Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Середа, 24.04.2019, 09:04
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС МОНТАЖУ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИЛОВИХ ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖ


_________________________________________________
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________
(посада роботодавця і

_____________________________
найменування підприємства)

_________________ № _________
(число, місяць, рік)


ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________
ПІД ЧАС МОНТАЖУ ЕЛЕКТРИЧНИХ
СИЛОВИХ ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖ


1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підпри-ємства.
1.2. За невиконання вимог даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
1.3. До виконання робіт з монтажу силових та освітлюва-льних мереж допускаються робітники, які досягли 18 років та пройшли:
- медичний попередній огляд та визнані придатними ви-конувати електромонтажні роботи на висоті;
- навчання в закладах освіти для виконання робіт з під-вищеною небезпекою (у професійно-технічних училищах, навча-льно-курсових комбінатах, центрах підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, в організаціях) за затвердженою програмою;
- навчання та перевірку знань з електробезпеки;
- спеціальне навчання та атестацію з правил пожежної безпеки;
- вступний інструктаж у службі охорони праці;
- первинний інструктаж безпосередньо на робочому місці.
1.4. Робітники повинні бути проінструктовані щодо розпо-рядку на робочому місці, порядку переміщення по території об'-єкта, про місце відпочинку під час технологічних та обідньої пе-рерв, порядок закінчення роботи.
1.5. До початку робіт у комплексній бригаді здійснюється первинний інструктаж з безпечного виконання робіт з основної та суміжних професій та ознайомлення з правилами надання першої допомоги.
1.6. Допущені мають виконувати тільки ті роботи, по без-печному виконанню яких вони проінструктовані безпосередньо керівником.
1.7. Особи з простудними і хронічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів до роботи з монтажу електромереж, заготовки і монтажу пластмасових труб не допускаються.
1.8. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях, обладнаних урнами або ємностями з водою.
1.9. Роботи на висоті (при підйомі над поверхнею вище, ніж 1,3 м) виконуються тільки з паспортизованих та перевірених риштувань та помостів.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. До початку робіт керівник зобов'язаний:
- перевірити ступінь готовності будівельних робіт;
- оцінити виробничі обставини, можливість взаємодії з ін-шими будівельно-монтажними організаціями у відповідності до проекту виконання робіт (ПВР); можливість безпечного застосу-вання машин, механізмів, пристосувань, місця їх установки та порядок проїзду; можливість безпечного застосування піротехні-чного інструменту, безпечної подачі електричних конструкцій, електротехнічних апаратів та інших блоків;
- погодити з відповідними службами та, при необхідності, внести уточнення до ПВР;
- ознайомити працюючих з ПВР та технологічними карта-ми на всі види робіт.
2.2. Перевірити наявність та термін дії посвідчень з охо-рони праці на право виконання спеціальних видів робіт (зварю-вання, користування пороховими інструментами, газозварюван-ня, монтаж кабельної арматури).
2.3. Видати наряд-допуск операторам на виконання робіт підвищеної небезпеки зі здійсненням цільового інструктажу та записом до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Підписи інструкторів та інструктованих у журналі обов'яз-кові.
2.4. Попередити працюючих, що з'єднання та від'єднання від електромережі обладнання, механізмів, інструменту, інвен-тарних шаф тощо (крім оперативного вмикання і вимикання ко-мутаційними апаратами) в умовах будівельного майданчика ви-конуються тільки службою експлуатації власника електромережі, якщо не існує іншої письмової домовленості зі власником.
2.5. Керівник робіт повинен провести первинний інструк-таж, який стосується:
- характеру та безпечних методів виконання робіт (у т.ч. за складних метеорологічних умов);
- порядку проходів до кожного робочого місця;
- наявності небезпечних зон та відкритих каналів і тран-шей;
- наявності відкритих прорізів, отворів у перекриттях та стінах;
- порядку розвантаження та складування матеріалів, устаткування та конструкцій;
- місць та порядку підключення зварювальних трансфор-маторів, трансформаторів безпеки, електрифікованого інструме-нту, засобів електроосвітлення, випробувальних апаратів;
- порядку роботи сумісно з оператором порохових інстру-ментів;
- порядку і місця установки вантажних лебідок та інших механізмів у монтажній зоні;
- порядку роботи з гідропідйомників, риштувань, підмост-ків, драбин;
- наявності діючих електроустановок та заборонених зон;
- надання першої допомоги та виклику швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, а також керівника робіт чи робото-давця, представника служби охорони праці.
2.6. Електромонтажник зобов'язаний:
- підготувати робоче місце: прибрати зайві предмети, пе-ревірити освітлення, надійність настилів та огорож, перекриття каналів та закриття прорізів;
- перевірити справність драбин. Вони повинні мати інвен-тарні номери, що відповідають реєстраційному обліку в журналі, а також тавро з датою наступного випробування;
- помости, риштування та площадки мостових кранів, які використовуються для монтажу силових та освітлювальних ме-реж, повинні мати по всьому периметру суцільні настили та за-хисну огорожу заввишки не менше 1,1 м;
2.7. До роботи з пороховими інструментами та зварюва-льними трансформаторами допускаються тільки особи, які пройшли навчання, склали іспити та мають відповідні посвідчен-ня з охорони праці.
2.8. Електромонтажнику необхідно отримати перевірені:
- засоби індивідуального захисту:
• захисну каску з підшоломником;
• запобіжний пояс для виконання робіт на висоті;
• окуляри захисні;
- спецодяг згідно з існуючими нормами та колективною угодою;
- інструмент індивідуальний:
• плоскогубці комбіновані з діелектричним покриттям ручок;
• ніж монтерський;
• метр складальний або рулетку;
• молоток слюсарний сталевий;
• викрутку з діелектричною ручкою;
• оправку ручну ОД-6;
- інструмент бригадний:
• кліщі універсальні КУ-1;
• кліщі ручні КВН-1;
• омметр;
• прилад для фазування;
• драбину спеціальну для монтажних робіт;
• пістолет ПЦ-84;
• лебідку для затягування проводів;
- будівельні машини і механізми згідно з проектом вико-нання робіт.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Пробивання отворів та гнізд у цеглі та бетоні слід ви-конувати в захисних окулярах зі склом, що не б'ється.
За умов ручного способу пробивання отворів довжина шлямбура повинна перевищувати товщину стіни не менше, ніж на 200 мм.
3.2. Під час роботи клинами чи зубилами з використанням кувалд і вибиванок слід користуватися тримачами завдовжки не менше 700 мм, вибиванка повинна бути виготовлена з м'якого металу.
3.3. Свердління наскрізних отворів у стінах та міжповер-хових перекриттях, натягування в горизонтальному напрямку проводів площею перерізу більше 4 мм2 та монтаж електричних силових мереж дозволяється проводити з риштувань, помостів та пересувних вишок. Виконувати ці роботи за допомогою дра-бин та випадкових предметів (ящиків, підставок, діжок) не дозво-ляється.
3.4. Кріпити троси до корзин автовишки та помостів під час їх натягування чи установки відтяжок не дозволяється.
3.5. При роботі з приставної драбини вище 1,3 м слід ко-ристуватися запобіжним поясом. Місце кріплення карабіна пови-нно бути вказано керівником робіт під час інструктажу на робо-чому місці.
3.6. Монтаж електричних силових та освітлювальних ме-реж із діючих кранів дозволяється тільки за умов їх повної зупин-ки і виконання заходів, що запобігають їх пересуванню. На вико-нання робіт з діючих кранів повинен бути оформлений наряд-допуск.
3.7. Коли потрібно злізти з вишки, настилу чи драбини на ферми споруди, електромонтажник повинен негайно закріпитися карабіном запобіжного пояса до ферми (огорожі), страхувально-го троса або до місця, вказаного керівником робіт під час інстру-ктажу.
3.8. Не дозволяється переміщення вздовж страхувально-го троса більше двох електромонтажників одночасно, а також зустрічне переміщення.
3.9. Не дозволяється кидати будь-які предмети працюю-чому на висоті, а подавати їх за допомогою мотузки. Довжина мотузки повинна перевищувати подвійну висоту підйому пред-метів на 5 м. Предмети, які потрібно передавати, слід прив'язу-вати до середини мотузки. Дрібні предмети слід передавати в тарі з заповненням її на 100 мм нижче бортів. Під час підйому один кінець мотузки тримає в руках робітник, що знаходиться зверху, а другий кінець - робітник, що знаходиться знизу, щоб запобігати розгойдуванню предметів.
3.10. Під час підйому на висоту кабелів, проводів, шин, ізоляторів, металоконструкцій та інших предметів монтажу слід застосовувати відтяжку для страхування від розгойдування.
3.11. Підняті вгору матеріали і вироби слід негайно закрі-пити.
3.12. Прокладати кабелі і проводи слід тільки в повністю закріплені труби, лотки, короби тощо.
3.13. Протягування кабелів і проводів через отвори в сті-нах та перекриттях слід виконувати під наглядом інших електро-монтажників. Для запобігання затягуванню рук у труби разом з проводом чи кабелем відстань від зрізу труби до крайнього по-ложення рук повинна бути не менше 1 м.
3.14. Протягування проводів та кабелів через протяжні коробки, ящики, труби, короби, блоки, в яких знаходяться ізо-льовані кабелі і проводи під напругою, слід виконувати тільки після зняття напруги.
3.15. 3 метою попередження травмування рук під час за-тягування проводів та кабелів у труби кінці їх слід зачистити від гострих країв та задирок.
3.16. Не дозволяється обпирання штабелів на стіни та будівельні конструкції. Труби та конструкції слід складати в шта-белі на підлозі за допомогою прокладок.
3.17. Підвісна арматура освітлення напругою понад 42 В змінного струму та 110 В постійного повинна мати ізольоване кріплення до стін чи стелі.
3.18. Гвинтова частина патронів для ламп розжарювання повинна приєднуватися до нульового проводу, а не до фазового.
3.19. Вимикачі освітлення повинні знаходитися на фазо-вому проводі, а не на нульовому.
3.20. Установка освітлювальної арматури вагою більше 10 кг повинна виконуватися двома електромонтажниками або одним робітником із застосуванням спеціальних пристроїв.
3.21. Під час установки освітлювальної арматури отвори підвісної стелі із займистих матеріалів на місці їх стикування слід захищати незаймистими прокладками завтовшки не менше 3 мм.
3.22. Металоконструкції та металеві деталі підвісних стель, а також корпуси світильників повинні бути заземлені або занулені.
3.23. Запобіжники на силових та освітлювальних щитах мають бути зняті на весь термін монтажу.
3.24. Розмотування проводів, кабелів та тросів викону-ється в рукавицях.
3.25. Під час монтажу тросових мереж їх остаточне натя-гування слід здійснювати за допомогою спеціальних натягуваль-них пристроїв і лише після встановлення проміжних підвісок.
3.26. Під час натягування троса не дозволяється трима-тися за нього та перебувати в зоні натягування.
3.27. Для попередження розгойдуванню тросових елект-ромереж під час підйому слід використовувати відтяжки.
3.28. Не дозволяється приставляти драбину до тросової мережі.
3.29. Всі металеві частини тросової електромережі пови-нні бути заземлені.
3.30. Розпаковані секції шинопроводу слід складати на де-рев'яні підмостки чи бруски, але не більше 5 рядів по вертикалі.
3.31. Очищати секції шинопроводу від бруду та ожеледі слід до підняття їх на проектну відмітку.
3.32. З'єднання секцій у блоки виконується на нульовій відмітці.
3.33. Зачищення шин металевими щітками, свердління і розточку отворів слід виконувати в захисних окулярах або захи-сних щитках.
3.34. Монтаж блоків шинопроводів треба виконувати тіль-ки після встановлення всіх конструкцій кріплення.
3.35. Блоки шинопроводів завдовжки більше 7,5 м слід піднімати за допомогою спеціальних траверс.
3.36. Монтаж шинопроводів треба виконувати посекційно чи блоками не більше одного. Не накопичувати секції та блоки на риштуванні, естакаді, містках обслуговування.
3.37. Не дозволяється перевіряти суміщення руками. При стикуванні двох секцій або блоків шинопроводу суміщення пере-віряється металевим прутком.
3.38. Не дозволяється ходити по прокладених коробах, лотках, шинопроводах, трубних блоках та ін.
3.39. Вимірювання опору ізоляції жили проводу чи кабелю за допомогою омметра дозволяється за наявності не нижче ІІІ групи з електробезпеки. Протилежні кінці проводів чи кабелів слід вигородити або поставити біля них чергового.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення робіт привести робоче місце до на-лежного стану, прибрати зайві предмети.
4.2. Скласти у призначене місце інструмент, пристосу-вання.
4.3. Зняти спецодяг, засоби індивідуального захисту, очи-стити від пилу, скласти у відведене для них місце, помити руки, обличчя з милом; при можливості, прийняти душ.
4.4. Доповісти керівникові робіт про всі недоліки, які мали місце під час виконання робіт.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виявлення будь-якої аварійної ситуації роботу припинити.
5.2. Огородити небезпечну зону, залишити її, не допуска-ти в неї сторонніх осіб.
5.3. Повідомити про аварійну ситуацію або нещасний ви-падок керівника робіт.
5.4. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.
5.5. Перша допомога при нещасних випадках.
5.5.1. Перша допомога при ураженні електричним стру-мом.
При уражені електричним струмом необхідно негайно зві-льнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.
При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж сер-ця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різ-ке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення по-чинати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.
5.5.2. Перша допомога при пораненні.
Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язо-чний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бин-том.
Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що прихо-диться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька кра-пель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо за-стосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.
5.5.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.
При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, кар-тоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.
При переломі черепа (несвідомий стан після удару голо-ви, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови хо-лодний предмет (грілку зі льодом, снігом чи холодною водою) або зробити холодну примочку.
При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпіло-го на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.
При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стяг-нути їх рушником під час видиху.
5.5.4. Перша допомога при теплових опіках.
При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та пе-рев'язувати опіки бинтом.
При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене мі-сце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.
При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце об-робляють спиртом або 3%-ним марганцевим розчином.
При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тка-нини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лі-каря.
5.5.5. Перша допомога при кровотечі.
5.5.5.1. Підняти поранену кінцівку вверх.
5.5.5.2. Рану закрити перев'язочним матеріалом (із паке-та), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і за-бинтувати поранене місце (з деяким натиском).
5.5.5.3. У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою, У разі ве-ликої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.
5.6. Якщо сталася пожежа, необхідно викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежога-сіння.
5.7. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керів-ника робіт по ліквідації наслідків аварії.


________________________ ________________ _________________
(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)
/організації/ - розробника


УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони
праці підприємства ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)
Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (24.04.2010)
Переглядів: 3962 | Теги: МОНТАЖ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИЛОВИХ ТА ОСВІТ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці