Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Субота, 25.05.2019, 04:51
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБІТ З РУЧНИМ ЕЛЕКТРИФІКОВАНИМ ІНСТРУМЕНТОМ

_________________________________________________
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________
(посада роботодавця і

_____________________________
найменування підприємства)

_________________ № _________
(число, місяць, рік)


ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________
ПІД ЧАС РОБІТ З РУЧНИМ
ЕЛЕКТРИФІКОВАНИМ ІНСТРУМЕНТОМ


1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підпри-ємства.
1.2. При експлуатації ручного електрифікованого інстру-менту (далі електроінструмент) слід також керуватись інструк-ціями підприємств-виготовлювачів, а також ДНАОП 0.00-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, "Правилами устройства электроустановок”, ГОСТ 12.1.013-78 "Строительство. Электробезопасность. Общие требования”.
1.3. Електроінструмент за умовами безпеки поділяється на такі класи:
І - електроінструмент, у якого всі деталі, що перебувають під напругою, ізольовані і штепсельна вилка має заземлюваль-ний контакт;
ІІ - електроінструмент, у якого всі деталі, що перебува-ють під напругою, мають подвійну або посилену ізоляцію (цей електроінструмент не має пристроїв для заземлення);
ІІІ - електроінструмент на номінальну напругу не вище 42В, у якого ні внутрішні, ні зовнішні кола не перебувають під ін-шою напругою. Електроінструмент класу III, призначений для живлення від безпечної наднизької напруги.
Номінальна напруга для електроінструмента класів І і II має бути не більше 220 В для електроінструмента постійного струму; 380 В - для електроінструмента змінного струму.
1.4. Електроінструмент, який живиться від електромережі, слід обладнувати незнімним гнучким кабелем (шнуром) зі штеп-сельною вилкою.
Незнімний гнучкий кабель електроінструмента класу І по-винен мати жилу, яка з'єднує заземлювальний затискач електро-інструмента із заземлювальним контактом штепсельної вилки.
1.5. Кабель в місці введення до електроінструмента класу І слід захищати від стирань і перегинів еластичною трубкою з ізоляційного матеріалу.
Трубку слід закріплювати в корпусних деталях електроін-струмента, вона повинна виступати з них на довжину не менше п'яти діаметрів кабелю. Закріплення грубки на кабелі поза ін-струментом забороняється.
1.6. Для приєднання однофазного електроінструмента шланговий кабель повинен мати три жили: дві - для живлення, одну - для заземлення.
1.7. Для приєднання трифазного електроінструмента за-стосовується чотирижильний кабель, одна жила якого потрібна для заземлення.
Ці вимоги стосуються тільки електроінструмента із таким корпусом, який слід заземлювати.
1.8. Доступні для доторкання металеві деталі електроінс-трумента класу І, які можуть опинитись під напругою у випадку пошкодження ізоляції, повинні бути з'єднані із заземлювальним затискачем.
Електроінструмент класів II і ІІІ не заземлюють.
1.9. Заземлення корпусу електроінструмента слід здійс-нювати спеціальною жилою живильного кабелю, яка не може одночасно бути провідником робочого струму.
Використовувати з цією метою нульовий робочий провід забороняється.
1.10. Штепсельна вилка повинна мати відповідну кількість робочих і один заземлювальний контакт. Конструкція вилки по-винна забезпечувати випереджальне замикання заземлюваль-ного контакту під час ввімкнення та більш запізнене розмикання його під час вимикання.
1.11. Конструкція штепсельних вилок електроінструмента класу III повинна унеможливлювати з'єднання їх з розетками на напругу понад 42 В.
1.12. До роботи з електроінструментом допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження, спеціальне навчання і перевірку знань щодо безпечного вико-нання робіт із застосуванням електроінструменту, та інструктаж з охорони праці на робочому місці.
1.13. Результати інструктажу заносяться в «Журнал ре-єстрації інструктажів з питань охорони праці». В журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи особи, яку інстру-ктують та особи, яка інструктує.
1.14. За невиконання даної інструкції робітник несе дис-циплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відпо-відальність.
1.15. До роботи з електроінструментом класу І в примі-щеннях з підвищеною небезпекою та поза приміщеннями допус-каються працівники з II групою електробезпеки.
До роботи з електроінструментом II і III класу достатньо І групи з електробезпеки.
1.16. Кабель електроінструменту має бути захищений від випадкових пошкоджень і зіткнень його з гарячими, вогкими та масними поверхнями.
1.17. Електроінструмент підлягає періодичній перевірці не рідше 1 разу на 6 місяців.
1.18. До періодичної перевірки входять:
- зовнішній огляд;
- перевірка роботи на холостому ході не менше 5 хвилин;
- вимірювання опору ізоляції мегомметром на напругу 500В протягом 1 хвилини за умов ввімкненого вимикача, в цьо-му разі опір ізоляції має бути не менше 1 МОм.
- перевірка справності кола заземлення (для електроінст-румента класу І).
1.19. У електроінструмента вимірюється опір обмоток і струмовідного кабелю відносно корпусу та зовнішніх металевих деталей.
1.20. Справність кола заземлення перевіряється за допо-могою пристрою на напругу не більше 12 В, один контакт якого підключається до заземлювального контакту штепсельної вилки, а другий - до доступної для дотику металевої деталі інструмента (наприклад, до шпинделя). Електроінструмент вважається спра-вним, якщо пристрій показує наявність струму.
1.21. Після капітального ремонту електроінструмента чи ремонту його електричної частини він підлягає випробуванню в такому обсязі і послідовності:
- перевірка правильності складання зовнішнім оглядом та триразовим ввімкненням і вимиканням вимикача у підключе-ного на номінальну напругу електроінструмента, в цьому разі не має бути відмов пускання і зупинення;
- перевірка справності кола заземлення (для електроінст-румента класу безпеки І);
- випробування ізоляції на електричну міцність;
- обкатка в робочому режимі не менше 30 хвилин.
1.22. Після капітального ремонту електроінструмента опір ізоляції між деталями, що перебувають під напругою і корпусом, або деталями для основної ізоляції має бути не нижче 2 МОм, для додаткової - 5 МОм, для підсиленої - 7 МОм.
Випробування електричної міцності ізоляції електроінстру-мента слід проводити напругою змінного струму частотою 50Гц:
для електроінструмента класу безпеки І - 1000 В,
класу безпеки II - 2500 В,
класу безпеки III - 400 В.
1.23. Електроди випробувальної установки прикладають-ся до одного з контактів штепсельної вилки та до шпинделя або металевого корпусу або ж до фольги, накладеної на корпус еле-ктроінструмента, виконаного із ізоляційного матеріалу (вимикач має бути ввімкнений).
Ізоляція електроінструмента має витримати зазначену напругу протягом 1 хвилини.
1.24. Результати перевірок і випробувань електроінстру-менту слід заносити в «Журнал обліку, перевірки та випробуван-ня електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів час-тоти та переносних світильників». Журнал повинна вести при-значена розпорядженням по підприємству особа, відповідальна за збереження та справність електроінструменту.
1.25. На корпусах електроінструмента слід зазначити ін-вентарні номери, а також дати наступних перевірок.
1.26. Зберігати електроінструмент та допоміжне облад-нання до нього слід у сухому приміщенні, обладнаному стела-жами, полицями, скринями, що надійно забезпечують його збе-реження, згідно з вимогами до умов зберігання, зазначеними в паспорті електроінструмента.
Забороняється складати електроінструмент в два ряди і більше без спеціального упакування.
1.27. Під час транспортування електроінструмента слід вживати застережних заходів, що унеможливлюють його пошко-дження. Забороняється перевозити електроінструмент разом з металевими деталями та виробами.
1.28. Під час кожного чергового видавання електроінст-рументу на виробництві особою відповідальною за збереження та справність електроінструменту в присутності працівника ма-ють бути перевірені:
- комплектність і надійність кріплення деталей;
- справність деталей корпусу, рукоятки та кришок щітко-тримачів, наявність захисних кожухів та їх справність (зовнішнім оглядом);
- надійність роботи вимикача;
- задовільна робота на холостому ході.
1.29. У електроінструмента класу І, крім того, має бути перевірена справність кола заземлення між його корпусом і за-землювальним контактом штепсельної вилки. Працівнику мають бути видані засоби індивідуального захисту (діелектричні рука-вички, калоші, килими).
1.30. Забороняється видавати для роботи електроінстру-мент, який не відповідає хоча б одній із перелічених вимог або електроінструмент з простроченою датою періодичної чергової перевірки.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перевірити справність електроінструменту:
2.1.1. Стан конуса шпинделя і хвостовика робочого ін-струменту; якщо конус забруднений, його необхідно очистити.
2.1.2. Надійність кріплення всіх різьбових з'єднань.
2.1.3. Легкість і плавність ходу ходових деталей.
2.1.4. Справність редуктора, для чого шпиндель електро-інструмента необхідно декілька раз провернути від руки при від-ключеному двигуні; якщо редуктор справний, шпиндель оберта-ється легко, без заїдання.
2.1.5. Наявність огороджувальних засобів.
2.2. Безпосередньо перед початком роботи необхідно пе-ревіряти:
2.2.1. Відповідність напруги і частоти струму електричної мережі до напруги і частоти струму електродвигуна електроінст-румента, зазначених в паспорті.
2.2.2. Надійність закріплення робочого виконувального ін-струменту (свердел, абразивних кругів, дискових пил, ключів-насадок та ін.).
2.3.Якщо електроінструмент протягом довгого часу збері-гався на складі, то перед роботою необхідно перевірити стан ізоляції.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Дозволяється працювати тільки тим електроінстру-ментом по безпечній експлуатації якого робітник проінструкто-ваний.
3.2. Під час роботи електроінструментом класу І застосу-вання засобів індивідуального захисту (діелектричних рукавичок, калош, килимів та ін.) обов'язкове, за такими винятками:
- якщо тільки один електроінструмент одержує живлення від розподільчого трансформатора безпеки.
- якщо електроінструмент одержує живлення від перетво-рювача частоти з окремими обмотками.
- якщо електроінструмент одержує живлення через захи-сно-вимикальний пристрій.
3.3. У приміщеннях без підвищеної небезпеки ураження працівників електричним струмом достатньо застосувати діелек-тричні рукавиці, а в приміщеннях зі струмовідними підлогами - також і діелектричні калоші або килими.
3.4. Перед видачею засобів індивідуального захисту не-обхідно перевірити чи не минув термін їх випробування.
3.5. Термін випробування заходів індивідуального захис-ту: діелектричні рукавички - 1 раз на 6 місяців; діелектричні ка-лоші - 1 раз на 12 місяців; діелектричні боти - 1 раз на 36 міся-ців; діелектричні килимки - оглядаються 1 раз на 6 місяців.
3.6. Електроінструментом класів II і III дозволяється пра-цювати без застосування індивідуальних засобів захисту в при-міщеннях без підвищеної небезпеки ураження працівників елек-тричним струмом.
3.7. У посудинах, апаратах та інших металевих спорудах в умовах обмеженої можливості переміщення і виходу з них до-зволяється працювати електроінструментом класів І і II за умов, якщо тільки один електроінструмент одержує живлення від ав-тономної двигун-генераторної установки, розподільчого транс-форматора безпеки або перетворювача частоти із роздільними обмотками, а також електроінструментом класу III. В цьому разі джерело живлення (трансформатор, перетворювач тощо) слід розміщувати поза вказаними посудинами, а вторинне коло дже-рела не слід заземлювати.
Роботи в посудинах повинні виконувати два робітники; один з них наглядаючий, який тримає в руках мотузку, вільний кінець якої повинен бути не менше 2 м, а другий зав'язаний за кінець рятувального пояса робітника, який знаходиться в посу-дині.
3.8. Робітникові забороняється:
3.8.1. Підключати електроінструмент напругою до 12 В до електричної мережі загального користування через автотранс-форматор, резистор або потенціометр.
3.8.2. Натягати, перекручувати та перегинати кабель, ставити на нього вантаж, а також допускати перетинання кабе-лю живлення електроінструменту з тросами, кабелями та рука-вами газозварки.
3.8.3. Вставляти робочу частину електроінструмента в патрон і виймати її із патрона, а також регулювати інструмент без відключення його від електромережі штепсельною вилкою та повної зупинки обертальних частин.
3.8.4. Розбирати і ремонтувати інструмент, кабель, штепсельні з'єднання та інші частини самочинно, якщо ці ро-боти не входять до його службових обов'язків.
3.8.5. Вилучати стружку або тирсу під час роботи електро-інструмента. Стружку слід видаляти спеціальними крючками або щітками після повної зупинки електроінструмента.
3.8.6. Працювати електроінструментом з приставних дра-бин.
3.8.7. Обробляти електроінструментом обмерзлі та мокрі деталі.
3.8.8. Працювати електроінструментами, які не захищені від дії крапель або бризок і не мають знаків відзнаки (крапля в трикутнику або дві краплі), в умовах дії крапель і бризок, а також на відкритих майданчиках під час снігопаду, дощу.
Працювати таким електроінструментом поза приміщен-нями дозволяється лише за сухої погоди, а під час снігопаду чи дощу - під навісом на сухій землі або настилі.
3.8.9. Залишати без нагляду електроінструмент, приєд-наний до електромережі, а також передавати його особам, що не мають права з ним працювати.
3.8.10. Торкатись різального інструменту, що обертається.
3.9. Під час роботи електродрилем предмети, що підля-гають свердлінню, необхідно надійно закріплювати.
3.10. Забороняється продовження робіт електроінструме-нтом в разі найменших ознак його несправності або якщо особа, що працює з ним, раптом відчує хоча б слабку дію електростру-му: в обидвох випадках робота має бути негайно припинена, а несправний електроінструмент зданий для перевірки і ремонту.
3.11. Забороняється працювати електроінструментом, у якого закінчився термін періодичної перевірки, а також у разі ви-никнення хоча б однієї із таких несправностей:
3.11.1. Пошкодження штепсельного з'єднання, кабелю або його захисної трубки.
3.11.2. Пошкодження кришки вимикача.
3.11.3. Ненадійна робота вимикача.
3.1 1.4. Іскріння щіток на колекторі, що супроводжується круговим вогнем на його поверхні.
3.11.5. Витікання масла з редуктора або вентиляційних каналів.
3.11.6. Поява диму або специфічного запаху, характерно-го для ізоляції, що горить.
3.11.7. Поява підвищеного шуму, стукоту, вібрації.
3.11.8. Зіпсування або поява тріщин в корпусній деталі, рукоятці, захисному огородженні.
З.11.9. Пошкодження робочої частини інструмента.
3.11.10. Зникнення електричного зв'язку між металевими частинами корпусу та нульовим захисним штирем штепсельної вилки.
3.12. Підключення (відключення) допоміжного обладнан-ня (трансформаторів, перетворювачів частоти, захисно-вимикальних пристроїв тощо) до мережі, його перевірку, а також усунення неполадок мають проводити спеціально підготовлені працівники, що мають ІІІ групу.
3.13. При включенні електроінструменту замкнення зазе-млення повинно передувати замкненню робочих контактів.
3.14. Для попередження пошкодження проводу чи кабелю ріжучим інструментом, а також для зручності при роботі їх слід перекидати через плече або кріпити до поясного ременя за до-помогою карабінів.
3.15. Забороняється включати в електричну мережу електроінструмент при включеному електродвигуні, а також включати електроінструмент з навантаженням на робочому ор-гані.
3.16. Забороняється приєднувати електроінструмент до мережі шляхом навішування зачищених кінців проводів або їх скручування.
3.17. В разі раптової зупинки електроінструменту (зник-нення напруги, заклинювання рухомих частин тощо) він має бути вимкнений вимикачем. Під час перенесення електроінструменту з одного робочого місця на друге, а також під час перерви в ро-боті та її закінченні електроінструмент обов'язково має бути ві-дімкнений від мережі штепсельною вилкою.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити електроінструмент від електричної мере-жі шляхом роз’єднання штепсельного з'єднання.
4.2. Прибрати робоче місце від стружки спеціальною щіт-кою.
4.3. Ретельно очистити електроінструмент від бруду, мас-тила і пилу, а ржавіючи частини протерти ганчіркою злегка зма-щеною мастилом.
4.4. Протерти проводи сухою ганчіркою, акуратно згорну-ти в бухту.
4.5. Здати електроінструмент на склад.
4.6. Засоби індивідуального захисту скласти у відведене для них місце.
4.7. Зняти спецодяг, очистити від пилу, скласти у відве-дене для нього місце, помити руки, обличчя з милом; при мож-ливості прийняти душ.
4.8. Доповісти керівникові робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи з електроінструментом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Під час роботи з електроінструментом може виникну-ти ситуація, що може привести до аварії або нещасного випадку: ураження електрострумом, пожежа, падіння з висоти, вихід з ладу електроінструменту, поява диму, різкий запах горілої ізо-ляції, підвищені стукіт, шум, вібрація; зіпсування або поява трі-щин в корпусі та інше.
5.2. При виникненні такої ситуації треба негайно припини-ти роботу, відключити електроінструмент від електричної мере-жі шляхом роз'єднання штепсельного з'єднання.
5.3. Огородити небезпечну зону, не допускати в неї сто-ронніх осіб.
5.4. Повідомити про те, що сталося, керівника робіт.
5.5. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.
5.6. Одним із небезпечних факторів, які виникають в ава-рійній ситуації при роботі з електроінструментом, є ураження електричним струмом.
Перемінний струм 127, 220, 380 В навіть при незначній його силі (0,05 А) становить небезпеку, а струм силою 0,1 А мо-же призвести до смертельного наслідку.
5.7. Перша допомога при нещасних випадках.
5.7.1. Перша допомога при ураженні електричним струмом.
При уражені електричним струмом необхідно негайно зві-льнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.
При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж сер-ця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різ-ке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення по-чинати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.
5.7.2.Перша допомога при пораненні.
Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язо-чний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бин-том.
Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що прихо-диться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька кра-пель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо за-стосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.
5.7.3.Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.
При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, кар-тоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.
При переломі черепа (несвідомий стан після удару голо-ви, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови хо-лодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною во-дою) або зробити холодну примочку.
При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпіло-го на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.
При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стяг-нути їх рушником під час видиху.
5.7.4. Перша допомога при теплових опіках.
При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та пе-рев'язувати опіки бинтом.
При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене мі-сце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.
При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце об-робляють спиртом або 3%-ним марганцевим розчином.
При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної ткани-ни) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.
5.7.5. Перша допомога при кровотечі.
5.7.5.1. Підняти поранену кінцівку вверх.
5.7.5.2. Рану закрити перев'язочним матеріалом (із паке-та), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і за-бинтувати поранене місце (з деяким натиском).
5.7.5.3. У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою, У разі ве-ликої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.
5.8. Якщо сталася пожежа, необхідно викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежога-сіння.
5.9. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керів-ника робіт по ліквідації наслідків аварії.
________________________ ________________ _________________
(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)
/організації/ - розробника


УЗГОДЖЕНО:
Керівник (спеціаліст)
служби охорони
праці підприємства ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)
Юрисконсульт ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)
Головний технолог ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (24.04.2010)
Переглядів: 3506 | Теги: РОБОТИ З РУЧНИМ ЕЛЕКТРИФІКОВАНИМ ІН | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці