Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Понеділок, 22.04.2019, 19:07
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС МОНТАЖУ КОНТУРУ ЗАЗЕМЛЕННЯ

_________________________________________________
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________
(посада роботодавця і

_____________________________
найменування підприємства)

_________________ № _________
(число, місяць, рік)


ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________
ПІД ЧАС МОНТАЖУ КОНТУРУ ЗАЗЕМЛЕННЯ


1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підпри-ємства.
1.2. За невиконання вимог даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
1.3. До виконання робіт з монтажу контуру заземлення допускаються робітники не молодше 18 років, які пройшли:
- медичний попередній огляд та визнані придатними ви-конувати електромонтажні роботи на висоті;
- навчання та перевірку знань з електробезпеки;
- навчання в закладах освіти для виконання робіт з під-вищеною небезпекою (у професійно-технічних училищах, навча-льно-курсових комбінатах, центрах підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, в організаціях) за затвердженою програмою;
- спеціальне навчання та атестацію з питань пожежної безпеки;
- вступний інструктаж у службі охорони праці;
- первинний інструктаж безпосередньо на робочому місці.
1.4. Робітники повинні бути проінструктовані щодо розпо-рядку на робочому місці, порядку переміщення по території об'-єкта, про місце відпочинку під час технологічних та обідньої пе-рерв, порядок закінчення роботи.
1.5. До початку робіт у комплексній бригаді проводиться первинний інструктаж з безпечного виконання робіт з основної та суміжних професій та з правил надання першої допомоги.
1.6. Допущені мають виконувати тільки ті роботи, про безпечне виконання яких вони проінструктовані безпосередньо керівником.
1.7. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях, обладнаних урнами або ємностями з водою.
1.8. Роботи на висоті (при підйомі над поверхнею вище, ніж 1,3 м) виконуються тільки з риштувань або помостів.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Необхідно одержати спецодяг, спецвзуття, засоби ін-дивідуального захисту, інструмент, механізми, пристрої тощо.
2.2. Перед початком роботи з пристроями для монтажу електродів за допомогою електроприводу слід перевірити:
- комплектність та надійність кріплення деталей і вузлів;
- справність кабелю, його захисної трубки, штепсельної вилки або штепсельного з'єднання;
- цілість ізоляційних деталей корпусу машини (візуально), ручок і кришок щіткотримачів, наявність захисних кожухів робо-чого інструменту та їх справність;
- надійність роботи вимикача;
- справність редуктора (шпиндель повинен прокручувати-ся рукою при вимкнутому електродвигуні);
- роботу на холостому ходу.
2.3. При роботі пристроями з пневмоприводом необхідно впевнитися у тому, що:
- з'єднання шлангів з ніпелями або штуцерами надійні, герметичні і скріплені стягувальними хомутами (бандажами); за-бороняється кріплення шлангів дротом;
- вентиль і запірний пристрій на повітропровідному трубо-проводі або гнучкому шлангу знаходяться на відстані не більше 3 м від робочого місця, підходи до вентиля (запірного пристрою) вільні;
- сітка-фільтр встановлена, повітропровідні шланги не пошкоджені;
- тиск стисненого повітря в магістралі або в пересувній компресорній станції відповідає робочому тиску машини.
2.4. Підготувати робоче місце, прибрати зайві матеріали і предмети, звільнити проходи.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час забивання електродів кувалдою слід користу-ватися кліщами або тримачами завдовжки не менше 0,7 м.
3.2. Під час транспортування електровібраторів, електро-молотків, пристосувань для заглиблення електродів слід бути обережним, щоб не пошкодити їх.
3.3. Під час роботи електровібратором слід користуватися спеціальною металевою підставкою, яка б давала змогу працюю-чим не доторкатися до пристрою під час заглиблення електрода.
3.4. Під час роботи з електромолотком треба застосову-вати міцні, стійкі переносні підмостки з обгородженим робочим майданчиком.
Електромолоток повинен мати подвійну ізоляцію або (при звичайній ізоляції) його треба заземлювати окремою жилою шлангового кабелю.
3.5. Роботу із заглиблення електродів слід виконувати в м'яких рукавицях з подвійною підкладкою з боку долоні.
3.6. Під час роботи з електровібратором, електромолот-ком, пристроями для укручування електродів слід дотримува-тись таких умов безпеки:
- не залишати без нагляду механізми, приєднані до ме-режі живлення;
- не передавати механізм особам, які не мають дозволу користуватися ним;
- не натягувати, не навантажувати і не перекручувати ка-бель (шнур);
- не перевищувати граничне допустимого терміну роботи, зазначеного в паспорті ручної електричної машини;
- не переносити механізм, тримаючи його за кабель.
3.7. Кабель електричної машини слід захищати від безпо-середнього його контакту з гарячими, мокрими та масляними по-верхнями.
3.8. У разі зникнення напруги в електричній мережі, за-клинювання рухомих частин треба негайно вимкнути пристрій.
3.9. Під час перерви в роботі і після її закінчення треба вимкнути і роз'єднати з електричною мережею пристрої для за-глиблення електродів.
3.10. Негайно припинити роботу пристроями з електро-приводом у разі виникнення хоча б однієї з таких несправностей:
- пошкодження штепсельного з'єднання, кабелю або його захисної трубки;
- пошкодження кришки щіткотримача;
- нечіткої роботи вимикача;
- витіканні мастила з редуктора або вентиляційних кана-лів;
- появи диму або запаху паленої ізоляції;
- поломки або тріщини на корпусі або рукоятці.
Ремонт електроприводу виконується тільки фахівцями-електриками.
3.11. Під час роботи пневмомолотком слід виконувати та-кі умови безпеки:
- перед приєднанням шланга до інструмента спустити конденсат з повітряної магістралі, продути шланги стисненим повітрям, струмінь повітря направляти тільки вгору;
- під час приєднання шланга до повітряної магістралі слід впевнитися в надійності закріплення його на штуцері;
- шланг слід розміщувати таким чином, щоб запобігати наїзду транспортними засобами.
3.12. Забороняється перекривати подачу стисненого пові-тря переломлюванням шланга. У разі розриву шланга слід пере-крити вентиль на магістралі.
3.13. Під час роботи пристроями з двигунами на бензино-вому пальному для запобігання опікам не притулятися до глуш-ника та циліндра.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкнути пристрої з електроприводом і від'єднати від мережі.
4.2. Закрити вентиль на повітряній магістралі, вимкнути шланг і від'єднати пневмомолоток від мережі.
4.3. Вичистити машину від пилу та бруду.
4.4. Прибрати прилади у відведені для їх зберігання місця.
4.4. Зняти спецодяг, засоби індивідуального захисту, очи-стити від пилу, скласти у відведене для них місце, помити руки, обличчя з милом; при можливості, прийняти душ.
4.5. Доповісти керівникові робіт про всі недоліки, які мали місце під час виконання робіт.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійної ситуації слід припинити роботу.
5.2. Огородити небезпечну зону, залишити її, не допуска-ти в неї сторонніх осіб.
5.3. Повідомити про аварійну ситуацію або нещасний ви-падок керівника робіт.
5.4. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.
5.5. Перша допомога при нещасних випадках.
5.5.1. Перша допомога при ураженні електричним стру-мом.
При уражені електричним струмом необхідно негайно зві-льнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.
При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж сер-ця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різ-ке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення по-чинати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.
5.5.2. Перша допомога при пораненні.
Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язо-чний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бин-том.
Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що прихо-диться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька кра-пель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо за-стосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.
5.5.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.
При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, кар-тоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.
При переломі черепа (несвідомий стан після удару голо-ви, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови хо-лодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною во-дою) або зробити холодну примочку.
При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпіло-го на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.
При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стяг-нути їх рушником під час видиху.
5.5.4. Перша допомога при теплових опіках.
При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та пе-рев'язувати опіки бинтом.
При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене мі-сце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.
При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце об-робляють спиртом або 3%-ним марганцевим розчином.
При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тка-нини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лі-каря.
5.5.5. Перша допомога при кровотечі.
5.5.5.1. Підняти поранену кінцівку вверх.
5.5.5.2. Рану закрити перев'язочним матеріалом (із паке-та), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і за-бинтувати поранене місце (з деяким натиском).
5.5.5.3. У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою, У разі ве-ликої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.
5.6. Якщо сталася пожежа, необхідно викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежога-сіння.
5.7. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керів-ника робіт по ліквідації наслідків аварії.

________________________ ________________ _________________
(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)
/організації/ - розробника


УЗГОДЖЕНО:
Керівник (спеціаліст)
служби охорони
праці підприємства ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)
Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (24.04.2010)
Переглядів: 2408 | Теги: МОНТАЖ КОНТУРУ ЗАЗЕМЛЕННЯ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці