Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Вівторок, 23.04.2019, 23:12
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІПІД ЧАС РОБІТ З РУЧНИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ ТА ПРИСТРОЯМИ


______________________________________________________
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________
(посада роботодавця і

_____________________________
найменування підприємства)

_________________ № _________
(число, місяць, рік)


ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________
ПІД ЧАС РОБІТ З РУЧНИМИ
ІНСТРУМЕНТАМИ ТА ПРИСТРОЯМИ


1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підпри-ємства.
1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником норматив-них актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони пра-ці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з пи-тань охорони праці", ДНАОП 1.1.10-1.04-01 "Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями”.
1.3. За даною інструкцією працівник, зайнятий на роботах з ручними інструментами та пристроями, інструктується перед по-чатком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 мі-сяців (повторний інструктаж).
Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці»; в журналі після прохо-дження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та працівника.
1.4. Власник повинен застрахувати працівника від нещас-них випадків і професійного захворювання. В випадку пошко-дження здоров'я працівника з вини власника він (працівник) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.
1.5. За невиконання даної інструкції працівник несе дисци-плінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відпові-дальність.
1.6. До роботи з ручними інструментами та пристроями до-пускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, мають посвідчення на право пра-цювати з ручним інструментом та пристроями, мають ІІІ групу з електробезпеки; пройшли вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці.
1.7. У разі направлення працівника на виконання робіт, не пов'язаних з їх основною діяльністю, він повинен пройти цільо-вий інструктаж.
1.8. При прийомі на роботу і не рідше одного разу на 12 мі-сяців працівник повинен пройти перевірку знань з питань охоро-ни праці.
1.9. Працівники, які працюють з ручними інструментами та пристроями, повинні проходити періодичний медичний огляд не рідше одного разу на 12 місяців.
1.10. Працівник, який працює з ручними інструментами та пристроями, зобов'язаний:
1.10.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпо-рядку.
1.10.2. Користуватись спецодягом та засобами індивідуа-льного захисту.
1.10.3. Пам'ятати про особисту відповідальність за вико-нання правил охорони праці та відповідальність за товаришів по ро¬бо¬ті.
1.10.4. Виконувати тільки ту роботу, за якою він проінструк-тований та яка доручена керівником робіт.
1.10.5. Працювати тільки з тим інструментом, по правилах безпечної експлуатації якого він проінструктований.
1.10.6. Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце.
1.10.7. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпі-лим від нещасних випадків.
1.10.8. Вміти користуватись первинними засобами пожеже-гасіння.
1.11. Адміністрація зобов'язана забезпечити робітників безкоштовним спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами ін-дивідуального захисту, в тому числі:
- комбінезон бавовняний;
- окуляри захисні.
1.12. У процесі виробничої діяльності на працівників, за-йнятих на роботах з ручним інструментом можливий вплив шкід-ливих і небезпечних виробничих чинників:
- підвищене фізичне навантаження;
- підвищена запиленість повітря робочої зони;
- ураження електричним струмом;
- підвищений рівень вібрації;
підвищений рівень шуму;
- підвищена небезпека травмування рухомими деталями інструмента і матеріалами.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Працівники повинні надіти спецодяг, застебнути ман-жети рукавів, приготувати засоби індивідуального захисту, пере-вірити їх справність.
2.2. Отримати завдання на виконання робіт у керівника ро-біт. Підготувати інструмент, технологічне устаткування.
Перед початком роботи в небезпечних і особливо небезпе-чних приміщеннях отримати наряд-допуск з визначенням заходів безпеки та засобів захисту.
2.3. Оглянути і приготувати робоче місце і підходи до нього на відповідність вимогам безпеки, прибрати всі зайві предмети, не захаращуючи при цьому проходів, перевірити стан підлоги на робочому місці, мокру або слизьку підлогу протерти.
2.4. Отримати ручний інструмент. Ручний слюсарно-ковальський інструмент, призначений для повсякденного засто-сування, повинен закріплюватись за працівниками для індивіду-ального або бригадного користування.
2.5. Перевірити стан ручного інструменту.
2.6. Бойки молотків та кувалд повинні мати гладку, трохи опуклу поверхню без скосів, вибоїн, тріщин та задирок.
2.7. Рукоятки молотків, ковадел та іншого інструмента уда-рної дії повинні виготовлятись з сухої деревини твердих листя-них порід (берези, дуба, бука, клена, ясеня тощо) без сучків та косошару або із синтетичних матеріалів, що забезпечують екс-плуатаційну міцність і надійність у роботі.
Рукоятки молотків, зубил тощо повинні мати по всій довжи-ні в перерізі овальну форму, бути гладкими, не мати тріщин і до вільного кінця рукоятки повинні дещо потовщуватись (крім ку-валд) – для запобігання висковзуванню рукояток з рук працівни-ка під час змахів та ударів інструментом.
У кувалд рукоятка до вільного кінця повинна дещо стоншу-ватись; кувалда повинна насаджуватись на рукоятку в бік пото-вщеного кінця без застосування клинів.
Вісь рукоятки повинна бути суворо перпендикулярна до повздовжньої осі інструмента. Клини для закріплювання інстру-мента на рукоятці повинні виготовлятись з м’якої сталі; вони по-винні мати насічки (йоржі). Під час забивання клинів у рукоятки молотків вони повинні утримуватись кліщами.
2.8. Не дозволяється працювати з інструментом, рукоятки якого насаджено на загострені кінці (напилки, шабери тощо) без металевих бандажних кілець.
2.9. Рукоятки (держаки) лопат повинні виготовлятись з де-ревини без сучків та косошару або із синтетичних матеріалів та надійно закріплюватись у тримачах, причому частину рукоятки, що виступає з тримача, необхідно зрізувати похило до поверхні лопати.
2.10. Ломи повинні бути прямими з витягненими та загост-реними кінцями.
2.11. Інструмент ударної дії (зубила, крейцмейселі, керни тощо) повинен мати гладку задню частину без трихін, задирок, наклепу та скосів, і на його робочому кінці не повинно бути по-шкоджень. Довжина інструмента ударної дії повинна бути не ме-нше 150 мм.
Кут загострення робочої частини зубила повинен відпові-дати оброблюваному матеріалу:
- для рубання чавуну та бронзи - 70°;
- для рубання сталі середньої твердості - 60°;
- для рубання міді та латуні - 45°;
- для рубання алюмінію та цинку - 35°.
Середня частина зубила повинна мати овальний або бага-тогранний переріз без гострих ребер та задирок на бокових гра-нях, ударна – форму зрізаного конуса.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час виконання робіт із застосуванням клинів або зубил за допомогою кувалд працівники повинні використовувати клинотримачі з рукояткою завдовжки не менше 0,7 м.
3.2. Під час робіт із застосуванням інструменту ударної дії працівники повинні користуватись захисними окулярами – для запобігання попаданню в очі твердих частинок, що відлітають від інструмента.
3.3. У разі використання кліщів необхідно застосовувати кільця, розміри яких повинні відповідати розмірам оброблюваних заготовок. З внутрішнього боку ручок кліщів повинен бути упор – для запобігання здавлювання пальців руки працівника.
3.4. Працівники повинні працювати викруткою, у якої шири-на робочої частини (лопатки) відповідає розміру шліца у головці шурупа або гвинта.
3.5. Розміри зіву (захвата) гайкових ключів не повинні пе-ревищувати розміри головок болтів (граней гайок) більше, ніж на 0,3 м.
Забороняється застосовувати для ключів підкладки, якщо проріз між площинами губок і головок болтів або гайок більший за допустимий.
Робочі поверхні гайкових ключів не повинні мати збитих скосів, а рукоятки – задирок. На рукоятці ключа повинен зазна-чатись його розмір.
Під час викручування і закручування гайок та болтів за не-обхідності слід застосовувати ключі з довгими рукоятками; по-довжувати рукоятки ключів допускається тільки додатковими ва-желями типу "зірочка”. Не дозволяється застосовувати для по-довження гайкових ключів додаткові важелі, інші ключі або труби.
3.6. Інструмент на робочому місці необхідно розміщувати так, щоб запобігти його скочуванню або падінню.
Забороняється класти інструмент на поручні огороджень або на необгороджений край площадки риштувань, помосту, а також поблизу відкритих люків, колодязів тощо.
3.7. Під час перенесення або перевезення інструмента з гострими частинами ці частини повинні бути захищені.
3.8. Весь ручний слюсарно-ковальський інструмент пови-нен періодично, не рідше 1 разу на 3 місяці, оглядатись відпові-дальними інженерно-технічними працівниками, призначеними розпорядженням по підрозділу, і у разі виявлення несправностей вилучатись з експлуатації.
3.9. Верстаки повинні мати жорстку і міцну конструкцію і бути досить стійкими. Верхній щит верстака оббивається залі-зом. Під час оббивки не можна залишати виступаючих кромок заліза і гострих кутів; гвинти для кріплення верхніх щитів повинні бути з потайною головкою. Ширина верстака, що допускається, - не менше за 0,7 м.
3.10. Для захисту від відлітаючих часток металу на верста-ках повинні бути встановлені запобіжні сітки з осередками не бі-льше за 3 мм або щити висотою не менше за 1 м.
3.11. Під час двосторонньої роботи на верстаку такі сітки або щити ставлять посередині вздовж верстака. Відстань між лещатами на верстаках береться відповідно до розміру деталей, що обробляються, але не менше 1 м між осями лещат. Необ-хідно, щоб лещата забезпечували надійну затиснення предмета.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити інструмент, почистити його і прибрати у відведене для зберігання місце.
4.2. Видалити відходи виробництва, сміття, стружку тощо.
4.3. Масляні ганчірки, що використовуються для обтирання інструмента, прибрати в металевий ящик для відходів виробниц-тва.
4.4. Напівфабрикати і оброблені вироби повинні бути скла-деними у відведене для них місце.
4.5. Зняти спецодяг, помити обличчя, руки з милом; при можливості, прийняти душ.
4.6. Доповісти керівнику робіт про всі недоліки, які мали мі-сце під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При роботі з ручними інструментами та пристроями ситуаціями, які можуть привести до аварії і нещасних випадків, є: виліт заготовок та їх осколків, виліт інструменту, відсутність за-хисних огороджень.
5.2. У разі виникнення аварійної ситуації треба негайно за-городити небезпечну зону; не допускати в неї сторонніх осіб.
5.3. Повідомити про те, що сталося, керівника робіт.
5.4. Якщо є потерпілі, необхідно надавати їм першу медич-ну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допо-могу.
5.5. Надання першої медичної допомоги:
5.5.1. Перша допомога при пораненні:
Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язоч-ний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.
Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що прихо-диться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а піс-ля нього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосо-вувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.
5.5.2. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах:
При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластикою, палицею, карто-ном або іншим подібним предметом.
Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою пе-рев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.
При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холод-ний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.
При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого по-класти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.
При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, ка-шлю, чханні, рухах необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.
5.5.3. Перша допомога при кровотечі:
Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:
- підняти поранену кінцівку вверх;
- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити 2 зверху, не торкаю-чись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо крово-теча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);
- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.
5.5. У разі виникнення пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння її наявними засобами пожежогасіння.
5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації небезпеки.


________________________ ________________ _________________
(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)
/організації/ - розробника


УЗГОДЖЕНО:
Керівник (спеціаліст)
служби охорони
праці підприємства ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (24.04.2010)
Переглядів: 2727 | Теги: РОБОТИ З РУЧНИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ ТА П | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці