Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

П`ятниця, 26.04.2019, 05:26
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ З МОНТАЖНИМ ПОРШНЕВИМ ПІСТОЛЕТОМ

______________________________________________________
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________
(посада роботодавця і

_____________________________
найменування підприємства)

_________________ № _________
(число, місяць, рік)


ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________
ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ
З МОНТАЖНИМ ПОРШНЕВИМ ПІСТОЛЕТОМ


1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підпри-ємства.
1.2. За даною інструкцією оператор монтажно-поршневого пістолета (далі оператор) інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).
Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці»; в журналі після прохо-дження інструктажу повинні бути підписи особи, яка інструктує, та оператора.
1.3. Власник повинен застрахувати оператора від нещас-них випадків та професійних захворювань.
В разі пошкодження здоров'я оператора з вини власника, він (оператор) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.
1.4. За невиконання даної інструкції оператор несе дисцип-лінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповіда-льність.
1.5. Монтажно-поршневі пістолети застосовуються для за-бивання дюбелів в поверхні конструкцій будівель і споруд, вико-наних з наступних матеріалів: важкого бетону і залізобетону до марки М 400 включно; легкого бетону і залізобетону від марки М 100 і вище; цегляної кладки з суцільної глиняної та силікатної цегли до марки М 150 включно; сортового профілю зі сталі з гра-ницею міцності до 45 кг/см2.
1.6. Роботи з монтажно-поршневими пістолетами відно-сяться до робіт з підвищеною небезпекою і повинні виконуватись за нарядом-допуском.
1.7. До роботи з монтажно-поршневим пістолетом допус-каються особи не молодше 20 років, які мають кваліфікацію за основною будівельно-монтажною спеціальністю не нижче IV розряду і пропрацювали на монтажних роботах не менше 2 ро-ків, пройшли спеціальне навчання з питань будови і безпечної експлуатації пістолета і мають відповідне посвідчення; пройшли медичний огляд, вступний інструктаж з охорони праці та інструк-таж на робочому місці.
1.8. Допуск робітників до роботи із застосуванням пістоле-та повинен бути оформлений наказом по підприємству.
1.9. Під час роботи в комплексній бригаді оператор пови-нен бути проінструктований за всіма видами робіт, які вона ви-конує.
1.10. Оператор повинен:
1.10.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпо-рядку.
1.10.2. Не допускати в зону роботи сторонніх осіб.
1.10.3. Не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці.
1.10.4. Не захаращувати робочу зону.
1.10.5. Пам'ятати про особисту відповідальність за вико-нання правил по охороні праці та безпеку товаришів по роботі.
1.10.6. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпі-лим від нещасних випадків.
1.10.7. Вміти користуватись первинними засобами пожеже-гасіння.
1.11. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які можуть діяти на оператора:
- робота з несправним пістолетом;
- незастосування засобів індивідуального захисту;
- застосування несправних засобів підмащування;
- використовування пістолета в вибухо- та пожежонебезпе-чних приміщеннях;
- зміна траєкторії руху дюбеля;
- підвищений рівень шуму в робочій зоні;
- підвищений рівень загазованості.
1.12. Оператор забезпечується засобами індивідуального захисту: каска захисна, захисні окуляри, захисні шкіряні рукавич-ки, протишумові навушники.
1.13. Зберігати пістолети при щоденній видачі для роботи необхідно в інструментально-роздаточних пунктах.
1.14. Пістолети для виконання робіт повинні видавати тіль-ки на основі попереднього оформлення наряду-допуску.
1.15. Видачу пістолетів для роботи за нарядом-допуском та їх повернення після закінчення роботи слід реєструвати в «Ві-домості видачі та повернення порохових інструментів».
1.16. Транспортування пістолета може здійснюватись будь-якими транспортними засобами та на будь-яку відстань; пістолет при цьому повинен знаходитись в інвентарному футлярі та не підпадати під дію атмосферних опадів.
1.17. Забороняється видача пістолетів особам, які не ма-ють відповідного посвідчення, допускати сторонніх осіб до збері-гання, транспортування і видачі пістолетів та патронів для них.
1.18. Під час виконання робіт на висоті оператор повинен бути забезпечений справними засобами підмащування, викона-ними і встановленими згідно з планом виконання робіт (ПВР).

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи оператор разом з керівником робіт повинен ознайомитися з розташуванням місць пристрілки, масою та матеріалами конструкцій, в які будуть забиватися дю-белі.
2.2. Одержати наряд-допуск на роботу з пістолетом та пройти інструктаж.
2.3. Отримати пістолет, патрони і дюбелі в кількості, вказа-ній в наряді-допуску, але не більше змінної потреби.
Під час одержання пістолета слід впевнитись, що він не заряджений і блокування діє справно.
До місця роботи пістолет необхідно переносити в футлярі.
2.4. Керівник робіт перед початком роботи повинен:
2.4.1. Визначити придатність пістолета для виконання ро-боти, а також необхідну кількість патронів і дюбелів.
2.4.2. Проінструктувати оператора із записом в журналі.
2.4.3. Забезпечити оператора засобами індивідуального захисту.
2.4.4. Забезпечити місце та порядок зберігання пістолета та патронів в робочий та неробочий час.
2.4.5. Під час проведення робіт на висоті забезпечити ро-боче місце необхідним інвентарем, пристосуванням та засобами підмащування.
2.4.6. Оформити наряд-допуск на виконання робіт з поро-ховим інструментом та видати його оператору.
2.4.7. На основі оформленого наряду-допуску організувати одержання монтажного пістолета та необхідної кількості патро-нів з реєстрацією в відомості.
2.5. Оператор перед початком роботи з пістолетом пови-нен:
2.5.1. Визначити за проектною документацією умови робо-ти з пістолетом.
2.5.2. Ознайомитися з конструкціями, які необхідно закріп-лювати, визначити їх придатність для роботи з застосуванням пістолета.
2.5.3. Підібрати необхідні дюбелі та патрони для пістолета.
2.6. Місце забивання дюбелів-гвинтів повинно бути розмі-чене на поверхні пристрілки двома взаємно перпендикулярними лініями довжиною не менше 100 мм.
2.7. Сталеві деталі, які пристрілюються дюбелями-гвіздками, повинні щільно прилягати до сталевих конструкцій в місці забивання дюбеля.
2.8. Під час сумісних робіт наряд-допуск повинен бути пого-джений з генпідрядною організацією про місце та час пристрілки.
2.9. Перед пристрілкою оператор повинен впевнитись, що з приміщень, суміжних з поверхнями, в які будуть забиватися дю-белі, видалені люди.
2.10. Небезпечні зони необхідно визначити заборонними знаками; на дверях (прорізах) вивісити написи «Вхід забороне-ний! Працюють з пістолетом».
2.11. Необхідно виділити чергового робітника, який пови-нен слідкувати, щоб в небезпечну зону не входили люди.
Місце чергового повинно бути поза небезпечної зони.
2.12. Небезпечна зона встановлюється в межах 10 м від поверхні забивання дюбелів та 5 м в глибину (від поверхні, в яку ведеться пристрілка в напрямку оператора).

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1 . Під час роботи з пістолетом оператор повинен:
3.1.1. Виконувати інструкцію з охорони праці та інструкцію по експлуатації пістолета.
3.1.2. Підбирати дюбелі та патрони згідно з таблицею, яка розташована на внутрішньому боці футляра.
3.1.3. Застосовувати дюбелі та патрони тільки заводського виготовлення і які відповідають даному типу пістолета.
З.1.4. Працювати тільки справним пістолетом.
3.1.5. Заряджати пістолет тільки після повної підготовки до пострілу.
3.1.6. Під час роботи на висоті закріпляти пістолет до пояса спеціальним ременем, що виключає випадкове падіння пістолета.
3.1.7. В момент пострілу вісь пістолета повинна розташо-вуватись під прямим кутом до поверхні будівельної конструкції.
3.1.8. Слідкувати, щоб в момент пострілу рука, що підтри-мує деталь, яку пристрілюють, знаходилась не ближче 150 мм від точки забивання дюбеля.
З.1.9. 3аряджати пістолети не раніше, ніж через 60 секунд після спускання курка, якщо пострілу не було.
3.1.10. Видаляти патрон, якщо не спрацював механізм ви-киду, за допомогою тільки шомпола.
3.1.11. Під час роботи патрони носити в сумці. Забороня-ється носити патрони в кишені спецодягу.
3.2. Під час кріплення конструкцій до вертикальних стін, колон, до перегородок навантаження на кожний верхній дюбель не повинно перевищувати навантаження для основи.
3.3. Кріплення конструкцій до стелі слід виконувати не ме-нше, ніж двома дюбелями.
3.4. Під час пристрілки, щоб уникнути сколювання, необ-хідно витримувати наступні відстані від місця забивання дюбеля до краю будівельної основи і деталі, яка пристрілюється:
3.4.1. Бетон, цегляна кладка (основа) - не менше 100 мм.
3.4.2. Сталь (основа) - не менше 15 мм.
3.4.3. Сталь, алюміній (деталь) - не менше 10 мм.
3.4.4. Деревина, пластмаса (деталь) - не менше 15 мм.
3.4.5. Перед забиванням дюбелів в сталеву основу необ-хідно перевірити їх твердість – вістря повинно залишити подря-пину на поверхні.
3.6. В сталеву основу, твердість якої вище твердості дюбе-ля, виконувати забивку дюбелів забороняється.
3.7. Під час підбирання дюбелів слід враховувати, що якіс-на пристрілка забезпечується при глибині забивання дюбелів в основу:
3.7.1. Цегла, бетон, залізобетон до марки 200 - 30-40-мм.
3.7.2. Бетон і залізобетон марки 300, 400 - 20-30 мм.
3.7.3. Сталеві конструкції - до виходу вістря дюбеля на 4-6 мм з другого боку сталевої основи.
Мінімальні заглиблення - для дюбелів з діаметром стрижня 3,5 мм; максимальні - для дюбелів з діаметром стрижня 4,5 мм.
3.8. Забивати дюбелі на висоті допускається тільки з інвен-тарних риштувань, помостів та колисок.
3.9. Під час роботи з підсобним робітником, постріл можна виконувати тільки тоді, коли він покинув небезпечну зону.
3.10. Під час виконання пристрілки тонколистової сталі, а також сталевих деталей товщиною менше 3 мм до сталевих конструкцій необхідно провести попередню розмітку точок при-стрілки для попередження пристрілів мимо будівельної основи та прийняти заходи по виключенню знаходження людей в зоні пристрілки і можливого при прострілі вильоту дюбеля.
3.11. В приміщеннях повинна бути забезпечена необхідна вентиляція, яка виключає небезпечну концентрацію в повітрі окису азоту та окису вуглецю, які містяться в порохових газах.
3.12. В зв'язку з використанням в пістолетах патронів, за-ряджених порохом, необхідно:
3.12.1. Заряджати пістолет патроном безпосередньо у міс-цях забивання дюбеля.
3.12.2. Не допускати будь-якого пошкодження патрона при зарядженні пістолета.
3.12.3. Розряджати пістолет при перервах в роботі та для усунення несправностей.
3.13. Нормальною вважається забивка, якщо дюбель-гвіздок своєю головкою затиснув деталь. Для дерев'яних дета-лей допускається встановлювання головки дюбеля на 5 мм в матеріал.
Для дюбеля-гвинта забивання повинно бути до різьби.
3.14. Оператору забороняється:
3.14.1. Працювати без наряду-допуску.
3.14.2. Працювати з пістолетом, якщо в небезпечній зоні знаходяться люди.
3.14.3. Забивати дюбеля в чавун, кераміку та інші крихкі матеріали, а також в тверді матеріали, які викликають руйнуван-ня дюбеля (граніт, базальт, загартована сталь та інше).
З.14.4. Виконувати постріл в повітря.
3.14.5. Направляти пістолет на себе та інших осіб, незале-жно від того, заряджений він чи ні.
3.14.6. Працювати з приставних драбин.
3.14.7. Залишати пістолет без нагляду.
3.14.8. Передавати пістолет іншій особі, за винятком ІТП, які мають посвідчення на право керівництва роботами по при-стрілці, для перевірки справності пістолета.
3.14.9. Працювати без засобів індивідуального захисту.
3.14.10. Працювати в вибухо- та пожежонебезпечних при-міщеннях.
3.14.11. Самовільно виконувати ремонт пістолета.
3.14.12. Послабляти тиск пістолета до поверхні пристрілки, відкривати та розряджати його раніше, ніж через 3 хвилини після спуску курка, якщо постріл не відбувся.
3.14.13. Виконувати забивку дюбеля, утримуючи пістолет неперпендикулярно до поверхні будівельної конструкції.
3.14.14. Пристрілювати сталеві деталі до будівельних конструкцій, якщо зазор між ними більше 5 мм.
3.15. Несправності, які виникли в процесі роботи, та затри-мки в роботі пістолета, які включені до «Переліку можливих не-справностей», що наведені в «Технічному описі та інструкції з експлуатації», повинен усувати оператор безпосередньо після виявлення несправності.
У разі виникнення несправностей, які не входять до Пере-ліку, робота з пістолетом повинна припинитись. Несправний піс-толет підлягає вилученню з експлуатації і ремонту.
3.16. Якщо несправність виникла до закінчення гарантійно-го строку, пістолет підлягає ремонту силами заводу виробника.
Несправні пістолети із закінченням строку, підлягають спи-санню в установленому порядку та перетворюванню його в ме-талолом.
3.17. Технічне обслуговування (неповна разбірка, чищення та змащення пістолета) повинно виконуватись оператором, який працює з пістолетом, в кінці кожного дня експлуатації, але не рі-дше, ніж через 250 забивок.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи з пістолетом в наряді-до¬пус¬ку необхідно відмітити кількість використаних і повернутих патро-нів. Закрити наряд-допуск.
4.2. Розрядити пістолет, очистити, змастити і здати на збе-рігання.
Здачу пістолета необхідно оформити в відомості видачі і повернення порохових інструментів.
4.3. Оператор повинен щоденно в кінці робочого дня офо-рмляти здачу на склад невикористаних патронів, патронів які не вистрілили, а також гільз із записом в прийомно-роздаточній ві-домості.
Кожна нездана гільза рахується, як заряджений патрон.
4.4. Засоби індивідуального захисту покласти у відведене для них місце.
4.5. Помити руки, обличчя з милом; при можливості, при-йняти душ.
4.6. Доповісти керівникові робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. В процесі виконання робіт із застосуванням монтажно-го пістолета аварії та нещасні випадки можуть виникнути при:
5.1.1. Роботі з несправним пістолетом.
5.1.2. 3астосуванні несправних засобів підмащування або випадкових предметів замість засобів підмащування.
5.1.З. Незастосування засобів індивідуального захисту.
5.1.4. Знаходженні людей в зоні пристрілки та можливого при пристрілці вильоту дюбеля.
5.1.5. Незабезпеченні робочого місця достатньою вентиля-цією, яка виключає концентрацію в повітрі шкідливих газів.
5.1.6. Застосуванні пістолета не за призначенням.
5.1.7. Використанні пістолета в вибухо- та пожежонебезпе-чних приміщеннях.
5.1.8. Забиванні дюбелів з крихкі та тверді основи.
5.2. У разі виявлення під час роботи аварійної ситуації не-обхідно негайно огородити небезпечну зону, не допускати в неї сторонніх осіб, повідомити про те, що сталося, керівника робіт.
5.3. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.
5.4. Надання першої медичної допомоги.
5.4.1. Перша допомога при ураженні електричним стру-мом.
У разі ураження електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.
У разі відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж сер-ця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різ-ке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно не-гайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку медичну допомогу.
5.4.2. Перша допомога при пораненні.
Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язо-чний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бин-том.
Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель на-стойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після нього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосову-вати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.
5.4.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.
При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластикою, палицею, карто-ном або іншим подібним предметом.
Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою пе-рев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.
При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холод-ний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.
При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого по-класти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.
При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, ка-шлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягну-ти їх рушником під час видиху.
5.4.4. Перша допомога при опіках кислотами і лугами.
При попаданні кислоти або лугу на шкіру, ушкоджені ділян-ки необхідно ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5%-ним розчином питної соди, а обпечену лугом - 3%-ним розчином борної кислоти або розчином оцтової кислоти.
При попаданні на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити цівковою води протягом 15-20 хвилин, після цього промити 2%-ним розчином питної соди, а при ураженні очей лугом - 2%-ним розчином борної кислоти.
При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати 3%-ним розчином оптової кислоти або 3%-ним розчином борної кис-лоти, при опіках кислотою - 5%-ним розчином питної соди.
При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10%-ним розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленим 3%-ним розчином оцтової кислоти.
5.4.5. Перша допомога при теплових опіках.
При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та обв'язувати опіки бинтом.
При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.
При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце оброб-ляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.
При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.
5.4.6. Перша допомога при кровотечі.
Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:
- підняти поранену кінцівку вверх;
- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити 2 зверху, не торкаю-чись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо крово-теча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);
- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.
5.5. У разі виникнення пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння її наявними засобами пожежогасіння. 5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації небезпеки.

________________________ ________________ _________________
(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)
/організації/ - розробника


УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони
праці підприємства ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)
Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (24.04.2010)
Переглядів: 1417 | Теги: ВИКОНАННЯ РОБІТ З МОНТАЖНИМ ПОРШНЕВ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці