Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Субота, 25.05.2019, 04:19
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ЦЕНТРИФУГУВАЛЬНИКА
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для центрифугувальника.
Всі роботи, що проводяться центрифугувальником пови-нні виконуватись відповідно до цієї інструкції.
Роботи, що проводяться центрифугувальником, відно-сяться до робіт з підвищеною небезпекою відповідно до п.п. № № 33, 65, 118 Переліку робіт з підвищеною небез-пекою, затв. Держнаглядохоронпраці 30.11.1993, № 123.
Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (стаття № 49) особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці, залежно від характеру порушень притя-гуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністратив-ної і кримінальної відповідальності.
1.1. Центрифугувальник виконує роботу на постійному робочому місці.
1.2. Центрифугувальник повинен виконувати такі види робіт:
- обслуговування фільтруючих або відстійних центри-фуг різноманітних систем;
- завантаження і розвантаження центрифуг;
- центрифугування і промивання відтиснутих опадів;
- очищення, промивання і заміна фільтруючих полотен, сіток;
- визначення по зовнішньому вигляду і за допомогою проб якісної характеристики пульп, осаду, що завантажу-ються і фільтратів згідно з технічним умовам;
- користування пусковими, гальмовими і регулюючими приладами;
- виконання інших робіт згідно з Єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником і розрядом.
1.3. До самостійної роботи допускаються особи, які:
- досягли 18-років;
- пройшли медичний огляд відповідно до наказу № 45 Міністерства охорони здоров'я України від ЗО березня 1994 р. та не мають медичних протипоказань;
- пройшли навчання, інструктаж з питань охорони пра-ці, в тому числі при виконанні робіт з підвищеною не-безпекою, подання першої допомоги потерпілим від нещас-них випадків, про правила поведінки при виникненні ава-рій.
1.4. Центрифугувальник зобов'язаний знати:
- бз'дова центрифуг, механізмів, допоміжного облад-нання, схему арматури і комунікацій на робочому місці;
- фізичні та хімічні властивості продуктів, що поді-ляються;
- технологічний режим центрифугування.
1.5. Центрифугувальник зобов'язаний:
- вміти користуватися засобами колективного та інди-відуального захисту;
- дотримуватися зобов'язань з охорони праці, перед-бачених колективним договором (угодою, трудовим догово-ром) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, в тому числі:
- своєчасно розпочинати і закінчувати роботу, дотри-муватися технологічної та обідньої перерв;
- не виконувати роботи, непередбачені змінним за-вданням;
- не находитися на роботі у поза робочий час без відповідного дозволу і керівника.
1.6.  В процесі роботи на центрифугувальника можли-вий вплив небезпечних і шкідливих виробничих чинників:
ФІЗИЧНИХ:
- підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися крізь тіло людини;
- рухомі частини виробничого обладнання, виробів, заготівель, матеріалів, що пересуваються;
- підвищений рівень статичної електрики;
- підвищена або занижена температура поверхні облад-нання і матеріалів;
- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
- підвищений рівень шуму на робочому місці;
- недостатня освітленість робочої зони;
- підвищена або знижена рухомість повітря. ХІМІЧНИХ:
- токсична і дратуюча дія шкідливих речовин на орга-нізм людини.
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ:
- нервово-психічні перевантаження (монотонність пра-ці).
1.7. На роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, а також, роботах, пов'язаних з забрудненням або здійснюваних в несприятливих температурних умовах, центрифугувальнику видається безкоштовно за встановле-ними нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та ін-ші засоби індивідуального захисту, в складі:
- халат бавовняний ГОСТ ССБТ 12.4.103-83;
- ковпак бавовняний ГОСТ ССБТ 12.4.011-89;
- взуття шкіряне ГОСТ ССБТ 12.4.137-84;
- фартух спеціальний ГОСТ ССБТ 12.4.029-76;
- рукавички гумові ГОСТ ССБТ 12.4.103-83;
- окуляри захисні ГОСТ ССБТ 12.4.013-85;
- респіратор ШБ «Пелюстка» ГОСТ ССБТ 12.4.004-74.
За встановленими нормами також безкоштовно видається мило.
1.8. При виконанні своїх обов'язків виробничий пер-сонал зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм і особистої гігієни:
- приступати до роботи тільки у засобах індивідуаль-ного захисту;
- прийняти і утримувати на протязі зміни робоче міс-це у чистоті й порядку;
- зберігати і приймати їжу тільки у відведених міс-цях;
- зберігати харчові продукти, в тому числі й молоч-ні, що видаються на підприємстві, в холодильниках, які використовуються тільки з цією метою;
- після роботи вимити забруднені частини тіла.
2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1. Перевірити та одягти засоби індивідуального за-хисту.
2.2.  Включити припливно-витяжну вентиляцію за 15-20 хвилин до початку роботи.
2.3. Перевірити стан центрифуги, мастило, надійність кріплення деталей, наявність огороджень на обертових частинах та їх кріплення.
2.4. Переконатися у відповідності запису в апаратно-му листі фактичному стану технологічного процесу.
2.5. Перевірити зовнішнім оглядом стан заземлення центрифуги.
2.6. Переконатися в справності місцевих відсмоктува-чів у центрифузі.
2.7. Перед завантаженням центрифуги перевірити чи немає в барабані і на кожусі центрифуги сторонніх пред-метів.
2.8. Перед завантаженням центрифуги з нижнім виван-таженням перевірити положення запірного конуса.
2.9. Закрити кришку кожуха центрифуги.
2.10. Перевірити справність блокування кришки центрифуги.
2.11.  При виявлених несправностях обладнання та за-собів колективного захисту сповістити керівника робіт та не приступати до роботи до усунення виявлених не-справностей.
3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
3.1. Центрифугувальник повинен дотримуватися послі-довності операцій при роботі на обладнанні відповідно до інструкцій з експлуатації обладнання, що використо-вується.
3.2.  Завантаження маточника і розчинника в центри-фугу виконувати тільки закритим шляхом (по живильним трубам).
Перед зливом маточників перевірити чи не засмітилася зливна труба.
3.3. Не допускати перевантаження барабанів центрифу-ги.
3.4.  Стежити за справністю блокування кришки центрифуги. Працювати тільки при справному блокуванні
3.5.  Для запобігання стуканню барабана в центрифу-гах з верхнім вивантаженням завантажувати продукт слід рівним шаром, не допускається одностороннього переван-таження барабана.
3.6. Завантаження центрифуг з нижнім вивантаженням здійснювати при малих оборотах барабана. Для забезпе-чення рівномірного розподілу продукту по барабану центрифугувальник зобов'язаний стежити, щоб маточник, що зливається, влучав на запірний конус барабана.
3.7.  Включення центрифуг здійснювати поступово, змінно включаючи кнопки пускатечів «пуск», «стоп».
3.8. Для попередження накопичування зарядів статич-ної електрики на плоских привідних ременях центрифуги з нижнім приведенням і верхнім вивантаженням необхідно постійно змащувати їх електропровідною пастою.
3.9. При обслуговуванні центрифуги з ножовим з'ємом відстою регулювання висоти ножа здійснювати тільки на зупиненій, відключеній від електроенергії центрифузі. При виникненні сильній вібрації під час завантаження центрифуги слід включати зріз відстою.
3.10.  Слід безупинно спостерігати за роботою центрифуги. Якщо виникають будь-які несправності, не-звичайний шум або стук, виключити центрифугу і негайно повідомити про це керівника робіт.
3.11.  Гальмування центрифуги здійснювати плавно, в декілька прийомів.
3.12. Для запобігання травмам розвантажувати центри-фугу слід тільки після повної зупинки барабана.
3.13. Перед розвантаженням центрифуги з нижнім вива-нтаженням слід дочекатися повної зупинки барабана, піс-ля цього необхідно підняти і закріпити на гак запірний конус.
3.14. Не допускати розливу маточника по приміщенню.
3.15. Центрифуга повинна мати справне заземлення, всі струмоведучі частини її не повинні мати пошкодження ізоляції.
3.16. У приміщенні, де стоїть центрифуга, проходи повинні бути вільними.
3.17. Паління дозволяється тільки в спеціально від-ведених місцях.
3.18. При виявленні під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах колективного захисту зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади. Повідомити про це керівника робіт та без його вказівки роботу не відновлювати.
3.19. Порядок повідомлення адміністрації про нещас-ний випадок.
3.19.1. Про кожний нещасний випадок свідок, праців-ник, який його виявив, або сам потерпілий повинні тер-міново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів до надання необхід-ної допомоги.
3.19.2. Зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не при-зведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації, що склала-ся.
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
Після закінчення роботи центрифугувальник зобов'яза-ний:
4.1.  Вимкнути обладнання.
4.2.  Опорядити робоче місце.
4.3.  Оформити апаратний лист і здати зміну наступ-ному за графіком центрифугувальнику.
4.4.  При виявленні недоліків в роботі обладнання та засобах колективного захисту повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу.
5.  ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
До аварійних ситуацій відносяться:
- розгерметизація технологічних трубопроводів, обла-днання та тари з викидом продукту, його пари та пилу у виробниче та зовнішнє середовище;
- загоряння технологічних трубопроводів, обладнання, продукту та 313;
- відключення електропостачання, яке живить засоби колективного захисту, обривання і коротке замикання слектрокомунікацій, електрообладнання
5.1. Порядок дій центрифугувальника при виникнення пожежі:
- вимкнути центрифугу;
- вимкнути електроенергію, вентиляцію;
- негайно повідомити про те що трапилось керівника робіт та іншу посадову особу;
- окриком сповістити працюючих про виникнення поже-жі;
- закрити вікна і двері зі суміжними приміщеннями;
- розпочати ліквідацію пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння (вогнегасник, вода, кошма, пі-сок).
5.2. Порядок надання першої долікарської медичної допомоги у випадку травмування (отруєння).
5.2.1. Центрифугувальник повинен вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому при нещасних випадках до прибуття лікаря.
5.2.2. Послідовність надання першої допомоги:
- усунути вплив на організм шкідливих чинників, які погрожують здоров'ю та життю постраждалого (звільнити від дії електричного струму, винести з зараженої атмос-фери, погасити одяг, що горить, тощо);
- визначити характер і тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя постраждалого і послідовність заходів щодо його врятування;
- виконати необхідні заходи щодо врятування постраж-далого в порядку терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов'язку тощо);
- підтримати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного робітника;
- викликати швидку медичну допомогу або лікаря, або прийняти заходи для транспортування постраждалого в найближчу лікувальну установу;
Допомога постраждалому, що надається не медичними робітниками, не повинна замінювати допомогу з боку ме-дичного персоналу і повинна надаватись лише до прибуття лікаря.
5.2.3.  Конкретні дії щодо надання першої допомоги постраждалому при різноманітних ураженнях описані в ін-струкції з надання першої (долікарської) медичної допо-моги, що вивчається центрифугувальником при проходженні первинного та послідуючих інструктажів з питань охорони праці.
Інструкція опрацьована Державним науковим центром лікарських засобів

Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (18.12.2010)
Переглядів: 2906 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці