Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Середа, 24.04.2019, 08:53
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час ручного переміщення вантажів
НСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №

під час ручного переміщення вантажів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструкція з охорони праці (далі - інструкція) розроблена згідно з вимогами Закону України "Про охорону праці" і встанов­лює правила виконання робіт і поведінки працівника на будівель­ному майданчику, у виробничих приміщеннях та на робочому місці відповідно до державних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

1.2. Відповідно до статті 18 Закону України "Про охорону праці", працівник зобов'язаний "знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, меха­нізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, корис­туватися засобами колективного та індивідуального захисту, про­ходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди".

1.3. Залежно від конкретних умов організації виробничого про­цесу, а також у зв'язку з допущеними аваріями і нещасними ви­падками, до інструкції можуть вноситися зміни і доповнення, які викладаються на окремому аркуші за підписом керівника відповід­ного структурного підрозділу.

1.4. Інструкція є обов'язковим для виконання нормативним до­кументом для робітників, зайнятих ручним переміщенням вантажів у будівельному виробництві.

1.5. До ручного переміщення вантажів допускаються особи, що пройшли медичний огляд, інструктаж з охорони праці по викону­ваній роботі (по основній професії) і ознайомлені з даною інструк­цією.

1.6. Робітники, зайняті ручним переміщенням вантажів, повинні проходити наступні інструктажі з охорони праці:

а) вступний - при прийнятті на роботу;

б) первинний - на робочому місці;

в) позаплановий - не рідше одного разу на 3 міс.;

г) позачерговий - при порушенні вимог безпеки праці, що могли призвести до аварії чи нещасного випадку; при зміні технологіч­ного процесу;

д) цільовий - при виконанні разових робіт, не пов'язаних з прямими обов'язками за фахом; ліквідації наслідків аварії, стихій­них лих і катастроф, провадженні робіт, на які оформляється на-ряд-допуск та інші документи.

1.7. Вантажно-розвантажувальні роботи варто виконувати, як пра­вило, механізованим способом за допомогою підйомно-транспор­тного устаткування і засобів малої механізації.

При відсутності засобів механізації допускається переміщати вантажі вручну з дотриманням норм, установлених чинним зако­нодавством.

1.8. Чоловікам, старше 18 років, дозволяється переносити вруч­ну вантаж масою не більше 50 кг при рівній і горизонтальній по­верхні.

1.9. Жінки, що виконують вручну навантажувально-розвантажу­вальні роботи чи перенесення вантажів, можуть переносити:

а) вантажі масою до 10 кг - підйом і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину);

б) вантажі масою до 7 кг - підйом і переміщення вантажів по­стійно протягом робочої зміни. При цьому сумарна маса вантажу, переміщуваного протягом кожної години робочої зміни, не повин­на перевищувати:

- з робочої поверхні - 350 кг;

- з підлоги - 175 кг. Примітки:

1. До маси переміщуваного вантажу включається маса тари й упа­ковки.

2. При переміщенні вантажу на візках чи в контейнерах докладені зу­силля не повинні перевищувати 10 кгс.

3. Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень столу, верста­та і т.п.

1.10. Підлітки у віці 16-18 років можуть виконувати навантаження чи розвантаження навалочних вантажів (пісок, щебінь і т. п.), ван­тажів легкої маси (порожня тара), штучних вантажів (цегла, чере­пиця й ін.).

Підлітки можуть виконувати навантаження і розвантаження вручну в межах установлених норм перенесення вантажів лише тоді, коли це зв'язано з виконуваною ними постійною роботою за професією і займає менше третини робочого часу. Гранично допустимі нор­ми перенесення вантажів вручну для підлітків у віці від 16 до 18

років жіночої і чоловічої статі після їх затвердження Мінздравом України необхідно внести в дійсну інструкцію.

1.11. Навантаження і розвантаження вантажів масою понад 50 кг, а також піднімання їх на висоту більше 3 м повинні бути меха­нізовані.

1.12. Переносити матеріали на носилках можна у виняткових випадках на відстань не більше 50 м по рівному шляху.

Забороняється переносити матеріали на носилках по сходах і

драбинах.

1.13. Переміщати балони з киснем і зрідженими пальними га­зами дозволяється тільки на спеціально виготовлених для цих цілей носилках і візках. При цьому балони повинні бути закріплені в

гніздах.

Балони з пальними газами не можна перевозити і складувати разом з кисневими, а кисневі - з якими-небудь жировими речо­винами чи оліями.

На балонах повинен бути нанесений напис з назвою газу. Пе­реміщення балонів дозволяється тільки при наявності на них ков­паків, що охороняють вентиль від ушкодження і забруднення.

1.14. При навантаженні і розвантаженні вантажів в ящиках, щоб уникнути поранення рук цвяхи і кінці залізної обв'язки, що висту­пають, необхідно загинати.

1.15. Під час перекочування вантажів у бочках, барабанах і т.п. робітник повинен знаходиться позаду переміщуваного ван­тажу.

1.16. Довгомірні вантажі (арматуру, дошки й ін.) повинні пере­носитися робітниками на одноному й тому ж плечі. Піднімати й опускати вантаж необхідно по команді. При скиданні вантажу всі робітники повинні знаходитися по один бік від нього;

1.17. Важкі штучні матеріали, а також ящики з устаткуванням слід переміщати по підкладках чи ковзанках:

Ковзанки повинні бути міцними, рівними, мати достатню дов­жину, а їх кінці не повинні виступати з-під вантажу більш ніж на 0,4 м. При підведенні під вантаж ковзанок треба знаходитися збо­ку, брати їх можна тільки зверху, щоб уникнути защемлення пальців рук. Під час переміщення вантажу необхідно, щоб ковзанки не поверталися під кутом до напрямку руху вантажу. Направляти ков­занки ногами не допускається. При переміщенні вантажу робітник повинен знаходитися з бокової сторони.

1.18. При переміщенні великовагових вантажів по похилій пло­щині слід застосовувати гальмуючі якорі і лебідки.

При використанні лебідки для розвантаження і переміщення вантажу забороняється знаходитися поблизу натягнутого каната.

1.19. При розвантаженні барабанів з карбідом кальцію слід дотримуватися обережності, не допускати поштовхів І ударів. При розвантаженні барабанів, незалежно з якої висоти, необхідно ска­чувати їх по похилій площині. Забороняється скидати барабани, тому що це може порушити їх герметичність.

Барабани необхідно утримувати відтягненнями, знаходячись з протилежної переміщенню сторони.

1.20. Вантажно-розвантажувальні роботи з пилоподібними ма­теріалами (цемент, вапно, гіпс та ін.) необхідно виконувати меха­нізованим способом. Ручні роботи по розвантаженню цементу, як виключення, дозволяється виконувати при його температурі не вище 40°С.

Для переходу робітників по сипучому вантажу, що має велику плинність і здатність засмоктування, варто встановлювати трапи чи настили з поруччям на всьому шляху пересування.

1.21. При розвантаженні сипучих вантажів з піввагонів люки слід відкривати спеціальними пристосуваннями, що дозволяють працю­ючим знаходиться на безпечній відстані.

При вивантаженні сипучих вантажів з піввагонів на підвищених коліях, розташованих на висоті більше 2,5 м, люки слід відкрива­ти зі спеціальних містків.

1.22. При ліквідації зависання сипучих вантажів в ємностях пе­ребування в них працюючих не допускається. Ці роботи дозволяється виконувати тільки по наряду-допуску.

1.23. При розвантаженні сипучих вантажів з автомобілів-само-скидів, що стоять на насипах, а також при засипанні котлованів ґрунтом, автомобілі-самоскиди необхідно встановлювати на відстані не менше 1 м від брівки природного укосу.

1.24. Вантажі, розташовані поблизу залізничних і кранових рей­кових шляхів, при висоті їх укладання (вважаючи від головки рей­ки) до 1,2 м повинні знаходитися від зовнішньої грані головки найближчої до вантажу рейки на відстані не менше 2,0 м, а при більшій висоті - не менше 2,5 м. Штабелі сипучих вантажів по­винні мати укоси крутістю, що відповідає куту природного укосу для вантажів даного виду, або бути обгороджені міцними підпірними стінками.

1.25. Місця для укладання вантажів повинні мати основу, що забезпечує стійкість транспортних засобів, складованих матеріалів.

1.26. На площадках для укладання вантажів повинні бути позна­чені границі штабелів, проходів і проїздів між ними. Не допускаєть­ся розміщувати вантажі у проходах і проїздах.

1.27. Робоче місце в зоні проведення вантажно-розвантажуваль­них робіт і на всьому шляху перенесення вантажів у темний час доби повинно мати достатнє освітлення. Освітленість повинна бути рівномірною, без сліпучої дії світильників на працюючих.

1.28. Складувати матеріали, що розвантажуються, дозволяєть­ся тільки в місцях, відведених для цього в проекті провадження робіт. Не допускаються складувати вантажі в охоронних зонах дію­чих повітряних і кабельних ліній електропередачі й інших комуні­кацій.

1.29. При навантаженні, розвантаженні і переміщенні кислот, лугів та інших отруйних речовин необхідно дотримуватися наступ­них заходів безпеки:

- перед початком роботи кожне місце повинно бути оглянуте. Якщо виявлено незначне ушкодження тари, вантаж необхідно роз­вантажувати особливо обережно;

- переміщати сулії спеціальними візками (навантажувати і роз­вантажувати сулії слід тільки вручну);

- переносити сулії з кислотою за ручки тільки в міцних коши­ках двома робітниками. Забороняється переносити сулії з кисло­тою на спині чи на плечах, нахиляти при перенесенні порожні сулії з-під кислоти, тому що в них можуть бути залишки рідини.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Робітник, зайнятий ручним переміщенням вантажів, перед початком роботи повинен:

- одягти спецодяг, засоби індивідуального захисту;

- одержати від майстра (виконроба) інструктаж про безпечні методи і прийоми праці, та про послідовність виконання виробни­чого завдання;

- оглянути робоче місце, забрати непотрібні предмети і мате­ріали, звільнити проходи;

- у темний час доби перевірити освітлення робочого місця І

проходів до нього;

- перевірити наявність і справність інструмента і пристосувань.

2.2. На будівельному об'єкті повинні бути розміщені знаки без­пеки відповідно до ДСТ 12.4.026-76 для привернення уваги пра­цюючих до безпосередньої небезпеки і попередження про мож­ливу небезпеку.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Перед відкриттям бортів вантажних автомобілів варто пе­реконатися в безпечному розташуванні вантажу в кузові. Відкрива­ти борт треба одночасно двом робітникам під контролем водія, той цьому знаходитися слід збоку від борта, що відкривається.

3.2. Автомобіль, що знаходиться під навантаженням чи розван­таженням, повинен бути поставлений на гальма.

3.3. Робітникам, зайнятим на вантажно-розвантажувальних ро­ботах, забороняється:

- запускати двигун автомобіля;

- працювати на автомобілях і причепах з несправними підлога­ми, бортами і запорами кузова;

- використовувати для ув'язування вантажів мотузку з протер­тими місцями і вузлами;

- сідати на борти кузова і кабіну, стояти на підніжці автомобіля;

- знаходитися в кузові автомобіля під час перевезення довгомі­рних, займистих, вибухових, горючих, пильних вантажів, хімікатів, балонів зі стиснутим і зрідженим газом, великогабаритних вантажів;

- знаходитися в кузові автомобіля, причепа чи напівпричепа при навантаженні вантажів механізмами чи з бункерів;

- знаходитися в кузові автомобіля-самоскида. Під час руху ав­томобіля забороняється навантажувати, вивантажувати, переклада­ти вантаж з місця на місце, а також пересаджуватися.

3.4. П-еревезення вантажників у кузові автомобіля забороняють­ся. Вони повинні супроводжувати вантаж, знаходячись у кабіні.

3.5. Переміщення вантажів 1-ї категорії (масою одного місця менше 80 кг, дрібно поштучних, що перевозяться навалом) від складу до місця навантаження чи від місця розвантаження до складу може бути організоване вручну, якщо відстань по горизонталі не перевищує 25 м, а для сипучих вантажів - 3,5 м.

3.6. При завантаженні кузова автомобіля навалочним вантажем він не повинен підніматися над бортами кузова (стандартними і нарощеними). При цьому вантаж варто розташовувати рівномірно по всій площі підлоги.

3.7. Поштучні вантажі, що піднімаються над бортами кузова, необхідно прив'язувати міцними справними мотузками чи бавов­няними канатами. Забороняється застосовувати металеві канати і дріт.

3.8. Ящиковий, бочковий і інший штучний вантаж повинен бути покладений щільно, без проміжків, укріплений чи ув'язаний так, щоб при русі (різкому гальмуванні, зрушенні з місця і крутих по­воротах) він не зміг переміщатися по підлозі кузова. При наявності проміжків між місцями вантажу варто вставляти між ними міцні дерев'яні прокладки і розпірки.

3.9. При укладанні вантажів у ковзно-бочковій тарі в кілька рядів їх накочують по латах чи похилах бічною поверхнею. Бочки з рідким вантажем установлюють пробкою нагору. Кожен ряд повинен укла­датися на прокладках з дощок з підклинюванням усіх крайніх рядів. Забороняється застосування замість клинів інших предметів.

3.10. Бочки, барабани і рулони дозволяється вантажити вручну шляхом перекочування за умови, якщо склад знаходиться на одному рівні з підлогою кузова автомобіля.

Якщо склад розташований нижче рівня підлоги автомобіля, на­вантаження і розвантаження ковзно-бочкових вантажів вручну до­пускається по латах чи похилах двома робітниками при масі одно­го місця не більше 80 кг, а при більшій масі ці вантажі необхідно вантажити за допомогою міцних канатів.

3.11. Вантажі, що перевищують габарити автомобіля по довжині на 2.м і більше (довгомірні вантажі), слід перевозити на автомобі­лях із причепами-розпусками, до яких вантажі повинні надійно кріпитися.

Навантаження і розвантаження довгомірних штучних вантажів (труб, рейок, куточків, колод, дощок, арматури і т.п.), як правило, повинно бути механізоване; розвантаження вручну вимагає обов'яз­кового застосування міцного похилу. Ця робота повинна виконува­тися не менше, ніж двома вантажниками.

При одночасному перевезенні довгомірних вантажів різної дов­жини більш короткі вантажі повинні розташовуватися зверху.

3.12. Забороняється:

- перевозити вантажі з кінцями, що виступають за бічні габари­ти автомобіля;

- загороджувати вантажем двері кабіни водія;

- вантажити довгомірні вантажі вище стійок.

3.13. При навантаженні довгомірних вантажів (труб, рейок, ко­лод і т.п.) на автомобіль із причепом-розпуском необхідно встав­ляти зазор між щитом, встановленим за кабіною автомобіля і тор­цями вантажу, для того щоб на поворотах і розворотах вантаж не чіпляв за щит. Для запобігання переміщення вантажу вперед при гальмуванні і русі під ухил вантаж повинен бути надійно закріпле­ний.

3.14. Під час перевезення вантажів, що перевищують за своїми розмірами ширину платформи автомобіля, звиси повинні бути од­наковими по обидва боки.

3.15. Навантаження, транспортування і розвантаження балонів зі стиснутими і зрідженими газами необхідно здійснювати тільки на спеціально обладнаних автомобілях. До цих робіт допускаються спеціально навчені робітники, що мають посвідчення,

3.16. Під час роботи на штабелях заввишки понад 1,5 м слід застосовувати переносні інвентарні драбини, що повинні бути вип­робувані на міцність (металеві - один раз на 12 міс, дерев'яні -кожні 6 міс).

3.17. Підкладки і прокладки в штабелях треба розташовувати в одній вертикальній площині. Не допускається застосування круглих прокладок (підкладок).

3.18. Розбирати штабель необхідно зверху вниз уступами. Не

допускається висмикувати окремі матеріали із середини штабеля

3.19. Відстань від складованих матеріалів до брівок котлованів (при кутах природного укосу) повинна бути не менше 1 м від брівки чи кріплення котловану.

3.20. Забороняється спирати складовані матеріали на загород­ження, стіни споруджуваних будинків.

3.21. Не допускається багатоярусне укладання громіздких ван­тажів неправильної форми, а також вантажів у неміцній тарі що може не витримати навантаження верхніх рядів.

3.22 Пилоподібні матеріали, щоб уникнути їх розпилення під час навантаження І вивантаження, необхідно зберігати в бункерах та Інших закритих ємностях. Завантажувальні отвори повинні закри­ватися захисними ґратами, а люки затворами.

Бункери й інші ємності глибиною понад 2 м для зберігання си­пучих І пилоподібних матеріалів повинні бути обладнані пристроя­ми для запобігання утворення склепінь і зависань матеріалів чи для примусового їх обвалення.

3.23. Матеріали, що містять шкідливі чи вибухонебезпечні роз­чинники, необхідно зберігати в герметичне закритій тарі

3.24. Матеріали при збереженні на будівельному майданчику повинні укладатися в такий спосіб:

- цегла в пакетах на піддонах - не більше, ніж у два яруси у кон­тейнерах - в один ярус, без контейнерів - заввишки не більше 1 7 м-

- фундаментні блоки і блоки стін підвалів - у штабель заввиш­ки не більше 2,6 м на підкладках і прокладках:

- стінові панелі - у касети чи піраміди;

- стінові блоки - у штабель у два яруси на підкладках і про­кладках; м

- плити перекриттів - у штабель заввишки не більше 2 5 м на підкладках і прокладках;

- палі залізобетонні прямокутного перетинання - у штабель заввишки не більше 2,5 м вістрями в одну сторону на підкладках І прокладках;

- ригелі і колони - у штабель заввишки до 2 м на підкладках

- плиткові матеріали (аркуші азбестоцементні хвилясті і плоскі) - У стопи заввишки до 1 м;

- низькосортний метал - у стелажі заввишки не більше 1 5 м-

- чорні прокатні метали (листова сталь, швелери, двотаврові балки, сортова сталь) - у штабель заввишки до 1,5 м з підкладка­ми і прокладками;

- дріт у бухтах - у штабель заввишки до 1,5 м;

- арматурна сітка плоска - у штабель заввишки до 2 м'

- металовироби (болти, гайки, шайби, заставні деталі, 'цвяхи)

повинні зберігатися в дерев'яних чи фанерних ящиках у штабелях не більше, ніж у 3 яруси;

- труби діаметром до 300 мм - у штабель заввишки до 3 м на підкладках і прокладках з кінцевими упорами проти розкочування;

- труби діаметром понад 300 мм - у штабель заввишки до З м і сідло без прокладок; при цьому нижній ряд труб повинен бути покладений на підкладки, укріплені інвентарними металевими башмаками чи кінцевими упорами;

- теплоізоляційні матеріали - у штабель заввишки до 1,2 м зі зберіганням у закритому сухому приміщенні;

- рулонні матеріали (руберойд, толь) - у контейнерах, встанов­лених в один ярус; матеріали в контейнерах необхідно розташо­вувати у вертикальному положенні;

- круглий ліс - у штабель заввишки не більше 1,5 м із про­кладками між рядами і встановленням упорів проти розкочування; ширина штабеля менша його висоти не допускається;

- пиломатеріали - у штабель, висота якого при рядовому ук­ладанні складає не більш половини ширини штабеля, а при укла­данні в клітки - не більш ширини штабеля;

- бітум - у щільну тару, що виключає його розтікання, чи в спеціальні ями з улаштуванням їх огородження.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Упорядкувати інструменти і пристосування і здати їх для зберігання.

4.2. Повідомити керівника робіт про всі замічені несправності під час роботи.

4.3. Зняти спецодяг, спецвзуття, привести їх у порядок.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. У процесі виконання вантажно-розвантажувальних робіт виробничі аварії і нещасні випадки можуть відбутися при:

- складуванні матеріалів і виробів з порушенням вимог техніч­них умов і стандартів щодо складування для даного виду матеріа­лу, виробу, недотримання технологічних проїздів і проходів;

- незастосуванні засобів індивідуального захисту (спецодягу, спецвзуття, рукавиць, захисної каски й ін.);

- непогодженості дій робітників при спільному виконанні наван­тажувально-розвантажувальних робіт;

- роботі з несправними інструментами і пристосуваннями;

- перебуванні робітників попереду вантажу, що скачується чи сковзає по латах або похилах;

- перебуванні робітників позаду при накочуванні вантажів;

- перебуванні робітників у кузові автомобіля-самоскида при вивантаженні сипучих вантажів;

- палінні, роботі з відкритим вогнем чи використанні метале­вого інструмента, що може викликати іскру, при розвантаженні чи складуванні вантажів з пальними речовинами.

5.2. При виникненні пожежі необхідно дотримуватися вимог "Інструкції про заходи пожежної безпеки при проведенні будівель­них ро.біт".

5.3. При аварії чи нещасному випадку необхідно сповістити про це керівника робіт, який організує подання першої медичної до­помоги потерпілому і прийме рішення про подальші дії працюю­чих та можливості провадження робіт.

5.4. Якщо обстановка не загрожує життю і здоров'ю оточуючих працівників і не грозить розширенням аварії, необхідно її зберег­ти такою, якою вона була в момент події.

Інструкцію розробив___________________________________________________


Погоджено:


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (30.03.2013)
Переглядів: 8509 | Теги: навантаження і розвантаження вручну, ручне переміщення вантажів | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці