Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Субота, 20.04.2019, 22:12
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ вагаря

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 
ДЛЯ вагаря

 
1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
1.1. До роботи  вагарем допускаються особи старше 18 років, не мають протипоказань за станом здоров'я, а також пройшли вступний інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки, прийомів і способів надання долікарської допомоги потерпілим, первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці, стажування і перевірку знань вимог охорони праці. 
1.2. При подальшій роботі вагар повинен проходити щорічні медичні огляди, повторні інструктажі з охорони праці - кожні три місяці і обов'язково перед прийманням нового врожаю, а також перевірку знань вимог охорони праці не рідше 1 разу на рік. 
1.3. На працівника під час роботи можуть впливати небезпечні і шкідливі виробничі фактори (рухомі машини і механізми, переміщувана продукція, сипучість вантажів, знижена температура повітря робочої зони; недостатня освітленість робочої зони;. Підвищена запиленість і загазованість повітря) 
1.4. Працівник забезпечується безкоштовно за рахунок роботодавця спецодягом та іншими ЗІЗ, у відповідності з діючими нормами. 
1.5. Вагар повинен дотримуватися вимог охорони праці, викладені в даній інструкції, Правила внутрішнього трудового розпорядку і вимоги про заборону курити поза відведених місць. 
1.6. У разі виявлення несправності обладнання, травмування людей, необхідно негайно поставити до відома про те, що трапилося начальника механізованих зерносховищ і надати долікарську допомогу потерпілому. 
1.7. За порушення вимог безпеки, викладених в цій інструкції, вагар несе всю повноту відповідальності відповідно до чинного законодавства РФ. 
2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБІТ 
2.1. Підготувати робоче місце для безпечної роботи (витерти обладнання від пилу, прибрати сторонні предмети, підготувати все необхідне). 
2.2. Перевірити справність ваг і іншого обладнання, що застосовується. 
3. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ 
3.1. Перебувати на безпечній відстані від маневруючого електро-і автотранспорту. 
3.2. Дотримуватися обережності, перебуваючи в місцях виробництва навантажувально-розвантажувальних робіт. 
3.3. Не допускати скупчення вантажів близько ваг. 
3.4. Стежити за справністю обладнання, не допускати його пошкодження. 
3.5. Стежити, щоб на вантажний майданчику терезів не проводився розтин вантажів, упаковка (розпакування) вантажів тощо 
4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 
4.1. При помічені несправності обладнання або створення аварійної обстановки, виникнення пожежонебезпечної ситуації при виконанні робіт вагар повинен: 
 припинити роботу; 
 відключити живлення; 
 повідомити про аварійну ситуацію начальнику або черговому електрику; 
 при загорянні вжити заходів з гасіння пожежі за допомогою вуглекислотного вогнегасника. 
4.2. При загорянні або пожежі потрібно пам'ятати, що гасити електроустановки слід кислотними або порошковими вогнегасниками, а також сухим піском, щоб уникнути ураження електричним струмом. 
4.3. При нещасному випадку надати потерпілому першу долікарську допомогу, при необхідності викликати бригаду швидкої допомоги телефоном 103, по можливості зберегти обстановку (якщо це не призведе до аварії або травмування інших осіб), повідомити про подію керівнику. 
5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ 
5.1. Вимкнути обладнання і привести в порядок робоче місце. 
5.2. Повідомити керівника про всі несправності, помічені в процесі роботи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ДЛЯ ВЕСОВЩИКА

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К работе в качестве весовщика допускаются лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, а также прошедшие вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, приемам и способам оказания доврачебной помощи пострадавшим, первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.

1.2. При последующей работе весовщик должен проходить ежегодные медицинские осмотры, повторные инструктажи по охране труда – каждые три месяца и обязательно перед приёмкой нового урожая, а также проверку знаний требований охраны труда не реже 1 раза в год.

1.3. На работника во время работы могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы (движущиеся машины и механизмы, перемещаемая  продукция,  сыпучесть грузов, пониженная температура воздуха рабочей зоны; недостаточная освещенность рабочей зоны; повышенная запылённость и загазованность воздуха.)

1.4. Работник обеспечивается бесплатно за счет работодателя спецодеждой и другими СИЗ, в соответствии с действующими нормами.

1.5. Весовщик должен соблюдать требования охраны труда, изложенные в данной инструкции, Правила внутреннего трудового распорядка и требование о запрете курить вне отведённых мест.

1.6. В случае обнаружения неисправности оборудования, травмирования людей, необходимо немедленно поставить в известность о случившемся начальника механизированных зернохранилищ и оказать доврачебную помощь пострадавшему.

1.7. За нарушение требований безопасности, изложенных в данной инструкции, весовщик несёт всю полноту ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

2.1. Подготовить рабочее место для безопасной работы (вытереть оборудование от пыли, убрать посторонние предметы, подготовить всё необходимое).

2.2. Проверить исправность весов и другого применяемого оборудования.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Находиться на безопасном расстоянии от маневрирующего электро- и автотранспорта.

3.2. Соблюдать осторожность, находясь в местах производства погрузочно-разгрузочных работ.

3.3. Не допускать скопления грузов около весов.

3.4. Следить за исправностью оборудования, не допускать его повреждения.

3.5. Следить, чтобы на грузовой площадке весов не производилось вскрытие грузов, упаковка (распаковка) грузов и т.п.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При замеченных неисправностях оборудования или создания аварийной обстановки, возникновения пожароопасной ситуации при выполнении работ весовщик должен:

прекратить работу;
отключить питание;
сообщить об аварийной ситуации начальнику или дежурному электрику;
при возгорании принять меры по тушению пожара при помощи углекислотного огнетушителя.

4.2. При возгорании или пожаре нужно помнить, что тушить электроустановки следует кислотными или порошковыми огнетушителями, а также сухим песком во избежание поражения электрическим током.

4.3. При  несчастном случае оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, по возможности сохранить обстановку (если это не приведет к аварии или травмированию других лиц), сообщить о происшествии руководителю.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

5.1. Выключить оборудование и привести в порядок рабочее место.

5.2. Сообщить руководителю обо всех неисправностях, замеченных в процессе работы.

 

 

 


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (27.07.2012)
Переглядів: 4411 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці