Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Вівторок, 23.04.2019, 08:56
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ У ДІЮЧИХ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

_________________________________________________
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________
(посада роботодавця і

_____________________________
найменування підприємства)

_________________ № _________
(число, місяць, рік)


ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________
ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ
РОБІТ У ДІЮЧИХ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ


1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.
1.2. За невиконання вимог даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
1.3. Виконання робіт в діючих електроустановках дозво-ляється робітникам, які досягли 18 років та пройшли:
- медичний попередній огляд та визнані придатними ви-конувати електромонтажні роботи в діючих електроустановках та на висоті;
- навчання в закладах освіти для виконання робіт з під-вищеною небезпекою (в професійно-технічних училищах, навча-льно-курсових комбінатах, центрах підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, в організаціях) за затвердженою програмою;
- навчання та перевірку знань з електробезпеки;
- спеціальне навчання та атестацію з питань пожежної безпеки;
- вступний інструктаж у службі охорони праці;
- первинний інструктаж безпосередньо на робочому місці для новоприйнятих чи переведених з одного робочого місця на інше.
1.4. Робітники повинні бути проінструктовані щодо розпо-рядку на робочому місці, порядку переміщення по території об'-єкта, про місце відпочинку під час технологічних та обідньої пе-рерв, порядок закінчення роботи.
1.5. До початку робіт у комплексній бригаді проводиться первинний інструктаж з безпечного виконання робіт з основної та суміжних професій та ознайомлення з правилами надання першої допомоги.
1.6. Допущені керівником до роботи мають виконувати тільки ті роботи, про безпечне виконання яких вони проінструк-товані.
1.7. Працівники електромонтажних організацій (за винят-ком служб, які експлуатують електроустановки, що знаходяться на балансі цих організацій), незалежно від присвоєних їм груп з електробезпеки відносяться до неелектротехнічних працівників, крім випадків, викладених у п.2.2.
1.8. Електромонтажному персоналу виконувати роботи в діючих електроустановках без зняття напруги зі струмоведучих частин та поблизу від них не дозволяється.
Винятком може бути виконання робіт поблизу струмове-дучих частин за відсутності наведеної напруги з письмового до-зволу головного інженера монтажної організації, згідно з затвер-дженим проектом виконання робіт (ПВР), нарядом-допуском екс-плуатуючої організації та вимогами ДНАОП 0.00-1.21-98 "Прави-ла безпечної експлуатації електроустановок споживачів".
Зона виконання робіт повинна бути відокремлена від дію-чої частини електроустановки без доступу до струмоведучих ча-стин, що знаходяться під напругою.
1.9. Огляд діючих електроустановок з метою визначення обсягів робіт для виконання працівники монтажних організацій повинні проводити тільки в супроводі чергового оперативного персоналу або представника експлуатаційної організації, який має V групу з електробезпеки.
1.10. Під час виконання робіт в зоні монтажу працівники електромонтажних організацій повинні виконувати всі правила, встановлені експлуатаційним персоналом. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.
1.11. Спецодяг, взуття, інструмент та пристосування по-винні відповідати вимогам роботи в діючих електроустановках.
1.12. Перед допуском до роботи інженерно-технічний пе-рсонал монтажної організації повинен перевірити кожного пра-цівника на знання прийомів звільнення потерпілого від дії елект-ричного струму та надання першої допомоги потерпілому.
1.13. Працівники монтажної організації повинні ознайоми-тися з правилами гасіння пожеж на об'єкті:
- знати місце розміщення засобів гасіння пожеж і способи їх використання;
- не захаращувати проходи до засобів гасіння пожеж та зв'язку;
- знати місця розведення багаття для технологічних по-треб; ці місця слід узгоджувати з місцевими службами пожежної безпеки, обкопувати їх смугою завширшки 1 м і не залишати во-гонь не загашеним.
1.14. На осіб, які порушують Примірну інструкцію, накла-даються стягнення, передбачені правилами внутрішнього розпо-рядку чи статутом організації.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Не дозволяється призначати з числа монтажного пе-рсоналу керівників робіт, наглядачів, тих, хто видає наряди, до-пускає до роботи.
2.2. Для безпосереднього керівництва роботами в діючих електроустановках та контролю за виконанням вимог безпеки наказом начальника електромонтажної організації призначаєть-ся керівник робіт з числа кваліфікованих робітників (як правило, бригадир), який повинен мати групу з електробезпеки III для ро-боти в установках до 1000 В і IV - в електроустановках вище 1000 В.
2.3. Виконавець робіт повинен:
- постійно здійснювати нагляд за безпечним виконанням робіт та фізичним станом членів бригади;
- перевіряти ступінь готовності будівельних робіт;
- оцінювати виробничу обстановку, взаємодіяти з іншими організаціями у відповідності з ПВР;
- слідкувати за безпечним застосуванням машин, механі-змів, пристосувань, піротехнічного інструменту, безпечною пода-чею електричних конструкцій, електротехнічних апаратів та ін-ших пристосувань;
- погоджувати з відповідними службами та вносити, при необхідності, уточнення в ПВР;
- ознайомити працюючих з ПВР та технологічними карта-ми на всі види робіт.
2.4. Керівник робіт повинен:
- ознайомити працюючих з ПВР та технологічними карта-ми на всі види робіт, що підлягають виконанню;
- здійснити первинний інструктаж, який стосується:
• характеру та безпечних методів виконання робіт (у т.ч. за складних погодних умов);
• порядку проходів до кожного робочого місця;
• наявності небезпечних зон та відкритих каналів і тран-шей, відкритих прорізів, отворів у перекриттях та стінах;
• порядку розвантаження та складування матеріалів, устаткування та конструкцій;
• місць та порядку підключення зварювальних трансфо-рматорів, трансформаторів безпеки, електрифікованого інстру-менту, засобів електроосвітлення, випробувальних апаратів;
• порядку роботи сумісно з оператором порохових ін-струментів;
• порядку і місць установки вантажних лебідок та інших механізмів в монтажній зоні;
• порядку роботи з гідропідйомників, риштувань, підмос-тків, драбин;
• наявність діючих електроустановок та заборонених зон;
• надання першої допомоги, виклику швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, роботодавця та представника екс-плуатуючої організації, працівника служби охорони праці;
- перевірити наявність та термін дії посвідчень з охорони праці, електро- та пожежобезпеки на право виконання спеціаль-них видів робіт (зварювання, користування пороховими інстру-ментами, газозварювання, монтажу кабельної арматури);
- видати наряд-допуск на виконання робіт підвищеної не-безпеки з проведенням цільового інструктажу та записом у жур-налі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Підписи ін-структорів та інструктованих в журналі обов'язкові;
- попередити працюючих, що з'єднання та від'єднання від мережі обладнання, механізмів, інструменту, інвентарних шаф тощо (крім оперативного вмикання і вимикання комутаційними апаратами) в умовах будівельного майданчика виконуються службою експлуатації власника електромережі, якщо не існує іншої письмової домовленості з власником.
2.5. Електромонтажнику необхідно отримати перевірені:
- засоби індивідуального захисту:
• захисну каску з підшоломником;
• запобіжний пояс для виконання робіт на висоті;
• окуляри захисні;
• рукавиці;
• респіратори;
- спецодяг згідно з існуючими нормами та колективною угодою;
- інструмент індивідуальний:
• плоскогубці комбіновані з діелектричним покриттям ручок;
• ніж монтерський;
• метр складальний або рулетку;
• молоток слюсарний сталевий;
• викрутку з діелектричною ручкою;
• оправку ручну ОД-6;
- інструмент бригадний:
• кліщі універсальні КУ-1;
• кліщі ручні КВН-1;
• омметр;
• прилад для фазування;
• драбину спеціальну для монтажних робіт;
• пістолет ПЦ-84;
• лебідку для затягування проводів;
- будівельні машини і механізми згідно з проектом вико-нання робіт.
2.6. Підготувати робоче місце: прибрати зайві предмети, перевірити освітлення, надійність настилів та огорож, перекрит-тя каналів та закриття отворів.
2.7. Перевірити справність драбин, які повинні мати інве-нтарні номери, що відповідають реєстраційному обліку в журна-лі, а також тавро з датою наступного випробування.
2.8. Помости, риштування та площадки мостових кранів, які використовуються для монтажу силових та освітлювальних мереж, повинні мати по всьому периметру захисну огорожу за-ввишки не менше 1,1 м та суцільні настили.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Приступати до роботи бригада має право тільки після виконання процедури допуску у відповідності з Правилами без-печної експлуатації електроустановок споживачів.
3.2. Тимчасово залишити робоче місце можна з дозволу керівника робіт (наглядача) після отримання необхідних вказівок з безпеки, але на робочому місці повинно залишатися не менше двох осіб, включаючи керівника робіт. Після повернення на місце приступати до роботи слід тільки з дозволу керівника робіт.
3.3. Під час тимчасової перерви протягом робочого дня бригада може залишити діючу електроустановку, у цьому разі плакати, захисні огорожі і заземлення треба залишити на місці.
Не дозволяється повернення в діючу електроустановку після перерви без виконавця робіт чи наглядача.
3.4. Допускати бригаду до роботи наступного дня слід пі-сля перевірки допускачем та керівником робіт місця роботи та виконання заходів у відповідності з нарядом-допуском і оформ-лення відповідних записів в ньому (дати і часу початку робіт).
3.5. Кабельні роботи в діючій електроустановці дозволя-ється виконувати бригадою чи ланкою з двох осіб: наглядача від експлуатаційної організації, на ім'я якого видано наряд-допуск, і кабельника з групою з електробезпеки не нижче III.
3.6. Перед обробкою муфти чи розрізанням кабелю робі-тники з числа експлуатаційного персоналу зобов'язані чітко вка-зати кабель, з якого знята напруга, і зробити на ньому прокол.
Перекладання та зрушення (переміщення) кабелю, пере-несення муфти дозволяється тільки після відключення кабелю від напруги.
3.7. У разі виявлення пошкодження або замикання на зе-млю підходити до нього ближче, ніж за 4 м до закритого і ближ-че, ніж 8 м до відкритого розподільного устаткування не дозво-ляється.
3.8. Під час виконання робіт на силових багатопанельних щитах слід знімати напругу не тільки з панелі, на якій виконують-ся роботи, а також із сусідніх (зліва та справа), а якщо це немо-жливо, то зняти напругу з усього щита.
3.9. Для запобігання випадковому попаданню робітників під напругу на панелі, що залишається під напругою, остання повинна бути відгороджена. Переставляти чи приймати плакати і тимчасові огорожі та заходити на територію відгороджених діля-нок електромонтажному персоналу забороняється.
3.10. Не дозволяється виконувати роботи на діючих елек-тролініях під напругою, а також на дво- чи багатоланцюгових, якщо одна з них знаходиться під напругою. Дозволяється вико-нувати роботи тільки на вимкнутих лініях та на тих, що будують-ся поряд з діючими і не перебувають під наведеною напругою.
3.11. Виконувати роботи в охоронній зоні повітряної лінії електропередачі (ПЛ), а також за її межами, але в межах зони впливу діючої лінії можна тільки під керівництвом відповідально-го за безпечне виконання робіт та за наявності письмового до-зволу власника лінії електропередачі і наряду-допуску.
3.12. Працювати на кінцевих опорах ПЛ, що розміщені на території відкритого розподільного устаткування електростанцій і підстанцій, дозволяється тільки за нарядом-допуском і під на-глядом експлуатаційного персоналу електростанції.
3.13. Виконувати роботи з реконструкції діючих ліній еле-ктропередачі дозволяється за нарядом-допуском експлуатацій-ної організації тільки після їх відключення та заземлення ділянки реконструкції з обох боків.
3.14. Виконувати роботи на перетині з діючою лінією еле-ктропередачі дозволяється без її відключення тільки в тих випа-дках, коли проводи лінії, що монтується, проходять під провода-ми діючої лінії. Слід вжити заходів щодо неможливості торкання проводів діючої лінії проводами, які монтуються. Якщо лінія, яка монтується, проходить над проводами діючої лінії, остання по-винна бути відключена та заземлена з обох боків прогону, який перетинає місце монтажу. Оформлення наряду-допуску в обох випадках обов'язкове.
3.15. Заземлення на одноланцюгових лініях слід наклада-ти на опорі, де виконуються роботи (або сусідній). Заземлювати ділянку лінії, на якій працює бригада, слід з обох боків, а від-стань між заземленнями не повинна перевищувати 2 км.
3.16. Заземлення на проводах лінії електропередачі діля-нок перетину з іншою лінією, що знаходиться під напругою, слід накладати на опорі, де проводяться роботи.
3.17. Заземлення на лінії електропередачі напругою до 1000 В під час роботи на опорі або з вишки без ізолюючої ланки слід накладати як на провід лінії, що монтується (демонтується), так і на всі закріплені на цій опорі проводи, в тому числі радіо-трансляції та телемеханіки.
3.18. Роботи з використанням вантажопідіймальних ме-ханізмів слід проводити з виконанням вимог ДНАОП 0.00-1.03-93 "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів". Стрілові самохідні крани повинні бути оснащені сигналі-затором напруги зі звуковим супроводженням, який сповіщає про наближення стріли крана до струмоведучих частин, що знахо-дяться під напругою.
3.19. Під час виконання робіт із застосуванням підіймаль-них споруд в охоронній зоні ПЛ без зняття напруги слід викону-вати їх заземлення, за винятком механізмів на гусеничному ходу за умов їх установки на землі.
3.20. Переміщення механізмів і машин під проводами ді-ючих ПЛ дозволяється за умов дотримання відстаней до стру-моведучих частин в транспортному положенні згідно з табл. 2.3 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів":

Напруга, кВ Допустима відстань, м
До 1,0 1,0
3-35 1,0
110 1,5
150 2,0
220 2,5

Переміщення механізмів і машин по відкритих розподіль-них установках слід виконувати під наглядом оперативного пра-цівника з групою електробезпеки IV.
3.21. Складати матеріали та устаткування в охоронній зо-ні та під проводами діючої ПЛ не дозволяється.
3.22. Не дозволяється виконувати роботи і перебувати під час грози поряд з опорами діючої ПЛ чи ПЛ, що будується.
3.23. Приєднання змонтованих електроустановок (щити, шафи, кабелі, окремі апарати, ПЛ) до діючих електроустановок повинен виконувати експлуатаційний персонал.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи щодня слід приводити до належного стану робочі місця.
4.2. Плакати, заземлення огорожі залишати на місці.
4.3. Щоденно закінчення роботи оформляти записом в наряді-допуску.
4.4. Зняти спецодяг, засоби індивідуального захисту, очи-стити від пилу, скласти у відведене для них місце, помити руки, обличчя з милом; при можливості, прийняти душ.
4.5. Доповісти керівникові робіт про всі недоліки, які мали місце під час виконання робіт.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійної ситуації (раптова поява напруги, обрив заземлюючого проводу тощо) вжити всіх можли-вих заходів щодо запобігання загрозі життю і здоров'ю оточую-чих.
5.2. Огородити небезпечну зону, залишити її, не допуска-ти в неї сторонніх осіб.
5.3. Повідомити про аварійну ситуацію або нещасний ви-падок керівника робіт.
5.4. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.
5.5. Перша допомога при нещасних випадках.
5.5.1. Перша допомога при ураженні електричним стру-мом.
При уражені електричним струмом необхідно негайно зві-льнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.
При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно зробити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж се-рця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку меди-чну допомогу.
5.5.2. Перша допомога при пораненні.
Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язо-чний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бин-том.
Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що прихо-диться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька кра-пель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо за-стосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.
5.5.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.
При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, кар-тоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.
При переломі черепа (несвідомий стан після удару голо-ви, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови хо-лодний предмет (грілку зі льодом, снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.
При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпіло-го на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.
При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стяг-нути їх рушником під час видиху.
5.5.4. Перша допомога при теплових опіках.
При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та пе-рев'язувати опіки бинтом.
При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене мі-сце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.
При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце об-робляють спиртом або 3%-ним марганцевим розчином.
При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тка-нини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лі-каря.
5.5.5. Перша допомога при кровотечі.
5.5.5.1. Підняти поранену кінцівку вверх.
5.5.5.2. Рану закрити перев'язочним матеріалом (із паке-та), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і за-бинтувати поранене місце (з деяким натиском).
5.5.5.3. У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою, У разі ве-ликої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.
5.6. Якщо сталася пожежа, необхідно викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежога-сіння.
5.7. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керів-ника робіт по ліквідації наслідків аварії.


________________________ ________________ _________________
(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)
/організації/ - розробника


УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони
праці підприємства ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (24.04.2010)
Переглядів: 5062 | Теги: ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ У | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці