Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Понеділок, 22.04.2019, 19:51
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКА ПО ОСВІТЛЕННЮ ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

______________________________________________________
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________
(посада роботодавця і

_____________________________
найменування підприємства)

_________________ № _________
(число, місяць, рік)


ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________
ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКА ПО ОСВІТЛЕННЮ
ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

1. Загальні положення

 1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.
1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником норматив-них актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони пра-ці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з пи-тань охорони праці".
1.3. По даній інструкції електромонтажник по освітленню та освітлювальних мережах (далі - електромонтажник) інструкту-ється перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні З місяці (повторний інструктаж).
Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці»; в журналі після прохо-дження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та електромонтажника.
1.4. Власник повинен застрахувати електромонтажника від нещасних випадків та професійних захворювань.
В разі пошкодження здоров'я електромонтажника з ви¬ни власника, він (електромонтажник) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.
1.5. За невиконання даної інструкції електромонтажник не-се дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
1.6. До роботи по монтажу освітлення і освітлювальних ме¬реж допускаються особи віком не молодше 18 років, які мають посвідчення на право виконання робіт, пройшли медичний огляд, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на ро-бочому місці і мають групу з електробезпеки не нижче ІІ.
1 .7. Електромонтажник повинен:
1.7.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпо-рядку.
1.7.2. Користуватися спецодягом, спецвзуттям та засоба¬ми індивідуального захисту.
1.7.3. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконан-ня правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.
1.7.4. Виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктова-ний та яка доручена керівником робіт.
1.7.5. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках.
1.7.6. Вміти користуватись первинними засобами пожеже-гасіння.
1.8. Основними небезпечними і шкідливими виробничими факторами, які діють на електромонтажника, є:
- відсутність огороджень і запобіжних поясів при роботі на висоті;
- робота без спецодягу і засобів індивідуального захисту;
- експлуатація несправного інструменту;
- незадовільне утримання робочого місця;
- недостатнє освітлення робочої зони.
1.9. Електромонтажник забезпечується спецодягом:
- комбінезон бавовняний;
- рукавиці комбіновані;
- при зовнішніх роботах взимку додатково: куртка, брюки бавовняні на теплій підкладці, валянці.
1.10. В залежності від виду виконуваної роботи та механі-зованого інструменту, який використовується при роботі, елект-ромонтажник забезпечується відповідними засобами індивідуа-льного захисту. Електромонтажник повинен бути проінструкто-ваний по правилах безпечної їх експлуатації. Про це повинен бути зроблений запис в журналі інструктажів і в журналі видачі засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) та розпис електромонтаж-ника.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягти спецодяг.
2.2. Отримати завдання від керівника робіт.
2.3. Підготувати інструмент, пристосування, відповідні за-соби індивідуального захисту.
2.4. Підготувати засоби підмащування, які будуть викори-стовуватись під час роботи, виготовлені згідно з планом вико-нання робіт (ПВР).
2.5. Перевірити справність інструмента, пристосувань і від¬повідність їх правилам охорони праці.
2.6. Впевнитись в достатньому освітленні робочої зони.
При необхідності користуватись переносними електрола-мпами з захисними сітками напругою 42 В - в приміщеннях без підвищеної небезпеки та 12 В - в особливо небезпечних.
2.7. Прибрати з робочої зони непотрібні предмети.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Забороняється виконувати електромонтажні роботи в неосвітлених або затемнених місцях.
3.2. Під час роботи на висоті необхідно користуватись ви-пробуваними запобіжними засобами та пристосуваннями (запо-біжні пояса, риштування, помости).
3.3. Забороняється виконувати зовнішні електромонтажні роботи під час грози, туману, ожеледі, при вітрі силою 15 м/с і більше.
3.4. Робити з помостів, риштувань дозволяється тільки за наявності по всьому периметру огородження висотою не менше 1,1 м та суцільного настилу.
3.5. Для перенесення і зберігання інструменту та дрібних деталей електромонтажник повинен користуватись спеціальною сумкою.
3.6. Забороняється кидати будь-які предмети працюючо-му зверху; передавати їх слід за допомогою мотузки, при цьому один кінець мотузки повинен тримати робітник, який знаходиться зверху, а другий той, що внизу.
3.7. Забороняється пересуватись вздовж страхувального тросу одночасно більше, ніж двом електромонтажникам, а також назустріч один одному.
3.8. Забороняється переносити вантажі по підкранових балках.
3.9. Забороняється встановлювати приставну драбину до тросового проводу.
3.10. Забороняється працювати електродрилем з приста-вних драбин.
3.11. Під час роботи з приставних драбин на висоті біль-ше 1,3 м необхідно застосовувати запобіжний пояс.
Місця встановлення драбин на дільницях руху транспорт¬них засобів чи людей на час виконання робіт необхідно огороди-ти чи охороняти.
3.12. Забороняється працювати без окулярів при зачистці металевою щіткою.
3.13. Кінці труб для прокладання проводів повинні бути обпиленими та зачищеними від задирок.
3.14. Притуляти труби до металоконструкцій та стін не дозволяється, їх необхідно розміщати на підлозі із застосуван-ням прокладок.
3.15. Перевіряти цілісність проводів, шин контрольних ка-белів необхідно спеціальними приладами чи лампами розжарю-вання напругою не більше 12 В.
Перевірку цілісності проводів та шин в сирих приміщен-нях та на відкритому повітрі слід виконувати з використанням засобів індивідуального захисту (діелектричні боти та інше).
3.16. Вимірювання опору ізоляції повинні виконувати два робітники.
Попередньо слід впевнитись в тому, що дільниця кола, яка контролюється, відключена від джерела живлення, перевіри-ти за схемою куди входять розгалужені дільниці кола, закрити до них доступ сторонніх осіб та вивісити в цих місцях попереджува-льні плакати чи поставити спостерігача на час виконання вимірів.
Вимірювання опору заземлення обладнання дозволяється тільки після знятої з нього напруги.
3.17. Всі електромонтажні роботи на струмоведучих части-нах чи поблизу них, а також приєднання чи від'єднання проводів в діючих електроустановках напругою більше 42 В дозволяється виконувати тільки після зняття напруги.
3.18. Подачу напруги для випробування реле, автоматів, вимикачів та інших приладів і апаратів необхідно виконувати за вказівкою керівника робіт після перевірки правильності виконан-ня робіт.
3.19. Перед встановленням групових щитів, розподільчих пунктів, світильників та інше необхідно перевірити надійність крі-плень, на які вони будуть встановлюватись.
3.20. Під час підключення патронів освітлювальної армату-ри необхідно фазний провід підключати на язичок патрона, а ну-льовий провід - на юбку патрона. Вимикач повинен розривати мережу фазного проводу.
3.21. Під час монтажу тросових проводок їх остаточний на-тяг слід виконувати із застосуванням спеціальних натягувальних пристроїв та тільки після встановлення проміжних підвісок.
3.22. Натягувати проводу перетином більше 4 мм2 в гори-зонтальному напрямі з приставних чи розсувних драбин заборо-няється.
Ці роботи слід виконувати з риштувань і помостів.
3.23. В вибухонебезпечних приміщеннях та зовнішніх вибу-хонебезпечних установках монтажні роботи із застосуванням відкритого вогню слід виконувати за письмовим дозволом голо-вного інженера, узгодженим з головним енергетиком та місце-вою пожежною охороною.
3.24. Виконувати електромонтажні роботи в приміщеннях, де можлива поява газу, можна тільки після попереднього провіт-рювання приміщення та перевірки повітряного середовища на допустиму загазованість.
3.25. Забороняється застосовувати автотрансформатори та дросельні котушки для одержання пониженої напруги.
3.26. Для приєднанні переносних понижуючих транс¬форматорів до мережі необхідно застосовувати шланговий про-від, а за його відсутності - провід в гумовому шлангу.
3.27. Вмикати в мережу електроінструмент, прилади освіт-лення та інші струмоприймачі дозволяється тільки за допомогою спеціальних пускових (вмикаючих) апаратів та приладів (магнітні пускачі, рубильники та інше).

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибрати робоче місце.
4.2. Інструмент, пристосування, засоби індивідуального за¬хисту скласти у відведене для них місце.
4.3. Зняти спецодяг, спецвзуття, помити руки, обличчя з милом, при можливості, прийняти душ.
4.4. Доповісти керівникові робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виконані робіт по монтажу освітлення та освітлю-вальних мереж може виникнути ситуація, яка може призвести до аварії або нещасного випадку: ураження електрострумом, падін-ня з висоти; захаращення робочої зони; падіння предметів та інше.
5.2. У разі виникнення такої ситуації необхідно негайно припинити роботу, відключити електроінструмент від електро-мережі шляхом роз'єднання штепсельного з'єднання.
5.3. Огородити небезпечну зону, не допускати в неї сто-ронніх осіб.
5.4. Повідомити про те, що сталося, керівника робіт.
5.5. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу, при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.
5.6. Подання першої медичної допомоги.
5.6.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.
При уражені електричним струмом необхідно негайно зві-льнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.
При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж сер-ця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різ-ке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно не-гайно приступити до оживлення, після чого викликати швидку медичну допомогу.
5.6.2.Перша допомога при пораненні.
Для надання першої допомоги при пораненні необхідно роз-крити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.
Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, ба¬жа¬но накапати декілька крапель на-стойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосову-вати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.
5.6.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.
При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, кар-тоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і при-бинтувати до тулуба.
При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикла-сти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.
При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпіло-го на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.
При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, ка-шлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягну-ти їх рушником під час видиху.
5.6.4. Надання першої допомоги при опіках кислотами і лугами.
При попаданні кислоти або лугу на шкіру, ушкоджені ділян-ки необхідно ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5%-ним розчином питної соди, а обпечену лугом - 3%-ним розчином борної кислоти або розчином оцтової кислоти.
При попаданні на слизову оболонку очей кислоти або лу-гу необхідно очі ретельно промити цівкою води протягом 15-20 хвилин, після цього промити 2%-ним розчином питної соди, а при поражені очей лугом - 2%-ним розчином борної кислоти.
При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати 3%-ним розчином оцтової кислоти або 3%-ним розчином борної кис-лоти, при опіках кислотою - 5%-ним розчином питної соди.
При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10%-ним розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленим 3%-ним розчином оцтової кислоти.
5.6.5. Надання першої допомоги при теплових опіках.
При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язу-вати опіки бинтом.
При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.
При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце оброб-ляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним роз-чином таніну.
При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.
5.6.6. Перша допомога при кровотечі.
Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:
- підняти поранену кінцівку вверх;
- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаю-чись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо крово-теча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);
- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.
5.7. Якщо сталася пожежа, приступити до гасіння наявними засобами пожежегасіння. При необхідності, викликати пожежну частину.
5.8. Виконувати вказівки керівника робіт по усуненню ава-рійної ситуації.

________________________ ________________ _________________
(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)
/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:
Керівник (спеціаліст)
служби охорони
праці підприємства ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (24.04.2010)
Переглядів: 2111 | Теги: ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО ОСВІТЛЕННЮ ТА О | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці