Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Вівторок, 23.04.2019, 23:38
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ОБРОБЦІ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ І ОБЛАДНАННЯ ДЕЗІНФІКУЮЧИМИ РОЗЧИНАМИ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Ця інструкція встановлює вимоги з охороні праці при обробці виробничих приміщень і обладнання, встановленого в них, дезінфікуючими розчинами.
Роботи з обробки дезінфікуючими розчинами відносять-ся до робіт з підвищеною небезпекою відповідно до п.п. № № 33, 40, 118 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. Держнаглядохоронпраці 30.11.1993, № 123.
Всі роботи, які пов'язані з обробкою виробничих при-міщень та обладнання дезінфікуючими розчинами повинні виконуватись відповідно до цієї інструкції.
Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (стаття № 49) особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці, залежно від характеру порушень притя-гуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністратив-ної та карної відповідальності.
1.1. До виконання робіт з санітарної обробки вироб-ничих приміщень та обладнання дезінфікуючими розчинами допускаються особи, які:
- досягли 18-років;
- пройшли медичний огляд відповідно до наказу № 45 Міністерства охорони здоров'я України від 30 березня 1994 р. та не мають медичних протипоказань;
- пройшли навчання, інструктаж з питань охорони пра-ці, в тому числі при виконанні робіт з підвищеною не-безпекою, подання першої допомоги потерпілим від нещас-них випадків, про правила поведінки при виникненні ава-рій.
1.2.  Особи, які проводять роботи з санітарної обро-бки виробничих приміщень та обладнання дезінфікуючими розчинами зобов'язані:
- вміти користуватися засобами колективного та інди-відуального захисту.
- дотримуватися зобов'язань з охорони праці, перед-бачених колективним договором (угодою, трудовим догово-ром) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, в тому числі: своєчасно розпочинати і за-кінчувати роботу, дотримуватися технологічної та обід-ньої перерв;
- не виконувати роботи, непередбачені змінним за-вданням;
- не находитися на роботі у позаробочий час без від-повідного дозволу і керівника.
1.3.  В ході санітарної підготовки виробництва і об-ладнання дезінфікуючими розчинами працівники можуть на-ражатися на вплив небезпечних та шкідливих чинників:
ФІЗИЧНИХ:
- підвищена запиленість або загазованість повітря робочої зони;
- підвищена температура поверхні обладнання і мате-ріалів;
- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
- підвищена або знижена рухомість повітря;
- небезпечне значення напруги в електричному ланцю-зі, замикання якого може відбутися крізь тіло людини;
- підвищена або знижена вологість повітря;
- недостатня освітленість робочої зони;
- розташування робочого місця на значній висоті від-носно поверхні землі (підлоги).
ХІМІЧНИХ:
- токсична та дратуюча дія шкідливих речовин на ор-ганізм людини.
1.4. На роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, а також, роботах, пов'язаних із забрудненням або які здійснюються у несприятливих температурних умовах, персоналу видається безкоштовно за встановленими норма-ми спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту.
За встановленими нормами також безкоштовно видається мило.
1.5. При виконанні своїх обов'язків особи, які вико-нують санітарну обробку виробничих приміщень і облад-нання зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм та особистої гігієни:
- приступати до роботи тільки у засобах індивідуаль-ного захисту;
- прийняти і утримувати на протязі зміни робоче міс-це у чистоті й порядку;
- зберігати і приймати їжу тільки у відведених міс-цях;
- зберігати харчові продукти, в тому числі й молоч-ні, що видаються на підприємстві, в холодильниках, які використовуються тільки з цією метою;
- після роботи вимити забруднені частини тіла.
2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1. Перед початком роботи виробний персонал пови-нен:
- перевірити справність і комплектність засобів ін-дивідуального захисту, одягти їх.
- включити загальнообмінну припливно-витяжну венти-ляцію за 15-20 хвилин до початку роботи.
- обезживлити все обладнання, яке обробляється дез-інфікуючими розчинами.
2.2. При виявлених несправностях обладнання та засо-бів колективного захисту сповістити керівника робіт (відповідального за проведення даної роботи) та не при-ступати до роботи до усунення виявлених несправностей.
3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
3.1. Під санітарною підготовкою виробничих приміщень до роботи мається на увазі комплекс заходів, який скла-дається з вологого прибирання, дезінфекції і УФ-опромінення стін, підлог та іншої поверхні, і досягнен-ня відповідного класу чистоти.
3.2. Підготовка виробничих приміщень поділяється на щоденну і генеральну.
3.3. Щоденна підготовка:
3.3.1. Щоденну санітарну обробку виробничих примі-щень А, В класів чистоти виконують розчином перекису водню 3% з миючими засобами. Робочі розчини слід готу-вати в чистій ємкості (скляної або емальованої) шляхом розведення пергідролю очищеною водою (пергідроль дода-ють у воду) з наступним доданням миючого засобу.
3.3.2. Щоденна обробка проводиться після кожної змі-ни вологим засобом. Стіни, двері та інші поверхні при-міщення протирають поролоновою губкою, змоченою робочим розчином з розрахунку 100-150 мл на 1 м2, після цього цим же розчином миють підлогу.
3.3.3. Щоденну підготовку приміщень С, Д класів чис-тоти слід проводити аналогічним засобом з масовою част-кою перекису водню — 1%.
3.4. Генеральна підготовка:
3.4.1.  Обробку виробничих приміщень А, В класів чи-стоти необхідно виконувати розчином перекису водню (ма-сова частка 6%) з миючим засобом.
Генеральну обробку проводять вологим засобом один раз у 5-6 днів.
3.4.2.  Стіни, двері, стелі, та інші поверхні зрошу-ють з гідропульту робочим розчином з розрахунку 150-200 мл/л. Після закінчення зрошення приміщення закривають на 30-40 хвилин, після цього вилучають надлишок розчину за допомогою губки. Особливо забруднені місця додатково миють цим же розчином.
3.4.3.  Обробку виробничих приміщень С, Д класів чи-стоти проводять розчином перекису водню 3% з миючим за-собом.
Стіни, двері та інші поверхні приміщення протирають поролоновою губкою, багатозмоченою робочим розчином, після цього цим же розчином миють підлогу.
3.5. Прибиральні матеріали та інвентар (відра, ган-чір'я, швабри) повинні бути промаркірованими, зберіга-тись у спеціальному приміщенні і використовуватися за призначенням.
3.6. При розливі дезінфікуючих засобів підлога вими-вається з доданням миючих засобів.
3.7. Підготовка технологічного обладнання:
3.7.1. Під підготовкою технологічного обладнання ма-ється на увазі миття і стерилізація з'ємних частин (ву-злів) або обробка внутрішніх і зовнішніх частин дезін-фікуючими засобами.
3.7.2.  В якості миючих засобів застосовувати миючі засоби типу «Прогрес», в якості дезінфікуючого засобу — перекис водню.
3.7.3. З'ємні частини (вузли) обладнання, що безпо-середньо стикаються з лікарськими речовинами або засо-бами, слід зняти, розібрати і ретельно вимити в розчині миючого засобу (0.05% розчин) при температурі 60 °С, після цього декілька раз обполоснути водою очищеною і водою для ін'єкцій, що профільтрувалася через мембрани фільтру з порами розміром 0.45 мкм.
Розбирання та знімання частин (вузлів) виконується спеціальним персоналом.
3.7.4.  Внутрішні частини обладнання обробляють роз-чином миючого засобу при температурі 60 °С, після цього декілька раз обполіскують водою для ін'єкцій.
3.7.5.  Внутрішні поверхні обладнання, що находиться у приміщеннях С, Д класів чистоти обробляють очищеною водою, при необхідності — розчином миючого засобу (ма-сова частка 0.05%) при температурі 60 °С.
3.8. При обробці дезінфікуючими розчинами стель без застосування гідропультів, виробничий персонал повинен дотримуватись правил безпечної роботи на висоті.
3.9. Паління дозволяється тільки в спеціально відве-дених місцях.
3.10. При виявленні під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах колективного захисту зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади. Повідомити про це керівника робіт та без його вказівки роботу не відновлювати.
3.11. Порядок повідомлення адміністрації про нещас-ний випадок.
3.11.1. Про кожний нещасний випадок свідок, праців-ник, який його виявив, або сам потерпілий повинні тер-міново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів до надання необхід-ної допомоги.
3.11.2.  Зберегти до прибуття комісії з розслідуван-ня обстановку на робочому місці та устаткування у тако-му стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не при-зведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації, що склала-ся.
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1. Після закінчення роботи:
- збиральні матеріали на протязі 2-3 годин замочують для знешкодження у розчині перекису водню 6% або освіт-леному розчині хлораміну, хлорного вапна (5% розчин);
- прибрати спецодяг та інші засоби індивідуального захисту у спеціально відведене місце.
4.2. При виявленні недоліків в роботі обладнання та засобах колективного захисту повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу.
5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
До аварійних ситуацій відносяться:
- розгерметизація технологічних трубопроводів та об-ладнання з викидом продукту, його пари, пилу у виробни-че та зовнішнє середовище;
- загоряння технологічних трубопроводів, обладнання, продукту та 313;
- відключення електропостачання, яке живить засоби колективного захисту, обривання і коротке замикання електрокомунікацій.
5.1. У випадку виникнення пожежі виробничий персо-нал, який здійснював санітарну обробку виробничих при-міщень і обладнання дезінфікуючими розчинами, зобов'я-заний:
- припинити роботу;
- обезживлити електрообладнання;
- доповісти про те, що трапилось керівнику робіт або іншій посадовій особі;
- негайно розпочати гасіння осередку пожежі наявними засобами пожежогасіння і повідомити за телефоном 01 у пожежну охорону.
5.2. Порядок надання першої долікарської медичної допомоги у випадку травмування (отруєння):
5.5.1.  Виробничий персонал повинен вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому при нещасних випадках до прибуття лікаря.
5.5.2. Послідовність надання першої допомоги:
- усунути вплив на організм шкідливих чинників, які погрожують здоров'ю та життю постраждалого (звільнити від впливу електричного струму, винести із зараженої атмосфери, погасити одяг, що горить, тощо);
- визначити характер та тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя постраждалого та послідовність захо-дів щодо його врятування;
- виконати необхідні заходи щодо врятування постраж-далого за порядком терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов'язку тощо);
- підтримувати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного працівника;
- викликати швидку медичну допомогу або лікаря, або прийняти заходи для транспортування постраждалого у найближчий лікарський заклад.
Допомога постраждалому, яка надається не медичними працівниками, не повинна замінювати допомогу з боку ме-дичного персоналу та повинна надаватися лише до прибут-тя лікаря.
5.5.3. Конкретні дії щодо надання першої допомоги постраждалому при різних ураженнях описані в інструкції з надання першої (долікарської) медичної допомоги, яка вивчається виробничим персоналом при проходженні пер-винного та послідуючих інструктажів з питань охорони праці.
Інструкція опрацьована Державним науковим центром лікарських засобів

Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (18.12.2010)
Переглядів: 3219 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
 

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці