Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Понеділок, 22.04.2019, 19:53
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФІРМ
____________________________________________________________
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________
(посада роботодавця і

_____________________________
найменування підприємства)

_________________ № _________
(число, місяць, рік)
ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________
ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФІРМ

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підпри-ємства.
1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником норматив-них актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони пра-ці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з пи-тань охорони праці"
1.3. Дана інструкція розроблена для адміністративно-управлінського персоналу, фахівців, інженерно-технічного пер-соналу, інженерно-технічних працівників і молодшого обслуго-вуючого персоналу малих підприємств і фірм (далі працівник Фі-р¬ми).
1.4. Працівник Фірми допускається до самостійної роботи після проходження:
- медичного огляду;
- вступного інструктажу, проведеного інженером з охоро-ни праці або особою, яка призначена відповідальною за стан охорони праці наказом директора (керівника) Фірми за затвер-дженою інструкцією вступного інструктажу;
- первинного інструктажу на робочому місці, проведеного керівником структурного підрозділу, служби або дільниці, вико-навцем робіт або майстром;
- навчання та перевірки знань з питань охорони праці (для працівників, що приймаються на роботи з підвищеною не-безпекою, або на роботи, де є потреба в професійному доборі);
- стажування протягом 2-15 днів (або змін).
1.5. Працівники, що приймаються на роботи з підвищеною небезпекою або на роботи, де є потреба в професійному доборі, проходять попереднє спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці щодо конкретних робіт, які вони будуть ви-конувати, перед початком самостійної роботи, а також у випадку перерви в роботі більше одного року.
Періодичні перевірки знань з питань охорони праці цієї категорії працівників проводяться не рідше одного разу на рік.
Повторний інструктаж з питань охорони праці для праців-ників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою, прово-диться 1 раз на 3 місяці, а для інших працівників – 1 раз на 6 мі-сяців.
Посадові особи і фахівці проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці перед початком виконання своїх обов'язків, а також періодично один раз на три роки.
1.6. Працівник Фірми зобов'язаний виконувати посадові обов'язки, працювати за завданням свого керівника, додержува-тися дисципліни праці, вчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації, вимоги охорони праці, дбайливо відноситися до майна Фірми.
1.7. При експлуатації персонального комп'ютера (ПК) на працівника Фірми можуть впливати наступні небезпечні та шкід-ливі виробничі фактори:
- підвищені рівні електромагнітного випромінювання;
- знижена або підвищена вологість повітря робочої зони;
- знижена або підвищена рухливість повітря робочої зони;
- підвищений рівень шуму;
- підвищений або знижений рівень освітленості;
- підвищена яскравість світлового зображення;
- підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини;
- напруга зору, уваги, тривалі статичні навантаження.
1.8. Працівник Фірми, який експлуатує електроустатку-вання, при виконанні трудових обов'язків повинен:
- знати правила експлуатації електроустановки (інструк-цію з експлуатації, місце підключення електроустановки в розпо-дільному пристрої, місце знаходження вхідного рубильника, бло-кувального рубильника, принципову електричну схему траси під-ключення, кнопки керування, корпус, ручки керування; основні елементи електроустановки - трансформатор, випрямляч і гене-ратор постійного струму, електродвигун, панель керування, за-землення, занулення тощо.);
- знати основні вимоги охорони праці, дотримуватися ор-ганізаційно-технічних заходів при виконанні робіт (знання даної інструкції, справність живильної лінії підключення - перегини, оголені ділянки, місця згинів; застосування основних і додатко-вих засобів захисту; використання інструмента з ізольованими ручками, перевірка підключення заземлення та занулення);
- мати чітке уявлення про небезпеку ураження електрич-ним струмом та про небезпеку наближення до струмоведучих частин (небезпечна напруга, небезпечна сила струму, класифі-кація приміщення за електробезпекою, величина опору зазем-лення);
- мати практичні навики надання першої долікарняної до-помоги потерпілим від електроструму.
1.9. При експлуатації електроустаткування небезпечним виробничим фактором є електричний струм. Найбільша величи-на змінного струму промислової частоти, при якій людина може самостійно відірватися від електропроводу, дорівнює в серед-ньому 15 – 20 мА (для постійного струму – 60 – 79 мА). Безпеч-ним вважається змінний струм (частота 50 Гц) силою до 0,01 – 0,02 А та постійний струм – до 0,05 – 0,06 А. Струм силою 0,1 А и вище є смертельним для людини.
Факторами, які визначають ступінь ураження електро-струмом є: сила струму, тривалість впливу електроструму на людину, місце зіткнення та шлях проходження струму, стан шкі-ри, електричний опір тіла, фізіологічний стан організму.
Види ураження електрострумом:
- електричний удар (параліч серця та подиху);
- термічний опік (електроопік);
- електрометалізація шкіри;
- механічні пошкодження (розриви тканин);
- хімічні пошкодження (електроліз).
1.10. Засобами індивідуального захисту користувача пер-сонального комп'ютера є індивідуальний екран або вбудований захисний екран монітора.
1.11. Для захисту від впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів при перебуванні на місці проведення буді-вельно-монтажних робіт (на об'єкті, базі та гаражі) працівник Фі-рми повинен бути в касці, спецодязі, спецвзутті та інших засобах індивідуального захисту (в умовах автомобільного руху - сигна-льному жилеті).
1.12. Працівник зобов'язаний дотримуватися вимог по за-безпеченню пожежної безпеки, знати місце знаходження засобів пожежегасіння, вміти користатися первинними засобами поже-жегасіння, в тому числі вогнегасниками вуглекислотними марки ОУ-5, ОУ-10 або порошковими марки ОП-5, ОП-10.
Вуглекислотний (ОУ-5, ОУ-10) та порошковий (ОП-5, ОП-10) вогнегасники дозволяють гасити вогонь на електроустатку-ванні до 380 В без зняття напруги.
1.13. Працівники, які не виконують вимоги даної інструкції з охорони праці, можуть притягатися до дисциплінарної, матері-альної, адміністративної та кримінальної відповідальності відпо-відно до діючого законодавства.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Працівник Фірми при роботі з персональним комп'ю-тером зобов'язаний:
- оглянути та упорядкувати робоче місце;
- відрегулювати освітленість на робочому місці, переко-натися в достатній освітленості, відсутності відображень на ек-рані;
- перевірити правильність підключення устаткування до електромережі;
- перевірити справність струмоведучих проводів і відсут-ність оголених ділянок проводів;
- переконатися в наявності захисного заземлення;
- протерти серветкою поверхню екрана та захисного фі-льтра;
- переконатися у відсутності дискет у дисководах проце-сора персонального комп'ютера;
- перевірити правильність установки столу, стільця, під-ставки для ніг, пюпітра, положення обладнання, кута нахилу ек-рана, положення клавіатури, положення «миші» на спеціальному килимку, при необхідності виконати регулювання робочого столу і крісла, а також розташування елементів комп'ютера відповідно до вимог ергономіки та з метою виключення незручних поз і три-валих напруг тіла.
2.2. Працівнику Фірми при роботі з персональним комп'ю-тером забороняється приступати до роботи:
- при відсутності захисного екранного фільтра класу «по-вний захист»;
- при відсутності спеціальної вилки з підключенням зазе-млення;
- при виявленні несправності обладнання;
- при розміщенні персональних комп'ютерів у ряд на від-стані менше 1,2 м, при розташуванні робочих місць з комп'юте-рами в стовпчик на відстані менше 2,0 м, при рядному розташу-ванні дисплеїв екранами один до одного.
2.3. Працівнику забороняється виконувати протирання вологою або мокрою серветкою електроустаткування, що знахо-диться під напругою (вилка вставлена в розетку). Вологе або будь-яке інше прибирання робити при відключеному обладнанні.
2.4. Працівник зобов'язаний повідомити керівнику підроз-ділу, служби або дільниці про виявлену несправність обладнання.
Не користатися несправним обладнанням!
Приступати до роботи тільки після усунення порушень у роботі або несправностей устаткування.
2.5. Монтаж мереж 36, 220 і 380 В для підключення елек-троустаткування повинен виконувати електротехнічний персонал (електрослюсар, електротехнік).
2.6. Працівник виконує включення електроустаткування в мережу шляхом вставки справної вилки в справну спеціальну розетку для ПК.
2.7. Працівник повинен переконатися, що включення об-ладнання нікому не загрожує небезпекою.
2.8. Працівник не повинен дозволяти працювати особам, які не мають допуску до роботи з небезпечним обладнанням або персональним комп'ютером.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Працівник Фірми під час роботи зобов'язаний:
3.1.1. Виконувати ту роботу, яка визначена його посадо-вою інструкцією, яка йому була доручена та по якій він був про-інструктований.
3.1.2. Протягом усього робочого часу тримати в порядку та чистоті робоче місце.
3.1.3. Тримати відкритими вентиляційні отвори, якими об-ладнані прилади та персональні комп'ютери.
3.1.4. Не захаращувати устаткування сторонніми предме-тами, які знижують тепловіддачу.
3.1.5. При необхідності припинення роботи на якийсь час коректно закрити всі активні задачі.
3.1.6. Виконувати санітарні норми і дотримуватися режи-мів праці та відпочинку.
3.1.7. Дотримуватися правил експлуатації електроустат-кування та іншого обладнання у відповідності з інструкціями по експлуатації.
3.1.8. При роботі з текстовою інформацією вибирати най-більш фізіологічний режим представлення чорних символів на білому фоні.
3.1.9. Дотримуватися встановленого режиму робочого ча-су, регламентованих перерв в роботі і виконувати у фізкультпау-зах рекомендовані вправи для очей, шиї, рук, тулуба, ніг.
3.1.10. Дотримуватися відстані від очей до екрана в ме-жах 60 - 70 см, але не ближче 50 см з урахуванням розмірів ал-фавітно-цифрових знаків і символів.

4. Вимоги безпеки під час роботи з ПК

4.1. Працівнику при роботі на ПК забороняється:
4.1.1. Торкатися одночасно екрана монітора і клавіатури.
4.1.2. Доторкатися до задньої панелі системного блоку (процесора) при включеному живленні.
4.1.3. Переключати рознімання інтерфейсних кабелів пе-риферійних пристроїв при включеному живленні.
4.1.4. Допускати попадання вологи на поверхню систем-ного блоку (процесора), монітора, робочу поверхню клавіатури, дисководів, принтерів та інших пристроїв.
4.1.5. Виконувати самостійне розкриття та ремонт облад-нання.
4.2. Працівник зобов'язаний дотримуватися послідовності включення ПК:
- включити блок живлення;
- включити периферійні пристрої (принтер, монітор, ска-нер тощо);
- включити системний блок (процесор).
4.3. Працівник зобов'язаний відключити ПК від електро-мережі:
- при виявленні несправності,
- при раптовому зникненні напруги електромережі,
- під час чищення та прибирання обладнання.
4.4. Працівник зобов'язаний обладнати робоче місце:
4.4.1. Висоту робочої поверхні столу відрегулювати в ме-жах 680 - 800 мм, при відсутності регулювання висота робочої поверхні столу повинна складати 725 мм.
4.4.2. Робочий стіл повинен мати простір для ніг висотою не менше 600 мм, шириною – не менше 500 мм, глибиною на рівні колін – не менше 450 мм і для витягнутих ніг – не менше 650 мм.
4.4.3. Встановити підставку для ніг, що має ширину не менше 300 мм, глибину – не менше 400 мм, регулювання по ви-соті - у межах 150 мм, по куту нахилу опорної поверхні підставки – до 20 градусів.
4.4.4. Клавіатуру розташувати на поверхні столу на від-стані 100 – 300 мм від краю, зверненого до користувача, або на спеціальній регульованій по висоті робочій, відділеної від основ-ної, стільниці.
4.4.5. Рівень очей при вертикально розташованому екрані повинен приходиться на центр або 2/3 висоти екрана, лінія по-гляду повинна бути перпендикулярна центру екрана й оптима-льне її відхилення від перпендикуляра, що проходить через центр екрана у вертикальній площині, не повинно перевищувати ± 5°, допустиме - ± 10°.
4.5. Для зменшення негативного виливу на здоров'я пра-цівників виробничих факторів необхідно застосовувати регламе-нтовані перерви. Тривалість регламентованих перерв наведена в табл. 1, де прийняті такі позначення:
група А - читання інформації з попереднім запитом (діало-говий режим роботи);
група Б - введення інформації;
група В - творча робота в режимі діалогу ПЕОМ (налаго-дження програм, переклад, редагування текстів тощо).
4.6. Навантаження за робочу зміну будь-якої тривалості не повинно перевищувати для групи робіт А - 60000 знаків, для гру-пи робіт Б - 45000 знаків, для групи робіт В - 6 годин.
4.7. Тривалість безперервної роботи за ВДТ без регламенто-ваної перерви не повинна перевищувати 2 години.
4.8. Тривалість обідньої перерви визначається діючим за-конодавством про працю та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства.
4.9. При 8-годинній робочій зміні регламентовані перерви доцільно установити:
4.9.1. Для І категорії робіт за ВДТ - через 2 години від поча-тку зміни та через 2 години після обідньої перерви (кожна трива-лістю 10 хв.).
4.9.2. Для II категорії через 2 години від початку зміни (три-валістю 15 хв.), через 1,5 та 2,5 години після обідньої перерви (тривалістю 15 та 10 хв. відповідно або тривалістю 5 - 10 хв. через кожну годину роботи, в залежності від характеру технологічного процесу).
4.9.3. Для ІІІ категорії робіт - через 2 години від початку зміни, через 1,5 і 2,5 години після обідньої перерви (тривалістю 20 хв. кожна або тривалістю 5-15 хв. через кожну годину роботи, в залежності від характеру технологічного процесу).
4.10. Під час роботи за ВДТ у нічну зміну, незалежно від групи і категорії робіт, тривалість регламентованих перерв збі-льшується на 60 хв.
4.11. При 12–годинній робочій зміні регламентовані пере-рви встановити в перші 8 годин роботи аналогічно перервам при 8-годинній робочій зміні, а протягом останніх 4 годин роботи, не-залежно від категорії та виду робіт, щогодини тривалістю 15 хви-лин.

Таблиця 1

Тривалість регламентованих перерв операторів
(користувачів) ВДТ в залежності
від категорії і групи робіт

Категорія робіт Група роботи
А
кількість знаків Б
кількість знаків В
час. Тривалість пе-рерви при 8-годинній зміні, хв.
І 20000 15000 2 20
ІІ 21000-40000 16000-30000 2,1-4 40
ІІІ понад 40000 понад 30000 понад 4 60

4.12. Під час регламентованих перерв із метою зниження нервово-емоційної напруги, стомлення зорового аналізатора, усунення впливу гіподинамії і гипокінезії, запобігання розвитку поенотоніческого стомлення виконувати комплекси вправ.
4.13. З метою зменшення негативного впливу монотонії застосовувати чергування операцій осмисленого тексту і число-вих даних (зміна змісту робіт), чергування редагування текстів і введення даних (зміна змісту роботи).
4.14. Жінки з моменту встановлення вагітності та у період годування дитини груддю до виконання усіх видів робіт, пов'яза-них з використання ПК, не допускаються.

5. Вимоги безпеки під час роботи з електроустаткуванням

5.1. Працівник перед початком роботи з електроустатку-ванням повинен виконати:
5.1.1. Огляд електроустаткування.
5.1.2. Перевірку комплектності та надійності кріплення деталей.
5.1.3. Перевірку зовнішнім оглядом справності кабелю (шнура).
5.1.4. Перевірку чіткості роботи вимикача.
5.1.5. Використовувати тільки штатні пристосування.
5.2. Працівник зобов'язаний доповісти керівнику про ви-явленні дефекти в електроустаткуванні і не експлуатувати не-справне електроустаткування.
5.3. Включення електроустаткування виконувати встав-кою справної вилки в справну спеціальну розетку для побутових приладів.
5.4. Працівник під час роботи з електроустаткуванням зо-бов'язаний підтримувати порядок на робочому місці.
5.5. При роботі електроустаткування забороняється:
5.5.1. Залишати включене електроустаткування без на-гляду.
5.5.2. Передавати електроустаткування особам, які не мають права працювати з ним.
5.5.3. Ударяти по електроустаткуванню.
5.5.4. Знімати засоби захисту.
7.5.5. Смикати за провід живлення для відключення.
5.5.6. Тримати палець на вмикачі при переносі електро-устаткування.
5.5.7. Натягувати, перекручувати та перегинати кабель живлення.
5.5.8. Ставити на кабель (шнур) сторонні предмети.
5.5.9. Допускати торкання кабелю (шнура) до гарячих або теплих предметів.
5.5.10. Розбирати або виконувати ремонт електроустат-кування.
5.6. Працівник зобов'язаний виконувати з електроустатку-ванням тільки ту роботу, для якої призначене устаткування.
5.7. Якщо під час роботи виявиться несправність елект-роустаткування або працюючий з ним відчує хоча б слабку дію струму, робота повинна бути негайно припинена і несправне устаткування повинне бути здане для перевірки або ремонту.
5.8. Відключення електроустаткування необхідно робити:
- при перерві в роботі,
- при закінченні робочого процесу.
5.9. Працівник зобов'язаний відключити електроустатку-вання, вийнявши справну вилку зі справної розетки.

6. Вимоги безпеки під час місцевого відрядження

6.1. Працівник, що виконує свої обов'язки в місцевому відрядженні, зобов'язаний:
6.1.1. При русі пішки необхідно виконувати правила до-рожнього руху для пішохода:
- при переході через автодорожні проїзди необхідно кори-статися пішохідними мостами і тунелями;
- при відсутності пішохідних мостів і тунелів переходити автодорожні проїзди на зелений сигнал світлофора по позначе-ному переході «зеброю»;
- при відсутності інженерних споруджень та світлофорів, знаходячись на узбіччі автопроїзда або на тротуарі, оцінити від-стань до автомашин, що наближаються, умови переходу авто-проїзда і переходити автопроїзд в перпендикулярному напрямку при відсутності транспорту та безпеці переходу.
6.1.2. Залізничні колії переходити по пішохідних тунелях і мостах.
6.1.3. При користуванні службовою машиною, обладна-ною ременем безпеки, працівник зобов'язаний бути пристебну-тий ним.
6.1.4. Працівник зобов'язаний робити посадку і висаджен-ня в службову машину з боку тротуару або узбіччя, посадка з бо-ку проїзної частини можлива за умови, що це буде безпечно і не створить перешкод іншим учасникам руху.
6.1.5. Працівнику при їзді в службовій машині або в іншо-му транспортному засобі забороняється відволікати водія від керування транспортним засобом під час руху автомобіля і від-кривати двері транспортного засобу під час його руху.
6.1.6. Працівник, який виконує роботу по супроводженню вантажу, зобов'язаний бути одягнений у жовтогарячий сигналь-ний жилет.

7. Вимоги безпеки під час відвідування
будівельної дільниці, території бази та гаража

7.1. Працівник зобов'язаний:
- знати схему руху робітників на даній ділянці та об'єкті;
- знаходитися на об'єкті у відмітній білій касці (біла каска призначена для керівного складу Фірми), а на об'єкті з автомобі-льним рухом додатково в жовтогарячому сигнальному жилеті, у нічний час - у сигнальному жилеті з відображенням;
- знаходитися в огородженій зоні з бетонних або пластма-сових блоків, а також захищеним дерев'яними переносними при-стосуваннями з набором необхідних дорожніх знаків;
- знаходитися поза небезпечною зоною роботи крана та іншої техніки - не стояти під вантажем і стрілою;
- при зустрічі з транспортом, що рухається, встати в без-печне місце і пропустити транспорт.

8. Вимоги безпеки після закінчення роботи

8.1. Працівник зобов'язаний дотримуватися наступної по-слідовності вимикання ПК:
8.1.1. Закрити всі активні задачі.
8.1.2. Виконати паркування голівки твердого диска, що зчитує (якщо не передбачене автоматичне паркування голівки).
8.1.3. Переконатися, що в дисководах немає дискет.
8.1.4. Виключити живлення системного блоку (процесора).
8.1.5. Виключити живлення всіх периферійних пристроїв.
8.1.6. Відключити блок живлення.
8.2. Працівник зобов'язаний оглянути й упорядкувати ро-боче місце і виконати кілька вправ для очей і пальців рук на роз-слаблення.
8.3. Працівник зобов'язаний по закінченні роботи (при тривалих перервах більше однієї години) або, ідучи з роботи, вийняти справну вилку зі справної розетки.

9. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

9.1. При виникненні аварійної ситуації при роботі з ПК працівник зобов'язаний:
9.1.1. В усіх випадках виявлення обриву проводів жив-лення, несправності заземлення та інших пошкоджень електро-устаткування, появі гарі негайно відключити живлення і повід-омити про аварійну ситуацію керівнику і черговому електрослю-сарю.
9.1.2. При будь-яких випадках збою в роботі технічного обладнання або програмного забезпечення негайно викликати представника відділу інформаційних технологій.
9.1.3. У випадку появи різі в очах, різкому погіршенні ви-димості - неможливості сфокусувати погляд або навести його на різкість, появі болю в пальцях і кистях рук, посиленні серцебиття негайно залишити робоче місце, повідомити керівнику.
9.1.4. Не приступати до роботи на ПК до усунення не-справності.
9.2. При виникненні аварійної ситуації при роботі з елект-роустаткуванням працівник зобов'язаний:
9.2.1. В усіх випадках виявлення обриву проводів жив-лення, ушкоджені електроустаткування, появі запаху гарі негай-но відключити живлення і повідомити про аварійну ситуацію го-ловному енергетику або електромеханіку.
9.2.2. Не приступати до роботи з несправним електро-устаткуванням до усунення несправності.
9.2.3. При виявленні людини, що попала під напругу, не-гайно відключити електроживлення і звільнити її від дії струму, надати долікарську допомогу і викликати "швидку медичну до-помогу” по телефону «03».
9.2.4. При одержанні травми або раптовому захворюванні негайно сповістити свого керівника, організувати першу долікар-ську допомогу або викликати "швидку медичну допомогу” по те-лефону «03».
9.4. Надання першої медичної допомоги.
9.4.1. Перша допомога при ураженні електричним стру-мом.
При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.
За відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж сер-ця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різ-ке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно не-гайно приступити до оживлення потерпілого і викликати "швидку медичну допомогу”.
9.4.2. Перша допомога при пораненні.
Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язо-чний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бин-том.
Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що прихо-диться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а піс-ля цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосо-вувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.
9.4.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.
При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, кар-тоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і при-бинтувати до тулуба.
При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикла-сти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку. При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.
При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стяг-нути їх рушником під час видиху.
9.4.4. Перша допомога при теплових опіках.
При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в яко-му разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'я-зувати опіки бинтом.
При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене міс-це обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.
При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обро-бляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.
При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної ткани-ни) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.
9.4.5. Перша допомога при кровотечі.
Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:
- підняти поранену кінцівку вверх;
- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаю-чись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо крово-теча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);
- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.
9.5. Якщо сталася пожежа, приступити до гасіння наявни-ми засобами пожежегасіння. При необхідності викликати пожеж-ну частину.
9.6. Виконувати вказівки керівника робіт по усуненню ава-рійної ситуації.________________________ ________________ _________________
(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)
/організації/ - розробника


УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони
праці підприємства ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)
Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (24.04.2010)
Переглядів: 10127 | Теги: ПРАЦІВНИКИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФІР | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці