Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Понеділок, 22.04.2019, 19:00
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС МОНТАЖУ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ
_________________________________________________
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________
(посада роботодавця і

_____________________________
найменування підприємства)

_________________ № _________
(число, місяць, рік)


ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________
ПІД ЧАС МОНТАЖУ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підпри-ємства.
1.2. За невиконання вимог даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
1.3. До виконання робіт з монтажу акумуляторних бата-рей допускаються робітники не молодше 18 років, які пройшли:
- медичний попередній огляд та визнані придатними ви-конувати електромонтажні роботи;
- навчання та атестацію з вимог електробезпеки;
- навчання в закладах освіти для виконання робіт з під-вищеною небезпекою (у професійно-технічних училищах, навча-льно-курсових комбінатах, центрах підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, в організаціях) за затвердженою програмою;
- спеціальне навчання та атестацію з питань пожежної безпеки;
- вступний інструктаж у службі охорони праці;
- первинний інструктаж безпосередньо на робочому місці.
1.4. Робітники повинні бути проінструктовані щодо розпо-рядку на робочому місці, порядку переміщення по території об'-єкта, про місце відпочинку під час технологічних та обідньої пе-рерв, порядок закінчення роботи.
1.5. До початку робіт в комплексній бригаді проводиться первинний інструктаж з безпечного виконання робіт з основної та суміжних професій та ознайомлення з правилами надання першої допомоги.
1.6. Допущені мають виконувати тільки ті роботи, про безпечне виконання яких вони проінструктовані безпосередньо керівником.
1.7. Особи з простудними і хронічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів до роботи з монтажу акумуляторних батарей не допускаються.
1.8. Палити в приміщенні акумуляторних батарей дозво-ляється тільки в спеціально відведених місцях, обладнаних ур-нами або ємностями з водою.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Керівник робіт зобов'язаний провести первинний ін-структаж, який стосується:
- характеру та безпечних методів виконання робіт;
- порядку проходів до кожного робочого місця;
- наявності небезпечних зон та відкритих каналів і тран-шей, відкритих прорізів, отворів у перекриттях та стінах;
- порядку розвантаження та складування матеріалів, устаткування та конструкцій;
- місця та порядку підключення зварювальних трансфор-маторів, трансформаторів безпеки, електрифікованого інструме-нту, засобів електроосвітлення, випробувальних апаратів тощо;
- наявності діючих електроустановок та заборонених зон;
- надання першої допомоги, виклику швидкої медичної допомоги та пожежної охорони, керівника робіт чи служби охо-рони праці.
2.2. Перевірити наявність та термін дії посвідчень з охо-рони праці, з електро- пожежобезпеки на право виконання спеці-альних видів робіт.
2.3. Видати наряд-допуск операторам на виконання робіт підвищеної небезпеки з проведенням цільового інструктажу та записом до журналу реєстрації інструктажів із питань охорони праці. Підписи інструкторів та інструктованих у журналі обов'яз-кові.
2.4. Попередити працюючих, що з'єднання та від'єднання від мережі обладнання, механізмів, інструменту, інвентарних шаф тощо (крім оперативного вмикання і вимикання) виконують-ся тільки службою експлуатації власника електромережі.
2.5. Акумуляторники зобов'язані:
- отримати необхідні для виконання робіт спецодяг, засо-би індивідуального захисту, інструмент, пристосування, переві-рити їх справність та комплектність.
- підготувати робоче місце: прибрати всі зайві предмети; перевірити достатність освітлення робочого місця (не дозволя-ється освітлення акумуляторного приміщення за тимчасовою схемою); пересвідчитися у справності роботи припливно-витяжної вентиляції; перевірити наявність замків на дверях аку-муляторного приміщення (шафи), двері повинні бути постійно зачинені; переконатися у наявності нейтралізуючих розчинів і 1-2 відер сухої стружки.
2.6. Бачки зі звичайною водою для миття та дистильова-ною, нейтралізуючими розчинами, посуд з електролітом повинні бути встановлені на стелажах на доступній висоті, мати помітне (розпізнавальне) пофарбування і відповідні написи (назви речо-вин).
2.7. Не дозволяється зберігати та споживати їжу, тримати пляшки та посуд, ставити бачки з питною водою в приміщеннях, де зберігаються свинцеві електроди, кислота та луги, а також виконується вирівнювання, складання та паяння електродів аку-муляторів.
2.8. Під час роботи з кислотою необхідно одягти грубо-шерстий, а з лугами - бавовняний костюм, гумові чоботи (під штани) або калоші, гумовий фартух, захисні окуляри і гумові ру-кавиці.
2.9. Обшлаги рукавів повинні бути застібнути, волосся пі-дібране під щільно прилеглий головний убір.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. В акумуляторному приміщенні необхідно дотримува-тись таких вимог безпеки:
- забороняється входити з відкритим вогнем;
- не дозволяється користуватися електронагрівачами, приладами та інструментом, що можуть дати іскру;
- користуватися слід тільки ручними електричними ліхта-риками у вибухозахищеному виконанні (напругою не вище 12 В);
- під час паяння електродів повинна бути безперервна вентиляція;
- паяння (зварювання) електродів слід проводити не ра-ніше, ніж через 2 години після закінчення зарядки акумуляторної батареї;
- місце паяння електродів повинно бути відгородженим вогнестійкими щитами від інших частин батареї;
- не дозволяється зберігати луги і кислоти одночасно в одному приміщенні.
3.2. Забороняється переносити різного виду кислоти, луги та інші хімічні речовини на спині, плечах та перед собою.
3.3. Скляні бутилі з кислотою (лугами) дозволяється пе-реносити тільки двома робітниками. Бутель разом з корзиною розміщується в спеціальному дерев'яному ящику з ручками або переноситься на спеціальних ношах з отвором посередині, з ла-тами, в які бутель повинна входити разом з корзиною на 2/3 ви-соти.
3.4. Транспортування бутилів з кислотами (лугами) чи електролітом на спеціально оснащеному візку допускається тільки штовханням його перед собою.
3.5. Не дозволяється виконувати будь-які роботи, крім розведення електроліту в приміщеннях, де зберігається кислота (луги).
3.6. Забороняється використовувати скляний чи емальо-ваний посуд через інтенсивне виділення тепла під час утворення електроліту. Приготування кислотного електроліту здійснювати в сталевій посудині, прикритій свинцем чи гумою.
3.7. Щоб запобігти кипінню та розбризкуванню кислоти під час приготування електроліту, кислоту слід виливати у воду (а не воду в кислоту) тонкою рівною безперервною цівкою, одноча-сно перемішуючи електроліт мішалкою із кислотостійкої пласт-маси чи скла.
Не дозволяється в електроліт додавати воду.
3.8. Переливати кислоту із бутилі в посуд з водою необ-хідно вдвох, не виймаючи бутил з корзини, застосовуючи спеціа-льне пристосування для закріплення і нахилу бутила. Заливати акумуляторні батареї слід за допомогою гумового шланга чи на-соса для перекачування електроліту.
3.9. Для приготування лугового електроліту слід налити в посуд дистильовану воду і доливати луг невеликими порціями, старанно перемішуючи розчин. Бутил з лугом необхідно відкри-вати обережно, не докладаючи великих зусиль. Перед тим, як відкрити бутил, пробка якого залита парафіном, необхідно попе-редньо підігріти горловину бутила тканиною, змоченою в гарячій воді.
3.10. Під час приготування електроліту з твердого їдкого калію останній слід розколювати тільки під прикриттям чистої тканини, щоб запобігати попаданню його на обличчя.
3.11. Класти подрібнений їдкий калій в посуд для розве-дення електроліту необхідно тільки металевими щипцями, сов-ком, металевою або порцеляновою ложкою.
Не дозволяється брати шматки лугу у руки навіть у рука-вичках.
3.12. Місця, залиті кислотою або електролітом, необхідно нейтралізувати, засипаючи їх дерев'яною стружкою, змішаною з содою. Після зволоження стружки рідиною її видаляють. Проли-тий розчин лугу також засипається стружкою і після зволожуван-ня видаляється.
Не дозволяється збирати пролитий електроліт ганчіркою з віджиманням останньої.
3.13. Не дозволяється захаращувати підходи до стелажів з нейтралізуючими речовинами, з дистильованою водою, водою для миття та електролітом.
3.14. Заміри щільності електроліту слід виконувати в гу-мових рукавичках і респіраторі.
3.15. Забороняється у приміщенні для акумуляторів дото-ркатися до шин, електродів та з'єднувальних смуг і планок.
3.16. Вентиляцію в приміщенні для акумуляторів вмикати за З0 хвилин до початку зарядки батареї і вимикати не раніше, ніж через 1,5 години після закінчення зарядки.
3.17. Паяння (зварювання) електродів у приміщенні для акумуляторів дозволяється здійснювати тільки за умов суворого дотримання п. 3.1 цієї інструкції.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення робіт необхідно:
- відключити механізми і пристосування;
- прибрати зайві предмети і матеріали, а інструмент та пристосування перенести у відведене для них місце зберігання.
4.2. Зняти спецодяг, засоби індивідуального захисту, очи-стити від пилу, скласти у відведене для них місце, помити руки, обличчя з милом; при можливості, прийняти душ.
4.3. Доповісти керівникові робіт про всі недоліки, які мали місце під час виконання робіт.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі пошкодження баків акумуляторів, розливання кислоти тощо терміново вжити необхідних заходів щодо ліквіда-ції аварії згідно з п. 3.12 цієї інструкції.
5.2. Огородити небезпечну зону, залишити її, не допуска-ти в неї сторонніх осіб.
5.3. Повідомити про аварійну ситуацію або нещасний ви-падок керівника робіт.
5.4. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.
5.5. Перша допомога при нещасних випадках.
5.5.1. Перша допомога при ураженні електричним струмом.
При уражені електричним струмом необхідно негайно зві-льнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.
При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж сер-ця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різ-ке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення по-чинати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.
5.5.2. Перша допомога при опіках кислотами і лугами.
У разі попадання кислоти або лугу на шкіру необхідно рете-льно промити місце ураження водою на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5 %-ним розчином питної соди, а обпечену лугом - 3%-ним розчином бор-ної кислоти або 3 %- ним розчином оцтової кислоти.
У разі попадання на слизову оболонку очей кислоти або лу-гу необхідно очі ретельно промити водою на протязі 15-20 хви-лин, обмити 5 %- ним розчином питної соди (у разі попадання кислоти), а обпечену лугом - З %- ним розчином борної кислоти або 3 %- ним розчином оцтової кислоти.
При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати рот 3 %- ним розчином оцтової кислоти або 3 %- ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5 %- ним розчином питної соди.
У разі попадання кислоти в дихальні шляхи необхідно диха-ти розпиленим за допомогою пульверизатора 10 %- ним розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленням 3 %- ним розчином оцтової кислоти.
5.5.3. Перша допомога при пораненні.
Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язо-чний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бин-том.
Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що прихо-диться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька кра-пель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо за-стосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.
5.5.4. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.
При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, кар-тоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.
При переломі черепа (несвідомий стан після удару голо-ви, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови хо-лодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною во-дою) або зробити холодну примочку.
При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпіло-го на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.
При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стяг-нути їх рушником під час видиху.
5.5.5. Перша допомога при теплових опіках.
При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та пе-рев'язувати опіки бинтом.
При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене мі-сце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.
При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце об-робляють спиртом або 3%-ним марганцевим розчином.
При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тка-нини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лі-каря.
5.5.6. Перша допомога при кровотечі.
5.5.6.1. Підняти поранену кінцівку вверх.
5.5.6.2. Рану закрити перев'язочним матеріалом (із паке-та), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і за-бинтувати поранене місце (з деяким натиском).
5.5.6.3. У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою, У разі ве-ликої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.
5.7. Якщо сталася пожежа, необхідно викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежога-сіння.
5.8. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керів-ника робіт по ліквідації наслідків аварії.

________________________ ________________ _________________
(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)
/організації/ - розробника


УЗГОДЖЕНО:
Керівник (спеціаліст)
служби охорони
праці підприємства ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (24.04.2010)
Переглядів: 1349 | Теги: МОНТАЖ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
 

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці