Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

П`ятниця, 26.04.2019, 04:55
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ АПАРАТНИКА ПРИГОТУВАННЯ ХІМІЧНИХ РОЗЧИНІВ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для апаратника приготування хімічних розчинів (далі — апа-ратник).
Роботи, які проводяться апаратником, відносяться до робіт з підвищеною небезпекою відповідно до п.п. № № 11, 33, 39, 118 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. Держнаглядохоронпраці 30.11. 1993, № 123.
Всі роботи, що проводяться апаратником, повинні ви-конуватись відповідно до цієї інструкції.
Згідно з Законом України «Про охорону праці» (стаття № 49) особи, які не виконують вимоги інструкції з охо-рони праці, залежно від характеру порушень притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної і кримінальної відповідальності.
1.1. Апаратник має постійне робоче місце.
1.2. Апаратник повинен виконувати такі види робіт:
- ведення технологічного процесу, приготування бага-токомпонентних розчинів хімічних сполук або розчинів, що вимагають особливо точного дозування компонентів і дотримання технологічних параметрів;
- очистка розчину відстоюванням або фільтруванням;
- регулювання процесу дозування і завантаження сиро-вини;
- підтримання заданого складу розчину за результата-ми аналізів і показаннями контрольно-вимірювальних при-ладів;
- проведення аналізів;
- обслуговування системи комунікацій, контрольно-вимірювальних приладів та іншого обладнання;
- виконання інших робіт відповідно до Єдиного тариф-но-кваліфікаційного довідника і розрядів.
1.3. До виконання робіт за цим фахом допускаються особи, які:
- досягли 18-років;
- пройшли медичний огляд відповідно до наказу № 45 Міністерства охорони здоров'я України від ЗО березня 1994 р. та не мають медичних протипоказань;
- пройшли навчання, інструктаж з питань охорони пра-ці, в тому числі при виконанні робіт з підвищеною не-безпекою, надання першої допомоги потерпілим від нещас-них випадків, про правила поведінки при виникненні ава-рій.
1.4. Апаратник зобов'язаний:
- вміти користуватися засобами колективного та інди-відуального захисту;
- дотримуватися зобов'язань з охорони праці, перед-бачених колективним договором (угодою, трудовим догово-ром) і правилами внутрішнього трудового розпорядку під-приємства, в тому числі:
- вчасно починати і закінчувати роботу, дотримувати-ся часу технологічної і обідньої перерв;
- не виконувати роботи, непередбачені змінним за-вданням;
- не находитися на роботі у позаробочий час без від-повідного дозволу і керівника.
1.5.  В процесі роботи на апаратника можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих чинників:
ФІЗИЧНИХ:
- рухомі частини виробничого обладнання, виробів, заготівель, матеріалів, що пересуваються;
- небезпечне значення напруги в електричному ланцю-зі, замикання якого може відбутись крізь тіло людини;
- підвищена або знижена температура поверхні облад-нання, матеріалів;
- підвищена загазованість повітря робочої зони;
- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
- підвищена або знижена рухомість повітря;
- недостатня освітленість робочої зони;
- гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхні скляного обладнання і склотари.
ХІМІЧНИХ:
- токсична і дратуюча дія шкідливих речовин на орга-нізм людини.
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ:
- нервово-психічні перевантаження (монотонність пра-ці).
1.6. На роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці апаратнику видаються безкоштовно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші за-соби індивідуального захисту:
- халат бавовняний ГОСТ ССБТ 12.4.103-83;
- ковпак бавовняний ГОСТ ССБТ 12.4.011-89;
- взуття шкіряне ГОСТ ССБТ 12.4.137-84*;
- рукавички гумові ГОСТ ССБТ 12.4.103-83;
- фартух спеціальний ГОСТ ССБТ 12.4.029-76.
За встановленими нормами також безкоштовно видається мило.
1.7. При проведенні робіт в умовах можливого впливу на людину агресивних хімічних речовин (наприклад, кис-лот, луги та ін.), повинен застосовуватись спецодяг, виготовлений з матеріалів, що забезпечують захист від цього впливу.
1.8. При виконанні своїх обов'язків апаратник зобо-в'язаний дотримуватися вимог санітарних норм і особис-тої гігієни:
- приступати до роботи тільки у засобах індивідуаль-ного захисту;
- прийняти і утримувати на протязі зміни робоче міс-це у чистоті й порядку;
- зберігати і приймати їжу тільки у відведених міс-цях;
- зберігати харчові продукти, в тому числі й молоч-ні, що видаються на підприємстві, в холодильниках, які використовуються тільки з цією метою;
- після роботи вимити забруднені частини тіла.
2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1.  Перед початком роботи апаратник зобов'язаний перевірити і одягти засоби індивідуального захисту.
2.2.  Включити припливно-витяжну вентиляцію за 15-20 хвилин до початку роботи.
2.2. На робочому місці апаратника повинні находитись тільки необхідні для виконання конкретної роботи сиро-вина, прилади і обладнання.
2.3. Апаратник перед роботою зобов'язаний перевірити справність приладів і обладнання.
2.4. При виявлених несправностях обладнання та засо-бів колективного захисту сповістити керівника робіт та не приступати до роботи до усунення виявлених несправ-ностей.
3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
3.1. Апаратник повинен дотримуватися послідовності операцій при роботі на обладнанні відповідно до інстру-кцій з експлуатації обладнання, що використовується.
Під час роботи апаратник зобов'язаний:
3.2. Не залишати без нагляду включене на робочий хід обладнання, не довіряти спостереження за ним сторонній особі.
3.3. Дотримуватися чистоти і порядку на робочому мі-сці.
3.4. Не захаращувати відділення оборотною тарою.
3.5. Не здійснювати ремонт, чистку і прибирання об-ладнання під час його роботи (ці роботи виконувати тільки після вимкнення обладнання).
3.6. Дотримуватися параметрів технологічного процесу
3.7. Дотримуватися обережності при роботі зі склом. При роботі зі склом необхідно стежити за відповідністю марки скла характеру роботи, що проводиться.
3.8. Паління дозволяється тільки в спеціально відве-дених місцях.
3.9. При відкритті під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах колективного захисту зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади. Повідомити про це керівника робіт і без його вказівки роботу не відновлювати.
3.10. Порядок повідомлення адміністрації про нещас-ний випадок:
3.10.1. Про кожний нещасний випадок свідок, праців-ник, який його виявив, або сам потерпілий повинні тер-міново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів до надання необхід-ної допомоги.
3.10.2. Зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не при-зведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації, що склала-ся.
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1.  Вимкнути обладнання.
4.2. Перекрити вентилі на лінії подачі вакууму, води і стисненого повітря.
4.3.  Оборотну тару скласти в спеціально відведеному для цієї мети місці.
4.4. При виявленні недоліків в роботі обладнання та засобах колективного захисту повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу.
5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
До аварійних ситуацій відносяться:
- розгерметизація технологічних трубопроводів, обла-днання та тари з викидом продукту, його пари, пилу у виробниче та зовнішнє середовище;
- загоряння технологічних трубопроводів, обладнання, продукту та 313;
- відключення електропостачання, яке живить засоби колективного захисту, обривання і коротке замикання електрокомунікацій, електрообладнання.
5.1. У випадку виникнення пожежі апаратник зобов'я-заний:
- припинити роботу;
- обезживлити електрообладнання;
- закрити вентилі на лінії вакууму, стисненого пові-тря, води;
- негайно розпочати гасіння наявними засобами поже-жогасіння і повідомити за телефоном 01 у пожежну охоро-ну;
- негайно повідомити про те, що трапилось керівника робот або іншу посадову особу.
5.2. Порядок надання першої долікарської медичної допомоги у випадку травмування (отруєння).
5.2.1. Апаратник повинен вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому при нещасних випадках до прибуття лікаря.
5.2.2. Послідовність надання першої допомоги:
- усунути вплив на організм небезпечних та шкідливих чинників, які погрожують здоров'ю та життю постраждало-го (звільнити від дії електричного струму, винести з зараженої атмосфери, погасити одяг, що горить тощо);
- визначити характер і тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя постраждалого і послідовність заходів щодо його врятування;
- виконати необхідні заходи щодо врятування постраж-далого в порядку терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов'язку тощо);
- підтримати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного робітника;
- викликати швидку медичну допомогу або лікаря, або прийняти заходи для транспортування постраждалого в найближчу лікувальну установу;
Допомога постраждалому, що надається не медичними робітниками, не повинна замінювати допомогу з боку ме-дичного персоналу і повинна надаватись лише до прибуття лікаря.
5.2.3. Конкретні дії щодо надання першої допомоги постраждалому при різноманітних ураженнях описані в ін-струкції з надання першої (долікарської) медичної допо-моги, що вивчається апаратником при проходженні первин-ного і послідуючих інструктажів з питань охорони праці.
Інструкція опрацьована Державним науковим центром лікарських засобів


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (18.12.2010)
Переглядів: 4742 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці