Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Середа, 24.04.2019, 09:01
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ СЛЮСАРЯ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ

____________________________________________________________
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________
(посада роботодавця і

_____________________________
найменування підприємства)

_________________ № _________
(число, місяць, рік)ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № _____
ДЛЯ СЛЮСАРЯ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підпри-ємства.
1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником норматив-них актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони пра-ці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з пи-тань охорони праці".
1.3. За даною інструкцією слюсар механоскладальних ро-біт (далі - слюсар) інструктується перед початком роботи (пер-винний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний ін-структаж).
Результати інструктажу заносяться до «Журналу реєст-рації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після про-ходження інструктажу повинні бути підписи особи, яка інструктує, та слюсаря.
1.4. Власник повинен застрахувати слюсаря від нещасних випадків та професійних захворювань.
В разі пошкодження здоров'я слюсаря з вини власника, він (слюсар) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.
1.5. За невиконання даної інструкції слюсар несе дисцип-лінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповіда-льність.
1.6. До роботи слюсарем допускаються особи віком не молодше 18 років, які мають посвідчення на право ро-біт, пройшли медичне обстеження, вступний інструктаж з охоро-ни праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж по пожежній безпеці.
1.7. Слюсар повинен:
1.7.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпо-рядку.
1.7.2. Бути уважним до сигналів транспорту, що рухається.
1.7.3. Ходити по тротуарах, доріжках, переходах, спеціа-льно призначених для цього, тримаючись правого боку.
1.7.4. Не торкатись електрообладнання, клем та електро-дроту, арматури загального освітлення, не відкривати дверці електрошаф.
1.7.5. Не включати і не зупиняти (крім аварійних випадків) машини, верстати та механізми, робота на яких не доручена йо-му адміністрацією.
1 .7.6. Не проходити і не стояти під піднятим вантажем
1.7.7. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівни-ком та по якій він проінструктований.
1.7.8. Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце.
1.7.9. Не захаращувати робоче місце.
1.7.10. Не виконувати вказівки, які суперечать правилам охорони праці.
1.7.11. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпі-лим від нещасних випадків.
1.7.12. Вміти користуватись первинними засобами поже-жегасіння.
1.7.13. Пам'ятати про особисту відповідальність за вико-нання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.
1.8. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на слюсаря:
1.8.1. Рухомі машини, механізми, незахищені рухомі час-тини виробничого устаткування; вироби, заготовки, матеріали, що переміщуються.
1.8.2. Захаращеність робочих місць інструментом, присто-суванням, матеріалами, деталями.
1.8.3. Відсутність спеціальних пристроїв, інструменту та обладнання для виконання робіт відповідно прийнятій технології.
1.8.4. Незахищені струмоведучі частини електрооблад-нання (електроустановок).
1.8.5. Недостатня освітленість робочої зони.
1.8.6. Шкідливі компоненти в складі застосовуваних мате-ріалів, які діють на працюючого через шкіряний покрив, дихальні шляхи, шлункову систему та слизові оболонки органів зору та дихання.
1.8.7. Падіння вивішених частин обладнання.
1.8.8. Несправність інструмента, обладнання, пристосу-вань.
1.8.9. Падіння деталей, вузлів, агрегатів, інструменту.
1.8.10. Падіння з висоти.
1.8.11. Термічні фактори (пожежі при митті деталей, вуз-лів, агрегатів).
1.8.12. Осколки металу, що відлітають при рубці металу.
1.8.13. Наявність у повітрі робочої зони шкідливих речо-вин.
1.8.14. Знижена температура повітря у холодний період року.
1.9. Слюсарю згідно з діючими нормами видається безко-штовно спецодяг: костюм бавовняний, рукавиці комбіновані; при роботі взимку на повітрі додатково - куртка та брюки бавовняні на теплій підкладці.
1.10. Ручні інструменти (молотки, зубила, пробійники то-що) не повинні мати:
1.10.1. На робочих поверхнях пошкоджень (вибоїн, відко-лів).
1.10.2. На бокових гранях у місцях затискання їх рукою задирок та гострих ребер.
1.10.3. На дерев'яних поверхнях ручок сучків, задирок, трі-щин. Поверхня повинна бути гладкою.
1.10.4. Наклепів та перегартованих робочих поверхонь.
1.11. Молотки та кувалди повинні бути надійно насаджені на дерев'яні ручки і щільно заклинені м'якими, сталевими зайо-ршеними клинами.
1.12. Ручки молотків та кувалд повинні бути виготовлені з твердих та в'язких порід сухого дерева і насаджені під прямим кутом по відношенню до вісі бойка. Виготовлення ручок з м'яких та товстошарових порід дерева забороняється.
1.13. Ручка повинна бути прямою, овального перерізу з незначним стовщенням до її вільного кінця.
Довжина ручок слюсарних молотків повинна бути в межах 300-400 мм у залежності від ваги.
1.14. Всі інструменти, що мають загострені кінці для наса-джування рукояток (напилки, викрутки, стамески тощо), повинні мати ручки, що відповідають розмірам інструменту, з бандажни-ми кільцями.
1.15. Зубила повинні бути довжиною не менше 150 мм, а відтягнена частина зубила - 60-70 мм. Різальна частина зубила повинна мати пряму або злегка випуклу лінію.
1.16. Слюсарні лещата повинні бути у повній справнос-ті, міцно захоплювати виріб, що затискається, і мати на губках неспрацьовану насічку.
1.17. Гайкові ключі повинні відповідати розмірам гайок та головок болтів і не мати тріщин та забоїн, площини зіва ключів повинні бути паралельними і не повинні бути закатаними.
Розвідні ключі не повинні бути ослабленими у рухомих частинах.
1.18. Лезо викруток повинно за товщиною відповідати ши-рині шліца в головці гвинта.
1.19. Зенкера, свердла і тому подібний вставний інстру-мент повинні бути правильно заточені і не мати тріщин, вибоїн, задирок та інших дефектів.
1.20. Хвостовики цього інструменту не повинні мати нері-вностей, скосів, тріщин та інших пошкоджень, повинні бути міцно пригнаними і правильно центрованими.
1.21. Робочий пусковий механізм на ручних пневматичних машинах (інструментах) повинен бути:
1.21.1. Розташований так, щоб виключити можливість ви-падкового включення.
1.21.2. Улаштований так, щоб при знятті тиску від руки оператора автоматично закривався пневматичний впускний кла-пан.
1.22. Приєднання шлангів до пневматичного інструменту вхідного штуцера роздавального трубопроводу та з'єднання шлангів між собою повинно бути міцним і здійснюватись тільки за допомогою штуцерів або ніпелів із справною різьбою (кільце-вими виточками) та стяжних хомутиків.
1.23. Ручні електричні машини (інструмент) підлягають періодичній перевірці не менше одного разу на 6 місяців.
1.24. У конструкції ручного механізованого інструменту масою понад 5 кг повинен бути передбачений пристрій для його підвішування та перенесення.
1.25. Для живлення світильників місцевого стаціонарного освітлення з лампами розжарювання повинна застосовуватися напруга: в приміщеннях без підвищеної безпеки - не вище 220 В, а в приміщеннях з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних - не вище 42 В.
1.26. Світильники з люмінесцентними лампами напругою 127-200 В допускається застосовувати для місцевого освітлення за умов недоступності їх струмопровідних частин для випадково-го дотику.
1.27. Освітлювальна арматура і вимикачі повинні мати електро- і гідроізоляцію.
1.28. Світильники слід закривати склом і огороджувати за-хисною решіткою, металевий корпус світильника слід заземлити.
1.29. Для живлення переносних світильників у приміщен-нях з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних викорис-товують напругу не вище 42 В.
1.30. При наявності особливо несприятливих умов, коли небезпека ураження електрострумом посилюється тіснотою, не-зручністю, дотиком з заземленими поверхнями (робота в котлах, ємностях тощо), для живлення переносних світильників викорис-товується напруга не вище 12 В.
1.31. Для перенесення інструменту слід використовувати сумки або спеціальні ящики. Гострі частини інструменту повинні бути захищені чохлами або обгорнуті.
1.32. При роботі з пневмо- і електроінструментом, ванта-жопідіймальними машинами слюсар повинен бути навчений по безпечній роботі з ними, проінструктований і мати відповідне по-свідчення.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримати завдання від керівника робіт.
2.2. Привести до ладу спецодяг, застібнути або обв'язати рукава, заправити одяг таким чином, щоб кінці його не розвіюва-лись.
2.3. Уважно оглянути робоче місце, прибрати все, що за-важає роботі.
2.4. Впевнитись у тому, що робоче місце достатньо освіт-лене, а світло не буде засліплювати очі.
2.5. Робочий інструмент та деталі розташувати в зручно-му та безпечному для користування порядку.
2.6. Впевнитись у тому, що робочий інструмент, пристосу-вання, обладнання та засоби індивідуального захисту справні і відповідають вимогам охорони праці.
2.7. Під час роботи електро- пневмоінструментом та на ве-рстатах необхідно пройти інструктаж по безпечній роботі з ними.
2.8. При роботі з пневмоінструментом перевірити, щоб ключі-насадки були надійно закріплені штифтами і кільцями. Не допускається їх кріплення шплінтами та дротом.
2.9. Балансир противаги повинен бути закріплений стра-хувальним тросом до візка монорельса і утримувати підвішений на нього електро- і пневмогайковерт в крайньому верхньому по-ложенні та опускатись при невеликому натискуванні руками.
2.10. Перевірити справність вимикачів гідравлічних скоб, справність проводів і шлангів, справність ручок-скоб, кріплення скоб на підвісних пристосуваннях, надійність шплінтування па-льців шарнірів.
2.11. Перевірити справність вантажопідіймальних машин.
2.12. Перевірити справність візка конвеєра та затискних пристосувань.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Виконувати роботи необхідно згідно з технологічною картою на виконання тієї чи іншої роботи.
3.2. Під час роботи з переносним електродрилем, гайко-вертом, шліфувальною машиною додержуватись інструкції по експлуатації електроінструмента.
3.3. Під час роботи пневматичним інструментом необхідно:
3.3.1. Працювати тільки справним інструментом. Клапани відрегулювати так, щоб вони легко відкривались, при припиненні натиску на правлячий держак швидко закривались і не пропус-кали повітря в закритому положенні.
3.3.2. Приєднувати шланги до інструмента і роз'єднувати їх з інструментом після виключення подачі повітря. Перед при-єднанням до інструмента шланг старанно продути.
3.3.3. Працювати тільки в захисних окулярах.
3.3.4. Користуватись тільки абразивними кругами, одер-жаними в інструментальній коморі та спеціально призначеними для пневмомашинки.
3.4. Забороняється:
3.4.1. Спрямовувати струмінь повітря на себе або на лю-дей, які працюють поруч.
3.4.2. Працювати пневмомашинкою при відсутності захис-ного кожуха над абразивним кругом та наявності уступів, вибоїн, тріщин та стукотіння абразивного крута.
3.4.3. Працювати бічною поверхнею абразивного круга.
3.4.4. Працювати пневматичним інструментом з пристав-них драбин.
3.5. Несправний інструмент здати в інструментальну ко-мору. Ремонтувати його самому забороняється.
3.6. Забороняється здувати стисненим повітрям з верста-та чи деталей металеву стружку (ошурки). Для змітання стружки та пилу користуватись волосяною щіткою, перебувати при цьому в захисних окулярах.
3.7. При роботі на свердлильному верстаті необхідно:
3.7.1. Упорядкувати робочий одяг, надіти головний убір, який щільно облягає голову, і підібрати під нього волосся.
3.7.2. Перевірити наявність огородження рухомих частин верстата і справність електропускового пристрою.
3.7.3. Точно встановити і надійно закріпити свердло.
3.7.4. Закріпити деталі верстатними або ручними леща-тами, прихватами, упорами, кріпильними косинцями, болтами.
3.3. При роботі на свердлильному верстаті забороняється:
3.8.1. Працювати в рукавицях або з пов'язкою на пальцях рук.
3.8.2. Тримати деталь в руках і свердлити при перекосі закріпленої деталі.
3.8.3. Міняти свердло на ходу верстата.
3.8.4. Вимірювати деталь, змащувати верстат на ходу, га-льмувати його, торкаючись рукою ременя, патрона, шківа чи втулки для свердла.
3.8.5. Гальмувати обертання шпинделя натиском руки на частини верстата чи деталі, що обертаються, а також перевіряти рукою вихід свердла.
3.9. При роботі на заточувальному верстаті необхідно на-діти захисні окуляри, стояти слід збоку абразивного круга, пуск верстата має бути зблокований із захисним екраном. Зазор між кругом та підручником повинен бути не більше 3 мм. Стежити за тим, щоб підручник був міцно закріплений, абразивний круг - об-городжений захисним кожухом. Правити круг зубилом забороня-ється.
3.10. При роботі з електроінструментом необхідно:
3.10.1. Користуватись діелектричними рукавицями та ка-лошами.
3.10.2. Стежити за справністю ізоляції та електроінстру-менту, надійністю кріплення заземлюючого проводу і штепсель-ної вилки з заземляючим контактом.
3.10.3. При перервах у роботі виключати інструмент. Включати електроінструмент у мережу при відсутності спеціаль-ного штепсельного з'єднання забороняється.
3.11. Працюючи на верстаку, необхідно стежити за тим, щоб поверхня його, оббита листовою сталлю, була гладкою і не мала задирок.
3.12. Виконуючи роботу сумісно з декількома особами, уз-годжувати свої дії з діями товаришів по роботі.
3.13. На розбирально-складальних роботах застосовувати справні знімачі, гайковерти і ключі. Відкручувати гайки за допо-могою зубила і молотка забороняється.
Гайки, які важко відкручуються, змочити гасом, а потім відкрутити ключем.
3.14. Розбирання і складання агрегатів виконувати тільки на спеціальних стендах, оснащених пристроями для закріплення.
3.15. Перевіряти співвісність отворів при складанні вузлів необхідно за допомогою конусної оправки або бородка.
Забороняється робити це пальцем.
3.16. Під час роботи зубилом або крейцмейселем слід одягнути захисні окуляри і стежити, щоб осколки, які відлітають, і стружка не поранили слюсаря, який працює поруч, і оточуючих.
Для захисту людей на верстаку мають бути встановлені запобіжні сітки або щити висотою не менше 1 м.
Пил і ошурки з верстата змітати щіткою.
3.17. Якщо поблизу робочого місця проводяться електро-зварювальні роботи, встановити щит (ширму) для захисту очей і обличчя від дії ультрафіолетових променів або одягнути спеціа-льні захисні окуляри.
3.38. Якщо роботи проводяться поблизу електричних про-водів і електроустановок, необхідно вимкнути подавання струму на час роботи.
3.19. Не перебувати під предметами, які вивішені на тросі вантажопідйомного механізму.
3.20. Під час роботи ручною ножівкою слід правильно на-тягнути полотно, щоб воно не вигиналось та не тремтіло.
Під час розпилювання металу ножівкою необхідно зробити на ньому напилком поглиблення, щоб не зсковзувало полотно.
3.21. Зливати мастила з агрегатів слід тільки у спеціальну тару.
Випадково пролите на підлогу мастило слід негайно заси-пати тирсою або сухим піском і зібрати у спеціально відведене місце, підлогу витерти насухо.
3.22. Забороняється зберігати на робочому місці легко-займисті рідини та обтиральний промаслений матеріал.
3.23. При опресуванні вузлів, їх випробуванні на пневма-тичних пристосуваннях зняття і укладання виробів виконувати тільки при повній нерухомості штока, який знаходиться в верх-ньому положенні. Неможна поправляти деталі при роботі штока, а також самостійно виконувати налагодження пристосування.
3.24. Під час користування підвісними конвеєрами необ-хідно бути обережним при зніманні деталей і проштовхуванні пустих підвісок, а також попереджувати про це інших робітників.
Необхідно слідкувати за справністю гаків, кілець, ланок ланцюгів та за правильним зачепленням деталей.
3.25. Деталі необхідно складати в спеціальну тару чи на стелажі.
Якщо укладання здійснюється на підлогу, то укладати де-талі необхідно стійко. Висота штабеля повинна бути не більше 1 м.
3.26. Для запобігання вильоту під час роботи на гідравліч-них пресах встановлювати деталі, які запресовуються, слід вер-тикально, без перекосів.
3.27. Гідравлічні скоби при запресовуванні підшипників тримати тільки за ручки.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибрати робоче місце. Інструмент і пристрої протер-ти і скласти їх у відведене для них місце.
4.2. Якщо агрегат залишається на спеціальних підставках, перевірити надійність їх встановлення. Не залишати його висіти на тросі вантажопідйомного механізму.
4.3. Зняти спецодяг, повісити його у спеціально призначе-не для нього місце.
4.4. Вимити руки і обличчя теплою водою з милом. При можливості прийняти душ.
4.5. Забороняється мити руки в мастилі, бензині, гасі і ви-тирати їх ганчір'ям, забрудненим ошурками, тирсою, стружкою.
4.6. Повідомити керівника робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації

5.1. Причини, які можуть викликати аварійну ситуацію: ураження електричним струмом, падіння з висоти вивішених аг-регатів, вихід з ладу інструмента, устаткування пристроїв, відліт осколків металу, наявність шкідливих речовин в робочій зоні та інше.
5.2. Якщо склалась ситуація, що може призвести до аварії або нещасного випадку, слід негайно припинити роботу, відклю-чити електроенергію, джерело живлення пневмоінструменту. Огородити небезпечну зону. Не допускати в неї сторонніх осіб. Повідомити про те, що сталося, керівника робіт.
5.3. Якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допо-могу. При необхідності викликати «швидку медичну допомогу».
5.4. Надання першої медичної допомоги.
5.4.1. Надання першої допомоги при ураженні електрич-ним струмом.
При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.
При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж сер-ця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різ-ке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно не-гайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку медичку допомогу.
5.4.2. Перша допомога при пораненні.
Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язо-чний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бин-том.
Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що прихо-диться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо засто-совувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ра-нах.
5.4.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.
При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, кар-тоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і при-бинтувати до тулуба.
При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикла-сти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку. При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку.
При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стяг-нути їх рушником під час видиху.
5.4.4. Надання першої допомоги при опіках кислотами і лугами.
При попаданні кислоти або лугу на шкіру ушкоджені ділян-ки необхідно ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5%-ним розчином питної соди, а обпечену лугом - 3%-ним роз-чином борної кислоти або розчином оцтової кислоти.
При попаданні на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити цівкою води протягом 15-20 хвилин, після цього промити 2%-ним розчином питної соди, а при ураженні очей лугом - 2%-ним розчином борної кислоти.
При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати 3%-ним розчином оцтової кислоти або 3%-ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5%-ним розчином питної соди.
При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно диха-ти розпиленим за допомогою пульверизатора 10%-ним розчи-ном питної соди, при попаданні лугу - розпиленим 3%-ним роз-чином оцтової кислоти.
5.4.5. Надання першої допомоги при теплових опіках.
При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в яко-му разі неможна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'я-зувати опіки бинтом.
При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене міс-це обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.
При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обро-бляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.
При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної ткани-ни) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.
5.4.6. Перша допомога при кровотечі.
Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:
- підняти поранену кінцівку вверх;
- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаю-чись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо крово-теча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);
- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.
5.5. Якщо сталася пожежа, приступити до її гасіння наяв-ними засобами пожежегасіння. При необхідності викликати по-жежну частину.
5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації аварійної ситуації.
________________________ ________________ _________________
(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)
/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони
праці підприємства ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (24.04.2010)
Переглядів: 3042 | Теги: СЛЮСАР МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
 

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці