Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Субота, 25.05.2019, 05:00
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ З КИСЛОТАМИ ТА ЇДКИМИ РЕЧОВИНАМИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Ця інструкція встановлює вимоги щодо охорони праці при роботі з кислотами та їдкими речовинами.
Роботи з кислотами та їдкими речовинами відносяться до робіт з підвищеною небезпекою відповідно до п.п. № № 33, 39, 118 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, за-тв. Держнаглядохоронпраці 30.11.1993, № 123.
Всі роботи з кислотами та їдкими речовинами повинні виконуватися відповідно до цієї інструкції.
Згідно з Законом України «Про охорону праці» (стаття № 49) особи, які не виконують вимоги інструкції з охо-рони праці, залежно від характеру порушень притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної і ка-рної відповідальності.
1.1. До самостійного виконання робіт допускаються особи, які:
- досягли 18 років;
- пройшли медичний огляд відповідно до наказу № 45 Міністерства охорони здоров'я України від 30 березня 1994 р. та не мають медичних протипоказань;
- пройшли навчання, інструктаж з питань охорони пра-ці, в тому числі при виконанні робіт з підвищеною не-безпекою, подання першої допомоги потерпілим від нещас-них випадків, про правила поведінки при виникненні ава-рій.
1.2. Виробничий персонал, який виконує роботи з кис-лотами та їдкими речовинами зобов'язаний:
- вміти користуватися засобами колективного та інди-відуального захисту;
- дотримуватися зобов'язань з охорони праці, перед-бачених колективним договором (угодою, трудовим догово-ром) і правилами внутрішнього трудового розпорядку під-приємства, в тому числі:
- вчасно починати і закінчувати роботу, дотримувати-ся часу технологічної і обідньої перерв;
- не виконувати роботи, непередбачені змінним за-вданням;
- не находитися на роботі у позаробочий час без від-повідного дозволу і керівника.
1.3.  При роботі з кислотами та їдкими речовинами можливий вплив таких небезпечних і шкідливих виробничих чинників:
ФІЗИЧНИХ:
- травмування гострими кромками при руйнуванні скля-ного обладнання і тари;
- небезпечне значення напруги в електричному ланцю-зі, замикання якого може здійснитись крізь тіло людини;
- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
- підвищена або знижена рухомість повітря;
- недостатня освітленість робочої зони;
- отримання хімічних опіків.
ХІМІЧНИХ:
-  токсична та дратуюча дія на організм людини: шкі-ряні покрови, слизові оболонки, органи дихання.
1.4. На роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, виробничому персоналу видається безкоштовно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту.
- халат бавовняний ГОСТ ССБТ 12.4.103-83;
- ковпак бавовняний ГОСТ ССБТ 12.4.011-89;
- взуття шкіряне ГОСТ ССБТ 12.4.137-84*;
- окуляри захисні ГОСТ ССБТ 12.4.013-85;
- респіратор ШБ «Пелюстка» ГОСТ ССБТ 12.4.004-74;
- рукавички гумові ГОСТ ССБТ 12.4.103-83;
- фартух спеціальний ГОСТ ССБТ 12.4.029-76.
За встановленими нормами також безкоштовно видається мило.
1.5. При проведенні робіт в умовах можливого впливу на людину агресивних хімічних речовин (наприклад, кис-лот, луги та ін), повинен
застосовуватись спецодяг, виготовлений з матеріалів, що забезпечують захист від цих впливів.
1.6. При виконанні своїх обов'язків особи, які вико-нують роботи з кислотами і лугою. зобов'язані дотриму-ватися вимог санітарних норм і особистої гігієни:
- приступати до роботи тільки у засобах індивідуаль-ного захисту;
- прийняти і утримувати на протязі зміни робоче міс-це в чистоті і порядку;
- зберігати і приймати їжу тільки у відведених міс-цях;
- зберігати харчові продукти, в тому числі й молоч-ні, що видаються на підприємстві, в холодильниках, які використовуються тільки з цією метою;
- після роботи вимити забруднені частини тіла.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД РОБОТОЮ
2.1. Перевірити та одягти засоби індивідуального за-хисту.
2.2. Перевірити справність приладів і обладнання.
2.3.  Включити загально об мінну припливно-витяжну вентиляцію за 15-20 хвилин до початку роботи.
2.4. При виявлених несправностях обладнання та засо-бів колективного захисту сповістити керівника робіт (відповідального за проведення даної роботи) та не при-ступати до роботи до усунення виявлених несправностей.
3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
3.1. Всі операції, пов'язані із застосуванням або можливим утворенням і виділенням отруйних, їдких, вибу-хонебезпечних або речовин, що володіють запахом, вико-нувати тільки у витяжній шафі при працюючій загальнооб-мінній вентиляції приміщення з застосуванням засобів індивідуального захисту.
3.2. Змішування або розведення хімічних речовин, що супроводжується виділенням тепла, виконувати в термо-стійкому або порцеляновому посуді.
3.3.  При нагріванні хімічних рідин у пробірці необ-хідно спрямовувати її в бік від себе й від осіб, які находяться поруч.
3.4. При збовтуванні розчину у колбах і пробірках закривати їх тільки пробками.
3.5. При виконанні робіт не залишати запалені паль-ники та інші нагрівальні прилади без нагляду.
3.6. Не зберігати речовини невідомого походження без напису і етикеток.
3.7.  Відходи кислот, луги та інші їдкі речовини зливати тільки в спеціальну тару.
3.8. Кислоти та їдкі речовини необхідно набирати в піпетку тільки за допомогою гумової груші, неприпустимо засмоктувати кислоти та їдкі рідини в піпетку ротом, бо це може призвести до опіку та отруєння.
3.9. Концентрована луга, кислоти та інші їдкі речо-вини повинні зберігатись в товстостінному скляному по-суді, поміщеному в металеві або дерев'яні ящики з криш-ками, стінки і дно яких повинні бути викладеними него-рючим матеріалом.
Переносити і піднімати бутлі з кислотами та їдкими речовинами допускається тільки вдвох.
3.10. Переливання кислот та луги з бутлів в більш дрібну тару також необхідно виконувати вдвох за допомо-гою сифона і тільки під місцевою витяжною вентиляцією.
3.11. Для приготування розчинів кислот їх необхідно приливати у воду тонким струмом при безперервному пере-мішуванні, а не навпаки.
3.12. Великі шматки їдкої луги слід розколювати на дрібні шматочки в спеціально відведеному місці, зазда-легідь накривши шматки, що розбиваються щільною ткани-ною (бельтингом) або папером.
Рекомендується замість монолітних шматків луги за-стосовувати лускаті.
Розчиняти тверду лугу слід шляхом повільного додання їх невеликими шматками до води при безперервному пере-мішуванні. Шматочки луги брати тільки щипцями.
3.13. Відпрацьовані концентровані кислоти та лугу зливати тільки в спеціальну тару.
3.14. Горизонтальне транспортування кислот та їдких речовин повинно виконуватись за допомогою спеціальних візків. Скляні бутлі перед транспортуванням необхідно перевірити на відсутність сколов та тріщин.
3.15. Вертикальне транспортування кислот та їдких речовин повинно виконуватись тільки у вантажному ліфті.
3.16.  Сумісне зберігання кислот та їдких речовин здійснювати тільки відповідно до правил пожежної безпе-ки.
3.17. Паління дозволяється тільки у спеціально від-ведених місцях.
3.18. При виявленні під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах колективного захисту зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади. Повідомити керівника роботи і без його вказівки роботу не відновлювати.
3.19. Порядок повідомлення адміністрації про нещас-ний випадок.
3.19.1. Про кожний нещасний випадок свідок, праців-ник, який його виявив, або сам потерпілий повинні тер-міново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів до надання необхід-ної допомоги.
3.19.2. Зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не при-зведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації, що склала-ся.
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1. Вимкнути обладнання.
4.2. По закінченню роботи опорядити робоче місце.
4.3. Зняти засоби індивідуального захисту і прибрати їх у спеціально відведені місця.
4.4. Вимити руки теплою водою з милом.
4.5. При виявленні недоліків в роботі обладнання та засобах колективного захисту повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу.
5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
До аварійних ситуацій відносяться:
- розгерметизація технологічних трубопроводів, обла-днання та тари з викидом продукту, його пари у виробни-че та зовнішнє середовище;
- загоряння технологічних трубопроводів, обладнання, продукту та 313;
- відключення електропостачання, яке живить засоби колективного захисту, обривання і коротке замикання електрокомунікацій, електрообладнання.
5.1. У випадку виникнення пожежі необхідно:
- припинити роботу;
- обезживлити електрообладнання;
- негайно розпочати гасіння наявними засобами поже-жогасіння і повідомити за телефоном 01 у пожежну охоро-ну;
- доповісти про те що трапилось керівнику робіт.
5.2. Порядок надання першої долікарської медичної допомоги у випадку травмування (отруєння).
5.2.1. Послідовність надання першої допомоги:
- усунути вплив на організм небезпечних та шкідливих чинників, які погрожують здоров'ю та життю постраждало-го (звільнити від дії електричного струму, винести з зараженої атмосфери, погасити одяг, що горить, тощо);
- визначити характер і тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя постраждалого і послідовність заходів щодо його врятування;
- виконати необхідні заходи щодо врятування постраж-далого в порядку терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов'язку тощо);
- підтримати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного робітника;
- викликати швидку медичну допомогу або лікаря, або прийняти заходи для транспортування постраждалого в найближчу лікувальну установу;
Допомога постраждалому, що надається не медичними робітниками, не повинна замінювати допомогу з боку ме-дичного персоналу і повинна надаватись лише до прибуття лікаря.
5.2.2. Конкретні дії щодо надання першої допомоги постраждалому при різноманітних ураженнях описані в ін-струкції з надання першої (долікарської) медичної допо-моги, що вивчається персоналом при проходженні первин-ного і послідуючих інструктажів з питань охорони праці.
Інструкція опрацьована Державним науковим центром лікарських засобів

Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (18.12.2010)
Переглядів: 8057 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці