Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Вівторок, 23.04.2019, 09:48
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПІДСОБНОГО РОБІТНИКА
____________________________________________________________
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________
(посада роботодавця і

_____________________________
найменування підприємства)

_________________ № _________
(число, місяць, рік)ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________
ДЛЯ ПІДСОБНОГО РОБІТНИКА

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці (далі - інструкція) розроб-лена згідно з вимогами Закону України "Про охорону праці" і встановлює правила виконання робіт і поведінки працівника на території підприємства, у виробничих приміщеннях та на робо-чому місці відповідно до державних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.
1.2. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підпри-ємства.
1.3. Відповідно до статті 18 Закону України "Про охорону праці" працівник зобов'язаний "знати і виконувати вимоги норма-тивних актів про охорону праці, правила поводження з машина-ми, механізмами, устаткуваннями та іншими засобами виробни-цтва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, проходити у встановленому порядку попередні та пері-одичні медичні огляди".
1.4. Залежно від конкретних умов організації виробничого процесу, а також у зв'язку з допущеними аваріями і нещасними випадками, до інструкції можуть вноситися зміни і доповнення, які викладаються на окремому аркуші за підписом керівника від-повідного структурного підрозділу.
1.5. Інструкція є обов'язковим для виконання норматив-ним документом для підсобних робітників, які здійснюють на ви-робничих дільницях та будівельних майданчиках такі види під-собних і допоміжних робіт:
- завантаження, вивантаження, переміщення вручну або на візках (вагонетках) та штабелювання вантажів, які не вимага-ють обережності (рулонних матеріалів, ящиків, бочок, картону, паперу тощо), а також сипких не пилоподібних матеріалів (піску, щебінки, гравію, сміття, тирси та інших відходів виробництва);
- завантаження, вивантаження, переміщення вручну та на візках (вагонетках), а також укладення вантажів, які вимагають обережності (скла, бутлів з рідиною, вогненебезпечних та отруй-них речовин тощо);
- очищення території, шляхів, під'їзних шляхів;
- прибирання цехів, будівельних майданчиків та санітар-но-побутових приміщень;
- миття підлог, вікон, тари, посуду, деталей та виробів;
- виконання інших робіт відповідно до Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника та розряду.
1.6. До виконання робіт, які проводяться підсобним робіт-ником, допускаються особи, які:
- досягли 18-річного віку;
- пройшли медичний огляд відповідно до наказу № 45 Мі-ністерства охорони здоров'я України від 30 березня 1994 р, та не мають медичних протипоказань;
- пройшли навчання, інструктаж з питань охорони праці, в тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, по-дання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, про правила поведінки при виникненні аварій.
1.7. Підсобний робітник зобов'язаний:
-- вміти користуватися засобами колективного та індиві-дуального захисту;
- дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбаче-них колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, в тому числі:
- своєчасно починати та закінчувати роботу, дотримува-тися часу технологічних та обідньої перерв;
- не виконувати роботи, які не передбачені змінним за-вданням;
- не знаходитися на роботі у позаробочий час без відпові-дного дозволу керівника.
1.8. В процесі роботи на підсобного робітника можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих чинників:
- рухомих машин та механізмів;
- рухомих частин технологічного обладнання, виробів, за-готівель, матеріалів, що пересуваються;
- напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини;
- підвищеної запиленості та загазованості повітря робочої зони;
- підвищеної або зниженої температура повітря робочої зони;
- підвищеної або зниженої температури поверхні облад-нання, матеріалів;
- гострих кромок, задирок та шорсткості на поверхні заго-тівель, інструментів та обладнання;
- підвищеного рівня шуму на робочому місці;
- підвищеного рівня вібрації;
- підвищеної або заниженої вологості повітря;
- підвищеної або заниженої рухомості повітря;
- недостатнього освітлення робочої зони;
- розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі;
- токсичної та подразнюючої дії шкідливих речовин на ор-ганізм людини;
- фізичного перевантаження.
1.9. На роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, підсобному робітнику видається безкоштовно за установ-леними нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші за-соби індивідуального захисту:
- костюм чоловічий 3 Ми ГОСТ ССБТ 12.4.109-82 (костюм жіночий 3 Ми ГОСТ ССБТ 12.4.108-82);
- взуття шкіряне ГОСТ ССБТ 12.4.137-84;
- фартух бавовняний ГОСТ ССБТ 12.4.029-76. За встано-вленими нормами також безкоштовно видається мило.
1.10. Під час проведення робіт в умовах можливого впли-ву на людину агресивних хімічних речовин (наприклад, кислот, лугів тощо) повинен застосовуватися спецодяг, виготовлений з матеріалів, які забезпечують захист від цих речовин.
1.11. Під час виконання своїх обов'язків підсобний робіт-ник повинен дотримуватися вимог санітарних норм та особистої гігієни:
- приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;
- прийняти та утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті та порядку;
- зберігати і приймати їжу тільки у відведених місцях;
- після роботи вимити забруднені частини тіла.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

Перед початком роботи підсобний робітник зобов'язаний:
2.1. Ознайомитися з умовами, характером та обсягом ро-біт, що будуть виконуватися.
2.2. Перевірити та одягти засоби індивідуального захисту.
2.3. Включити припливно-витяжну вентиляцію за 15-20 хвилин до початку роботи.
2.4. При виявлених несправностях обладнання та засобів колективного захисту сповістити керівника робіт (відповідального за проведення даної роботи) та не приступати до роботи до усу-нення виявлених несправностей.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

Під час виконання роботи підсобний робітник зобов'яза-ний:
3.1. Працювати тільки на справному обладнанні (якщо за-стосовується).
3.2. Дотримуватися:
- чистоти і порядку на місці проведення робіт;
- обережності при роботі зі склом;
- обережності при перенесенні тари;
- обережності при перенесенні кислот і лугів (обов'язкова наявність обрешетованої тари).
3.3. Паління дозволяється тільки у спеціально відведених місцях.
3.4. При виявленні під час роботи несправностей на ро-бочому місці, в обладнанні та засобах колективного захисту зу-пинити роботу, вимкнути обладнання, прилади. Повідомити про це керівника робіт та без його вказівки роботу не відновлювати.
3.5. Порядок повідомлення адміністрації про нещасний випадок:
- про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив або сам потерпілий повинні терміново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів до подання необхідної допомоги;
- зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а та-кож вжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи підсобний робітник зобов'я-заний прибрати місце проведення робіт.
4.2. Інвентар, спецодяг і засоби індивідуального захисту опорядити і помістити у відведене для них місце.
4.3. При виявленні недоліків у роботі обладнання та за-собах колективного захисту повідомити безпосереднього керів-ника робіт чи іншу посадову особу.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. До аварійних ситуацій відносяться:
- розгерметизація технологічних трубопроводів, облад-нання та тари з викидом продукту, його пари у виробниче та зо-внішнє середовище;
- загоряння технологічних трубопроводів, обладнання, продукту та ЗІЗ;
- відключення електропостачання, яке живить засоби ко-лективного захисту, обривання і коротке замикання електроко-мунікацій, електрообладнання.
5.2. У випадку виникнення аварійної ситуації слід припи-нити роботу, доповісти про те, що трапилося, керівнику робіт або іншій посадовій особі.
5.3. У випадку виникнення пожежі негайно розпочати га-сіння осередку наявним засобами пожежегасіння і повідомити за телефоном "01" у пожежну охорону.
5.4. Порядок подання першої медичної допомоги у випад-ку травмування (отруєння):
- підсобний робітник повинен вжити заходів до подання необхідної допомоги потерпілому при нещасних випадках до прибуття лікаря;
- послідовність подання першої допомоги:
- усунути вплив на організм небезпечних та шкідливих чинників, які загрожують здоров'ю та життю постраждалого (зві-льнити від впливу електричного струму, винести із зараженої атмосфери, погасити одяг, що горить тощо);
- визначити характер та тяжкість травми, найбільшу за-грозу для життя постраждалого та послідовність заходів щодо його врятування;
- виконати необхідні заходи щодо врятування постражда-лого за порядком терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупи-нити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов'яз-ку тощо);
- підтримувати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного працівника;
- викликати швидку медичну допомогу або лікаря, або вжити заходи для транспортування постраждалого у найближ-чий лікарський заклад.
Допомога постраждалому, яка подається не медичними працівниками, не повинна замінювати допомогу з боку медично-го персоналу та повинна подаватися лише до прибуття лікаря.
5.5. Виконувати вказівки керівника робіт по ліквідації ава-рійної ситуації.
________________________ ________________ _________________
(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)
/організації/ - розробника


УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони
праці підприємства ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (24.04.2010)
Переглядів: 11803 | Теги: ПІДСОБНОГО РОБІТНИКА | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
 

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці