Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Вівторок, 23.04.2019, 23:30
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці для друкарки-діловода
1. Загальні вимоги безпеки

1.1. До роботи в якості друкарки-діловода допускаються особи віком не молодше 18 років, що пройшли обов'язковий медичний огляд при вступі на роботу, а також вступний інструктаж у інженера з охорони праці, а потім первинний інструктаж на робочому місці, а також:
-Стажування;
-Повторний інструктаж;
-Виконувати тільки ту роботу, яка входить в обов'язки друкарки-діловода;
-Використовувати безпечні методи праці.
1.2. Друкарка-діловод повинна знати:
-Дія на людину електричного струму;
-Вимоги виробничої санітарії і техніки безпеки;
-Правила внутрішнього трудового розпорядку;
- Інструкцію з технічного обслуговування друкарської машинки або комп'ютера;
-Діловодство.
1.3. Друкарка-діловод зобов'язана виконувати правила особистої гігієни, правила носіння спецодягу
1.4. Друкарка-діловод зобов'язана керуватися в роботі своєї посадовою інструкцією, інструкцію, інструкцією з санітарно-протиепідемічного режиму та інструкціями заводу виробника на друкарську машинку або комп'ютер, зобов'язана вміти надати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках на виробництві.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Друкарка-діловод зобов'язана підготувати своє робоче місце до безпечної роботи, привести його в належний санітарний стан, піддати вологого прибирання.
2.2. Перед початком роботи друкарка-діловод зобов'язана перевірити справність і заземлення друкарської машинки або комп'ютера.
2.3.Включіте, при необхідності місцеве освітлення.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Перед включенням друкарської машинки або комп'ютера в електромережу необхідно перевірити заземлення корпусу.
3.2. Включення машини в мережу електроживлення повинне здійснюватися через спеціальну рукоятку.
3.3.Виполнять тільки ту роботу, яка доручена начальником АГВ
3.4. Слід пам'ятати, що при роботі на комп'ютер можуть виявитися наступні небезпечні фактори:
-Підвищені рівні електромагнітного випромінювання;
-Підвищений рівень статичної електрики;
-Напруга зору;
-Емоційні навантаження;
-Великий об'єм інформації.
3.5 .. Забороняється проводити ремонтні роботи з машиною, підключеної до мережі електроживлення.
3.6.Во час роботи як на друкарській машинці, так і на комп'ютері повинна бути виключена можливість одночасного дотику до обладнання та до частин приміщення або обладнання, що має з'єднання з землею (радіатори батарей, металоконструкції).
3.7 .. Не слід допускати до роботи на друкарській машинці, комп'ютері осіб, не знайомих із правилами роботи на даному обладнанні.
3.7. Забороняється працювати на електричній друкарській машинці, якщо з'являється напруга на корпусі апарату.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

4.1. У разі виникнення пожежі друкарка-діловод діє відповідно до інструкції з пожежної безпеки, в першу чергу евакуює людей.
4.2. При зупинці машини за невідомої причини, а також при раптовому стопоріння, її необхідно відключити від мережі і викликати фахівця.
4.3. При загорянні електропроводу комп'ютера негайно відключити від мережі, повідомити начальнику АХО і в пожежну охорону.
4.4. У випадках інших аварійних ситуацій друкарка-діловод повинна вжити заходів до евакуації людей і матеріальних цінностей відповідно до плану евакуації.

5. Вимоги безпеки після закінчення робіт

5.1. Друкарка-діловод повинен відключити друкарську машинку або комп'ютер і здати матеріальні цінності.
5.2. Після закінчення роботи повинен виконати всі вимоги санітарного режиму.
5.3. У разі виявлення в процесі роботи недоліків експлуатації або несправності обладнання друкарка-діловод повинна повідомити про це начальника АГВ.

Інструкцію склав:
Головний інженер

Погоджено:
Інженер з охорони праці


1.    Общие требования безопасности

1.1. К работе  в качестве машинистки-делопроизводителя  допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный медицинский осмотр при поступлении на работу, а также вводный инструктаж у инженера по охране труда, а затем первичный инструктаж на рабочем месте, а также:
    -стажировку;
    -повторный инструктаж;
    -выполнять только ту работу, которая входит в обязанности машинистки-делопроизводителя;
    -использовать безопасные методы труда.
1.2. Машинистка-делопроизводитель  должна знать:
    -действие на человека электрического тока;
    -требования производственной санитарии и техники безопасности;
    -правила внутреннего трудового распорядка;
    --инструкцию по техническому обслуживанию печатной машинки или компьютера;
    -делопроизводство.
1.3.    Машинистка-делопроизводитель  обязана выполнять правила личной гигиены, правила ношения спецодежды
1.4. Машинистка-делопроизводитель обязана руководствоваться в работе своей должностной инструкцией, настоящей инструкцией, инструкцией по санитарному режиму и инструкциями завода изготовителя на  печатную машинку или компьютер,  обязана уметь оказать первую медицинскую помощь пострадавшим при несчастных случаях на производстве.

2.    Требования безопасности перед началом работы

2.1. Машинистка-делопроизводитель обязана подготовить свое рабочее место к безопасной работе, привести его в надлежащее санитарное состояние, подвергнуть влажной уборке.
2.2. Перед началом работы машинистка-делопроизводитель   обязана проверить исправность и заземление печатной машинки или компьютера.
2.3.Включите, при необходимости местное освещение.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Перед включением печатной машинки или компьютера  в электросеть необходимо проверить заземление корпуса.
3.2. Включение машины в сеть электропитание должно осуществляться через специальную рукоятку.
3.3.Выполнять только ту работу, которая поручена  начальником АХО
3.4. Следует помнить, что при работе на компьютер могут оказаться следующие опасные факторы:
    -повышенные уровни электромагнитного излучения;
    -повышенный уровень статического электричества;
    -напряжение зрения;
    -эмоциональные нагрузки;
-большой объем информации.
3.5.. Запрещается проводить ремонтные работы с машиной, подключенной к сети электропитания.
3.6.Во время работы как на печатной машинке, так и на компьютере должна быть исключена возможность одновременного прикосновения к оборудованию и к частям помещения или оборудования, имеющим соединение с землей (радиаторы батарей, металлоконструкции).
3.7.. Не следует допускать к работе на печатной машинке, компьютере  лиц, не знакомых с правилами работы на данном оборудовании.
3.7. Запрещается работать на электрической печатной машинке, если появляется напряжение на корпусе аппарата.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае возникновения пожара машинистка-делопроизводитель  действует в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности, в первую очередь эвакуирует людей.
4.2. При остановке машины при неизвестной причине, а также при внезапном стопорении, ее необходимо отключить от сети и вызвать специалиста.
4.3. При загорании электропровода компьютера немедленно отключить от сети, сообщить начальнику АХО и в пожарную охрану.
4.4.  В случаях других аварийных ситуаций машинистка-делопроизводитель   должна  принять меры к эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации.

5. Требования безопасности по окончании работ

5.1. Машинистка-делопроизводитель  должен отключить печатную машинку или компьютер и сдать материальные ценности.
5.2. По окончании работы должен выполнить все требования санитарного режима.
5.3. В случае выявления в процессе работы недостатков эксплуатации или неисправности  оборудования машинистка-делопроизводитель должна  известить об этом начальника АХО.

Инструкцию составил:
Главный инженер                                            

Согласовано:
Инженер по охране труда                               Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (29.07.2010)
Переглядів: 5813 | Теги: друкарка-діловод | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
 

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці