Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Понеділок, 22.04.2019, 19:11
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ УКЛАДАЛЬНИКА-ПАКУВАЛЬНИКА ПРОДУКЦІЇ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для укладальника-пакувальника продукції медичного призна-чення (далі — укладальник).
Роботи, які проводяться укладальником-пакувальником, відносяться до робіт з підвищеною небезпекою відповідно до п.п. № 65, 118 Переліку робіт з підвищеною небезпе-кою, затв. Держнаглядохоронпраці 30.11.1993, № 123.
Всі роботи, що проводяться укладальником повинні ви-конуватись відповідно до цієї інструкції.
Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (стаття № 49) особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці, залежно від характеру порушень притя-гуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністратив-ної і кримінальної відповідальності.
1.1. Укладальник виконує роботи на постійному робо-чому місці. Ці роботи можуть виконуватись на різних ви-дах обладнання.
1.2. Укладальник повинен виконувати такі види робіт:
- завантаження ампул в бункери автоматів;
- спостереження і регулювання ходу технологічного процесу за контрольно-вимірювальними приладами і візуа-льно;
- самостійна наладка автоматів і окремих вузлів в процесі роботи;
- ведення записів показників роботи у виробничому журналі;
- виконання інших робіт згідно з Єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником і розрядом.
1.3. До самостійної роботи допускаються особи, які:
- досягли 18-років;
- пройшли медичний огляд відповідно до наказу № 45 Міністерства охорони здоров'я України від 30 березня 1994 р. та не мають медичних протипоказань;
- пройшли навчання, інструктаж з питань охорони пра-ці, в тому числі при виконанні робіт з підвищеною не-безпекою, подання першої допомоги потерпілим від нещас-них випадків, про правила поведінки при виникненні ава-рій.
1.4. Укладальник зобов'язаний знати:
- будову фасувальних автоматів;
- правила наладки автоматів та їх окремих вузлів;
- технологічний процес фасування і правила його ре-гулювання;
- прийоми роботи;
- правила роботи в стерильних умовах;
- технічні умови і вимоги до ін'єкційционих розчи-нів.
1.5. Укладальник зобов'язаний:
- вміти користуватися засобами колективного та інди-відуального захисту;
- дотримуватися зобов'язань з охорони праці, перед-бачених колективним договором (угодою, трудовим догово-ром) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, в тому числі:
- своєчасно розпочинати і закінчувати роботу, дотри-муватися технологічної та обідньої перерв;
- не виконувати роботи, непередбачені змінним за-вданням;
- не находитися на роботі у поза робочий час без відповідного дозволу і керівника.
1.6.  В процесі роботи на укладальника можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих чинників:
ФІЗИЧНИХ:
- підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися крізь тіло людини;
- рухомі частини виробничого обладнання, виробів, заготівель, матеріалів, що пересуваються;
- гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхні заготівлі, інструментів та обладнання;
- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
- підвищена або знижена рухомість повітря;
- недостатня освітленість робочої зони;
- підвищений рівень статичної електрики.
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ:
- нервово-психічні перевантаження (монотонність пра-ці).
1.7. На роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, а також, роботах, пов'язаних з забрудненням або здійснюваних в несприятливих температурних умовах, укладальнику видаються безкоштовно за встановленими но-рмами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засо-би індивідуального захисту в складі:
- халат бавовняний ГОСТ ССБТ 12.4.103-83;
- ковпак бавовняний ГОСТ ССБТ 12.4.011-89;
- тапочки шкіряні ГОСТ ССБТ 12.4.137-84*;
- рукавички медичні ГОСТ ССБТ 12.4.103-83.
За встановленими нормами також безкоштовно видається мило.
1.8. При виконанні своїх обов'язків укладальник зо-бов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм і особи-стої гігієни:
- приступати до роботи тільки у засобах індивідуаль-ного захисту;
- прийняти і утримувати на протязі зміни робоче міс-це в чистоті і порядку;
- зберігати і приймати їжу тільки у відведених міс-цях;
- після роботи вимити забруднені частини тіла.
2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
Перед початком роботи укладальник зобов'язаний:
2.1. Включити системи припливно-витяжної вентиляції за 10-15 хвилин до початку роботи.
2.2. Перевірити справність і комплектність засобів індивідуального захисту і одягти.
2.3. Перевірити справність всього обладнання і при-ладів, а саме:
- справність захисних огороджень;
- наявність і справність заземлення;
- надійність приєднання машини до цехової магістралі стисненого повітря;
- справність запірної арматури (кранів, вентилів);
- справність КВП (контрольно-вимірювальні прилади): застосовувати тільки ті манометри, що мають пломбу або тавро і не прострочений термін перевірки;
- наявність тяги в місцевій витяжній вентиляції (над машиною);
- відсутність сторонніх предметів в зоні роботи ме-ханізмів машини.
2.4. Включити обладнання.
2.5. При виявлених несправностях обладнання та засо-бів колективного захисту повідомити керівника робіт та не приступати до роботи до усунення виявлених несправ-ностей.
3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
3.1. Укладальник повинен здійснювати роботу тільки при працюючій загальної витяжної і припливній вентиля-ції в приміщенні і місцевого відсмоктувача у обладнан-ня.
3.2. Укладальник повинен дотримуватися послідовності операцій при роботі на обладнанні відповідно до інстру-кцій з експлуатації обладнання, що використовується.
Під час роботи укладальник зобов'язаний:
3.3. Не залишати без нагляду працюючого обладнання, не довіряти спостереження за ним сторонній особі.
3.4. Дотримуватися чистоти і порядку на робочому мі-сці.
3.5. Не захаращувати відділення оборотною тарою.
3.6. Не здійснювати ремонт, чистку і прибирання об-ладнання під час його роботи (ці роботи виконувати тільки після вимкнення обладнання).
3.7. Дотримуватися параметрів технологічного процесу
3.8. Дотримуватися обережності при роботі зі склом.
3.9. Паління дозволяється тільки в спеціально відве-дених місцях.
3.10.  При виявленні під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах колективного захисту зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади. Повідомити про це керівника робіт та без його вказівки роботу не відновлювати.
3.11. Порядок повідомлення адміністрації про нещас-ний випадок.
3.11.1. Про кожний нещасний випадок свідок, праців-ник, який його виявив, або сам потерпілий повинні тер-міново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів до надання необхід-ної допомоги.
3.11.2. Зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не при-зведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації, що склала-ся.
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
Після закінчення роботи укладальник зобов'язаний:
4.1. Вимкнути обладнання від електромережі.
4.2.  Очистити обладнання і робоче місце від битого скла і виробничих відходів за допомогою щіток, йоржів і пилососа.
4.3. Оборотну тару скласти в спеціально відведеному для цієї мети місці.
4.4. Неупаковані коробочки з лікарським препаратом повинні бути акуратно складені, дотримуючись серійнос-ті.
4.5. При виявленні недоліків в роботі обладнання та засобах колективного захисту повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу.
5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
До аварійних ситуацій відносяться:
- розгерметизація технологічних трубопроводів, обла-днання або тари з викидом продукту у виробниче та зов-нішнє середовище;
- загоряння технологічних трубопроводів, обладнання, продукту та 313;
- відключення електропостачання, яке живить засоби колективного захисту, обривання і коротке замикання електрокомунікацій, електрообладнання.
5.1. У випадку виникнення іскріння (спалахування) струмоведучих частин обладнання:
- вимкнути пакувальне обладнання;
- закрити вентилі на лінії стисненого повітря;
- вимкнути електроенергію, вентиляцію;
- негайно повідомити про те, що трапилось керівника робот або іншу посадову особу;
- окриком оповістити працюючих про виникнення поже-жі;
- закрити вікна і двері зі суміжними приміщеннями;
- розпочати ліквідацію пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння (вогнегасник, пісок). Загоряння електропроводки і електрообладнання гасити тільки вуг-лекислотними вогнегасниками.
5.2. Порядок надання першої долікарської медичної допомоги у випадку травмування (отруєння):
5.5.1. Укладальник повинен вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому при нещасних випадках до прибуття лікаря.
5.5.2. Послідовність надання першої допомоги:
- усунути вплив на організм небезпечних та шкідливих чинників, які погрожують здоров'ю та життю постраждало-го (звільнити від впливу електричного струму, винести із зараженої атмосфери, погасити одяг, що горить, то-що);
- визначити характер та тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя постраждалого та послідовність захо-дів щодо його врятування;
- виконати необхідні заходи щодо врятування постраж-далого за порядком терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов'язку тощо);
- підтримувати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного працівника;
- викликати швидку медичну допомогу або лікаря, або прийняти заходи для транспортування постраждалого у найближчий лікарський заклад.
Допомога постраждалому, яка надається не медичними працівниками, не повинна замінювати допомогу з боку ме-дичного персоналу та повинна надаватися лише до прибут-тя лікаря.
5.5.3. Конкретні дії щодо надання першої допомоги постраждалому при різних ураженнях описані в інструкції з надання першої (долікарської) медичної допомоги, яка вивчається укладальником при проходженні первинного та послідуючих інструктажів з питань охорони праці.
Інструкція опрацьована Державним науковим центром лікарських засобів


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (18.12.2010)
Переглядів: 5543 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці