Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

П`ятниця, 26.04.2019, 05:40
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМ
1. Загальні положення

1.1. В інструкції викладені вимоги з охорони праці для працівників, які виконують ремонтно-монтажні роботи на тварин-ницьких фермах.
1.2. До виконання робіт по технічному обслуговуванню та ремонту обладнання тваринницьких ферм допускаються особи, які досягли 16 років, пройшли вступний і первинний інструктаж з охорони праці і мають відповідну кваліфікацію. Перед самостій-ною роботою працівники повинні пройти перевірку знань і нави-чок на робочому місці під керівництвом досвідченого наставника або бригадира.
1.3. Дотримуйтесь виконання правил внутрішнього розпо-рядку підприємства.
1.4. Виконуйте тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт, не допускайте на робоче місце сторонніх осіб і не передо-ручайте свою роботу іншим особам.
1.5. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту повинні відповідати умовам і характеру виконуваної ро-боти. Упевніться, що вони не мають пошкоджень, елементів, які звисають, не прилягають і можуть бути захоплені деталями, що обертаються або рухаються. Засоби індивідуального захисту повинні відповідати розміру працюючого, застосовуватися в справному, чистому стані за призначенням і зберігатися в спеціально відведених та обладнаних місцях з дотриманням санітарних правил.
1.6. Перевірте наявність аптечки першої допомоги, її ком-плектність, засобів індивідуального захисту.
1.7. Не приступайте до роботи в стані алкогольного, нар-котичного або медикаментозного сп’яніння, в хворобливому або стомленому стані.
1.8. Під час виконання робіт на працівників можуть діяти небезпечні та шкідливі виробничі фактори.
1.8.1. Фізичні небезпечні і шкідливі фактори:
– машини і механізми, що рухаються;
– вироби, заготовки, матеріали, що пересуваються;
– підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;
– підвищена або знижена температура поверхонь облад-нання, матеріалів;
– підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
– підвищений рівень шуму на робочому місці;
– підвищена або знижена вологість повітря;
– підвищена або знижена рухомість повітря;
– підвищена напруга в електричній мережі, замикання якої може пройти через тіло людини;
– підвищена напруженість електричного поля;
– відсутність або недостатність природного світла;
– недостатня освітленість робочої зони;
– підвищена яскравість світла;
– знижена контрастність;
– гострі краї, задирки і шорсткість на поверхнях конструк-цій, інструменту і обладнання;
– розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги).
 1.8.2. Біологічні небезпечні і шкідливі виробничі фактори включають такі біологічні об’єкти:
– патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії, спі-рохети, гриби, найпростіші) і продукти їх життєдіяльності;
– макроорганізми (рослини і тварини) і продукти їх життє-діяльності.
1.8.3. Психофізіологічні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:
– нервово-психічні перевантаження – монотонність праці, емоційні перевантаження;
– фізичні перевантаження – статичні, динамічні.
1.9. Куріть тільки в спеціально відведених для цього міс-цях, які повинні мати напис "Місце для куріння” і бути обладнані урною або бачком з водою.
1.10. Не зберігайте у тваринницьких приміщеннях легко-займисті речовини, а також тару з-під них.
1.11. Не користуйтесь відкритим вогнем (факелом, пая-льною лампою тощо) з метою відігрівання труб або при інших потребах. Не розпалюйте вогонь на території ферми.
1.12. Не працюйте на несправному обладнанні, не корис-туйтеся несправним інструментом.
1.13. Не проводьте обслуговування, очищення машин і механізмів на ходу, не зупиняйте рукою частини машини чи ме-ханізму, що рухаються по інерції, не включайте в роботу машину зі знятими захисними кожухами й огородженнями або якщо вони ненадійно закріплені.
1.14. При виконанні електрозварювальних робіт на тери-торії ферм дотримуйтесь вимог спеціальних інструкцій відповід-но до виду робіт.
1.15. Перед прийманням їжі зніміть спецодяг, помийте ру-ки з милом. Подряпини та інші пошкодження обробіть антисеп-тичними розчинами, при необхідності накладіть бинтові пов’язки.
1.16. Виконуйте правила пожежної безпеки, користування засобами сигналізації й пожежогасіння, не допускайте викорис-тання пожежного інвентарю не за призначенням.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Надіньте спецодяг.
2.2. Для проведення ремонтних робіт або технічного об-слуговування технічного обладнання ферм на висоті (більше 1,5 м від підлоги) користуйтеся драбиною-стрем’янкою з площадкою і перилами не менше 1 м, а також спеціальною переносною драбиною. Переносні драбини встановлюйте так, щоб нахил стійок був не менше 60о.
2.3. Не використовуйте замість драбин, спеціальних по-мостів та площадок випадкові предмети, а також не ставайте на трубопроводи, огородження або безпосередньо на машини та механізми.
2.4. Перед початком роботи на обладнанні з електропри-водом його треба відключити від мережі живлення.
2.5. Місце ремонтних робіт та технічного обслуговування повинно бути достатньо освітлене загальним освітленням чи переносними електролампами напругою 36 В, в сирих приміщен-нях, металевих резервуарах і котлах – напругою не більше 12 В.
2.6. Приміщення, де мають бути виконані роботи по тех-нічному обслуговуванню і ремонту технічного обладнання ферм, повинно бути звільнене від тварин, птиці.
2.7. Перевірте і переконайтесь, що робочі місця, площад-ки і східці машин і виробничих будівель не захаращені сторонні-ми предметами, не залиті мастилом, пальним та іншими техніч-ними рідинами; не засипані технологічним продуктом і не забру-днені грудками землі та грязі. При їх наявності робоче місце чи площадку очистіть.
2.8. Перед початком роботи перевірте наявність води, мила, рушника біля рукомийника.
2.9. Перед початком робіт у приміщеннях, де утримують-ся хворі тварини, ознайомтесь з спеціальними вимогами безпеки праці для персоналу, що обслуговує таких тварин.
2.10. Перевірте наявність засобів пожежогасіння, а також переконайтесь у їх придатності.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Відключіть машини та обладнання, на якому будете проводити технічне обслуговування і ремонт, від електромережі живлення, пнемо - і гідроприводів. Вивісьте відповідні знаки без-пеки та попереджувальні знаки біля місця проведення робіт і на пультах управління машинами та обладнанням.
3.2. Під час закручування (відкручування) гвинтів із шлі-цьовими головками користуйтесь викруткою, розмір робочої частини якої відповідає діаметру головки гвинта.
3.3. При роботі розсувним ключем необхідно губки ключа добре притискати до гайки і поворот робити у напрямку пересувної частини ключа.
3.4. Роботи по переміщенню значних вантажів виконуйте під наглядом керівника, що відповідає за виконання вимог без-пеки. До початку робіт упевніться у справності всіх підйомних механізмів, тросів, ланцюгів і канатів, що всі механізми мають клеймо і підписи про строки випробувань і максимальну ванта-жопідйомність.
3.5. Люки між поверхами, отвори для спуску вантажу по-винні мати огорожу висотою 1 м.
3.6. Підйомні механізми кріпіть тільки до міцних балок, які мають надійні опори, виключіть їх ковзання, а також переміщен-ня тросів і гаків з вантажем.
3.7. При підйомі вантажу або його опусканні за допомогою лебідок робіть все повільно, без ривків і різкого гальмування. Не дозволяйте знаходження людей під вантажем. Відгородіть місце, де виконуються роботи.
3.8. При перенесенні довгомірного вантажу удвох або бригадою вантаж кладіть на однойменні плечі (ліві або праві), рухайтесь у ногу і скидайте вантаж одночасно по команді. Не складайте і не перекладайте вантаж через голову, що може при-звести до нещасного випадку.
3.9. Не піднімайтеся з вантажем по переносній драбині, ненадійному трапу або місткам.
3.10. При переміщенні тяжких вантажів по горизонталі на котках виконуйте такі заходи безпеки:
– шлях, по якому буде переміщуватись вантаж, очистіть від сторонніх предметів;
– покладіть міцні дошки для вирівнювання шляху;
– вантаж переміщуйте по дошках на котках;
– котки підберіть однакового діаметра, рівні і достатньої довжини, щоб кінці їх виступали з-під вантажу на відстань 20–30см.
3.11. При використанні підіймально-транспортних засобів:
– не піднімайте вантаж, вага якого перевищує вантажо-підйомність механізму;
– надійно і без перекосів закріплюйте вантаж на гаку;
– не залишайте вантаж у піднятому стані.
3.12. Різання, згинання та інші операції з трубами вико-нуйте не на підмостках, призначених для монтажу трубопрово-дів, а на землі – у спеціальних пристосуваннях.
3.13. Після нагріву довгих труб використовуйте підтриму-ючі підставки, а їх охолодження проводьте у спеціальних ковшах з довгою ручкою.
3.14. При з’єднуванні фланців збіг отворів в них переві-ряйте спеціальними ломиками або оправками.
3.15. Якщо ремонт обладнання або трубопроводів прово-дите біля електричних дротів під напругою, їх обов’язково потрі-бно знеструмити.
3.16. Випробування трубопроводів після ремонту прово-дьте тільки після перевірки манометрів, а також всіх затворів, люків, запобіжних клапанів, регуляторів, інших контрольних при-ладів і вузлів.
3.17. При виконанні газоелектрозварювальних робіт аце-тиленові генератори і зварювальні трансформатори встанов-люйте поза приміщеннями ферм.
3.18. Не зварюйте конструкції, апарати, які перебувають під тиском, електричною напругою, в яких знаходяться горючі і легкозаймисті речовини та якщо вони свіжопофарбовані.
3.19. Зварювальний кабель від пошкодження захищайте гумовими шлангами, а у місцях, де можливе механічне пошко-дження, – металевими або дерев’яними коробами.
3.20. Під час проведення вогневих робіт конструкції, які можуть спалахнути, і підлогу в радіусі 5 м захищайте металеви-ми листами.
3.21. Залишки електродів збирайте в металевий ящик з азбестовою прокладкою на дні.
3.22. Після закінчення зварювальних робіт трансформа-тор або агрегат постійного струму негайно вимкніть.
3.23. Працюйте при наявності і справності огороджень, блокуючих та інших пристроїв, які забезпечують безпеку праці, і при достатньому освітленні робочого місця.
3.24. Не торкайтеся до механізмів і частин машин, які ру-хаються та обертаються, а також до струмоведучих частин об-ладнання, що знаходяться під напругою.
3.25. Сторонні предмети та інструмент розміщуйте на віддалі від рухомих механізмів.
3.26. Перед пуском в роботу технічного обладнання ферм після технічного обслуговування або ремонту особисто переконайтесь у відсутності працівників в зоні роботи машин.
3.27. У випадку погіршання самопочуття припиніть робо-ту, зверніться за допомогою до лікаря, повідомте про це керівни-ка робіт.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи приберіть інструмент, при-лади, пристрої. Ретельно передивіться місце проведення ремон-тних робіт або проведення технічного обслуговування, приберіть всі відходи, залишки труб, металу.
4.2. Не залишайте сторонніх предметів у машинах і меха-нізмах.
4.3. Якщо спецодяг забруднений нафтопродуктами, не підходьте до відкритого вогню і не куріть.
4.4. Зніміть спецодяг і ретельно його вичистіть, при необ-хідності виперіть.
4.5. Засоби індивідуального захисту протріть, вичистіть від пилу та іншого забруднення і здайте на зберігання.
4.6. Вимийте руки, при можливості прийміть душ.
4.7. Після закінчення роботи про всі виявлені недоліки у роботі механізмів, пристосувань, інструменту повідомте ке-рівника робіт.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку аварійної ситуації (при появі сторонніх шу-мів під час роботи обладнання, запаху горілого, диму, виявленні несправностей, іскрінні електрообладнання, появі електричної напруги на деталях, підвищеному нагріванні поверхні підшипни-ків, редукторів, інших частин машин, порушенні цілісності захис-них пристроїв, бункерів, ємностей, забиванні вихідних отворів горловин тощо) зупиніть машини, обладнання в порядку, перед-баченому правилами їх експлуатації, в першу чергу, відключіть подачу електроенергії, пари, води, пального, хімічного розчину.
5.2. Якщо відсутня небезпека для здоров’я і життя, прис-тупіть до локалізації і усунення можливостей розвитку аварійної ситуації. У разі наявності загрози для здоров’я і життя покиньте небезпечну зону, попередивши працівників, що знаходяться по-близу.
5.3. Не дозволяється проводити ремонт і усувати неспра-вності в аварійній ситуації без зупинки машин і обладнання. Піс-ля аварійної зупинки і при повторному запуску машина повинна бути звільнена від продукту переробки.
5.4. При виникненні пожежі чи загоранні терміново пові-домте про це (по телефону, через посильного) керівника робіт, пожежно-сторожову охорону, пожежну частину, підніміть тривогу звуковим сигналом (сирена, радіостанція, дзвінок), приступіть до гасіння пожежі наявними засобами (вогнегасник, пожежний кран, пісок тощо), за необхідності організуйте евакуацію людей, тварин, цінностей із небезпечної зони.
5.5. При ураженні електричним струмом швидше звільніть потерпілого від його дії. Для цього швидко вимкніть рубильником ту частину електроустановки, до якої торкається потерпілий.


________________________  ________________  _________________
(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)
/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони
праці підприємства                ______________  _______________
                   (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт         ______________  _______________
                   (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог          ______________  _______________
                   (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (06.11.2011)
Переглядів: 1044 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці