Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Понеділок, 22.04.2019, 19:08
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС МОНТАЖУ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ

_________________________________________________
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________
(посада роботодавця і

_____________________________
найменування підприємства)

_________________ № _________
(число, місяць, рік)


ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________
ПІД ЧАС МОНТАЖУ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ


1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підпри-ємства.
1.2. Інструкція призначається для проведення інструктажу працівників, які виконують роботи з монтажу силових трансфор-маторів та маслонаповнених електроапаратів на підприємстві.
1.3. Виконання робіт з монтажу силових трансформаторів дозволяється робітникам не молодше 18 років, які пройшли:
- медичний попередній огляд та визнані придатними ви-конувати роботи електромонтажного профілю;
- навчання в закладах освіти для виконання робіт з під-вищеною небезпекою (у професійно-технічних училищах, навча-льно-курсових комбінатах, центрах підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, в організаціях) за затвердженою програмою;
- навчання та перевірку знань з електробезпеки;
- спеціальне навчання та атестацію з питань пожежної безпеки;
- вступний інструктаж у службі охорони праці;
- первинний інструктаж безпосередньо на робочому місці.
1.4. Робітники повинні бути проінструктовані щодо розпо-рядку на робочому місці, порядку переміщення по території об'-єкта, про місце відпочинку під час технологічних та обідньої пе-рерв, порядок закінчення роботи.
1.5. До початку робіт у комплексній бригаді проводиться первинний інструктаж з безпечного виконання робіт з основної та суміжних професій та ознайомлення з правилами надання першої допомоги.
1.6. Допущені мають виконувати тільки ті роботи, про безпечне виконання яких вони проінструктовані безпосередньо керівником.
1.7. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях, обладнаних урнами або ємностями з водою.
1.8. Роботи на висоті (при підйомі над поверхнею вище, ніж 1,3 м) виконуються тільки з риштувань або помостів.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Керівник робіт зобов'язаний:
- перевірити ступінь готовності будівельних робіт;
- оцінити виробничі обставини, можливість взаємодії з ін-шими будівельно-монтажними організаціями у відповідності з проектом виконання робіт (ПВР); можливість застосування ма-шин, механізмів, пристосувань, місця їх установки та порядок проїзду;
- узгодити з відповідними представниками та внести, при необхідності, уточнення в ПВР;
- ознайомити працюючих з ПВР та технологічними картами;
- здійснити первинний інструктаж, який стосується:
• характеру та безпечних методів виконання робіт;
• порядку проходів до кожного робочого місця;
• наявності небезпечних зон та відкритих каналів і тран-шей, відкритих прорізів, отворів в перекриттях та стінах;
• порядку розвантаження та складування матеріалів, устаткування та конструкцій;
• місць та порядку підключення зварювальних трансфо-рматорів, трансформаторів безпеки, електрифікованого інстру-менту, засобів електроосвітлення, випробувальних апаратів;
• порядку і місць установки вантажних лебідок та інших механізмів в монтажній зоні;
• порядку роботи з гідропідйомників, риштувань, підмос-тків;
• наявності діючих електроустановок та заборонених зон;
• надання першої допомоги, виклику швидкої медичної допомоги та пожежної охорони, керівника робіт чи організації;
- перевірити наявність та термін дії посвідчень з охорони праці та електро- пожежобезпеки на право виконання спеціаль-них видів робіт (зварювання, користування пороховими інстру-ментами, газозварювання, монтаж кабельної арматури);
- видати наряд-допуск операторам на виконання робіт підвищеної небезпеки з проведенням цільового інструктажу та записом до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Підписи інструкторів та інструктованих в журналі обов'яз-кові;
- попередити працюючих, що з'єднання та від'єднання від мережі обладнання, механізмів, інструменту, інвентарних шаф тощо (крім оперативного вмикання і вимикання) в умовах буді-вельного майданчика виконуються тільки службою експлуатації власника електромережі, якщо немає іншої письмової домовле-ності з власником.
2.2. Електромонтажники зобов'язані:
- підготувати робоче місце: прибрати зайві предмети, зві-льнити проходи і проїзди, перевірити освітлення, надійність на-стилів та огорож, перекриття каналів та закриття прорізів;
- перевірити справність драбин, які повинні мати інвента-рні номери, що відповідають реєстраційному обліку в журналі, а також тавро з датою наступного випробування;
- помости, риштування та площадки мостових кранів, які використовуються для монтажу силових трансформаторів та мереж, повинні мати по всьому периметру захисну огорожу за-ввишки не менше 1,1 м та суцільні настили;
- отримати необхідні для виконання робіт засоби індиві-дуального захисту, інструмент, пристосування і перевірити їх комплектність і справність;
- впевнитися у тому, що маслозбірна яма закрита насти-лом, підготовлені дренажі, працює вентиляція;
- перевірити наявність металевих ящиків з кришками для ганчір'я;
- впевнитися у тому, що рейкова колія і засоби для транс-портування трансформатора від місця його складання до місця встановлення на фундамент підготовлені, а в приміщенні або на монтажному майданчику є вантажопідіймальні механізми чи пристосування відповідної вантажопідіймальності.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Забороняється виконання робіт з монтажу трансфор-маторів на відкритих трансформаторних підстанціях в тумані, при вітрі більше 6 балів (12 м/с), під час грози.
3.2. Виводи первинних і вторинних обмоток трансформа-торів необхідно закоротити і заземлити на весь час проведення електромонтажних робіт. До початку сушіння трансформаторів електричним струмом корпуси (баки) трансформаторів слід за-землити (занулити).
3.3. Працювати на трансформаторі слід з риштування, помостів чи драбини з площадками, обгородженими поручнями.
3.4. Стропування трансформаторів необхідно виконувати за піднімальні скоби (гаки), які передбачені заводом-виробником; у разі відхилення стропа від вертикалі більше, ніж на 30°, слід застосовувати траверсу. Виконання робіт з вантажопідіймаль-ними механізмами із стропування обладнання дозволяється особам, які пройшли навчання, атестовані і мають посвідчення стропальника у відповідності з вимогами ДНАОП 0.00-5.04-95 "Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани".
3.5. Не дозволяється звільняти вантажопідіймальні меха-нізми (талі, домкрати тощо), які утримують устаткування, що мо-нтується, до закінчення встановлення прокладок і закріплення його на опорах або фундаментах.
3.6. Під час зупинок при переміщенні трансформатора слід підставляти під котки упори (клинці).
3.7. Забороняється вставляти пальці рук між піднятим трансформатором і фундаментом (опорою) під час його нівелю-вання.
3.8. Забороняється виконувати будь-які роботи і перебува-ти на трансформаторі або його частинах під час їх переміщення.
3.9. Працювати під піднятою кришкою трансформатора дозволяється тільки за умов, коли між кришкою і баком транс-форматора встановлено запобіжні прокладки, які надійно утри-мують активну частину трансформатора.
3.10. Забороняється виконувати роботи, якщо активна частина бака трансформатора знаходиться в підвішеному стані.
3.11. Промивати активну частину трансформатора гаря-чим маслом треба в брезентовому костюмі, клейончастому фар-туху з нагрудником, шкіряних черевиках і комбінованих рукави-цях.
3.12. Біля вхідного люка повинен знаходитись спостерігач для контролю за роботою всередині трансформатора і для під-тримки зв'язку з працюючими всередині людьми.
3.13. Перед оглядом бака трансформатора зсередини у кишенях одягу не повинно бути ніяких речей.
3.14. Виконувати роботи всередині бака трансформатора необхідно після продування його повітрям для видалення інерт-них газів.
3.15. Під час робіт всередині трансформатора слід засто-совувати ручні вибухозахищені електричні світильники з лампа-ми напругою не вище 12 В.
3.16. Видаляти залишки масла з баків трансформаторів або вичищати їх поверхню всередині треба тільки за умов, якщо активна частина трансформатора вийнята, відведена у бік і встановлена на дерев'яні підкладки, викладені горизонтально по ватерпасу.
3.17. Виконувати зварювальні роботи на трансформаторі і маслоочисній апаратурі необхідно тільки після одержання до-зволу на право виконання вогневих робіт.
3.18. Під час паяння одного відводу на трансформаторі інші відводи слід ізолювати, щоб уникнути ураження працюючих наведеним електричним струмом.
3.19. Забороняється виконувати зварювальні роботи або паяння в приміщенні, в якому працюють маслоочисні апарати.
3.20. Забороняється охолоджувати деталі під час паяння водою.
3.21. Щоб запобігти виникненню електричного заряду в процесі заливання або зливання масла з високовольтних трансформаторів, їх виводи слід заземлити.
3.22. У процесі сушіння масла необхідно постійно слідку-вати за відсутністю його витікання з бака трансформатора і до-держанням температурного режиму.
3.23. Місце сушіння трансформаторного масла повинно бути обгороджене. Не дозволяється стороннім особам перебу-вати в обгородженій зоні.
Виконувати вогненебезпечні та інші роботи, не пов’язані з вимогами технологічного процесу, а також зберігати легкозайми-сті матеріали в обгородженій зоні не допускається.
3.24. Забороняється суміщення монтажних робіт на трансформаторі з роботами по його випробуванню.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Не залишати робоче місце до повного закріплення трансформатора (його частин) або іншого монтажного облад-нання.
4.2. Прибрати зайві предмети, інструменти і пристосування.
4.3. Віднести спецодяг і засоби індивідуального захисту в приміщення для їх зберігання.
4.4. Сповістити безпосереднього керівника про несправно-сті механізмів, пристроїв і інструменту, виявлені під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійної ситуації (вибух або за-ймання трансформаторного масла, розрив стропа, монтажних петель тощо) слід припинити роботу.
5.2. Огородити небезпечну зону, залишити її, не допуска-ти в неї сторонніх осіб.
5.3. Повідомити про аварійну ситуацію або нещасний ви-падок керівника робіт.
5.4. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.
5.5. Перша допомога при нещасних випадках.
5.5.1. Перша допомога при ураженні електричним стру-мом.
При уражені електричним струмом необхідно негайно зві-льнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.
При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж сер-ця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різ-ке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення по-чинати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.
5.5.2. Перша допомога при опіках кислотами і лугами.
У разі попадання кислоти або лугу на шкіру необхідно рете-льно промити місце ураження водою на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5 %- ним розчином питної соди, а обпечену лугом - 3%-ним розчином бор-ної кислоти або 3 %- ним розчином оцтової кислоти.
У разі попадання на слизову оболонку очей кислоти або лу-гу необхідно очі ретельно промити водою на протязі 15-20 хви-лин, обмити 5 %- ним розчином питної соди (у разі попадання кислоти), а обпечену лугом - З %- ним розчином борної кислоти або 3 %- ним розчином оцтової кислоти.
При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати рот 3 %- ним розчином оцтової кислоти або 3 %- ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5 %- ним розчином питної соди.
У разі попадання кислоти в дихальні шляхи необхідно диха-ти розпиленим за допомогою пульверизатора 10 %- ним розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленням 3 %- ним розчином оцтової кислоти.
5.5.3. Перша допомога при пораненні.
Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язо-чний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бин-том.
Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель на-стойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосову-вати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.
5.5.4. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.
При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, кар-тоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.
При переломі черепа (несвідомий стан після удару голо-ви, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови хо-лодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною во-дою) або зробити холодну примочку.
При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпіло-го на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.
При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стяг-нути їх рушником під час видиху.
5.5.5. Перша допомога при теплових опіках.
При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та пе-рев'язувати опіки бинтом.
При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене мі-сце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.
При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце об-робляють спиртом або 3%-ним марганцевим розчином.
При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тка-нини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лі-каря.
5.5.6. Перша допомога при кровотечі.
5.5.6.1. Підняти поранену кінцівку вверх.
5.5.6.2. Рану закрити перев'язочним матеріалом (із паке-та), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і за-бинтувати поранене місце (з деяким натиском).
5.5.6.3. У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою, У разі ве-ликої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.
5.6. Якщо сталася пожежа, необхідно викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежога-сіння.
5.7. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керів-ника робіт по ліквідації наслідків аварії.________________________ ________________ _________________
(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)
/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони
праці підприємства ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)
Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (24.04.2010)
Переглядів: 1836 | Теги: МОНТАЖ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці