Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Понеділок, 22.04.2019, 19:03
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС МОНТАЖУ РОЗПОДІЛЬНИХ УСТАТКУВАНЬ


_________________________________________________
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________
(посада роботодавця і

_____________________________
найменування підприємства)

_________________ № _________
(число, місяць, рік)


ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________
ПІД ЧАС МОНТАЖУ РОЗПОДІЛЬНИХ УСТАТКУВАНЬ


1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підпри-ємства.
1.2. За невиконання вимог даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
1.3. Вимоги інструкції стосуються монтажних робіт на бу-дівельних майданчиках та в майстернях для всіх видів розподі-льного устаткування напругою до 110 кВ включно.
1.4. Виконання роботи з монтажу розподільного устатку-вання дозволяється робітникам, які досягли 18 років та пройшли:
- медичний попередній огляд та визнані придатними ви-конувати електромонтажні роботи в діючих електроустановках та на висоті;
- навчання та перевірку знань з електробезпеки;
- навчання в закладах освіти для виконання робіт з під-вищеною небезпекою (у професійно-технічних училищах, навча-льно-курсових комбінатах, центрах підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, в організаціях) за затвердженою програмою;
- спеціальне навчання та атестацію з пожежної безпеки;
- вступний інструктаж у службі охорони праці;
- первинний інструктаж безпосередньо на робочому місці.
1.5. Під час виконання електромонтажних робіт в цехах заводів та майстерень необхідно:
- звертати увагу на сигнали, що подаються з вантажопід-йомних пристроїв, підвісного та наземного транспорту;
- не стояти і не проходити під піднятим вантажем, між ко-лонами, обладнанням, огорожами і стінами будівлі, близько розміщеними відносно вантажу, що переміщається;
- переміщатися тільки встановленими проходами.
1.6. Робітники повинні бути проінструктовані щодо розпо-рядку на робочому місці, порядку переміщення по території об'-єкта, про місце відпочинку під час технологічних та обідньої пе-рерв, порядок закінчення роботи.
1.7. До початку робіт у комплексній бригаді проводиться первинний інструктаж з безпечного виконання робіт з основної та суміжних професій та ознайомлення з правилами надання першої допомоги.
1.8. Допущені мають виконувати тільки ті роботи, про безпечне виконання яких вони проінструктовані безпосередньо керівником.
1.9. Особи з простудними і хронічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів до роботи з монтажу розподільних устаткувань та заготовки і монтажу пластмасових труб не допус-каються.
1.10. Палити дозволяється тільки в спеціально відведе-них місцях, обладнаних урнами або ємностями з водою.
1.11. Роботи на висоті (при підйомі над поверхнею вище, ніж 1,3 м) виконуються тільки з риштувань або помостів.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Для безпосереднього керівництва роботами в діючих електроустановках та контролю за виконанням вимог безпеки наказом начальника електромонтажної організації призначаєть-ся керівник робіт з числа кваліфікованих робітників (як правило, бригадир), який має групу з електробезпеки III в установках до 1000 В і IV - в електроустановках вище 1000 В.
2.2. Не дозволяється призначати відповідальними керів-никами робіт, наглядачами, допускачами осіб з числа монтажно-го персоналу.
2.3. Виконавець робіт повинен:
- постійно наглядати за безпечним виконанням робіт та фізичним станом членів бригади;
- перевіряти ступінь готовності будівельних робіт;
- оцінювати виробничі обставини, можливість взаємодії з іншими організаціями у відповідності з ПВР; можливість безпеч-ного застосування машин, механізмів, пристосувань, місця їх установки та порядок проїзду; безпечне застосування піротехні-чного інструменту; безпечну подачу електричних конструкцій, електротехнічних апаратів та інших пристосувань;
- узгодити з відповідними службами та внести, при необ-хідності, уточнення в ПВР;
- ознайомити працюючих з ПВР та технологічними карта-ми на всі види робіт;
- провести первинний інструктаж, який стосується:
• характеру та безпечних методів виконання робіт (у т.ч. за складних погодних умов);
• порядку проходів до кожного робочого місця;
• наявності небезпечних зон та відкритих каналів і тран-шей;
• відкритих прорізів, отворів у перекриттях та стінах;
• порядку розвантаження та складування матеріалів, устаткування та конструкцій;
• місця та порядку підключення зварювальних трансфо-рматорів, трансформаторів безпеки, електрифікованого інстру-менту, засобів електроосвітлення, випробувальних апаратів;
• порядку роботи сумісно з оператором порохових ін-струментів;
• порядку і місця установки вантажних лебідок та інших механізмів у монтажній зоні;
• порядку роботи з гідропідйомників, риштувань, підмос-тків;
• наявності діючих електроустановок та заборонених зон;
• надання першої допомоги, виклику швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, керівника робіт та представника експлуатуючої організації;
- перевірити наявність та термін дії посвідчень з охорони праці, електро- пожежобезпеки, посвідчень на право виконання спеціальних видів робіт (зварювання, користування пороховими інструментами, газозварювання);
- видати наряд-допуск на виконання робіт підвищеної не-безпеки з проведенням цільового інструктажу та записом до жу-рналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Підписи інструкторів та інструктованих у журналі обов'язкові;
- попередити працюючих, що з'єднання та від'єднання від мережі обладнання, механізмів, інструменту, інвентарних шаф тощо (крім оперативного вмикання і вимикання) в умовах буді-вельного майданчика виконуються тільки службою експлуатації власника електромережі, якщо не існує іншої письмової домов-леності з власником.
2.4. Електромонтажнику необхідно отримати перевірені:
- засоби індивідуального захисту:
• захисну каску з підшоломником;
• запобіжний пояс для виконання робіт на висоті;
• окуляри захисні;
- спецодяг згідно з існуючими нормами та колективною угодою;
- інструмент індивідуальний:
• плоскогубці комбіновані з діелектричним покриттям ручок;
• ніж монтерський;
• метр складальний або рулетку;
• молоток слюсарний сталевий;
• викрутку з діелектричною ручкою;
• оправку ручну ОД-6;
- інструмент бригадний:
• кліщі універсальні КУ-1;
• кліщі ручні КВН-1;
• омметр;
• прилад для фазування;
• драбину спеціальну для виконання монтажних робіт;
• пістолет ПЦ-84;
• лебідку для затягування і транспортування устаткуван-ня або талі;
- будівельні машини і механізми згідно з проектом вико-нання робіт.
2.5. Підготувати робоче місце: прибрати зайві предмети, перевірити освітлення, надійність настилів та огорож, перекрит-тя каналів та закриття отворів.
2.6. Перевірити справність драбин. Вони повинні мати ін-вентарні номери, що відповідають реєстраційному обліку в жур-налі, а також тавро з датою наступного випробування.
2.7. Помости, риштування та площадки мостових кранів, які використовуються для монтажу, повинні мати по всьому пе-риметру захисну огорожу заввишки не менше 1,1 м та суцільні настили.
2.8. До роботи з пороховими інструментами та зварюва-льними трансформаторами допускаються тільки особи, які пройшли навчання, склали іспити та мають відповідні посвідчен-ня з охорони праці.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Не дозволяється виконання робіт на відкритих розпо-дільних установках у туман, ожеледицю, під час сильного вітру (більше 10 м/с), наближення грози та в грозу.
3.2. Проїзд техніки та ходіння персоналу по території дію-чої частини розподільної установки дозволяється тільки за наяв-ності наряду-допуску в супроводі представника експлуатуючої організації.
3.3. Роботи в діючих установках слід виконувати тільки пі-сля зняття напруги з усіх струмопровідних частин зони виконан-ня робіт, забезпечивши видимі розриви електричних ланцюгів і заземлення від'єднаних струмопровідних частин.
3.4. Під час роботи на трансформаторах струму затискачі вторинних обмоток повинні бути накоротко замкнені і заземлені до повного закінчення підключення до них ланцюгів.
Всі виводи трансформаторів напруги повинні бути зако-рочені і заземлені на весь період монтажу.
3.5. Під час роботи на відкритих розподільних установках спуски і шлейфи від лінії електропостачання біля кінцевих опор або на вхідних конструкціях слід закоротити і заземлити.
3.6. Не дозволяється перебування на елементах констру-кцій і устаткуванні під час їх підйому чи переміщення.
3.7. Забороняється прокладати тимчасові повітряні елек-тролінії для освітлення, сигналізації та інших цілей над частина-ми, що монтуються.
3.8. Забороняється кріпити устаткування чи окремі його елементи тимчасовими дротяними підвісками або болтами, які не відповідають проекту і розрахунку.
3.9. Не дозволяється звільняти вантажопідйомні механіз-ми (поліспасти, домкрати, талі), що підтримують устаткування, яке монтується, до закінчення установки прокладок і закріплення їх на опорах і фундаментах.
3.10. Під час роботи на важільних пристроях, що застосо-вуються для виправлення, вигину шин та утворення в них отво-рів, необхідно перевірити на міцність кріплення цих пристроїв до основи.
3.11. Під час роботи металевою щіткою необхідно корис-туватися захисними окулярами.
3.12. При встановленні ізоляторів, шинотримачів і про-кладок збірних шин на конструкціях розподільних установок мо-жна користуватися тільки інвентарними риштуваннями.
3.13. Не дозволяється застосовувати саморобні шплінти при складанні гірлянд підвісних ізоляторів, а ставити замки і плашки тільки фабричного виготовлення.
3.14. Під час підйому та встановлення приводів вимикачів та роз'єднувачів потрібно тримати їх за корпус, а не за маховик чи ручки.
3.15. Для запобігання травмуванню рук спуск і натягуван-ня зворотних пружин, а також пружин вільного розчеплення при-водів дозволяється тільки за допомогою пристосувань, передба-чених інструкцією заводу-виробника.
3.16. При регулюванні механізму вимикача для запобіган-ня самовільному його відключенню та затисненню рук рухомими його частинами встановити і щільно затягнути упорні болти так, щоб муфти та важелі не могли прокручуватися на валах.
3.17. Під час регулювання ходу траверси і контактів вими-кача не слід тримати руки під траверсою ввімкненого вимикача для запобігання травмуванню.
3.18. Регулювання роз'єднувачів повинні виконувати два робітники: один виконує оперативні дії за командою старшого.
3.19. Одночасність увімкнення контактів вимикача необ-хідно перевіряти при напрузі не більше 12 В.
3.20. Виводи батарей статичних конденсаторів необхідно замкнути на весь період монтажу.
3.21. Не дозволяється підніматися до повітряного вими-кача, що знаходиться під тиском, і підходити до зони, де випро-бовуються повітряні вимикачі на відстань менше 50 м. Такі ви-микачі налагоджуються тільки із спеціальних рухомих колісних візків.
3.22. Забороняється під час роботи діючих та тих, що розширюються, відкритих розподільних устаткувань у разі вияв-лення будь-яких "заземлень" струмопровідних частин наближа-тися до них на відстань менше 10 м при напрузі до 220 кВ і на 15 м при напрузі вище 220 кВ.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення робіт відключити всі механізми, за допомогою яких виконувались роботи, а інструмент і пристосу-вання покласти у відведене для них місце.
4.2. Впевнитись у відсутності зайвих предметів на карка-сах щитів, шаф і на інших конструкціях.
4.3. У разі виявлення поломок у механізмах, пристосу-ваннях та інструменті необхідно їх вилучити з подальшого за-стосування та повідомити керівника робіт.
4.4. Зняти спецодяг, засоби індивідуального захисту, очи-стити від пилу, скласти у відведене для них місце, помити руки, обличчя з милом; при можливості, прийняти душ.
4.5. Доповісти керівникові робіт про всі недоліки, які мали місце під час виконання робіт.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійної ситуації слід припинити роботу.
5.2. Огородити небезпечну зону, залишити її, не допуска-ти в неї сторонніх осіб.
5.3. Повідомити про аварійну ситуацію або нещасний ви-падок керівника робіт.
5.4. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.
5.5. Перша допомога при нещасних випадках.
5.5.1. Перша допомога при ураженні електричним стру-мом.
При уражені електричним струмом необхідно негайно зві-льнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.
При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж сер-ця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різ-ке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення по-чинати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.
5.5.2. Перша допомога при пораненні.
Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язо-чний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бин-том.
Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що прихо-диться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька кра-пель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо за-стосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.
5.5.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.
При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, кар-тоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.
При переломі черепа (несвідомий стан після удару голо-ви, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови хо-лодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною во-дою) або зробити холодну примочку.
При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпіло-го на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.
При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стяг-нути їх рушником під час видиху.
5.5.4. Перша допомога при теплових опіках.
При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та пе-рев'язувати опіки бинтом.
При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене мі-сце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.
При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце об-робляють спиртом або 3%-ним марганцевим розчином.
При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тка-нини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лі-каря.
5.5.5. Перша допомога при кровотечі.
5.5.5.1. Підняти поранену кінцівку вверх.
5.5.5.2. Рану закрити перев'язочним матеріалом (із паке-та), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і за-бинтувати поранене місце (з деяким натиском).
5.5.5.3. У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою. У разі ве-ликої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.
5.6. Якщо сталася пожежа, необхідно викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежога-сіння.
5.7. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керів-ника робіт по ліквідації наслідків аварії.

________________________ ________________ _________________
(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)
/організації/ - розробника


УЗГОДЖЕНО:
Керівник (спеціаліст)
служби охорони
праці підприємства ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)
Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (24.04.2010)
Переглядів: 1358 | Теги: МОНТАЖ РОЗПОДІЛЬНИХ УСТАТКУВАНЬ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
 

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці