Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

П`ятниця, 26.04.2019, 04:46
Головна » Статті » Мої статті

ТИ­ПО­ВА ІНСТРУКЦІЯ З ОХО­РО­НИ ПРАЦІ ДЛЯ МОН­ТА­Ж­НИ­КА ЗВ'ЯЗКУ-КА­БЕЛЬ­НИ­КА ПРИ ПРО­КЛА­ДАННІ КА­БЕ­ЛЮ КА­БЕ­ЛЕ­У­К­ЛА­ДАЧЕМ

Нормативний документ про охорону праці

Міністерства зв'язку України

 

УЗГОДЖЕНО

Генеральний директор

УОЕЗ "Укртелеком"

Г.Г.Бутенко

14.12.1996 р.

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Мінзв'язку України

від 15.01.97  № 5

 

В Д О П 5.2.00.5.05-97

 

ТИ­ПО­ВА ІНСТРУКЦІЯ З ОХО­РО­НИ ПРАЦІ ДЛЯ МОН­ТА­Ж­НИ­КА ЗВ'ЯЗКУ-КА­БЕЛЬ­НИ­КА ПРИ ПРО­КЛА­ДАННІ КА­БЕ­ЛЮ

КА­БЕ­ЛЕ­У­К­ЛА­ДАЧЕМ

УЗ­ГОД­ЖЕ­НО

Ге­не­раль­ний ди­ре­к­тор

УО­ЕЗ "Ук­рте­ле­ком"

Г.Г. Бу­тен­ко

___ __________ 1996 г.

Київ

1. За­гальні по­ло­жен­ня

1.1. Ти­по­ва інструкція з охо­ро­ни праці для мон­та­ж­ни­ка зв'язку-ка­бель­ни­ка при про­кла­данні ка­бе­лю ка­бе­ле­у­к­ла­дачем вста­но­в­лює ви­мо­ги без­пе­ки, яких по­ви­нен до­т­ри­му­ва­ти­ся мон­та­ж­ник зв'язку-ка­бель­ник при про­кла­данні ка­бе­лю ка­бе­ле­у­к­ла­дачем.

1.2. Ти­по­ва інструкція є обов'язковою для усіх підприємств зв'язку не­за­ле­ж­но від ор­ганізаційно-пра­во­вої стру­к­ту­ри, фор­ми вла­с­ності та видів діяль­ності. Ти­по­ва інструкція впро­вад­жується на підприємстві зв'язку на­ка­зом вла­с­ни­ка підприємства.

1.3. За­ле­ж­но від умов підприємства на підставі ти­по­вої інструкції підприємство зв'язку мо­же роз­роб­лю­ва­ти відповідну інструкцію, якій на­дається чин­ності на­ка­зом вла­с­ни­ка підприємства. Інструкція по­вин­на до­дат­ко­во місти­ти ви­мо­ги без­пе­ки, яких по­ви­нен до­т­ри­му­ва­ти­ся мон­та­ж­ник зв'язку-ка­бель­ник при про­кла­данні ка­бе­лю ка­бе­ле­у­к­ла­дачем. Ви­мо­ги та­кої інструкції не мо­жуть про­тирічити ви­мо­гам ти­по­вої інструкції.

Відповідальність за це не­се вла­с­ник підприємства.

1.4. Ти­по­ва (або роз­роб­ле­на на підприємстві на підставі ти­по­вої) інструкція на­дається всім мон­та­ж­ни­кам зв'язку-ка­бель­ни­кам, які прий­ма­ють участь у ро­бо­тах при про­кла­данні ка­бе­лю ка­бе­ле­у­к­ла­дачем, під роз­пис. Мон­та­ж­ник зв'язку-ка­бель­ник по­ви­нен постійно ма­ти інструкцію у се­бе при про­кла­данні ка­бе­лю ка­бе­ле­у­к­ла­дачем.

1.5. За по­ру­шен­ня ви­мог ти­по­вої (або роз­роб­ле­ної на підприємстві на підставі ти­по­вої) інструкції про­винні не­суть відповідальність згідно з чин­ним за­ко­но­дав­ст­вом.

1.6. Про­кла­дан­ня ка­бе­лю ка­бе­ле­у­к­ла­дачем доз­во­ляється тільки при на­яв­ності про­ект­ної до­ку­мен­тації (схе­ми робіт), уз­год­же­ної та за­твер­д­же­ної вста­но­в­ле­ним по­ряд­ком, на дiлянках тра­си, що не ма­ють пiдземних спо­руд.

1.7. Керівник ме­ханiзованої ко­ло­ни (керівник робіт) по­ви­нен видiлити з чис­ла працівникiв вiдповiдального за про­кла­дан­ня ка­бе­лю, вста­но­ви­ти си­с­те­му чiткої сиг­налiзацiї, яка га­ран­ту­ва­ла б не­гай­не ви­ко­нан­ня вказiвок про ро­бо­ти в ко­лонi, що ви­ко­ну­ють­ся в будь-якiй її ланцi, та до­ве­сти це до відо­ма усіх працівників.

1.8. При про­кла­даннi ка­бе­лю на особ­ли­во вiдповiдальних дiльницях тра­си обов'язкова при­сутнiсть керiвника робiт.

2. Обов'язкові ви­мо­ги до мон­та­ж­ни­ка зв'язку-ка­бель­ни­ка, що

ви­ко­нує ро­бо­ти по про­кла­дан­ню ка­бе­лю ка­бе­ле­у­к­ла­дачем

2.1. До са­мо­стiйної ро­бо­ти при про­кла­данні ка­бе­лю ка­бе­ле­у­к­ла­дачем до­пу­с­ка­ють­ся осо­би не мо­лод­ше 18 рокiв, якi за про­фесією мон­та­ж­ни­ка зв'язку-ка­бель­ни­ка пройш­ли навчан­ня без­печним ме­то­дам працi, пе­ревірку знань з пи­тань охо­ро­ни праці з по­зи­тив­ним ре­зуль­та­том та ма­ють вiдповiдне посвiдчен­ня.

2.2. До ро­бо­ти по стро­пу­ван­ню ка­бель­них ба­ра­банiв, ка­бе­ле­у­к­ла­дачiв та iнших ме­ханiзмiв до­пу­с­ка­ють­ся мон­та­ж­ни­ки зв'язку-ка­бель­ни­ки, якi за про­фесiєю стро­паль­ни­ка пройш­ли навчан­ня без­печним ме­то­дам працi, пе­ревірку знань з пи­тань охо­ро­ни праці з по­зи­тив­ним ре­зуль­та­том та ма­ють вiдповiдне посвiдчен­ня.

2.3. По­в­тор­на пе­ревірка знань мон­та­ж­ників зв'язку-ка­бель­ників здійснюється через кожні 12 місяців кваліфікаційною комісією підприємства.

По­в­тор­ний інстру­к­таж з пи­тань охо­ро­ни праці з мон­та­ж­ни­ком зв’язку-ка­бель­ни­ком про­во­дить­ся:

- через кожні три місяці не­за­ле­ж­но від кваліфікації та ста­жу ро­бо­ти;

- при зміні умов ро­бо­ти;

- при по­ру­шенні ним пра­вил без­пе­ки.

2.4. Мон­та­ж­ник зв'язку-ка­бель­ник, що бе­ре участь у ро­бо­тах по про­кла­дан­ню ка­бе­лю ка­бе­ле­у­к­ла­дачем, по­ви­нен зна­ти:

- вста­но­в­лені на дільниці про­ве­ден­ня робіт си­с­те­ми сиг­налізації;

- за­хо­ди на­дан­ня пер­шої до­по­мо­ги по­терпілим;

- ти­по­ву (або роз­роб­ле­ну на підприємстві на підставі ти­по­вої) інструкцію з охо­ро­ни праці для мон­та­ж­ни­ка зв'язку-ка­бель­ни­ка при про­кла­данні ка­бе­лю ка­бе­ле­у­к­ла­дачем.

2.5. Мон­та­ж­ник зв'язку-ка­бель­ник, що бе­ре участь у ро­бо­тах по про­кла­дан­ню ка­бе­лю ка­бе­ле­у­к­ла­дачем, на місці про­ве­ден­ня робіт підпо­ряд­ко­вується керівни­ку ме­ханізо­ва­ної ко­ло­ни (керівни­ку робіт) та відповідаль­но­му за про­кла­дан­ня ка­бе­лю.

3. Ви­мо­ги без­пе­ки пе­ред почат­ком робіт

3.1. До почат­ку робіт не­обхідно:

- одяг­ну­ти ро­бочий одяг;

- за­стеб­ну­ти об­шла­ги ру­кавів та за­бра­ти кінці одя­гу, які зви­са­ють, ру­ка­ви одя­гу за­пра­ви­ти в ру­ка­вицi;

- підго­ту­ва­ти не­обхідні при­сто­су­ван­ня (ка­на­ти, лан­цю­ги, бу­к­си­ру­вальні при­сто­су­ван­ня, галь­мові баш­ма­ки, сиг­нальні пра­порці та ліхтарі то­що) та мон­тажні інстру­мен­ти, пе­ревіри­ти їх справність;

- підго­ту­ва­ти за­хисні оку­ля­ри (оку­ля­ри з не­бит­ким склом).

3.2. При бу­к­си­ру­ванні ка­бе­ле­у­к­ла­дача до мiсця ро­бо­ти ав­то­мобiлем приєдну­ва­ти йо­го тільки за до­по­мо­гою спецiально при­сто­со­ва­ної для цьо­го сер­ги диш­ла.

3.3. При тран­с­пор­ту­ванні ка­бе­ле­у­к­ла­дача в ку­зові ав­то­мобіля (причепа):

- ка­бе­ле­у­к­ла­дач надійно закріпи­ти лан­цю­га­ми (ка­на­та­ми);

- під ко­ле­са ка­бе­ле­у­к­ла­дача вста­но­ви­ти баш­ма­ки;

- ніж ка­бе­ле­у­к­ла­дача підня­ти та закріпи­ти.

3.4. На­ван­та­жен­ня ка­бе­ле­у­к­ла­дача на ав­то­мобiль (причеп) та йо­го роз­ван­та­жен­ня з них на­ле­жить про­во­ди­ти на рiвнiй мiсцевостi за до­по­мо­гою пiдйомного кра­на. У ви­пад­ку йо­го вiдсутностi цi тех­но­логiчнi опе­рацiї мо­жуть про­во­ди­ти­ся за до­по­мо­гою лебiдки вiдповiдної ван­та­жопiдйомностi по суцiльному до­ща­но­му на­сти­лу з ухи­лом не бiльше 300.

4. Ви­мо­ги без­пе­ки при ви­ко­нанні робіт

4.1. Ви­мо­ги без­пе­ки при фор­му­ванні ме­ханізо­ва­ної ко­ло­ни.

4.1.1. Після вста­но­в­лен­ня ка­бе­ле­у­к­ла­дача в почат­ко­ву точку про­кла­дан­ня ка­бе­лю пе­ре­ве­с­ти ніж ка­бе­ле­у­к­ла­дача з тран­с­порт­но­го по­ло­жен­ня в ро­боче та зафіксу­ва­ти йо­го.

4.1.2. Ніж ка­бе­ле­у­к­ла­дача опу­с­ка­ти та пiдійма­ти лебiдкою ка­бе­ле­у­к­ла­дача. При її вiдсутностi ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ав­то­мобiльний кран вiдповiдної ван­та­жопiдйомностi. Опу­с­ка­ти та пiдiймати нiж ка­бе­ле­у­к­ла­дача тiльки пiсля дво­ра­зо­во­го про­пу­с­кан­ня ка­на­ту з га­ком крiзь отвiр но­жа та на­дiйного крiплення га­ка.

4.1.3. Пiдiймання та опу­с­кан­ня пiдйомних при­строїв (лап) лег­ко­го ка­бе­ле­про­к­ла­дача (на­при­к­лад, ти­пу ЛКУ) про­во­ди­ти лебідка­ми ка­бе­ле­у­к­ла­дача.

При пiдiйманнi ка­бе­ле­у­к­ла­дача на опорнi ла­пи сте­жи­ти, щоб ла­пи опи­ра­ли­ся на грунт од­ночас­но.

4.1.4. Про­штов­ху­ва­ти ніж ка­бе­ле­у­к­ла­дача для йо­го фiксацiї за до­по­мо­гою штов­халь­ни­ка но­жа; мон­та­ж­ник зв'язку-ка­бель­ник при цьо­му по­ви­нен зна­хо­ди­ти­ся за ка­бе­ле­у­к­ла­дачем. Вста­но­в­лен­ня пальцiв но­жа для йо­го фiксацiї здiйснювати тiльки пiсля за­глиб­лен­ня но­жа не мен­ше, нiж на 2/3 йо­го ви­со­ти.

4.1.5. При зчеп­леннi ка­бе­ле­у­к­ла­дача з тра­к­то­ром ува­ж­но сте­жи­ти за сиг­на­ла­ми тра­к­то­ри­ста і не­гай­но їх ви­ко­ну­ва­ти.

Фiксацiю причеп­них при­сто­су­вань здiйснювати тiльки пiсля пов­ної зу­пин­ки тра­к­то­ру та доз­во­лу на це тра­к­то­ри­ста.

4.1.6. Зчеп­лен­ня iнших тра­к­торiв ме­ханiзованої ко­ло­ни здiйснювати ста­ле­ви­ми лин­ва­ми, що за­крiпленi за фар­ко­пи тра­к­торiв, про­пу­щенi пiд по­пе­реднiми тра­к­то­ра­ми та за­крiпленi за сер­гу (диш­ло) ка­бе­ле­у­к­ла­дача.

Вiдстань мiж зчеп­ле­ни­ми тра­к­то­ра­ми по­вин­на бу­ти не мен­ше 5 м.

4.1.7. Ста­ле­ва лин­ва, що при­значена для зчеп­лен­ня тра­к­торiв, по­вин­на вiдповiдати ви­мо­гам про­ект­ної до­ку­мен­тації.

Приєднан­ня, змiну та ог­ляд лин­ви не­обхідно про­во­ди­ти тiльки в ру­ка­ви­цях.

4.2. Ви­мо­ги без­пе­ки при на­ван­та­женні (роз­ван­та­женні) ка­бель­них ба­ра­банів на ка­бе­ле­у­к­ла­дач.

4.2.1. Пе­ред на­ван­та­жен­ням ба­ра­банiв з ка­бе­лем на ка­бе­ле­у­к­ла­дач зня­ти з ба­ра­банів об­шив­ку. Дош­ки об­шив­ки ба­ра­ба­на скла­да­ти збо­ку від місця про­ве­ден­ня робіт обов'язково гос­три­ми кінця­ми цвяхів, що за­ли­ши­ли­ся в дош­ках, до­ни­зу.

Після знят­тя об­шив­ки ба­ра­бан ре­тель­но ог­ля­ну­ти, всі цвя­хи на що­ках ба­ра­ба­ну ви­тяг­ну­ти або за­би­ти, а напіввідко­лоті тріски - ви­да­ли­ти.

4.2.2. На­ван­та­жен­ня ба­ра­банiв з ка­бе­лем на ка­бе­ле­у­к­ла­дач та роз­ван­та­жен­ня з ньо­го пу­с­тих ба­ра­банiв про­во­ди­ти на рiвнiй мiсцевостi за до­по­мо­гою пiдйомних ме­ханiзмiв та стропів відповідної ван­та­жопiдйомності.

4.2.3. При вста­но­в­леннi ба­ра­банiв на ка­бе­ле­у­к­ла­дач сте­жи­ти, щоб їх осi бу­ли надiйно за­крiпленi в опо­рах крон­штейнiв ка­бе­ле­у­к­ла­дача.

4.3. Ви­мо­ги без­пе­ки при про­кла­данні ка­бе­лю.

4.3.1. До почат­ку про­кла­дан­ня не­обхідно:

- ог­ля­ну­ти ос­новнi еле­мен­ти ка­бе­ле­у­к­ла­дача та пе­ре­ко­на­ти­ся в їх справ­ностi;

- ог­ля­ну­ти ро­боче місце, за­бра­ти речі, які за­ва­жа­ють ро­боті.

4.3.2. Пе­ред почат­ком про­кла­дан­ня ка­бе­лю зай­ня­ти своє ро­боче мiсце і повідо­ми­ти про це керівни­ка робіт (відповідаль­но­го за про­кла­дан­ня ка­бе­лю).

4.3.3. Мон­та­ж­ник зв'язку-ка­бель­ник, що зна­хо­дить­ся на ка­бе­ле­у­к­ла­дачi, по­ви­нен ува­ж­но сте­жи­ти за по­пе­ред­жу­валь­ни­ми сиг­на­ла­ми, що по­дає тра­к­то­рист пе­ред пу­с­ком тра­к­то­ру та при йо­го зу­пи­неннi, та не­гай­но їх ви­ко­ну­ва­ти.

4.3.4. При не­пра­виль­но­му змо­ту­ваннi ка­бе­лю з ба­ра­ба­на та не­пра­виль­но­му входi ка­бе­лю в ка­се­ту ка­бе­ле­у­к­ла­даль­но­го но­жа ви­пра­в­ля­ти ці де­фе­к­ти тiльки пiсля зу­пи­нен­ня ка­бе­ле­у­к­ла­дача.

4.3.5. Обер­та­ти ка­бельнi ба­ра­ба­ни тiльки в ру­ка­ви­цях. Ба­ра­ба­ни з ка­бе­лем до N 22 включно по­винні обер­та­ти 2 лю­ди­ни, а ба­ра­ба­ни на­ступ­них но­мерів - 4 лю­ди­ни.

4.3.6. Для ви­ко­нан­ня будь-яких робіт пiд ка­бель­ним ба­ра­ба­ном зня­ти йо­го з ка­бе­ле­у­к­ла­дача.

4.3.7. Мон­та­ж­ник зв'язку-ка­бель­ник, який пра­цює на заднiй пло­щадцi ка­бе­ле­у­к­ла­дача, по­ви­нен ко­ри­сту­ва­ти­ся за­хи­с­ни­ми оку­ля­ра­ми.

4.3.8. На ка­бе­ле­у­к­ла­дачi сто­я­ти чи сидiти тільки на спецiально при­значених для цьо­го пло­щад­ках чи сидiннях.

4.3.9. При оже­леді на кру­тих схи­лах зна­хо­ди­ти­ся на ка­бе­ле­у­к­ла­дачі тільки з бо­ку верх­ньої час­ти­ни схи­лу.

4.3.10. При про­кла­даннi ка­бе­лю через вод­ну пе­ре­по­ну доз­во­ляється зна­хо­ди­ти­ся на ка­бе­ле­у­к­ла­дачi при її гли­бинi не бiльше 0,8 м.

4.3.11. Для виз­начен­ня мiсця зна­ход­жен­ня за­ну­ре­но­го у во­ду ка­бе­ле­у­к­ла­дача до ньо­го не­обхiдно при­крiпити сиг­наль­ний пристрiй.

4.3.12. Під час зна­ход­жен­ня на про­ти­ле­ж­них бе­ре­гах річки ко­ри­сту­ва­ти­ся радiоз'вязком чи вста­но­в­ле­ною сиг­налiзацiєю: свiтловою, пра­пор­ця­ми, при не­ве­ликiй ши­ринi рiчки - зву­ко­вою.

4.3.13. Спу­с­ка­ти­ся на дно во­дой­ми­ща чи рiчки для про­ве­ден­ня робiт, пов'язаних з про­кла­дан­ням ка­бе­лю, доз­во­ляється тiльки спецiально навченим осо­бам з до­дер­жан­ням ви­мог без­пе­ки згідно "Пра­ви­лам охо­ро­ни праці на во­до­лаз­них ро­бо­тах Мінзв'язку СРСР".

4.3.14. Через гiрськi рiчки гли­би­ною до 1 м доз­во­ляється про­кла­да­ти ка­бель по хо­ду ме­ханiзованої ко­ло­ни та­ким же чином, як i на звичайнiй трасi.

5. Ви­мо­ги без­пе­ки після закінчен­ня робіт

5.1. Виг­ли­би­ти ніж ка­бе­ле­у­к­ла­дача. Роз­фiксування но­жа пе­ред йо­го виг­либ­лен­ням здiйснювати за до­по­мо­гою при­строю для мон­та­жу, що вхо­дить в ком­п­лект ка­бе­ле­у­к­ла­дача.

5.2. Розчепи­ти аг­ре­га­ти та ме­ханізми ка­бе­ле­у­к­ла­даль­ної ко­ло­ни. При цьо­му розфіксу­ван­ня причеп­них при­строїв здiйснювати тiльки з доз­во­лу на це тра­к­то­ри­ста пiсля пов­ної зу­пин­ки тра­к­то­ру та ос­лаб­лен­ня тросів.

5.3. Роз­ван­та­жи­ти ка­бель­ний ба­ра­бан з ка­бе­ле­у­к­ла­дача з до­т­ри­ман­ням ви­мог підрозділу 4.2. цієї інструкції.

5.4. Пе­ре­ве­с­ти ка­бе­ле­у­к­ла­дач в тран­с­порт­не по­ло­жен­ня, при цьо­му йо­го ніж обов'язково підня­ти та закріпи­ти.

5.5. По­кла­сти при­сто­су­ван­ня та інстру­мент, що ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся, на місце зберіган­ня або закріпи­ти їх на аг­ре­га­тах (ме­ханізмах) у при­значених для цьо­го місцях.

5.6. За­ван­та­жи­ти по­рожні ка­бельні ба­ра­ба­ни і дош­ки об­шив­ки в ку­зов ав­то­мобіля (причепа):

- при ро­бо­тах до­дер­жу­ва­ти­ся ви­мог пп. 2.2., 4.2.2. цієї інструкції;

- по­пе­ред­ньо ви­тяг­ну­ти цвя­хи з до­щок об­шив­ки.

5.7. ПІд час підго­тов­ки ко­ло­ни до ру­ху ро­бо­ти ви­ко­ну­ва­ти з до­дер­жан­ням ви­мог без­пе­ки згідно розділу 3 цієї інструкції.

5.8. Під час ру­ху ко­ло­ни до­дер­жу­ва­ти­ся ви­мог "Пра­вил до­ро­ж­нь­о­го ру­ху".

6. При ро­боті по про­кла­дан­ню ка­бе­лю ка­бе­ле­про­к­ла­дачем ЗА­БО­РО­НЯЄТЬСЯ:

- зна­хо­ди­ти­ся на ка­бе­ле­у­к­ла­дачi пiд час йо­го бу­к­си­ру­ван­ня (пе­ре­ве­зен­ня в ку­зовi ав­то­мобiля);

- зна­хо­ди­ти­ся вiд ка­бе­ле­у­к­ла­дача пiд час йо­го підйо­му на відстанi мен­ше 5 м;

- про­штов­ху­ва­ти ніж ка­бе­ле­у­к­ла­дача вручну для йо­го фiксацiї при пiднятому ка­бе­ле­у­к­ла­дачi;

- ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти уко­роченi (об­ла­манi) пальцi но­жа ка­бе­ле­у­к­ла­дача;

- зна­хо­ди­ти­ся на ка­бе­ле­у­к­ла­дачi при про­по­рю­ванні грун­ту або при по­пе­ред­нь­о­му про­рiзанні дна во­дой­ми­ща чи рiчки;

- вста­но­в­лю­ва­ти на ка­бе­ле­у­к­ла­дач ба­ра­бан з роз­би­ти­ми гнiздами;

- ви­ко­ну­ва­ти ро­бо­ти пiд ка­бель­ним ба­ра­ба­ном, вста­но­в­ле­ним на опо­рах (крон­штей­нах) ка­бе­ле­у­к­ла­дача;

- при на­ван­та­женнi та роз­ван­та­женнi ба­ра­ба­на з ка­бе­лем ски­да­ти ба­ра­бан, пiдтягати йо­го шля­хом во­лочiння та ви­ко­ну­ва­ти ро­бо­ти на ка­бе­ле­у­к­ла­дачi пiд пiднятим ба­ра­ба­ном;

- скла­да­ти (зберіга­ти) на ка­бе­ле­у­к­ла­дачi сто­роннi речi (пред­ме­ти);

- зна­хо­ди­ти­ся на ка­бе­ле­у­к­ла­дачi працівни­кам, якi йо­го не об­слу­го­ву­ють;

- до­тор­ка­ти­ся ру­ка­ми до тро­су, що ру­хається;

- сте­жи­ти за про­кла­дан­ням ка­бе­лю, стоячи на рамi ка­бе­ле­у­к­ла­дача;

- пiд час про­кла­дан­ня ка­бе­лю на­бли­жа­ти­ся до ко­ло­ни на вiдстань мен­шу, нiж дов­жи­на тро­су зчеп­лен­ня ко­ж­но­го ме­ханiзму (щоб уни­к­ну­ти трав­ми при ви­пад­ко­во­му об­ривi тро­су);

під час ру­ху ко­ло­ни сiдати на тра­к­тор (ка­бе­ле­у­к­ла­дач) або схо­ди­ти з них;

- про­кла­да­ти ка­бель при ви­я­в­леннi не­справ­но­стей аг­ре­гатів ме­ханiзованої ко­ло­ни чи на­вiсного ка­бе­ле­у­к­ла­дача;

- зна­хо­ди­ти­ся сто­роннiм осо­бам в зонi на­тя­гу­ван­ня тро­су при про­кла­данні ка­бе­лю ка­бе­ле­у­к­ла­дачем через воднi пе­ре­по­ни;

- при пе­ре­тя­гу­ваннi ка­бе­ле­у­к­ла­дача через річку зна­хо­ди­ти­ся на вiдстанi мен­ше 15 м в зонi дiї тя­го­вих тра­к­торiв (як на бе­ре­гах, так i в руслi рiчки);

- зна­хо­ди­ти­ся на ка­бе­ле­у­к­ла­дачi при про­кла­даннi ка­бе­лю через гiрськi рiчки.

7. Дії в аварійних си­ту­аціях

7.1. Аварійни­ми си­ту­аціями під час про­кла­дан­ня ка­бе­лю ка­бе­ле­у­к­ла­дачем є:

- пе­ре­ки­дан­ня ка­бе­ле­у­к­ла­дача при ро­боті на схи­лах;

- пош­код­жен­ня підзем­них ко­мунікацій ро­бочим ор­га­ном ка­бе­ле­у­к­ла­дача;

- ви­ни­к­нен­ня по­жежі на тра­к­торі або ка­бе­ле­у­к­ла­дачі.

7.2. Ко­ж­ний працівник, що пер­шим ви­я­вив за­гро­зу ви­ни­к­нен­ня аварійної си­ту­ації, по­ви­нен не­гай­но при­пи­ни­ти ро­бо­ту та по­да­ти ко­ман­ду "СТОП!".

7.3. Ко­ман­ду "СТОП!", по­да­ну будь-яким працівни­ком, по­винні не­гай­но ви­ко­на­ти усі працівни­ки, що її почули.

7.4. Про за­гро­зу ви­ни­к­нен­ня або про ви­ни­к­нен­ня аварійної си­ту­ації працівник по­ви­нен не­гай­но повідо­ми­ти керівни­ка робіт (відповідаль­но­го за про­кла­дан­ня ка­бе­лю).

7.5. При пош­код­женні підзем­них ко­мунікацій:

- не­гай­но при­пи­ни­ти рух ка­бе­ле­про­к­ла­даль­ної ко­ло­ни;

- по­ви­во­ди­ти лю­дей з не­без­печної зо­ни та повідо­ми­ти про аварію аварійну служ­бу ор­ганізації, що ек­с­п­лу­а­тує підзем­ну ко­мунікацію.

За­бо­ро­няється ліквіду­ва­ти пош­код­жен­ня підзем­ної ко­мунікації вла­с­ни­ми си­ла­ми.

7.6. Як­що при пош­код­женні діючої підзем­ної елек­т­ро­ко­мунікації ка­бе­ле­у­к­ла­дач опи­няється під дією елек­т­рично­го стру­му, за­бо­ро­няється до знят­тя на­пру­ги до­тор­ка­ти­ся, стоячи на землі, до ка­бе­ле­у­к­ла­дача, схо­ди­ти чи підніма­ти­ся на ньо­го. У разі за­го­рян­ня ка­бе­ле­у­к­ла­дача, що не доз­во­ляє за­ли­ша­ти­ся на ньо­му, працівни­ки по­винні, не три­маючись ру­ка­ми за ме­та­леві час­ти­ни, сплиг­ну­ти на зе­м­лю обо­ма но­га­ми од­ночас­но. Відда­ля­ти­ся від ка­бе­ле­у­к­ла­дача мо­ж­на тільки стриб­ка­ми на одній нозі чи обох но­гах од­ночас­но або кро­ком в півступні, щоб уни­к­ну­ти дії кро­ко­вої на­пру­ги, при цьо­му не доз­во­ляється відри­ва­ти п'ятки і ступні від землі.

7.7. При по­жежі по­лум'я га­си­ти во­гне­га­с­ни­ком, за­ки­да­ти зе­м­лею, піском, на­кри­ва­ти во­гнестійкою тка­ни­ною.

За­бо­ро­няється за­ли­ва­ти во­дою па­лаючі бен­зин, ди­зель­не па­ли­во чи ма­шин­не ма­с­ти­ло.

7.8. При не­ща­с­но­му ви­пад­ку до по­терпіло­го ви­к­ли­ка­ти ліка­ря, а до йо­го при­бут­тя на­да­ти по­терпіло­му пер­шу ме­дичну до­по­мо­гу. При не­обхідності до­с­та­ви­ти по­терпіло­го до ме­дично­го за­кла­ду на­яв­ним ав­то­тран­с­пор­том.

7.9. При за­грозі ви­ни­к­нен­ня або при ви­ни­к­ненні інших аварійних си­ту­ацій, не пов'язаних без­по­се­ред­ньо з про­кла­дан­ням ка­бе­лю ка­бе­ле­у­к­ла­дачем, діяти за роз­по­ряд­жен­ня­ми керівни­ка робіт (відповідаль­но­го за про­кла­дан­ня ка­бе­лю).


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (23.01.2010)
Переглядів: 2293 | Теги: ПРИ ПРО­КЛА­ДАННІ КА­БЕ­ЛЮ КА­БЕ­ЛЕ | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці