувальної (вимірювальної) навантаження (пункт підключення) і на об'єкт випробувань (вимірювань) була неможлива.
2.5.7. Провід, призначені для складання випробувальних, вимірювальних ланцюгів, слід забезпечити наконечниками і маркуванням, відповідної позначенням на схемах.
Без наконечників і маркування допускається використовувати з'єднувальні дроти від виводів джерела випробувальної (вимірювальної) навантаження або пункту підключення до висновків об'єкта випробувань.
2.5.8. При спільному прокладанні проводів під різною напругою ізоляція кожного з них повинна вибиратися за найбільшою з напруг. Якщо такий вибір ізоляції є недоцільним, то слід прокладати дроти у вигляді окремих груп для кожного із значень напруги.
2.5.9. Значення повітряного електричного зазору і довжини шляху витоку електричних приладів повинні відповідати значенням, встановленим в стандартах або технічних умовах на ці прилади.
2.5.10. Перед початком вимірювання (випробування) слід переконатися в справності і придатності затиску для кріплення заземлення (відсутність корозії, оксидної плівки, шару лаку, фарби).
2.5.11. Не слід електрично з'єднувати з болтом (гвинтом, шпилькою) для заземлення:
- Прилади, апарати, частини комплектних низьковольтних пристроїв, що підлягають заземленню і встановлені на заземлених металевих конструкціях, якщо на їх опорних поверхнях передбачені зачищені і незафарбовані, захищені від корозії місця для забезпечення електричного контакту;
- Прилади, якщо болтові з'єднання гарантують електричну зв'язок струмопровідних частин з величиною електричного опору не більше 0,10 Ом щодо елементів для заземлення;
- Елементи кріплення приладів;
- Корпусу приладів, знімні і частини, що відкриваються приладів.
2.5.12. Електричний опір, що вимірюється між болтом (гвинтом, шпилькою) для заземлення приладу і будь-який його металевою частиною, яка підлягає заземленню, не повинно перевищувати 0,10 Ом. Для заземлення застосовують гнучкі проводи, ковзаючі контакти або петлі з захищеним струмопровідних покриттям.
2.5.13. При затягуванні або відгвинчуванні гвинтів не повинно виникати переміщення закріплених неізольованих проводів або ослаблення кріплення затискачів.
При затягуванні гвинта неізольовані ділянки дроти не повинні вислизати з-під затиску.
2.5.14. До стаціонарно встановлених приладів повинні виконуватися позиційні позначення. Символи і написи повинні виконуватися способом, що забезпечує їх збереження. Позиційні позначення повинні бути розміщені біля приладів на стороні монтажу.
2.5.15. Всі кошти електричних вимірювань (випробувань) повинні експлуатуватися в умовах, що відповідають вимогам ПУЕ та інструкцій заводів-виготовлювачів на ці кошти.
Засоби обліку електричної енергії повинні надійно функціонувати при температурі від -15 до +25 ° C.
Для засобів обліку, що не відповідають цим вимогам, а також на випадок більш низьких температур повинен бути передбачений їх обігрів.
2.5.16. При тривалому навантаженні або перевантаження доступні частини приладу не повинні нагріватися до температури, що представляє небезпеку для обслуговуючого персоналу при дотику до них.
Температура цих частин не повинна перевищувати температуру навколишнього середовища більше ніж на: 25 ° C - для металевих частин, 35 ° C - для частин з інших матеріалів.
2.5.17. Вимірювальні прилади (засоби випробувань) при роботі в умовах тривалого навантаження або перевантаження не повинні мати деформацій, що порушують безпеку роботи з ними.
2.5.18. При необхідності використання вантажопідйомних засобів під час проведення випробувань або вимірювань повинні бути позначені місця для приєднання вантажопідйомних засобів і піднімається маса. Місця приєднання підйомних коштів повинні бути обрані з урахуванням центра ваги обладнання (його частини) так, щоб виключити можливість пошкодження обладнання при підйомі і переміщенні і забезпечити зручний підхід до них.
2.5.19. Засоби випробувань (вимірювань) і об'єкти, які при випробуванні (вимірі) можуть зруйнуватися і стати джерелом небезпеки для працюючих, повинні бути поміщені в кожухи.
2.5.20. Конструкція напівпровідникових перетворювачів електроенергії повинна забезпечувати можливість безпечної перевірки наявності або відсутності напруги покажчиком напруги.
Двері шаф перетворювачів повинні бути забезпечені блокуваннями, які перешкоджають відкриванню дверей при включеному стані перетворювачів і їх включення при відкритих дверях шаф. Допускається в технічно обґрунтованих випадках застосування внутрішніх затискачів, що відкриваються спеціальними ключами.
На двері шафи перетворювача повинна бути закріплена табличка зі знаком безпеки "Обережно! Електрична напруга".
2.5.21. У масляних трансформаторів зона викиду масла не повинна захоплювати місця розташування приладів, які потребують обслуговування при експлуатації.
2.5.22. При вимірі (випробуванні) електричного опору ізоляції підшипників на турбогенераторах, гідрогенераторах, синхронних компенсатори приєднання мегаомметра напругою 1000 В повинно здійснюватися до спеціальних конструктивних елементів.
2.5.23. Елементи конструкції устаткування, засобів вимірювань (випробувань) не повинні мати гострих кутів, крайок, задирок і поверхонь з нерівностями, що представляють небезпеку травмування працюючих, якщо їх наявність не визначається функціональним призначенням цих елементів.
2.5.24. Устаткування, засоби вимірювання (випробування) повинні бути виконані так, щоб вплив на працюючих шкідливих випромінювань було виключено або обмежено безпечними рівнями.
При використанні лазерних пристроїв необхідно виключити ненавмисне випромінювання, екранувати лазерні пристрої так, щоб була виключена небезпека для здоров'я працюючих.
2.5.25. Засоби вимірювання (випробування) та обладнання повинні бути виконані так, щоб виключалася можливість накопичення зарядів статичної електрики, що перевищує допустимий рівень, і виключалася можливість пожежі та вибуху.
2.5.26. Періодичний огляд і профілактичне обслуговування засобів випробувань або вимірювань та обліку електричної енергії, нагляд за їх станом, перевірка, ремонт і випробування повинні бути організовані в кожній організації і проводитися метрологічною службою відповідно до державних стандартів.
2.6.Вимоги до розміщення виробничого обладнання і організації робочих місць
2.6.1. Установка і розташування стаціонарних засобів електричних випробувань (вимірювань) і лічильників електричної енергії повинні виконуватися відповідно до вимог ПУЕ.
2.6.2. Пересувні ІС, які мають частини, що знаходяться під напругою до 1000 В і вище 1000 В, повинні перебувати в різних приміщеннях або відсіках ІС. Приміщення або відсіки повинні бути відокремлені дверима з блокуванням або сигналізацією.
2.6.3. Об'єкт випробувань (вимірювань) повинен знаходитися в прямій видимості з пульта управління ІВ.
В іншому випадку між персоналом, що працює на пульті, і у об'єкту випробувань (вимірювань) слід встановлювати телефонний зв'язок або звукову сигналізацію.
2.6.4. Робочі місця персоналу, що обслуговує пересувні ІС, які мають приміщення (відсіки), повинні бути обладнані підведенням напруги до 1000 В в приміщенні (відсіку), де встановлені частини коштів випробування (вимірювання).
2.6.5. При проведенні випробувань (вимірювань) поза ІС навколо об'єктів і засобів випробувань (вимірювань) слід установлювати тимчасові огорожі і заземлення за відсутності постійних. Тимчасові огорожі необхідно встановлювати при випробуваннях (вимірах) на ІС у випадках, якщо програмою або методикою випробувань (вимірювань), інструкції з експлуатації стендів або інструкцією з охорони праці передбачається присутність персоналу на випробувальному (вимірювальному) поле після подачі випробувальної (вимірювальної) навантаження.
2.6.6. При наявності в ІС декількох точок доступу зняття напруги з усіх точок доступу має бути забезпечено комутаційними відключають апаратами, керованими одним командним імпульсом.
2.6.7. У стаціонарних ІС допускається застосування двох послідовно включених комутаційних апаратів без видимого розриву при наявності світлової сигналізації, що вказує на відключене стан обох апаратів.
Комутаційний апарат в ланцюзі харчування стенду на час проведення випробувань (вимірювань) повинен бути розміщений на місці управління випробуваннями (вимірами).
2.6.8. У ланцюзі харчування ІС або в ланцюзі пункту підключення повинен бути апарат з видимим розривом.
2.6.9. При необхідності слід розрізняти дроти по функціональному призначенню ланцюгів, в яких вони використані, і застосовувати різні кольори ізоляції:
- червону (помаранчеву, рожеву) - для проводів вимірювання змінного струму;
- Синю (фіолетову) - для проводів вимірювання постійного струму;
- Зелено-жовту двобарвне (зелену) - для проводів і шин в колах заземлення;
- Блакитну (сіру, білу) - для проводів і шин, з'єднаних з нульовим і нейтральним проводом і не призначених для заземлення.
Кольори, зазначені поза дужками, є кращими.
2.6.10. Проведення й шини повинні прокладатися таким чином, щоб забезпечувався вільний доступ до приладів і їх затискачів. Їх прокладка може виконуватися з лицьової або задньої сторони панелей і блоків.
2.6.11. Ізоляція жил кабелів повинна мати відмінне забарвлення або цифрові позначення. Ізоляція жили заземлення повинна відрізнятися від інших жив забарвленням.
2.6.12. Для виключення можливості електричного перекриття з об'єктів на обладнання об'єкти і засоби випробувань (вимірювань) слід захищати. Допускається замість огорож застосування сигналізації.
2.6.13. Металеві огорожі випробувальних (вимірювальних) полів повинні бути заземлені.
2.6.14. Висота постійних огороджень повинна бути не менше 1,7 м. Двері в постійних огородженнях повинні відкриватися назовні або розсуватися.
Замки дверей повинні бути замикаються і зсередини відкриватися без ключа (ручкою). Поруч з дверима встановлюється світлове табло, яке вказує на наявність напруги на випробувальному (вимірювальному) поле.
2.6.15. Висота тимчасових огорож, виконаних у вигляді жорстких щитів, ширм і т.д., повинна бути не менше 1,8 м.
2.6.16. Відстані від струмоведучих частин засобів і об'єктів випробувань (вимірювань) до тимчасових огорож, виконаних у вигляді суцільних жорстких щитів з ізоляційних матеріалів, а також стін з ізоляційних матеріалів, повинні бути вдвічі більше наведених в п. 4.1.12.
При використанні в якості тимчасових огорож канатів (стрічок) з ізоляційного матеріалу вищевказані відстані повинні бути втричі більше наведених в попередньому пункті, але не менше 1 м.
Зазначені вимоги не поширюються на тимчасові огорожі струмоведучих частин діючих електроустановок, які не є об'єктом випробувань (вимірювань) і які перебувають під час випробувань під робочою напругою.
2.6.17. Провід, що з'єднує джерело випробувальної (вимірювальної) навантаження з об'єктом випробувань (вимірювань), повинен бути закріплений так, щоб виключалася можливість його наближення до знаходяться під робочою напругою струмоведучих частин. Такі відстані повинні бути не менше зазначених нижче при номінальному значенні робочої напруги:
- від 1 до 15 кВ включно - 0,7 м;
- Понад 15 до 35 кВ включно - 1,0 м;
- Понад 35 до 110 кВ включно - 1,5 м;
- Понад 154 кВ - 2,0 м;
- Понад 220 кВ - 2,5 м.
2.6.18. Відстані від струмоведучих частин об'єктів і засобів випробувань (вимірювань) до постійних заземлених огорож та інших заземлених елементів повинні бути не менше зазначених нижче:
при випробувальних напругах (імпульсна максимальне значення):
- від 1 до 100 кВ - 0,50 м;
- Понад 100 до 150 кВ - 0,75 м;
- Понад 150 до 400 кВ - 1,00 м;
- Понад 400 до 600 кВ - 1,50 м;
- Понад 600 до 1000 кВ - 2,50 м;
- Понад 1000 до 1500 кВ - 4,50 м;
- Понад 1500 до 2000 кВ - 5,00 м;
- Понад 2000 до 2500 кВ - 6,00 м;
при випробувальних напругах промислової частоти (діюче значення) і постійного струму:
- від 1 до 6 кВ - 0,17 м;
- Понад 6 до 10 кВ - 0,23 м;
- Понад 10 до 20 кВ - 0,30 м;
- Понад 20 до 50 кВ - 0,50 м;
- Понад 50 до 100 кВ - 1,00 м;
- Понад 100 до 250 кВ - 1,50 м;
- Понад 250 до 400 кВ - 2,50 м;
- Понад 400 до 800 кВ - 4,00 м.
2.6.19. При організації робочого місця повинні бути забезпечені безпечне пересування працівника (а також сторонніх осіб), швидка їх евакуація в екстрених випадках, а також найкоротший підхід до робочого місця.
Робочі місця повинні створюватися з урахуванням вимог, необхідних для вільного та безпечного виконання трудових операцій, з урахуванням розмірів використовуваних приладів, інструментів і пристосувань.
2.6.20. Розміри робочого місця і розміщення його елементів повинні забезпечувати виконання робочих операцій в зручних позах і не ускладнювати рухів працюють.
Якщо розташування робочого місця викликає необхідність переміщення і (або) знаходження працівника вище рівня підлоги, повинні передбачатися площадки, сходи, поручні та інші пристрої, розміри і конструкція яких повинні виключати можливість падіння працюючих і забезпечувати зручне і безпечне виконання трудових операцій.
2.6.21. При необхідності розміщення окремих частин засобів випробувань (вимірювань) над місцями проходу людей зазначені частини повинні мати знизу постійні огорожі, розташовані на висоті не менше 2,5 м.
При випробуваннях (вимірах) поза ІС такі огорожі можуть бути тимчасовими.
2.6.22. Для забезпечення зручного, можливо близького підходу до столу, верстата, машині повинно бути передбачено простір для розміщення стоп працівників розміром не менше 150 мм по глибині, 150 мм по висоті і 530 мм по ширині.
2.6.23. Аварійні органи управління слід розташовувати в зоні досяжності для працівників. Необхідно передбачити спеціальні засоби розпізнавання і запобігання їх мимовільного або самовільного включення.
2.6.24. Шкала кожного вимірювального приладу повинна знаходитися на висоті від рівня підлоги:
- при роботі стоячи - від 1000 до 1800 мм;
- При роботі сидячи - від 700 до 1400 мм.
2.6.25. При роботі стоячи на робочому місці повинні забезпечуватися пряме і вільне положення корпусу тіла працюючого або нахил його вперед не більше ніж на 15 °. Забезпечення оптимального положення працюючого повинно забезпечуватися:
- регулюванням висоти робочої поверхні;
- Підставками для ніг при нерегульованої висоті робочої поверхні.
2.6.26. При роботі сидячи на робочому місці повинні враховуватися антропологічні показники працюючого і забезпечено оптимальне положення тіла, яке досягається регулюванням:
- висоти робочої поверхні, сидіння і простору для ніг;
- Висоти сидіння і підставки для ніг.
При неможливості регулювання висоти робочої поверхні та підставки для ніг допускається проектувати і виготовляти обладнання з нерегульованими параметрами робочого місця, що забезпечують оптимальне положення тіла працівника.
2.6.27. Розташування приладів, пристроїв та пристроїв має забезпечувати:
- зручність і безпеку обслуговування;
- Зручність спостережень;
- Зручність установки, а також підключення зовнішніх з'єднань;
- Виключення можливості взаємного впливу (перекидання електричної дуги; передача механічних струсів, що викликають помилкові спрацьовування і разрегуліровка приладів; взаємна індуктивність і т.д.);
- Доступ до контактних з'єднань;
- Зручність ремонту та заміни зношуються частин.
2.6.28. При роботі двома руками органи управління розміщують з таким розрахунком, щоб не допускати перехрещення рук.
2.6.29. Середня висота розташування засобів відображення інформації повинна відповідати наступним значенням:
- для жінок - 1320 мм;
- Для чоловіків - 1410 мм;
- Для жінок і чоловіків - 1365 мм.
2.6.30. При підготовці до виконання робіт:
- дуже часто (дві і більше операцій в 1 хв.) Використовуються засоби відображення інформації, що вимагають точного і швидкого зчитування показань, слід розташовувати у вертикальній площині під кутом +/- 15 ° від нормальної лінії погляду і в горизонтальній площині під кутом +/- 15 ° від сагітальній площині;
- Часто (менше двох операцій в 1 хв.) Використовуються засоби відображення інформації, що вимагають менш точного і швидкого зчитування показань, допускається розташовувати у вертикальній площині під кутом +/- 30 ° від нормальної лінії погляду і в горизонтальній площині під кутом +/- 30 ° від сагітальній площині;
- Рідко використовуються (не більше двох операцій в 1 година) засоби відображення інформації допускається розташовувати у вертикальній площині під кутом +/- 60 ° від нормальної лінії погляду і в горизонтальній площині під кутом +/- 60 ° від сагітальній площині (при русі очей і повороті голови).
Для стрілочних індикаторів допускається кут відхилення від нормальної лінії погляду не більше 25 °.
2.6.31. Випробувальні (вимірювальні) стенди повинні бути укомплектовані схемами випробувальних (вимірювальних) ланцюгів.
2.6.32. В електричних схемах ланцюгів харчування ИС, що приєднуються до мереж напругою 380/220 В, повинні встановлюватися запобіжники або автоматичні вимикачі.
2.6.33. З метою безпеки проведення робіт застосовувати комутаційні апарати без позначення фаз (полюсів) джерел живлення не допускається.
2.6.34. Випробувальні (вимірювальні) стенди повинні мати пристрій для подачі звукового сигналу.
Робота без звукового сигналу допускається, якщо сигнал, поданий з місця знаходження керівного органу випробуваннями (вимірами) голосом (жестом), чути (видно) на робочих місцях персоналу, який бере участь у випробуваннях (вимірах).
2.6.35. Світлова сигналізація в ланцюзі харчування ІС повинна бути виконана так, щоб при включених двох послідовних комутаційних апаратах без видимого розриву (при наявності світлової сигналізації) горіли лампи червоного, а при відключених - зеленого кольору.
2.6.36. При проведенні випробувань (вимірювань) за допомогою безконтактних переносних засобів вимірювальної техніки відстань між струмовідними частинами об'єкта випробувань та інших об'єктів, що знаходяться під напругою, і землею (заземленими конструкціями) повинно виключати можливість електричного пробою.
2.6.37. З'єднання приладів, що встановлюються на відкритті частинах, з приладами, що встановлюються на нерухомих частинах, повинні виконуватися гнучким проводом.
2.6.38. При кріпленні гнучких шнурів приладів в місцях приєднань слід виключати їх натяг і скручування.
2.6.39. Прилади вимірювання і сигналізації на шафах комплектних трансформаторних підстанцій (КТП) повинні розташовуватися з фасадної сторони. Прилади, що встановлюються на трансформаторі і на шафах, повинні розташовуватися так, щоб спостереження за їх показаннями могло вестися з фасадної сторони КТП.
2.6.40. Застосовувані в КТП прилади повинні бути обрані й установлено так, щоб викликані нормальними умовами їх роботи зусилля, нагрівання, електрична дуга або іскри і викидаються з апарату гази або масло не могли заподіяти шкоди обслуговуючому персоналу.
2.7.Вимоги до способів зберігання і транспортування вихідних матеріалів, заготовок, напівфабрикатів, готової продукції та відходів виробництва
2.7.1. Прилади та пристрої, пристрої, призначені для проведення електричних вимірювань (випробувань), повинні зберігатися в спеціально відведених приміщеннях (місцях) і реєструватися в спеціальному журналі.
2.7.2. Переміщення приладів, пристроїв масою більше 20 кг повинні проводитися за допомогою підйомно-транспортних пристроїв і засобів механізації. Гранично допустимий вантаж для жінок не повинен перевищувати 10 кг при чергуванні з іншою роботою.
2.7.3. Для проведення вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування приладів, пристроїв можуть застосовуватися електронавантажувачі, електротельфери, мостові крани, електрокари, автомашини.
2.7.4. Водії механізмів і вантажопідіймальних машин під час робіт в електроустановках повинні мати групу з електробезпеки не нижче II, а стропальники - групу I.
2.7.5. При транспортуванні приладів, пристроїв для проведення електричних вимірювань (випробувань) на візках або електрокарах слід забезпечувати умови, що виключають можливість відколів і інших механічних пошкоджень вантажів, що перевозяться.
2.7.6. Транспортування шкідливих і пожежонебезпечних речовин слід здійснювати в безпечній тарі на спеціальних візках.
2.8.Вимоги до засобів захисту
2.8.1. Електрозахисні засоби включають пристрої і пристосування для забезпечення безпеки праці при проведенні випробувань і вимірювань в електроустановках. До них відносяться покажчики напруги для перевірки збігу фаз, пристрої для проколу кабелю, пристрою визначення різниці напруг в транзиті, покажчики пошкодження кабелів, ізолюючі вимірювальні штанги, електровимірювальні штанги, електровимірювальні кліщі та ін. Засоби захисту, які використовуються при проведенні випробувань та вимірювань, повинні відповідати вимогам відповідних державних стандартів та вимог Правил застосування та випробування засобів захисту, які використовуються в електроустановках.
2.8.2. Відповідальність за своєчасне забезпечення персоналу та комплектування електроустановок випробуваними засобами захисту, організацію належного зберігання, обліку, періодичних випробувань, вилучення непридатних засобів несуть начальник цеху, служби, підстанції, ділянки мережі, майстер дільниці, у віданні якого перебувають електроустановки або робочі місця, а в цілому по організації - головний інженер або відповідальний за електрогосподарство.
2.8.3. Якщо призначення обладнання і засобів вимірювань (випробувань) та умови їх експлуатації не можуть виключити контакт працюючого з переохолодженими, гарячими частинами, виміром електромагнітних полів вище гранично допустимих рівнів, слід використовувати засоби індивідуального захисту.
2.8.4. Працівники, які отримали засоби захисту в індивідуальне користування, відповідають за їх правильну експлуатацію і своєчасну відбраковування.
2.8.5. Конструкція засобів захисту повинна забезпечувати можливість контролю виконання ними свого призначення до початку і в процесі використання.
Засоби захисту повинні виконувати своє призначення безперервно при функціонуванні обладнання та засобів вимірювальної техніки і при виникненні небезпечної ситуації. Дія засобів захисту не повинно припинятися раніше, ніж закінчиться дія відповідних небезпечних або шкідливих виробничих факторів.
2.8.6. При використанні в процесі випробувань (вимірювань) електрозахисних засобів не допускається торкатися робочої та ізолювальної частин за обмежувальним кільцем або упором.
2.8.7. Мінімальні розміри штанг для встановлення заземлення в лабораторних і випробувальних установках повинні бути:
- ізолюючої частини штанги - не менше 700 мм;
- Рукоятки - 300 мм.


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (20.01.2014)
Переглядів: 1353 | Коментарі: 9 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 9
0
9 ohranatruda  
4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В аварійних ситуаціях
4.1. У разі виникнення аварійної ситуації (нещасного випадку, пожежі,
стихійного лиха) слід негайно припинити роботу і повідомити про ситуацію
вищестоящому оперативному персоналу.
4.2. У випадках, що не терплять зволікання, слід виконати необхідні перемикання в електроустановці з
наступним повідомленням вищого оперативного персоналу.
4.3. У разі виникнення пожежі:
4.3.1.Оповістити всіх працюючих у виробничому приміщенні та вжити заходів до гасіння
вогнища загоряння. Палаючі частини електроустановок і електропроводку,
що знаходяться під напругою, слід гасити вуглекислотними вогнегасниками.
4.3.2. Вжити заходів до виклику на місце пожежі свого безпосереднього керівника або інших посадових осіб.
4.3.3. Відповідно до оперативною обстановкою слід діяти відповідно до місцевого оперативним планом пожежогасіння.
4.4.При нещасному випадку необхідно негайно звільнити потерпілого від дії
травмуючого фактора, надати йому першу допомогу і повідомити
безпосереднього керівника про нещасний випадок. Викликати бригаду
швидкої допомоги по телефону 103.
4.5. При звільненні потерпілого від дії електричного струму необхідно стежити за тим, щоб самому не
опинитися в контакті з струмоведучих частиною або під кроковим напругою.
4.6. По можливості зберегти обстановку, якщо це не призведе до аварії і /
або травмування інших людей, або зафіксувати на фото-, відео.
5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
5.1. Відключити випробувальне (вимірювальне) обладнання.
5.2. У разі повного закінчення випробувань від'єднати дроти від випробувальної установки і зняти огорожі.
5.3. Весь інструмент, пристосування, прилади та засоби захисту привести в
належний порядок і розмістити в спеціальних шафах і на стелажах.
5.4. Доповісти про завершення робіт вищестоящому оперативному (черговому)
персоналу і оформити закінчення робіт розписом в оперативному журналі.
5.5. Зняти спецодяг, прибрати її і інші засоби індивідуального захисту в шафу для робочого одягу.
5.6. Вмитися теплою водою з милом, по можливості прийняти душ.
5.7.Використаний в роботі обтиральний матеріал повинен бути зібраний в спеціальний ящик з
щільно закривається кришкою. Утилізацію відходів слід проводити в
спеціально відведених місцях, узгоджених зі службами пожежного нагляду в
організації.
5.8. Про всі помічені в процесі роботи неполадки і несправності застосовуваного інструменту та обладнання, а також про інші
порушення вимог охорони праці слід повідомити своєму безпосередньому
керівнику.

0
8 ohranatruda  
3.6.Роботи з вимірювання напруженості електричного поля
3.6.1. При вимірі напруженості електричного поля необхідно дотримуватися
допустимі відстані від оператора, яка провадить вимірювання, і
вимірювача (датчика) до струмоведучих частин, що знаходяться під
напругою.
Вимірювання напруженості електричного поля повинні проводитися:
- під час робіт без підйому на обладнання і конструкції - на висоті 1,8 м
від поверхні землі, плит кабельного каналу (лотка), площадки
обслуговування обладнання або підлоги приміщення;
- При роботах з підйомом на обладнання і конструкції - на висоті 0,5, 1,0 і 1,8 м від
підлоги площадки робочого місця (наприклад, статі люльки підйомника) і
на відстані 0,5 м від заземлених струмопровідних частин обладнання.
Вимірювання напруженості (індукції) магнітного поля повинні проводитися на висоті
0,5, 1,5 і 1,8 м від підлоги площадки робочого місця, землі, підлоги
приміщення, настилу перехідних містків і т.п., а при знаходженні джерела
магнітного поля під робочим місцем - додатково на рівні підлоги
площадки робочого місця.
3.6.2. Вимірювання напруженості (індукції) магнітного поля повинні проводитися при максимальному робочому струмі
електроустановки або виміряні значення повинні перераховуватися на
максимальний робочий струм (Imax) шляхом множення виміряних значень на
ставлення Imax / I, де I - струм в джерелі магнітного поля в момент
вимірювання.
Напруженість (індукція) магнітного поля вимірюється в виробничих приміщеннях з постійним перебуванням персоналу, розташованих
на відстані менше 20 м від струмоведучих частин електроустановок, в тому
числі відокремлених від них стіною.
Результати вимірювань фіксуються в журналі або оформляються у вигляді протоколу.
3.6.3. Вимірювання напруженості електростатичних полів, створюваних
діелектричними матеріалами, дозволяється проводити за відсутності в
приміщенні і технологічному процесі легкозаймистих рідин.
3.6.4. У разі необхідності проведення вимірювань напруженості електростатичних
полів у вибухонебезпечних середовищах необхідно забезпечити
електростатичну искробезопасность об'єктів за рахунок створення умов, що
попереджають виникнення розрядів статичної електрики, здатних стати
джерелом загоряння об'єкта або оточуючого та проникаючого в нього
середовища, зокрема шляхом зниження чутливості об'єктів, оточуючого та
проникаючого в них середовища до запалюючого впливу статичної електрики.
3.6.5. Запобігання утворенню в займистою середовищі джерел загоряння при
вимірах має забезпечуватися застосуванням електрообладнання та приладів,
що відповідають класу пожежовибухонебезпеки приміщення або зовнішньої
установки, групі і категорії вибухонебезпечної суміші, вимогам
електростатичної іскробезпеки, регламентацією максимально допустимої
енергії іскрового розряду в займистою середовищі.

0
7 ohranatruda  
3.5. Роботи з електролічильниками і вимірювальними приладами
3.5.1. Записувати покази електролічильників та інших вимірювальних приладів,
встановлених на щитах керування і в розподільчих пристроях (РУ),
дозволяється одноосібно працівникам з числа оперативного персоналу з
групою з електробезпеки не нижче II при наявності постійного
оперативного персоналу (з чергуванням двох осіб) і з групою з
електробезпеки не нижче III - без постійного оперативного персоналу.
3.5.2.Установку і зняття вимірювальних приладів, підключених до вимірювальних
трансформаторів, електролічильників, слід провадити за нарядом зі
зняттям напруги двом працівникам, з яких один повинен мати групу з
електробезпеки не нижче IV, а другий - не нижче III.
При наявності випробувальних блоків або спеціальних затискачів, які дозволяють
безпечно закорочувати ланцюга, зазначені роботи можуть виконуватися за
розпорядженням.
3.5.3.Установка і зняття електролічильників різних приєднань, розташованих в одному приміщенні, можуть проводитися за одним
нарядом (розпорядженням) без оформлення переходу з одного робочого
місця на інше.
3.5.4. Для забезпечення безпеки робіт, що проводяться в колах вимірювальних приладів, все вторинні обмотки вимірювальних
трансформаторів струму і напруги слід постійно заземлювати.
При необхідності розриву кола струму вимірювальних приладів ланцюг вторинної
обмотки трансформатора струму попередньо закорачивается на спеціально
призначених для цього затискачах.
У ланцюгах між трансформатором струму і затискачами, де встановлена закоротку, проводити роботи, які
можуть привести до розмикання ланцюга, не допускається.
3.5.5. При виконанні робіт на трансформаторах струму або в їх вторинних колах необхідно дотримуватися таких заходів безпеки:
- ланцюги вимірювань і захисту приєднувати до затискачів зазначених
трансформаторів струму після повного закінчення монтажу вторинних схем;
- При перевірці полярності прилади, якими вона проводиться, до подачі
імпульсу струму в первинну обмотку надійно приєднати до затискачів
вторинної обмотки.

0
6 ohranatruda  
3.3. Роботи з імпульсним вимірником ліній
3.3.1. Приєднувати імпульсний вимірник ліній допускається тільки до відключена
та заземлена ВЛ. Приєднання слід виконувати в наступному порядку:
- З'єднувальний провід спочатку необхідно приєднати до заземленої проводки
імпульсного вимірника (що йде від захисного пристрою), а потім за
допомогою ізолюючих штанг - до проводу ПЛ. Штанги, якими з'єднувальний
провід приєднується до ПЛ, на час вимірювання повинні залишатися на
дроті лінії. При роботі зі штангами слід користуватися діелектричними
рукавичками;
- Зняти заземлення з ПЛ на тому кінці, де приєднано імпульсний вимірник.При необхідності допускається зняття заземлень і на
інших кінцях поверяемой ВЛ. Після зняття заземлень з ПЛ з'єднувальний
провід, захисний пристрій і проводка до нього повинні вважатися
перебувають під напругою і торкатися до них не дозволяється;
- Зняти заземлення з проводки імпульсного вимірника.
3.3.2.Приєднання проводки імпульсного вимірника до ПЛ за допомогою ізолюючих штанг
повинен виконувати оперативний персонал, що має IV групу, або персонал
лабораторії під наглядом оперативного персоналу.
Підключення імпульсного вимірника через стаціонарну комутаційну апаратуру до вже
приєднаної до ПЛ стаціонарної проводки і вимірювання можуть проводити
одноособово оперативний персонал або за розпорядженням - працівник, який
має IV групу, з персоналу лабораторії.
3.3.3. Після закінчення вимірювань ПЛ повинна бути знову заземлена, і тільки після цього
допускається зняти ізолюючі штанги з сполучними проводами спочатку з ПЛ,
а потім з проводки імпульсного вимірника.
3.3.4. Вимірювання імпульсним вимірником, які не мають генератора імпульсів високої
напруги, допускаються без видалення з ПЛ бригад, що працюють.
3.4. Роботи з мегаомметром
3.4.1.Вимірювання мегомметром в процесі експлуатації дозволяється виконувати навченим
працівникам з числа електротехнічного персоналу. В електроустановках
напругою понад 1000 В вимірювання проводяться за нарядом, в
електроустановках напругою до 1000 В - за розпорядженням.
У тих випадках, коли вимірювання мегаомметром входять в зміст робіт,
обумовлювати ці вимірювання в наряді або розпорядженні не вимагається.
Вимірювати опір ізоляції мегаомметром може один працівник, який має III групу.
3.4.2.Вимірювання опору ізоляції мегаомметром має здійснюватися на відключених
струмопровідних частинах, з яких знято заряд шляхом попереднього їх
заземлення. Заземлення з струмоведучих частин слід знімати тільки після
підключення мегаомметра.
3.4.3.При вимірюванні мегаомметром опору ізоляції струмоведучих частин з'єднувальні проводи слід приєднувати до
них за допомогою ізолювальних утримувачів (штанг). В електроустановках
напругою вище 1000 В, крім того, слід користуватися діелектричними
рукавичками.
3.4.4.При роботі з мегаомметром доторкатися до струмоведучих частин, до яких він приєднаний, не дозволяється. Після
закінчення роботи слід зняти з струмоведучих частин залишковий заряд
шляхом їх короткочасного заземлення.
3.4.5. Вимірювання мегомметром не допускаються в наступних випадках:
- на одному колі двоколових ліній напругою вище 1000 В, якщо інша ланцюг в цей час знаходиться під напругою;
- На одноланцюгової лінії, якщо вона проходить паралельно з лінією, яка працює напругою вище 1000 В;
- В період наближення або під час грози і дощу.
3.4.6. Вимірювання опору заземлюючих пристроїв опор ПЛ слід проводити в суху погоду, в період найбільшого просихання грунту.

0
5 ohranatruda  
3.2.11. Робота покажчика напруги для перевірки збігу фаз забезпечується тільки при двополюсному його
підключенні до електроустановки.
Застосування діелектричних рукавичок при користуванні такими покажчиками обов'язково.
3.2.12. Щоб уникнути неправильних показань при користуванні однополюсними
покажчиками напруги до 1000 В не слід застосовувати діелектричні
рукавички.
3.2.13. Не допускається використання покажчика напруги, якщо порушено пломбування робочої частини.
3.2.14. При роботі з покажчиками напруги їх слід тримати за ручку в межах
обмежувального кільця. У разі зовнішнього установлення покажчиком
напруги можна користуватися тільки в суху погоду. У сиру погоду слід
застосовувати покажчики спеціальної конструкції.
3.2.15. При перевірці наявності або відсутності напруги покажчики не повинні
заземлюватися. Виняток становлять покажчики типів УВН-10, які
використовуються на опорах ПЛ (крім металевих) або телескопічних вишках.
В цьому випадку робоча частина покажчиків повинна бути заземлена (за
винятком випадків роботи з металевих опор) незалежно від наявності
заземлення спуску на опорі і заземлення шасі телескопічної вишки.
Заземлення робочої частини слід виробляти гнучким мідним дротом
перетином 4 кв. мм. Заземлювальний провідник слід приєднувати до штиря,
заглиблених в грунт на глибину не менше 0,5 м.
Допускається приєднання заземлюючого проводу до заземленого спуску переносного
заземлення проводів ПЛ і до заземлювального спуску опор ПЛ. При
перевірці відсутності напруги і накладення захисного заземлення не можна
торкатися до заземлювального спуску або проводу і до заземлювачів.
3.2.16. При роботі з покажчиком напруги імпульсного типу імпульсна спалах лампи
відбувається через 1 - 2 з (після заряду конденсатора до напруги
індикації лампи).
Тривалість дотику покажчика до перевіряється ділянці струмоведучих частини (при відсутності сигналу) - не менше 10 с.
3.2.17. В електроустановках на визначену напругу не повинен спрацьовувати
елемент індикації від впливу сусідніх кіл тієї самої напруги.

3.2.18. При користуванні сигналізаторами наявності напруги, розміщеними в
кишені куртки, на касці, слід пам'ятати, що відсутність сигналу не є
ознакою відсутності напруги. Працездатність сигналізатора слід
перевіряти відповідно до інструкцій по експлуатації.

0
4 ohranatruda  
3.2. Роботи електровимірювальними кліщами, вимірювальними штангами і покажчиками напруги
3.2.1. В електроустановках напругою вище 1000 В роботу з електровимірювальними
кліщами повинні проводити два працівники: один - має IV групу (з числа
оперативного персоналу), інший - має III групу (може бути з числа
ремонтного персоналу). При вимірі слід користуватися діелектричними
рукавичками. Не допускається нахилятися до приладу для зняття показань.
3.2.2. В електроустановках напругою до 1000 В працювати з
електровимірювальними кліщами допускається одному працівникові, який має
III групу, не користуючись діелектричними рукавичками.
3.2.3. Не допускається працювати з електровимірювальними кліщами, перебуваючи на опорі ПЛ.
3.2.4. При вимірах в осередках працюючі повинні вжити заходів, що виключають
наближення до струмоведучих частин на відстані, менші від зазначених в
табл. 2, і дотик оператора до металевих конструкцій, а з'єднувального
проводу - до струмоведучих частин і заземлених конструкцій. Провід
повинен знаходитися на відстані не менше 0,7 м від оператора.
3.2.5. При роботі з кліщами для вимірювань в ланцюгах напругою вище 1000 В не
допускається застосовувати виносні прилади, перемикати межі вимірювань,
не знімаючи кліщів з струмоведучих частин. Кліщі при проведенні
вимірювань слід тримати у висячому положенні.
3.2.6. Робота з ізолюючими кліщами на напругу понад 1 кВ повинна проводитися в суху
погоду. Виробляти роботу при тумані, снігопаді і дощі не допускається.
3.2.7. Кліщі на напругу нижче 1 кВ при роботі необхідно тримати на витягнутій
руці, подалі від струмопровідних частин. Кліщі на напругу понад 1 кВ
слід тримати тільки за рукоятку. Дотик ізолюючої частини кліщів не
допускається.
3.2.8. Роботу з вимірювальними штангами повинні проводити не менше двох працівників: один - має IV групу, інші - III групу.
Підніматися на конструкцію або телескопічну вишку, а також спускатися з неї слід без штанги.
Робота повинна проводитися за нарядом навіть при одиничних вимірах з
використанням опорних конструкцій або телескопічних вишок. Робота зі
штангою допускається без застосувати діелектричні рукавиці.
3.2.9. Справність покажчика напруги перед початком роботи необхідно перевіряти
за допомогою спеціального пристосування (наприклад, типу ППУ-2) або
дотиком контактного електрода до струмоведучих частин, які явно
перебувають під напругою.
Не допускається перевіряти справність покажчиків на свічці автомашини.
Не допускається застосування «контрольних» ламп для перевірки відсутності напруги.
3.2.10. Справність покажчиків напруги для перевірки збігу фаз повинна
перевірятися на робочому місці шляхом двополюсного підключення покажчика
до землі і фазі або до двох фаз. Сигнальна лампа справного покажчика
повинна яскраво світитися.

0
3 ohranatruda  
3.1.20. До випробувань (вимірювань) можна приступати, тільки переконавшись у
відсутності людей, які працюють на тій частині електроустановки, до якої
повинен бути приєднаний випробувальний (вимірювальний) прилад. Перед
початком випробувань або вимірювань необхідно заборонити особам, що
перебувають поблизу випробувального (вимірювального) приладу, торкатися
до його струмоведучих частин або частин, що знаходяться під
випробувальним (вимірювальним) напругою електроустановки, а при
необхідності - виставити охорону.
3.1.21. Подавати випробувальне (вимірювальне) напруга на об'єкт випробувань (вимірювань) слід після
видалення персоналу з випробувального (вимірювального) поля і
попереднього сповіщення звуковим сигналом.
Будь-якому персоналу не дозволяється перебувати на випробувальному обладнанні (об'єкті
вимірювань) під час проведення випробувань (вимірювань).
3.1.22. За персоналом, що знаходяться на випробувальному (вимірювальному) поле
після подачі випробувальної (вимірювальної) навантаження, необхідно
здійснювати безперервне спостереження.
3.1.23. В період проведення випробувань (вимірювань) на обладнанні, електроустановки, що перебувають
під випробувальною (вимірювальним) напругою, не допускається проводити
на них ремонтні, монтажні та налагоджувальні роботи.
3.1.24. Відповідно до вимог електробезпеки за персоналом, що працює з
переносними засобами вимірювань (випробувань) на висоті, необхідно
безперервне спостереження з землі (підлоги).
3.1.25. Короткочасний електричний контакт засобів вимірювальної техніки (випробувань) з
об'єктом випробувань (вимірювань) слід проводити гнучкими проводами, що
закінчуються щупами.
3.1.26. Випробування (вимірювання) ізоляції лінії, яка може бути запитана з двох сторін, можна проводити тільки
після того, як отримано повідомлення відповідальної особи
електроустановки, приєднаної до другого кінця цієї лінії, по телефону
(нарочним) про те, що комутаційна апаратура (лінійні роз'єднувачі,
вимикач) відключені і вивішений плакат «Не вмикати! Працюють люди ».
3.1.27. В разі випробувань кабельної лінії (КЛ), якщо її протилежний кінець
розташований в замкненій камері, відсіку комплектного розподільчого
пристрою (КРУ) або в приміщенні, на дверях або огородженні має бути
вивішений попереджувальний плакат «Випробування. Небезпечно для життя!
». Якщо двері і захисного засобу не замкнені чи випробуванню підлягає
лінія з розібраними на трасі жилами кабелю, крім вивішування плакатів на
дверях, огорож і розібраних жил кабелю, повинна бути виставлена
​​охорона з членів бригади, що мають II групу, або чергового персоналу.
3.1.28. Відчувати або марнувати кабелі слід з боку пунктів, що мають заземлювальні пристрої.
3.1.29. Після закінчення випробувань керівник робіт зобов'язаний:
- Знизити напругу випробувальної (вимірювальної) установки до нуля;
- Відключити установку від живильної її мережі;
- Заземлити вивід установки і повідомити про це бригаді словами: «Напруга знята».
Тільки після цього допускається перез'єднання проводів або в разі повного
закінчення випробування, від'єднати їх від випробувальної установки і
знімати огородження.
При роботі на КЛ і повітряних лініях (ПЛ) електропередачі знімати огородження і плакати дозволяється, тільки
переконавшись у повній відсутності заряду.
3.1.30. Зняття напруги і залишкового заряду з випробовуваного об'єкта і засобів вимірювань і
попередження появи на них напруги необхідно забезпечити:
- Відключенням джерел живлення (зовнішніх і внутрішніх);
- Розрядкою заряжающихся елементів (фільтрів, накопичувальних ємностей та ін.);
- Заземленням висновків та інших доступних для дотику струмоведучих частин;
- Блокуванням.
Після випробування обладнання зі значною ємністю (кабелі, генератори)
залишковий заряд повинен бути знятий спеціальної розрядної штангою.
3.1.31. Масові випробування (вимірювання) засобів захисту, ізоляційних деталей і
т.д., які проводяться поза діючих електроустановок з використанням
стендів, у яких струмовідні частини закриті суцільним або сітчастої
огорожі, а двері забезпечені блокуванням, можуть виконуватися
працівником з групою з електробезпеки не нижче III одноосібно в порядку
поточної експлуатації.

0
2 ohranatruda  
3.1.10. При нещасних випадках з людьми зняття напруги для звільнення потерпілого від дії електричного струму має бути
виконано негайно без попереднього дозволу.
3.1.11. При проведенні випробувань (вимірювань) приєднання вимірювальних приладів, а також
встановлення і зняття електролічильників для їх перевірки виконуються
після зняття напруги.
3.1.12. Приєднання і від'єднання засобів випробувань і вимірювань на об'єктах випробувань (вимірювань), що мають
рухомі частини, необхідно виконувати після повної зупинки цих частин.
Одночасно необхідно запобігати непередбачений пуск таких об'єктів під
час виконання з'єднань.
3.1.13. Кабелі і кабельна арматура вимірювальних і випробувальних ланцюгів, до яких висуваються вимоги щодо
пожежної безпеки, повинні задовольняти вимогу нерозповсюдження горіння.
Конструкція та технічні характеристики оболонок, екранів і броні кабелів, проводів
та інших матеріалів і засобів, використовуваних в роботі, повинні
забезпечувати електро- та пожежобезпечність експлуатації при нормальних і
аварійних режимах роботи.
3.1.14. Повітряні зазори між струмоведучими частинами об'єкта випробувань (вимірювань), що
знаходяться під випробувальним або вимірювальним напругою, і
струмоведучих частин того ж об'єкта, що знаходяться під робочою
напругою, повинні бути не менше наведених нижче при номінальному
значенні робочої напруги:
- 6 кВ - 0,125 м;
- 10 кВ - 0,150 м;
- 15 кВ - 0,200 м;
- 20 кВ - 0,250 м;
- 35 кВ - 0,500 м.
3.1.15. При наявності факторів, що знижують міцність ізоляції засобів
випробувань або вимірювань (іонізація, висока температура, вологість,
кіптява, пил, струмопровідні продукти гасіння дуги і т.д.), відстані
витоку та електричні зазори слід вибирати таким чином, щоб забезпечити
безпеку роботи персоналу.
3.1.16. Приєднання з'єднувального проводу до випробувального (измеряемому) обладнання або до кабелю (шині, проводу
і т.п.) і від'єднання його слід проводити тільки після їх заземлення і
за вказівкою працівника, який керує проведенням випробування
(вимірювання).
3.1.17. Керівник (виробник) робіт перед виміром або випробуванням зобов'язаний перевірити правильність зібрання кола та
надійність працівників і захисних заземлень.
3.1.18. Приєднання випробувальної або вимірювальної установки до мережі напругою 380/220 В
слід проводити через комутаційний апарат, що забезпечує видимий розрив
ланцюга, або через штепсельної вилки, встановлений в місці керування
установкою.
3.1.19. Перед кожним включенням випробувальної (вимірювальної) установки керівник (виробник) робіт зобов'язаний:
- Перевірити місцезнаходження кожного члена бригади;
- Видалити сторонніх осіб;
- Попередити всіх членів бригади про подачу напруги словами: «Подаю напругу»;
- Переконатися, що попередження почуте всіма членами бригади;
- Зняти заземлення з виводу випробувальної установки і подати на неї напругу 380/220
При подачі випробувального напруги оператор повинен стояти на ізолюючому килимку.
З моменту подачі напруги не допускається проводити будь-які перез'єднання
на випробувальній (вимірювальній) схемою і випробуваному обладнанні.

0
1 ohranatruda  
3. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ
3.1. Випробування електрообладнання з подачею підвищеної напруги від стороннього джерела
3.1.1. Для забезпечення захисту від ураження при випадковому дотику до
струмоведучих частин діючої електроустановки або частин, що знаходяться
під вимірювальним або випробувальним напругою, необхідні наступні
способи і засоби захисту:
- Захисні оболонки;
- Захисні огорожі (тимчасові або стаціонарні);
- Безпечне розташування струмоведучих частин;
- Мале напруга;
- Захисне відключення;
- Ізоляція струмоведучих частин (робоча, час випробувань і вимірювань, додаткова, посилена, подвійна);
- Ізоляція робочого місця;
- Попереджувальна сигналізація, блокування, знаки безпеки.
3.1.2. Для забезпечення безпеки робіт при вимірах і випробуваннях зі зняттям напруги в електроустановці слід виконувати:
- Відключення електроустановки (частини установки) від джерела живлення;
- Механічне замикання приводів комутаційних апаратів;
- Зняття запобіжників;
- Від'єднання кінців живильних ліній та інші заходи, що виключають можливість помилкової подачі напруги на робоче місце;
- Перевірку відсутності напруги;
- Заземлення відключених струмопровідних частин (накладення переносні заземлення, ввімкнені заземлювальні ножі мають);
- Огородження робочого місця або залишаються під напругою струмоведучих
частин, до яких в процесі роботи можна доторкнутися або наблизитися на
неприпустиму відстань;
- На приводах ручного і на ключах дистанційного керування комутаційної апаратури повинні бути вивішені забороняють плакати.
3.1.3. Для забезпечення захисту від ураження електричним струмом при дотику до
металевих неструмоведучих частин, які можуть опинитися під напругою в
результаті пошкодження ізоляції, застосовують такі способи:
- Захисне заземлення;
- Занулення;
- Вирівнювання, вирівнювання потенціалів;
- Систему захисних проводів;
- Захисне відключення;
- Ізоляцію неструмоведучих частин;
- Електричне поділ мережі;
- Мале (не більше 25 В) напруга;
- Контроль ізоляції;
- Компенсацію струмів замикання на землю;
- засоби індивідуального захисту.
Технічні способи і засоби захисту застосовують окремо або комбіновано для забезпечення оптимального захисту.
3.1.4. Вимоги безпеки при виконанні конкретних видів вимірювань та випробувань визначаються:
- Стадією існування продукції (виготовлення, монтаж, експлуатація, ремонт);
- Розміщенням об'єкта вимірювань і випробувань (в т.ч. на ІС або поза ним);
- Наявністю або відсутністю необхідності здійснювати контакт коштів
випробувань і (або) засобів вимірювальної техніки з об'єктом вимірювань
або випробувань.
3.1.5. Під час проведення електричних вимірювань та випробувань повинен бути усунутий безпосередній контакт працюючого з
вузлами і елементами, що надають небезпечне і шкідливий вплив.
3.1.6. Гранично допустимі значення напруг дотику і струмів при аварійному
режимі виробничих електроустановок напругою до 1000 В з глухозаземленою
або ізольованою нейтраллю і вище 1000 В з ізольованою нейтраллю не
повинні перевищувати вказаних значень.
3.1.7. Безпека проведення вимірювальних та випробувальних робіт повинна забезпечуватися захистом
від можливих негативних впливів природного характеру та погодних умов.
3.1.8. Небезпечні зони на території організації, в виробничих будівлях і
спорудах, на робочих майданчиках, робочих місцях повинні бути позначені
відповідними знаками безпеки.
3.1.9. Кожен працівник, якщо він сам не може вжити заходів до усунення порушень вимог цієї Типової інструкції,
зобов'язаний негайно повідомити безпосереднього керівника, а в разі його
відсутності - керівника вищого рівня про всі помічені ним порушення,
несправності обладнання, що застосовуються при роботі механізмів,
пристосувань, приладів, інструментів і засобів захисту, що є небезпекою
для працівників.

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
 

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці