Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Вівторок, 23.04.2019, 07:32
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ З МОНТАЖУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ.
1. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Інструкція встановлює загальні вимоги під час монтажу технологічного устаткування при будівництві нових і реконструкції діючих промислових підприємств і споруд.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Роботи по монтажу і демонтажу (далі по тексту – монтажу) технологічного устаткування (далі по тексту – устаткування) необхідно проектувати і виконувати відповідно до вимог діючих в Україні нормативних документів.
2.2. При проектуванні і виконанні монтажу устаткування повинні бути враховані наступні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:
- машини, що рухаються, і механізми, що беруть участь в процесах монтажу устаткування;
- вантажі, що переміщаються;
- руйнування конструкцій, що використовуються в процесі монтажу устаткування;
- підвищення значення напруги в електричному ланцюзі, замикання, що може відбутися через тіло людини, у тому числі пристосування, які застосовуються при виконанні монтажу устаткування, повинні відповідати вимогам безпеки, викладеним у стандартах і технічних умовах на відповідне устаткування.
2.3. Під час монтажу устаткування в умовах вибухонебезпечного середовища необхідно застосовувати інструмент, пристосування і оснащення, що виключають можливість іскроутворення, а освітлення робочих місць повинно бути виконано з вибухозахищеному виконанні.
2.4. Відстані, що обмежують небезпечну зону, у межах якої існує небезпека падіння предметів поблизу місць переміщення устаткування і поблизу споруд або будинку, що споруджується, повинні відповідати СНіП III-4-80.
2.5. У відповідності зі СНіП III-4-80 не допускаються роботи по монтажу устаткування у відкритих місцях при швидкості вітру 15 м/с і більше, при ожеледі, грозі, а також при недостатній видимості.
2.6. При монтажі устаткування в багатоповерхових будинках, які складаються з двох чи більше секцій, не дозволяється виконувати роботи, пов'язані з перебуванням людей в одній секції на поверхах (ярусах), над якими виконують переміщення і монтаж устаткування.
При зведенні односекційних багатоповерхових будинків одночасне виконання монтажу устаткування і інших будівельних робіт на різних поверхах (ярусах) допускається за наявності між ними надійних (обґрунтованих відповідним розрахунком) міжповерхових перекриттів за письмовим наказом головного інженера після здійснення заходів, що забезпечують безпечне виконання, і за умови перебування безпосередньо на місці робіт спеціально призначених осіб, відповідальних за безпечне виконання монтажу і переміщення устаткування, а також за здійснення контролю за виконанням працюючими інструкцій з охорони праці.
2.7. При суміщенні робіт по одній вертикалі (крім передбачених у п.2.8 даної інструкції) нижчерозташовані робочі місця повинні бути обладнані відповідними захисними пристроями (настилами, сітками чи козирками), встановленими на відстані 6 м по вертикалі від вищерозташованого робочого місця.
2.8. Порядок оформлення і форма наряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки (відповідно до затвердженого головним інженером будівельно-монтажної організації переліку робіт, на виконання яких необхідно видавати наряд-допуск) повинні відповідати СНіП III-4-80.
2.9. Роботи, пов'язані із застосуванням відкритого вогню, допускається виконувати з письмового дозволу осіб, відповідальних за пожежну безпеку, і відповідно до «Правил пожежної безпеки в Україні. Загальні вимоги».
2.10. Роботи в закритих посудинах треба виконувати відповідно до вимог ГОСТ 12.1.013-78; ГОСТ 12.3.002-86 і СНіП III-4-80.
2.11. Слід дотримуватися вимог безпеки при виконанні наступних робіт:
- електрозварювальних - за ГОСТ 12.3.003-86;
- газополум’яних - за ГОСТ 12.2.008-75;
- антикорозійних - за ГОСТ 12.3.016-87;
- фарбувальних - за ГОСТ 12.3.035-84;
- вантажно-розвантажувальних - за ГОСТ 12.3.000-76;
- транспортування вантажів - за ГОСТ 12.3.020-80;
- з установками ультразвукової дефектоскопії - за ГОСТ 12.1.001-89;
- з установками радіоізотопної дефектоскопії – відповідно до «Санітарних норм радіоізотопної дефектоскопії» № 1171-74;
- з рентгенівськими апаратами - за ГОСТ 26140-84; ГОСТ 26141-84; ГОСТ 26015-83; ГОСТ 26221-84; ГОСТ 24745-81; ГОСТ 25113-86;
- з абразивним і ельборовим інструментом - за ГОСТ 12.3.028-82;
- з лазерними установками - за ГОСТ 12.1.040-83 і відповідно до «Санітарних норм і правил будови і експлуатації лазерів»;
- з обслуговування електроустановок, управління машинами чи устаткуванням з електроприводом і управління ручними електромашинами - за ГОСТ 12.1.013-78; ГОСТ 12.2.013-91;
- з вантажопідіймальними кранами відповідно до вимог «Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів», затверджених Держнаглядохоронпраці України.
2.12. На монтажній площадці повинно бути забезпечене дотримання всіма працівниками, зайнятими на монтажі устаткування, правил внутрішнього розпорядку для робітників та службовців. Допуск сторонніх осіб, а також працівників у нетверезому стані, на територію монтажної площадки, у виробничі, санітарно-побутові приміщення і на робочі місця забороняється.
2.13. До початку монтажних робіт на об'єкті всі працюючі повинні бути забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями у відповідності зі СНіП ІІІ-4-80.
3. ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

3.1. Роботи по монтажу устаткування необхідно виконувати відповідно до проекту виконання робіт (далі по тексту – ПВР), розробленого, затвердженого і виданого до виконання робіт у встановленому порядку.
3.2. ПВР на монтаж устаткування повинен містити вказівки і технічні рішення з усіх питань техніки безпеки, пожежної безпеки і виробничої санітарії з урахуванням конкретних умов.
3.3. Випробовувати устаткування слід відповідно до вимог технічної документації на це устаткування і вимог ПВР.
3.4. Установлення небезпечних зон, у межах яких діють або потенційно можуть діяти небезпечні і шкідливі виробничі фактори, їх позначення і огородження повинні бути виконані відповідно до діючих в Україні нормативних документів.
3.5. До початку робіт адміністрація монтажної організації повинна забезпечити вивчення учасниками робіт ПВР, ознайомлення на місці з умовами робіт. При цьому повинне бути перевірене матеріальне забезпечення виконання робіт відповідно до ПВР засобами механізації, інструментами, інвентарними пристосуваннями, засобами захисту працюючих і т.д., що пройшли відповідні випробування і перевірки.
3.6. Система передачі сигналів, команд, знаків і іншої інформації повинна бути прийнята з урахуванням конкретних умов. Умовні знаки для управління кранами і порядок їх застосування повинні відповідати ОСТ 36-93-83.
3.7. Перед підйомом і установкою в проектне положення устаткування, деталей і вузлів повинні бути перевірені приєднувальні розміри і збіг посадкових місць.
3.8. Трубопроводи і площадки, призначені для обслуговування устаткування, повинні бути закріплені на устаткуванні згідно з вказівками ПВР.
3.9. Перед установкою устаткування в проектне положення його необхідно очистити від снігу, бруду і льоду, а також видалити сторонні предмети, олії, пальні і легкозаймисті речовини.
3.10. Обертові частини і частини, що рухаються, монтуємого устаткування повинні бути оснащені захисними огородженнями згідно з ГОСТ 12.2.062-81.
3.11. Не допускається виконання силами монтажної організації робіт по відключенню демонтуємого устаткування і підключенню монтуємого устаткування до діючого.
3.12. При використанні будь-яких деталей або поверхонь устаткування для кріплення опорних конструкцій, риштування, карабінів запобіжних поясів і ін., а також як підлоги на робочих місцях чи у проходах, повинна бути перевірена міцність з'єднання зазначених деталей і виключена можливість їх деформації, переміщення, перекидання і т.п.
3.13. Збереження, розпакування, розконсервацію і подачу устаткування до зони робіт необхідно виконувати відповідно до вимог СНіП ІІІ-4-80 і нормативно-технічної документації на устаткування.
3.14. Монтувати устаткування нижче рівня першого поверху або рівня землі допускається після одержання дозволу від організації, що споруджує приямки, траншеї, канали, тунелі і т.п.
3.15. Під час монтажу устаткування, коли висота від площадки, на якій стоїть стропальник (такелажник), до замка вантажозахватного пристрою перевищує 2 м, слід застосовувати вантажозахватні пристрої з дистанційним управлінням розстроповки.
За відсутності дистанційного управління місця розстроповки повинні бути оснащені засобами підмащування або для підйому стропальника до місця розстроповки повинні бути застосовані спеціальні підйомники, призначені для підйому людей.
3.16. При зборці і монтажі устаткування з окремих деталей, вузлів, блоків і т.п. суміщати отвори, площини, крайки і інші поверхні, що сполучаються, слід із застосуванням центруючих оправлень, уловлювачів і інших пристосувань, що виключають необхідність дій працюючих у небезпечній зоні між складальними одиницями, що зближуються.
3.17. Стропальнику (такелажнику) дозволяється доторкатися до устаткування під час його підйому чи опускання, якщо опорна поверхня устаткування знаходиться на висоті 1 м від рівня площадки, на якій знаходиться стропальник (такелажник).
3.18. Установку устаткування на фундамент і його вивірку слід виконувати з використанням інструментів і пристосувань, що забезпечують досягнення проектного положення устаткування без різких поштовхів і перекосів.
3.19. При установці устаткування з використанням домкратів або інших опорних елементів повинні бути прийняті заходи щодо забезпечення стійкості монтуємого устаткування, синхронізації або визначеної послідовності роботи домкратів, установки тимчасових опор і ін.
3.20. Під час монтажу устаткування із застосуванням вертольотів повинні бути виконані вимоги «Інструкції з техніки безпеки для працівників підприємств, що використовують авіацію для перевезення службових пасажирів, при транспортуванні вантажів на зовнішній підвісці і будівельно-монтажних роботах», затвердженої Міністерством цивільної авіації СРСР, а також ВСН 463-85 «Монтаж будівельних конструкцій із застосуванням вертольотів», затвердженої Мінмонтажспецбуд СРСР.
3.21. При установці устаткування за допомогою декількох кранів, щогл і інших такелажних засобів повинні бути виконані вимоги безпеки згідно з «Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів", затверджених Держнаглядохоронпраці України.
3.22. При підйомі на висоту деталей устаткування в незакритій зверху тарі найвища точка верхньої деталі повинна бути розташована на 100 мм нижче борту тари.
3.23. Виконувати роботи під піднятим вузлом устаткування дозволяється після влаштування шпальної клітки або іншого опорного пристосування, що має достатні для забезпечення безпеки праці міцність і стійкість, і опускання (обпирання) устаткування на шпальну клітку або опорне пристосування.
3.24. Збирання і розбирання нарізних з’єднань слід виконувати справним інструментом без застосування металевих прокладок між гранями гайки і ключа. Для подовження ключа слід використовувати інвентарні пристосування.
3.25. Розбирання устаткування дозволяється виконувати після забезпечення стійкості демонтуємих деталей і вузлів устаткування.
3.26. Напресування і знімання деталей, що щільно сполучаються (муфт, зубчастих коліс, підшипників і ін.), треба виконувати за допомогою знімачів чи спеціальних пристосувань.
Перед напресуванням повинна бути перевірена відповідність фактичних розмірів деталей, що сполучаються, проектним.
3.27. Перед проведенням випробування необхідно перевірити надійність кріплення змонтованого устаткування до фундаментів, підстав і рам, наявність і справність пускових і гальмових пристроїв, огороджень обертових частин і частин, що рухаються, систем блокування, а також стан ізоляції і заземлення електричної частини устаткування і т.д.
3.28. Перед випробуванням устаткування необхідно здійснити контроль виконання всіх необхідних врізань для первинних перетворювачів вимірювальних приладів і регуляторів відповідно до проекту автоматизації технологічних процесів.
Перед випробуванням устаткування на ньому повинні бути встановлені всі засоби захисту, контрольно-вимірювальні прилади і регулятори, контрольні прилади системи пожежегасіння, автоматичні системи пожежегасіння.
Усі засоби вимірів повинні бути завчасно перевірені у встановленому порядку.
3.29. Перевірку і регулювання механічних передач і рознімних з'єднань треба виконувати за умов механічного від’єднання приводу.
3.30. Випробування електродвигунів і іншого електроустаткування повинна виконувати спеціалізована електромонтажна організація.
3.31. Для зняття і установки складальних одиниць за наявності пружин необхідно застосовувати спеціальні пристосування, що виключають раптову дію пружин.
3.32. Перед випробуванням устаткування, що містить канати і ланцюги, повинна бути перевірена надійність спрацьовування уловлювачів канатів і ланцюгів.
3.33. Перед випробуванням устаткування штуцери запобіжних клапанів слід перевірити на відсутність на них заглушок і інших сторонніх предметів, а також перевірити справність запобіжних клапанів шляхом їх примусового відкриття, а також технічні засоби, що забезпечують вибухопожежну безпеку монтуємого устаткування.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ
РОБІТ В УМОВАХ ДІЮЧОГО ВИРОБНИЦТВА

4.1. Монтаж устаткування на території діючого підприємства або цеху треба виконувати після оформлення акта-допуску у відповідності зі СНіП ІІІ-4-80.
4.2. При розміщенні монтажної площадки в умовах діючого підприємства повинні бути прийняті заходи, що виключають можливість виникнення пожежі і вплив на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів діючих виробництв або знижують їх дію до допустимих границь.
4.3. При виконанні робіт у безпосередній близькості від діючого устаткування монтажна площадка повинна бути відділена перешкодами, що відповідають рівню небезпеки або шкідливості технологічних факторів даного діючого виробництва з урахуванням вимог «Правил пожежної безпеки в Україні. Загальні вимоги».
4.4. На території діючого підприємства повинні бути встановлені покажчики і знаки за ГОСТ 12.4.025-76 для забезпечення безпечного проходу до зони виконання робіт і до найкоротших виходів з будинку.
4.5. Робочі і лінійні інженерно-технічні працівники, які виконують роботи з монтажу устаткування на території діючого підприємства, повинні проходити медичний огляд у порядку і терміни, встановлені Міністерством охорони здоров’я для осіб, що працюють на даному підприємстві.
4.6. Під час монтажу устаткування на території діючого підприємства улаштування санітарно-побутових приміщень повинно відповідати санітарним вимогам, дотримання яких обов'язкове при виконанні виробничих процесів підприємства, що реконструюється.
4.7. При виконанні робіт по монтажу устаткування на території чи в цехах діючих підприємств контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних і протипожежних правил і норм необхідно здійснювати у порядку, встановленому для даного підприємства.
5. ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ
І ВИРОБНИЧИХ (МОНТАЖНИХ) ПЛОЩАДОК

5.1. Виробничі приміщення і монтажні площадки, на яких виконуються роботи з монтажу устаткування, повинні відповідати вимогам СНіП ІІІ-4-80 і діючих санітарних норм, затверджених Міністерством охорони здоров’я.
5.2. При параметрах мікрокліматичних умов повітря робочої зони (з урахуванням категорії робіт), що не відповідають вимогам ГОСТ 12.1.005-88, повинні бути впроваджені заходи, передбачені СНіП ІІІ-4-80.
5.3. Дороги і переходи на монтажній площадці повинні бути обладнані знаками за ГОСТ 10808-78.
5.4. Рух транспорту і пішоходів повинен відповідати схемам руху, передбаченим у ПВР.
5.5. Монтажна зона повинна бути обгороджена за ГОСТ 23407-78. У монтажній зоні повинні бути знаки безпеки за ГОСТ 12.4.026-76 і плакати з техніки безпеки.
5.6. Прорізи, залишені в стінах для транспортування устаткування, повинні мати захисні огородження за ГОСТ 12.4.059-89.
5.7. Колодязі у фундаментах під устаткування, монтажні прорізи, траншеї, канали і приямки повинні бути перекриті знімними щитами або обгороджені за ГОСТ 12.4.058-89.
5.8. При монтажі протяжного устаткування типу конвеєрів чи рольгангів через кожні 30 м повинні бути улаштовані перехідні містки за ГОСТ 12.2.003-91.
5.9. Заходи пожежної безпеки необхідно виконувати відповідно до вимог «Правил пожежної безпеки в Україні. Загальні вимоги» і ГОСТ 12.4.009-83.
5.10. Розташування ливарних установок від робочих місць повинно відповідати вимогам СНіП ІІІ-4-80, а якість води – вимогам ГОСТ 2874-82.
5.11. Для перенесення і збереження інструментів, побутових і інших дрібних деталей особи, що працюють на висоті, повинні бути забезпечені індивідуальними сумками і шухлядами.

6. ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ,
ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ

6.1. Складувати матеріали на об'єкті слід в місцях, передбачених ПВР.
6.2. Газоподібні розчинники, окислювачі і пальне, що випаровуються, необхідно зберігати окремо в захищених від сонячних променів і вогню приміщеннях, обладнаних природною і примусовою вентиляцією. Мастильні, промивні і обтиральні матеріали слід зберігати в провітрюваних приміщеннях.
6.3. Кожна партія матеріалу, що надходить на склад, повинна мати сертифікат чи паспорт.
6.4. При розконсервуванні устаткування необхідно користуватися сполуками, допущеними до застосування державними органами санітарного нагляду і пожежної охорони.
6.5. Не допускається застосування обтирального матеріалу, що містить сторонні тіла, у тому числі осколки скла або металеву стружку.
При використанні легкозаймистих і пальних речовин забороняється використання синтетичних обтиральних матеріалів.
6.6. До робіт з імпортними матеріалами дозволяється приступати тільки після одержання від організації, що передає ці матеріали, вказівок по виконанню робіт чи вимог техніки безпеки.
6.7. Легкозаймисті і пальні речовини необхідно зберігати у спеціально відведеному і обладнаному місці.

7. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ

7.1. Організація робочих місць повинна забезпечувати безпеку виконання робіт і відповідати ГОСТ 12.2.032-78 і ГОСТ 12.2.037-78.
7.2. Рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати допустимих значень за ГОСТ 12.1.003-83, а рівень вібрації – за ГОСТ 12.1.012-90.
7.3. Під час монтажу устаткування робочі місця і проходи до них на висоті 1,3 м і більше і відстань менше 2 м від межі перепаду по висоті повинні бути обгороджені відповідно до ГОСТ 12.4.059-89 захисних огороджень.
7.4. Підйом і спуск працюючих на робочі місця необхідно виконувати у відповідності зі СНіП ІІІ-4-80.
7.5. Необхідно забезпечувати електробезпеку робочих місць відповідно до вимог ГОСТ 12.1.013-78, а також «Правил будови електроустановок», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» і «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
7.6. Робочі місця усередині ємностей, резервуарів і іншого подібного устаткування повинні бути обладнані не менше, ніж двома виходами, засобами сигналізації, засобами аварійної евакуації працюючих і засобами припливно-витяжної вентиляції. Напруга освітлення не повинна перевищувати 12 В.
7.7. Робочі місця в приміщеннях повинні бути захищені від протягів.
7.8. Робочі місця і проходи слід очищати від сміття, відходів, не захаращувати матеріалами, деталями і т.п., вчасно звільняти від води, розлитих олій, пальних і легкозаймистих речовин і хімічних рідин, а в зимовий час року очищати від снігу і льоду або посипати піском чи золою.
7.9. Слід забезпечувати пожежну безпеку на робочих місцях відповідно до вимог «Правил пожежної безпеки в Україні», а також вимог ГОСТ 12.1.004-91.
7.10. Робоче місце повинно бути оснащене всіма необхідними індивідуальними засобами захисту, слюсарно-монтажним і вимірювальним інструментом і пристосуваннями, передбаченими в ПВР.

8. ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ВИРОБНИЧОГО УСТАТКУВАННЯ І ПРИСТОСУВАНЬ

8.1. Розміщення і експлуатація устаткування і пристосувань, що застосовуються під час виконання монтажних робіт (кранів, лебідок, підйомників, домкратів і т.п.), повинні відповідати ПВР, вимогам «Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів», затверджених Держнаглядохоронпраці України, СНіП ІІІ-4-80 і інструкціям заводів-виготовлювачів перерахованого устаткування.
8.2. Характеристики вантажопідіймальних механізмів і пристосувань повинні відповідати габаритам і масі монтуємого устаткування і складальних одиниць.
8.3. Відповідно до «Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів», затверджених Держнаглядохоронпраці України, не дозволяється установка стрілових кранів (гусеничних, автомобільних, пневмоколісних і кранів-екскаваторів) на неутрамбованому ґрунті, а також на площадці з ухилом більше зазначеного в паспорті.
8.4. Конструкція гаків і інших вантажозахватних пристроїв для підйому вантажів повинні виключати самовільне відчіплення вантажу.
8.5. Ергономічні вимоги до експлуатації засобів малої механізації, монтажних пристосувань і інструмента повинні відповідати ГОСТ 12.2.032-78.
8.6. У закритих приміщеннях за відсутності примусової вентиляції машини з двигунами внутрішнього згоряння повинні бути забезпечені нейтралізаторами вихлопних газів.

9. ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ, ЩО ДОПУСКАЄТЬСЯ
ДО МОНТАЖУ УСТАТКУВАННЯ

9.1. До осіб, які допускаються до проведення робіт по монтажу устаткування, необхідно пред'являти вимоги відповідно до ГОСТ 12.3.002-75, СНіП ІІІ-4-80, «Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» і «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», затверджених Держнаглядохоронпраці України.
9.2. Не дозволяється допускати до монтажу устаткування осіб, професія і кваліфікація яких не відповідає характеру роботи, що виконується.
9.3. Організація, порядок, види навчання і інструктаж працюючих з безпеки праці повинні відповідати «Типовому положенню про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці», затвердженому Держнаглядохоронпраці України.
9.4. Медичний огляд при прийнятті на роботу і періодичні медичні огляди працюючих необхідно проводити відповідно до діючих нормативних документів України.
9.5. До монтажу устаткування на висоті допускаються особи, які не мають медичних протипоказань, передбачених відповідними переліками.
9.6. Робітники, що суміщають декілька професій, повинні бути навчені безпечним методам праці і мати посвідчення по їх основній професії і професії за сумісництвом.
9.7. Необхідно пред'являти відповідні нормативні вимоги до персоналу, що допускається до виконання робіт, наведених у п.2.13 даної інструкції.
9.8. Інструктаж з правил пожежної безпеки проводять один раз на півроку.

10. ВИМОГИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАЦЮЮЧИХ

10.1. Засоби захисту працюючих від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів повинні відповідати ГОСТ 12.4.021-75.
10.2. Робочі і інженерно-технічні працівники повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту відповідно до «Типових галузевих норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття і інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям, зайнятим на будівельних, будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних роботах», затверджених Держкомпраці СРСР і Президією ВЦСПС.
10.3. Порядок видачі, збереження і користування засобами індивідуального захисту повинен відповідати «Інструкції про порядок видачі, збереження і користування спецодягом, спецвзуттям і запобіжними пристосуваннями», затвердженої Держкомпраці СРСР і ВЦСПС.
10.4. Засоби індивідуального захисту повинні відповідати нормативно-технічної документації на їх виготовлення.
10.5. Спецодяг для працюючих повинен відповідати санітарно-гігієнічним умовам праці. При роботах в умовах можливого впливу на людину небезпечних і шкідливих речовин типу кислот, лугів, нафтопродуктів і т.п., а також впливу підвищених і знижених температур і електричних полів необхідно застосовувати спецодяг і спецвзуття за ГОСТ 12.4.103-89.
10.6. При неможливості використанні лісів, риштування і площадок для забезпечення безпечного виконання робіт працюючі повинні користатися запобіжними поясами за ГОСТ 12.4.089-86.
10.7. Усі працюючі на будівельному майданчику повинні носити захисні каски за ГОСТ 12.4.087-84.
10.8. Треба дотримуватися вимог до застосування засобів індивідуального захисту при роботах і по нормативах, наведених у п.2.13 дійсної інструкції.
10.9. Електро- і газозварники, їх підручні і збирачі, що працюють спільно зі зварниками, а також робітники, які виконують зачищення поверхонь околошовної зони і зони наплавленого металу, а також очищення кореня шва, повинні виконувати зазначені роботи в захисних окулярах з безбарвним склом.
10.10. Електрозварники повинні бути забезпечені захисними окулярами типу НН чи РН за ГОСТ 12.4.023-84.
10.11. Працюючих із клеями і розчинниками необхідно забезпечувати засобами захисту органів дихання за ГОСТ 12.4.041-89, окулярами за ГОСТ 12.4.03-85 і засобами захисту рук за ГОСТ 12.4.010-75.
10.12. Захисні заземлення і занулення металевих будівельних лісів, рейкових шляхів електричних вантажопідіймальних кранів і інших металевих частин будівельних машин і устаткування з електроприводом повинні забезпечувати захист працюючих від ураження електричним струмом.
Захисне заземлення або занулення необхідно виконувати згідно з ГОСТ 12.1.030-81.
10.13. При роботі в умовах підвищеного вмісту в повітрі робочої зони твердих і рідких аерозолів слід застосовувати респіратори за ГОСТ 12.4.041-89.
10.14. При роботі з речовинами, що виділяють у повітря робочої зони гази і пару, повинні застосовуватися протигазові респіратори за ГОСТ 12.4.004-74 чи протигази за ГОСТ 12.4.042-89.
10.15. При виконанні робіт в умовах, що представляють небезпеку для груп працюючих, необхідно застосовувати спеціальні засоби колективного захисту відповідно до ГОСТ 12.4.011-89.


11. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ВИМОГ БЕЗПЕКИ

11.1. Вміст пилу, вибухонебезпечних і шкідливих речовин у повітрі робочої зони слід контролювати згідно з ГОСТ 12.1.005-88.
11.2. Контроль за дотриманням вимог вибухонебезпеки необхідно здійснювати за ГОСТ 12.1.010-76.
11.3. Рівні шкідливих виробничих факторів повинні контролювати промислово-санітарні лабораторії, а за їх відсутності – спеціалізовані установи району (міста) – районна чи міська санітарно-епідеміологічна станція.
Контроль у діючих цехах організує адміністрація цеху, а у всіх інших випадках – адміністрація будівельно-монтажної організації.
11.4. Контроль за пристроями захисного заземлення (занулення) необхідно здійснювати за ГОСТ 12.3.003-86.
11.5. Контроль за дотриманням вимог безпеки електрозварювальних пристроїв слід виконувати за ГОСТ 12.3.003-86.
11.6. Контроль електробезпеки необхідно забезпечувати відповідно до вимог «Правил будови електроустановок», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», затверджених Держенергонаглядом, і ГОСТ 12.1.009-76.
11.7. Контроль за безпечною експлуатацією виробничого устаткування (кранів, лебідок, посудин, що працюють під тиском і ін.) і знімних вантажозахватних пристроїв (стропів, траверс, захоплень і ін.) необхідно здійснювати відповідно до «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», затверджених Держнаглядохоронпраці України. Контроль за безпечною експлуатацією засобів малої механізації слід здійснювати відповідно до ОСТ 36-100.2.03-84.
11.8. Контроль і огляд засобів індивідуального захисту повинні робити відповідальні особи з інженерно-технічних працівників, призначені адміністрацією монтажної організації, у терміни і відповідно до вимог, встановлених нормативно-технічною документацією для конкретних засобів захисту.
11.9. Контроль за справністю лісів, риштування і інших засобів підмащування для роботи на висоті необхідно здійснювати у відповідності зі СНіП ІІІ-4-80.
11.10. Контроль за устаткуванням, що створює шум, необхідно здійснювати відповідно до вимог ГОСТ 23941-79, ГОСТ 12.1.003-83 і ГОСТ 12.2.030-83.
11.11. Контроль параметрів вібрації необхідно здійснювати за ГОСТ 12.4.012-83.
11.12. Організацію і проведення дозиметричного контролю лазерного випромінювання слід здійснювати за ГОСТ 12.1.031.
11.13. Організацію і проведення радіаційного контролю необхідно здійснювати відповідно до «Санітарних правил по радіоізотопній дефектоскопії» № 1171-74.
Радіаційний контроль треба здійснювати на робочому місці дефектоскописта і у транспортному засобі, що перевозить джерело випромінювання.
11.14. Контроль за пожежною безпекою необхідно здійснювати відповідно до вимог ГОСТ 12.1.004-91.
11.15. Контроль рівнів освітленості слід здійснювати відповідно до діючих нормативних документів України.
11.16. Контроль за засобами індивідуального захисту органів дихання необхідно здійснювати за ГОСТ 12.4.007-74.
Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (11.01.2010)
Переглядів: 2419 | Теги: монтаж обладнання | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
 

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці