Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Четвер, 23.05.2019, 10:16
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС МОНТАЖУ БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

____________________________________________________________
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________
(посада роботодавця і

_____________________________
найменування підприємства)

_________________ № _________
(число, місяць, рік)


ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________
ПІД ЧАС МОНТАЖУ
БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ


1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці (далі - інструкція) розроб-лена згідно з вимогами Закону України "Про охорону праці" і встановлює правила виконання робіт і поведінки працівника на будівельному майданчику, у виробничих приміщеннях та на ро-бочому місці відповідно до державних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.
1.2. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підпри-ємства.
1.3. Відповідно до статті 18 Закону України "Про охорону праці” працівник зобов'язаний "знати і виконувати вимоги норма-тивних актів про охорону праці, правила поводження з машина-ми, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробниц-тва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, проходити у встановленому порядку попередні та пері-одичні медичні огляди".
1.4. Залежно від конкретних умов організації виробничого процесу, а також у зв'язку з допущеними аваріями і нещасними випадками до інструкції можуть вноситися зміни і доповнення, які викладаються на окремому аркуші з підписом керівника відпові-дного структурного підрозділу.
1.5. Інструкція є обов'язковим для виконання норматив-ним документом для монтажників бетонних та залізобетонних конструкцій при зведенні будинків.
1.6. Монтажні роботи (проектне установлення і кріплення залізобетонних виробів і конструкцій заводського виготовлення) слід виконувати відповідно до організаційно-технологічних рі-шень з техніки безпеки, передбачених у проекті провадження робіт.
1.7. До виконання монтажних робіт допускаються кваліфі-ковані робітники не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання за типовими програмами і склали іспити та пройшли відповідні інструктажі з охорони праці.
До самостійного виконання монтажних робіт допускають-ся монтажники, які мають стаж верхолазних робіт не менше од-ного року і тарифний розряд не нижче 4-го.
1.8. Під час провадження робіт на діючому підприємстві повинен бути проведений інструктаж за участю працівників цього підприємства, відповідальних за охорону праці.
1.9. До роботи із стропування конструкцій допускаються робітники, які атестовані і мають посвідчення на право ведення стропальних робіт.
1.10. Монтажники повинні бути забезпечені наступними засобами індивідуального захисту:
1. Костюм бавовняний - термін носіння 10 міс.
2. Рукавиці з надолонниками з вініліошкіри - Т переривча-стої - термін носіння 2 міс.
3. Напівчоботи шкіряні на нековзкій підошві - термін но-сіння 12 міс.
На зовнішній роботах узимку додатково:
4. Куртка бавовняна на прокладці, що утеплює, - термін носіння 36 міс.
5. Штани бавовняні на прокладці, що утеплює, - термін носіння 36 міс.
6. Валянки - термін носіння 48 міс.
1.11. Монтажники зобов'язані:
- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку; вимоги даної інструкції;
- не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце;
- працювати тільки справним інструментом і пристосуван-нями;
- користуватися виданим спецодягом, спецвзуттям і ви-пробуваними засобами індивідуального захисту;
- палити в спеціально відведених місцях;
- додержуватися технологічної дисципліни;
- виконувати правила техніки безпеки, виробничої саніта-рії і гігієни праці.
1.12. Забороняється допуск сторонніх осіб, а також пра-цівників у нетверезому стані на територію будівельного майдан-чика, у виробничі, санітарно-побутові приміщення і на робочі мі-сця.
1.13. Усі особи, які знаходяться на будівельному майдан-чику, зобов'язані носити захисні каски. Робочі і інженерно-технічні працівники без захисних касок та інших необхідних за-собів індивідуального захисту до виконання робіт не допуска-ються.
1.14. Будівельний майданчик, дільниці робіт, робочі місця, проїзди і проходи до них у темний час доби повинні бути освіт-лені згідно з нормами. Освітленість повинна бути рівномірною, без сліпучої дії освітлювальних приладів на працюючих. Прова-дження робіт у неосвітлених місцях не допускається.
1.15. У місцях проходів через виїмки і траншеї повинні бу-ти встановлені містки завширшки не менше 0,6 м із поруччям заввишки 1 м.
1.16. Складування матеріалів, конструкцій і устаткування повинно здійснюватися відповідно до вимог проектів проваджен-ня робіт.
Проїзди, проходи і робочі місця необхідно очищати, не захаращувати, а розташовані поза будинками посипати піском чи шлаком у зимовий час. Проходи з ухилом більше 20° повинні бути обладнані трапами чи драбинами з огородженнями.
1.17. В залежності від виду, обсягу і прийнятої технології монтажних робіт робоча ланка (бригада) монтажників повинна бути забезпечена монтажним оснащенням і передбаченими в ППР вантажопідйомними машинами і механізмами.
1.18. Монтажники повинні:
- дотримуватися протипожежного режиму і вміти застосо-вувати первинні засоби пожежегасіння;
- у випадку виявлення несправності устаткування, при-стосувань сповістити бригадира чи майстра (виконроба) або ін-шого працівника, відповідального за провадження даного виду робіт;
- знати і застосовувати прийоми і методи з надання пер-шої допомоги потерпілим від нещасного випадку.
1.19. Про кожен нещасний випадок на об'єкті потерпілий чи очевидець повинен негайно сповістити майстра або іншого безпосереднього керівника робіт, який зобов'язаний:
- повідомити керівнику організації про нещасний випадок;
- зберегти до розслідування обстановку на робочому місці і стан устаткування такими, які вони були в момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю оточуючих і не призведе до аварії).
1.20. В усіх випадках про загоряння чи пожежі необхідно негайно повідомити по телефону "01" у пожежну охорону і вжити заходів до гасіння пожежі наявними засобами.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи монтажнику необхідно:
- одягти спецодяг, перевірити його справність і відсутність дефектів;
- одягти запобіжний пояс. Він не повинен мати руйнувань, деформацій чи розриву вузлів і елементів, установлюваних зов-нішнім оглядом. Запобіжний пояс, що не має тавра з датою пері-одичного випробування, до експлуатації не допускається. Запо-біжний пояс повинен проходити випробування через кожні 6 мі-сяців статичним навантаженням 400 кг тривалістю 5 хв.;
- одержати від майстра (виконроба) інструктаж про без-печні методи і прийоми праці, послідовність виконання виробни-чого завдання. Ознайомитися з проектом провадження робіт;
- оглянути робоче місце, перевірити і розмістити інстру-мент, устаткування, пристосування і оснащення для тимчасового кріплення конструкцій, передбачити вільні проходи (відповідно до технологічної карти).
Ручний інструмент повинен відповідати наступним вимо-гам:
- молотки і кувалди повинні мати поверхню бойка трохи випуклу та гладку, не збиту, без задирок, вибоїв, ум'ятин, тріщин і повинні бути щільно закріплені м'яким сталевим клином на де-рев'яній ручці;
- ручки молотків і кувалд повинні бути виготовлені з твер-дих і в'язких порід сухого дерева і насаджені під прямим кутом стосовно осі бойка;
- ручки молотків і кувалд повинні бути прямими, овально-го перетину, з незначним стовщенням до вільного кінця. Поверх-ня ручки повинна бути гладкою, рівно зачищеною, без тріщин, задирок і сучків;
- ударні інструменти (шлямбури, зубила тощо) не повинні мати скошених чи збитих потилиць із задирками, ум'ятин, вибоїв, тріщин. Довжина інструмента повинна бути не менше 150 мм;
- кінці ручних інструментів, що служать для перевірки спі-в¬вісності отворів при монтажі (конусні пробки, ломики для зборки тощо), не повинні бути збитими;
- струбцини складальні, застосовувані для скріплення двох-трьох деталей під зварювання, повинні бути рівними без вибоїв і тріщин.
2.2. До початку виконання монтажних робіт необхідно встановити порядок обміну умовними сигналами між особою, яка керує монтажем, і машиністом крана. Усі сигнали подаються тільки однією особою (бригадиром монтажної бригади, ланко-вим, стропальником), крім сигналу "Стоп", який може бути пода-ний будь-яким працівником, що помітив явну небезпеку.
2.3. До початку виконання робіт нульового циклу необхід-но перевірити:
- стан укосів. Провадження робіт у котлованах з укосами, що зволожені, дозволяється тільки після ретельного огляду кері-вником робіт (майстром, виконробом) стану ґрунту укосів і обва-лення нестійкого ґрунту в місцях, де виявлені "козирки" чи трі-щини;
- міцність кріплення стінок траншей і котлованів;
- наявність інвентарних трапів і переносних драбин для спуску (підйому) у котлован.
2.4. Стропування вантажів слід виконувати інвентарними стропами відповідно до розроблених схем стропування. Вантаж-ні гаки вантажозахватних засобів повинні бути оснащені запобі-жними замикаючими пристроями, що запобігають мимовільному випадінню вантажу.
2.5. Робочі місця і проходи до них на висоті 1,3 м і більше та відстані менше 2 м від границі перепаду по висоті повинні бу-ти огороджені тимчасовими огородженнями відповідно до вимог ДСТ 12.4.059-89.
При неможливості влаштування цих огороджень роботи на висоті необхідно виконувати з використанням запобіжних по-ясів і страхувальних канатів.
Місця кріплення запобіжних поясів під час виконання ро-біт повинні бути вказані виконробом чи майстром.
2.6. Усі прорізи і технологічні отвори в робочій зоні пови-нні бути огороджені тимчасовими огородженнями чи закриті су-цільним міцним настилом.
Границі небезпечних зон, у межах яких можливе виник-нення небезпеки в зв'язку з падінням предметів, повинні встано-влюватися згідно з табл. 1.

Таблиця 1

Висота
можливого падіння предметів, м Границя небезпечної зони
поблизу місць
переміщення
вантажів, м поблизу будинку
чи споруди (від зовніш-нього периметру), м
До 10 Св. 0 до 4 Св. 1,5 до 3,5
Св. 10 до 20 Св. 4 до 7 Св. 3,5 до 5
Св. 20 до 70 Св. 7 до 10 Св. 5 до 7
Св. 70 до 120 Св. 10 до 15 Св. 7 до 10

2.7. На будівельному об'єкті повинні бути розміщені знаки безпеки відповідно до ДСТ 12.4.026-76 для привертання уваги працюючих до безпосередньої небезпеки і попередження про можливу небезпеку.
2.8. До початку проведення монтажних робіт в умовах ді-ючого підприємства експлуатовані електромережі і інші діючі ін-женерні системи в зоні робіт повинні бути відключені, а устатку-вання і трубопроводи - звільнені від вибухонебезпечних, горючих і шкідливих речовин.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Монтажник зобов'язаний виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктований і допущений майстром чи виконробом.
3.2. Під час роботи бути уважним, не відволікатися само-му і не відволікати інших.
3.3. Спуск у траншеї і котловани повинен здійснюватися по трапах, які мають бути твердими і мати кріплення, що виклю-чають можливість їх зсуву. При довжині трапів більше 3 м під ними повинні встановлюватися проміжні опори. Ширина трапів повинна бути не менше 0,6 м.
3.4. На ділянці, де ведуться монтажні роботи, не допуска-ється виконання інших робіт.
3.5. Способи стропування елементів конструкцій і устат-кування повинні забезпечувати їх подачу до місця встановлення в положенні, близькому до проектного.
3.6. Забороняється піднімання збірних залізобетонних конструкцій, які не мають монтажних петель чи міток, що забез-печують їх правильне стропування і монтаж.
3.7. Очищення підлягаючих монтажу елементів конструк-цій від бруду і полою слід проводити до їх підйому.
3.8. Начіпні монтажні площадки, драбини і інші пристосу-вання, необхідні для роботи монтажників на висоті, слід встано-влювати і закріплювати на конструкціях, що монтуються, до їх монтажу.
3.9. Під час переміщення вантажу монтажник зобов'яза-ний до підйому вантажу звернути особливу увагу на те, щоб ні-що не перешкоджало його підйому, дати сигнал, підняти вантаж на 20-30 см і переконатися, що області стропа натягнуті рівномі-рно, а вантаж застроповано надійно. Потім підняти вантаж на висоту, що забезпечує переміщення вантажу не менше, ніж на 0,5 м над предметами, що знаходяться на його шляху, і не мен-ше 1,0 м - по горизонталі, дати сигнал на переміщення вантажу. Поданий елемент за командою монтажника повинен бути опу-щений над місцем встановлення не більше, ніж на 30 см, а потім монтажник повинен підійти, навести і встановити його на місце.
3.10. Елементи конструкцій, що монтуються, під час пе-реміщення при необхідності повинні утримуватися від розгойду-вання й обертання гнучкими відтягненнями.
3.11. Під час монтажу для переходу з однієї конструкції на іншу повинні застосовуватися інвентарні драбини, перехідні міс-тки і трапи, що мають огородження.
3.12. Встановлені в проектне положення елементи конс-трукцій повинні бути закріплені так, щоб забезпечувалася їх стій-кість і геометрична незмінюваність.
Розстропування елементів конструкцій, встановлених у проектне положення, слід виконувати після постійного чи тимча-сового надійного їх закріплення. Переміщати встановлені еле-менти конструкцій після їх розстропування, за виключенням ви-падків, обґрунтованих у ППР, не допускається.
Розстропування слід виконувати з перекриттів чи з інвен-тарних помостів. Для встановлення струбцин, розстропування, також для закладення стиків необхідно користуватися інвентар-ними пересувними площадками і монтажними драбинами. Забо-роняється застосовувати для цих цілей приставні драбини (з об-пиранням їх на тимчасово закріплену змонтовану конструкцію).
3.13. Не допускається перебування людей на елементах конструкцій під час їх підйому чи переміщення.
3.14. Подавати елементи до місця монтажу слід з зовніш-нього боку.
3.15. Під час перерви у роботі не допускається залишати підняті елементи конструкцій у висячому положенні.
3.16. Розчалювання для тимчасового закріплення конс-трукцій, що монтуються, повинні бути прикріплені до надійних опор (фундаментів, якорів тощо). Кількість розчалювань, їх ма-теріали і перетин, способи натягу і місця закріплення повинні встановлюватися ППР. Розчалювання повинні бути розташовані за межами габаритів руху транспорту і будівельних машин. Роз-чалювання не повинні торкатися гострих кутів інших конструкцій.
3.17. Переносити вантаж над людьми, а також знаходити-ся в зоні роботи крана людям, що не мають прямого відношення до цього, забороняється.
3.18. Не допускається перебування людей під конструкці-ями, що монтуються, до встановлення їх у проектне положення і закріплення.
3.19. Під час проведення монтажних робіт не допускаєть-ся використовувати для закріплення технологічного і монтажного оснащення устаткування і трубопроводи, а також технологічні і будівельні конструкції без узгодження з особами, відповідальни-ми за правильну їх експлуатацію.
3.20. Монтаж конструкцій кожного наступного ярусу (діля-нки) будинку чи споруди слід виконувати тільки після надійного закріплення всіх елементів попереднього ярусу (ділянки) відпо-відно до проекту.
3.21. Монтаж і зварювання плит перекриття слід виконува-ти: першу - по ходу монтажу з риштування, наступні - із сусідніх, раніше встановлених плит із застосуванням запобіжного пояса.
3.22. Під час переміщення конструкцій монтажник пови-нен знаходитися поза контуром установлюваної конструкції з бо-ку, протилежного напрямку подачі її краном.
3.23. У процесі монтажу конструкцій будинків чи споруд монтажники повинні знаходитися на раніше встановлених і на-дійно закріплених конструкціях чи засобах підмащування.
3.24. Монтаж сходових маршів і площадок будинків (спо-руд) повинен здійснюватися одночасно з монтажем конструкцій будинку. На змонтованих сходових маршах слід негайно встано-влювати огородження.
3.25. Розчин під встановлюваний елемент повинен роз-стелятися до подачі елемента на його місце встановлення.
3.26. Під час виконання монтажних робіт забороняється:
- знімати стропи з встановлюваного елемента до закріп-лення його за проектом;
- переміщати вантаж над людьми і приміщеннями, у яких працюють люди;
- піднімати вантаж, засипаний землею, примерзлий, за-кладений іншими предметами;
- піднімати елементи і конструкції, маса яких невідома;
- застосовувати немарковану і ушкоджену тару;
- знімати тимчасове кріплення до постійного закріплення конструкції за проектом;
- перехід монтажників по встановлених елементах і конс-трукціях, що не мають огороджень, і перебування на них;
- складувати на змонтовані перекриття будівельних конс-трукцій і матеріалів;
- складувати на краю котловану чи траншеї ближче 1 м від брівки природного укосу (границі призми обвалення);
- допускати перекручування, вузли, петлеподібні заломи сталевих канатів при стропуванні вантажів.
3.27. Розстроповування ящика з розчином слід проводити тільки переконавшись, що він надійно встановлений на пере-критті. Порожні ящики необхідно опускати вантажопідйомними механізмами.
3.28. Закріплення карабіна запобіжного пояса повинно здійснюватися до індивідуального страхувального пристосуван-ня, що закріплюється до монтажних петель плит перекриттів у місцях, вказаних майстром чи виконробом.
3.29. Вхід і вихід на робочі місця необхідно здійснювати при непрацюючому крані.
3.30. Не допускається виконувати монтажні роботи на ви-соті у відкритих місцях при швидкості вітру 15 м/с і більше, при ожеледі, грозі або тумані, що виключає видимість у межах фрон-ту робіт. Роботи з переміщення і встановлення вертикальних па-нелей і подібних їм конструкцій з великою парусністю слід при-пиняти при швидкості вітру 10 м/с і більше.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Упорядкувати робоче місце, видалити сторонні пред-мети з проходів.
4.2. Застосовуваний ручний інструмент, пристосування очистити і забрати в призначене для них місце.
4.3. Перевірити, щоб усі змонтовані елементи були по-стійно чи тимчасово надійно закріплені.
4.4. Очистити спецодяг, спецвзуття і засоби індивідуаль-ного захисту від забруднень.
4.5. Повідомити майстра чи виконроба про всі несправно-сті в оснащенні, пристосуваннях і інструменті.
4.6. Запобіжний пояс здати в комору, а чистий спецодяг і спецвзуття забрати в індивідуальну шафу. Відключити електро-енергію, залишити побутове приміщення і закрити його на замок.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні на об'єктах небезпечних умов необ-хідно вивести з небезпечної зони людей і повідомити керівника робіт.
5.2. При нещасних випадках і аваріях необхідно сповісти-ти про це майстра чи іншого безпосереднього керівника робіт, що організовує подання допомоги потерпілим і приймає рішення про подальші дії працюючих і можливості провадження робіт.
При виникненні пожежі на будівельному майданчику необ-хідно негайно викликати пожежну охорону по телефону "01" і ор-ганізувати його ліквідацію первинними засобами пожежегасіння.
5.3. Перш, ніж приступити до гасіння пожежі, необхідно відключити лінію електропостачання, тому що, застосовуючи хі-мічні вогнегасники або воду, можна потрапити під дію електрич-ного струму.
5.4. Монтажнику забороняється здійснювати ремонт осві-тлення, електропроводки, підключення струмоприймачів (елект-рифікованого інструмента, приладів, електричних машин тощо). Ці роботи повинен виконувати фахівець (електрик).
5.5. Заходи, що виконуються при вітрі від 12 м/сек і біль-ше, у тому числі при шквалах, смерчах:
- надійно закріпити нестійкі конструкції на монтажному обрії споруджуваних будинків;
- видалити з монтажного обрію споруджуваних будинків вільну від будівельних матеріалів тару, легкі матеріали та мате-ріали, що мають велику парусність;
- припинити роботи на монтажному обрії споруджуваних будинків;
- припинити роботу кранів;
- знеструмити повітряну електролінію будівельного май-данчика.
5.6. Заходи, які виконуються при сильному дощі, грозі, тумані:
- роботу баштових кранів та інших механізмів, що знахо-дяться поза будинками, необхідно призупинити;
- не допускається виконувати монтажні роботи на висоті і у відкритих місцях;
- водовідвідні канави на будівельному майданчику пови-нні бути очищені, необхідно вжити заходів з влаштування водо-захисних валів із ґрунту біля котлованів, входу і віконних прорізів підпілля.
5.7. Якщо є потерпілі, необхідно їм надати першу медичну допомогу, а при необхідності викликати "швидку медичну допо-могу”.
5.8. Надання першої медичної допомоги.
5.8.1. Надання першої допомоги при ураженні електрич-ним струмом.
При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.
За відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж сер-ця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різ-ке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно не-гайно приступити до оживлення потерпілого і викликати "швидку медичну допомогу”.
5.8.2. Перша допомога при пораненні.
Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язо-чний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бин-том.
Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що прихо-диться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька кра-пель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо за-стосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.
5.8.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.
При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, кар-тоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і при-бинтувати до тулуба.
При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару по голові, кровотеча з вух або роту) необхідно при-класти до голови холодний предмет (грілку зі льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку. При підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.
При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стяг-нути їх рушником під час видиху.
5.8.4. Надання першої допомоги при опіках кислотами і лугами.
При попаданні кислоти або лугу на шкіру ушкоджені ділян-ки необхідно ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5%-ним розчином питної соди, а обпечену лугом - 3%-ним роз-чином борної кислоти або розчином оцтової кислоти.
При попаданні на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити цівкою води протягом 15-20 хвилин, після цього промити 2%-ним розчином питної соди, а при ураженні очей лугом - 2%-ним розчином борної кислоти.
При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати 3%-ним розчином оцтової кислоти або 3%-ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5%-ним розчином питної соди.
При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно диха-ти розпиленим за допомогою пульверизатора 10%-ним розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленим 3%-ним розчином оцтової кислоти.
5.8.5. Надання першої допомоги при теплових опіках.
При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в яко-му разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'я-зувати опіки бинтом.
При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене міс-це обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.
При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обро-бляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.
При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної ткани-ни) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.
5.8.6. Перша допомога при кровотечі.
Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:
- підняти поранену кінцівку вверх;
- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаю-чись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо крово-теча зупинилася, то, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);
- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.
5.9. Виконувати вказівки керівника робіт по ліквідації ава-рійної ситуації.

________________________ ________________ _________________
(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)
/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони
праці підприємства ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)
Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (24.04.2010)
Переглядів: 4305 | Теги: МОНТАЖ БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КО | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
 

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці