Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

П`ятниця, 26.04.2019, 04:43
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ МАТЕРІАЛІВ І ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці (далі - інструкція) розроб-лена згідно з вимогами Закону України "Про охорону праці" і встановлює правила виконання робіт і поведінки працівника на території підприємства, у виробничих приміщеннях та на робо-чому місці відповідно до державних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.
1.2. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підпри-ємства.
1.2. Відповідно до статті 18 Закону України "Про охорону праці", працівник зобов'язаний "знати і виконувати вимоги нор-мативних актів про охорону праці, правила поводження з маши-нами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами вироб-ництва, користуватися засобами колективного та індивідуально-го захисту, проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди".
1.3. Залежно від конкретних умов організації виробничого процесу, а також у зв'язку з допущеними аваріями і нещасними випадками до інструкції можуть вноситися зміни і доповнення, які викладаються на окремому аркуші з підписом керівника відповідного структурного підрозділу.
1.4. Інструкція є обов'язковим для виконання норматив-ним документом для працівників, які виконують роботи із засто-суванням пожежонебезпечних матеріалів і шкідливих речовин, що використовуються в будівельному виробництві.
1.5. До виконання робіт із застосуванням пожежонебез-печних матеріалів і шкідливих речовин допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд і не мають про-типоказань, навчені безпечним методам і прийомам праці.
Повторна перевірка знань цими працівниками безпеки праці проводиться щорічно.
Періодичні медогляди - в терміни, встановлені Міністерс-твом охорони здоров’я України.
1.6. Працівники, зайняті на роботах із застосуванням по-жежонебезпечних матеріалів і шкідливих речовин, зобов'язані:
- знати гранично допустимі концентрації шкідливих речо-вин у повітрі робочої зони;
- знати клас небезпеки застосовуваних матеріалів і захо-ди дотримання обережності в залежності від цього;
- уміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від впливу шкідливих речовин;
- дотримуватися правил особистої гігієни;
- знати і дотримуватися правил пожежної безпеки і виро-бничої санітарії.
1.7. Робітники, що виконують роботи із застосуванням пожежонебезпечних матеріалів і шкідливих речовин, повинні ко-ристуватися спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами інди-відуального і колективного захисту відповідно до характеру ви-конуваної роботи.
При одержанні засобів індивідуального захисту робітники повинні бути проінструктовані майстром (виконробом) про поря-док користування і догляду за ними.
1.8. Для попередження захворювань шкірних покривів від впливу шкідливих речовин власник повинен безкоштовно забез-печувати робітників захисними і профілактичними мазями (пас-тами).
1.9. Застосовувані у виробництві матеріали, у тому числі імпортні, які містять і виділяють шкідливі речовини (лакофарбові матеріали, розчинники, розріджувачі тощо), повинні відповідати державним стандартам чи технічним умовам, мати аналітичний паспорт і інструкції про заходи безпеки.
1.10. Імпортні лакофарбові матеріали повинні мати ін-струкцію фірми про умови їх застосування, заходи безпеки і за-соби індивідуального та колективного захисту.
При невиконанні однієї з перерахованих умов забороня-ється застосовувати імпортні лакофарбові матеріали.
1.11. Застосування лакофарбових матеріалів і розчинни-ків вітчизняного виробництва (а також країн СНД), що не мають паспорта, допускається тільки з дозволу органів санітарного нагляду.
1.12. На кожній бочці, бідоні, банці і іншій тарі з лакофар-бовим матеріалом, розчинником, мастикою тощо повинна бути наклейка (бирка) з точною назвою цих матеріалів, а для матері-алів, що містять свинець, також його процентний вміст.
1.13. Забороняється застосовувати лакофарбові суміші, що містять свинець, ароматичні вуглеводи, а також лакофарбові матеріали (перхлорвінілові, стирольні, епоксидні, поліуретанові, фенольні) у закритих не провітрюваних приміщеннях обсягом менше 100 м3 без примусової вентиляції і застосування засобів індивідуального захисту.
1.1.4. Не допускається застосування лакофарбових матеріалів, що містять свинець, при фарбуванні ручним пневматичним розпиленням всередині ємностей і посудин.
1.15. Відходи лакофарбових матеріалів, що містять сви-нець, епоксидних і інших матеріалів слід збирати в спеціальну закриту ємність для утилізації і нейтралізації в місцях, відведе-них органами санітарного нагляду.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Для зниження рівня впливу шкідливих речовин необ-хідно застосовувати наступні засоби індивідуального захисту:
- для захисту органів дихання від пилу, що утворюється при теплоізоляційних роботах, - застосовувати респіратори фільтруючої дії ШБ-1 "Пелюсток-200", "Пелюсток-40", "Пелюсток-5";
- при нанесенні фарбувальних сумішей ручним і механі-зованим способом за допомогою пістолетів-фарборозпилювачів - застосовувати засоби, що перешкоджають вдиханню пари ор-ганічних та інших розчинників. До них відносяться:
- універсальний респіратор РУ-60М-А, респіратор РПГ-67А, шланговий дихальний апарат РМП-62, шланговий протигаз ПШ-1, ПШ-2;
- для захисту очей від пилу і бризів фарбувального скла-ду ізолювальники повинні застосовувати окуляри закритого типу ЗП2-84 і ЗПЗ-84, ЗГИ-90, напівмаски, що прикривають обличчя і шию;
- для захисту шкіри рук від впливу фарбувальної суміші і розчинників слід в окремих випадках користуватися рукавичками гумовими технічними типу А. Особам з підвищеною пітливістю кистей рекомендується перед надяганням рукавичок припудрити шкіру.
Поряд з рукавичками робітники повинні користуватися захисними мазями і пастами, наведеними в додатку 1, що рекомендується.
2.2. При використанні пожежонебезпечних і шкідливих речовин слід дотримуватися заходів безпеки, наведених в обо-в'язковому додатку 2.
2.3. До початку роботи одержати від майстра (виконроба) завдання й інструктаж про безпечні методи виконання дорученої роботи.
2.4. Оглянути робоче місце, підготувати до роботи ін-струменти, пристосування, одержати на складі матеріали в кіль-кості змінної потреби.
2.5. Переконатися в справності інвентарних засобів під-мащування.
2.6. Перевірити на робочому місці справність установок примусової вентиляції чи наявність природної вентиляції, дже-рел штучного освітлення, наявність первинних засобів пожеже-гасіння.
2.7. При вході в приміщення, де виконуються роботи з за-стосуванням пожежонебезпечних і шкідливих речовин, встано-вити попереджуючі знаки.
 
3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Усі роботи всередині приміщення із застосуванням пожежонебезпечних чи шкідливих речовин слід виконувати при відкритих вікнах чи примусовій вентиляції.
3.2. У місцях застосування лакофарбових матеріалів і су-мішей, що утворюють вибухонебезпечні пари, не допускаються дії з застосуванням вогню чи такі, що викликають іскроутворен-ня. Електропроводка в цих місцях повинна бути знеструмлена чи зроблена у вибухобезпечному виконанні.
3.3. Нанесення фарбувальних сумішей, що містять шкід-ливі речовини, починати з місць, найбільш віддалених від вихо-дів з приміщення, влітку при відкритих вікнах, взимку - відкритих кватирках чи при працюючій вентиляції.
3.4. Фарбувальні, антикорозійні і інші роботи усередині ємностей виконувати тільки за наявності примусової вентиляції ланкою з трьох чоловік (з них двоє страхують), за наявності на-ряду-допуску.
3.5. При роботі з лугами і кислотами необхідно дотриму-вати особливу обережність:
- щоб уникнути нещасних випадків тару з кислотами і лу-гами переміщати спеціальними пристосуваннями;
- переносити наповнені сулії тільки вдвох на спеціальних носилках.
3.6. Кам'яновугільний лак, алюмінієва пудра, розчинники вогненебезпечні, тому їх варто зберігати на робочих місцях від-повідно до встановлених протипожежних норм. Гасити алюмініє-ву пудру, що зайнялася, слід азбестовими чи сукняними повсти-нами, сухим піском. Забороняється гасити палаючу алюмінієву пудру водою.
3.7. Під час роботи з різними видами холодних і напівхо-лодних мастик, застосовуваних при фарбувальній чи обклеюва-льній гідроізоляції, необхідно виконувати наступні вимоги:
- у приміщеннях, де проводяться роботи з мастиками, не повинні знаходитися сторонні особи чи виконуватися будь-які інші роботи;
- щоб уникнути вибуху чи пожежі забороняється палити і користуватися відкритим вогнем.
3.8. Тара, у якій знаходяться лакофарбові матеріали, по-винна бути справною, що щільно закривається і небиткою. Вико-ристовувати для цієї мети скляний посуд забороняється.
3.9. Зливання і видача легкозаймистих, токсичних рідин дозволяється тільки в металеву тару, що герметичне закрива-ється, за допомогою насосів через мідну сітку. Транспортувати лаки, фарби і розріджувачі слід в закритій тарі.
Для розливу фарби необхідно застосовувати спеціальні металеві кружки, дозувальні ковші з подовженими ручками, а для відкривання бочок з легкозаймистими рідинами слід корис-туватися спеціальним інструментом, виготовленим з матеріалу, що не викликає іскроутворення.
3.10. Зберігання порожньої тари з-під пожежонебезпечних і шкідливих речовин і сумішей, а також їх очищення слід викону-вати на спеціально відведених і обгороджених площадках, пого-джених з пожежною охороною об'єкта.
Не допускається залишати порожню тару в робочій зоні.
Щоб уникнути вибуху при огляді порожньої тари заборо-няється користуватися сірниками й іншими джерелами вогню.
3.11. Робочі місця, підходи до механізмів і устаткування, що застосовується для приготування і нанесення фарбових та інших сумішей, засоби пожежегасіння необхідно утримувати в чистоті і порядку, не захаращувати матеріалами.
3.12. Обтиральний матеріал потрібно зберігати в закритих ящиках, а після його використання - складати в металеві ящики чи бочки, що закриваються кришкою, і забирати після кожної зміни в спеціально відведене місце.
3.13. Розлиті на підлогу фарби і розчинники необхідно змити водою зі шланга чи посипати сухим піском (тирсою), потім зібрати в закриту тару і винести з приміщення.
3.14. Приготування робочих сумішей лакофарбових ма-теріалів і розбавлення їх розчинниками слід робити на малярних станціях чи у спеціально відведеному приміщенні, обладнаному місцевою витяжною вентиляцією. Наливати розчинник у фарбу слід невеликими порціями, користуватися при цьому посудом з металу, що не дає іскор при ударі. Для розмішування користува-тися дерев'яною мішалкою.
Забороняється залишати тару з розчинником відкритою.
3.15. Фарби, мастики, клей на органічних розчинниках не-обхідно розміщувати на відстані не менше 2 м від приладів во-дяного опалення.
3.16. При використанні мастик, клеїв, фарб, що містять летучі вогненебезпечні сполуки і шкідливі речовини, слід корис-туватися їх мінімальною кількістю, необхідною для виконання разового завдання, що не перевищує змінної потреби. Банки з мастикою чи клеєм варто відкривати безпосередньо перед за-стосуванням, тривалий час відкритими не тримати, після закін-ченні роботи щільно закривати і здавати на склад, пристосова-ний для збереження цих матеріалів.
3.17. З появою нудоти, головного болю, посиніння рук і інших ознак отруєння необхідно звернутися до лікаря, попередивши про це майстра.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Очистити робоче місце від сміття, обтирального ма-теріалу, пролитих лакофарбових чи інших токсичних сумішей.
4.2. Інструмент і пристосування, використовувані для приготування і нанесення сумішей, що містять шкідливі речовини, ретельно вимити і скласти в призначене для них місце. Забороняється зберігати інструменти і пристосування в санітарно-побутових приміщеннях.
4.3. Після закінчення роботи механізму слід:
- виключити електродвигун апаратом управління і від-клю¬чити його від мережі рубильником;
- очистити від залишків матеріалів, пилу;
- продути шланги пневмоінструменту;
- після скидання тиску роз'єднати шланги і забрати їх у відведене місце;
- уважно оглянути деталі, перевірити кріплення вузлів;
- витерти механізм чистим обтиральним матеріалом.
4.4. Матеріали, що залишилися, здати на склад.
4.5. Попередити керівника робіт і змінника про виявлені в ході огляду несправності чи помічені відхилення від норми при роботі механізму.
4.6. Зняти спецодяг і інші засоби індивідуального захисту, очистити їх і залишити в спеціально відведеній індивідуальній шафі.
5.7. Зняти тампоном з рук профілактичну (захисну) пасту (мазь), ретельно вимити теплою водою з милом обличчя і руки. При можливості прийняти душ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Основними причинами виникнення виробничих аварій при роботах із застосуванням пожежонебезпечних і шкідливих речовин є:
- порушення вимог безпеки технологічних процесів;
- невідповідність вимогам безпеки виробничого устатку-вання, його розміщення, організації робочих місць;
- порушення вимог безпеки при зберіганні, транспорту-ванні вихідних матеріалів, готової продукції і відходів виробницт-ва;
- низька трудова дисципліна, недбалість і неуважність працівника в процесі провадження робіт;
- незастосування засобів захисту працюючими.
5.2. При виникненні на об'єкті небезпечних умов, необхід-но вивести з небезпечної зони людей і сповістити про це керів-нику робіт для вжиття заходів.
5.3. Якщо обстановка не загрожує життю і здоров'ю ото-чуючих працівників і не загрожує розширенням аварії, необхідно зберегти її такою, якою вона була в момент події.
5.4. При виникненні пожежі на об'єкті необхідно негайно викликати по телефону "01" пожежну охорону і організувати його ліквідацію первинними засобами пожежегасіння.
5.5. При нещасному випадку чи аварії потрібно сповістити про це відповідального керівника робіт і надати постраждалому першу медичну допомогу.
5.6. Надання першої медичної допомоги.
5.6.1. Надання першої допомоги при ураженні електрич-ним струмом.
При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.
За відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж сер-ця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різ-ке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно не-гайно приступити до оживлення потерпілого і викликати “швидку медичну допомогу”.
5.6.2. Перша допомога при пораненні.
Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язо-чний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бин-том.
Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що прихо-диться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.
5.6.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.
При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, кар-тоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.
При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикла-сти до голови холодний предмет (грілку зі льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку. При підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.
При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стяг-нути їх рушником під час видиху.
5.6.4. Надання першої допомоги при опіках кислотами і лугами.
При попаданні кислоти або лугу на шкіру ушкоджені ділянки необхідно ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5%-ним розчином питної соди, а обпечену лугом - 3%-ним роз-чином борної кислоти або розчином оцтової кислоти.
При попаданні на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити цівкою води протягом 15-20 хвилин, після цього промити 2%-ним розчином питної соди, а при ураженні очей лугом - 2%-ним розчином борної кислоти.
При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати 3%-ним розчином оцтової кислоти або 3%-ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5%-ним розчином питної соди.
При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно диха-ти розпиленим за допомогою пульверизатора 10%-ним розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленим 3%-ним розчином оцтової кислоти.
5.6.5. Надання першої допомоги при теплових опіках.
При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в яко-му разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'я-зувати опіки бинтом.
При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене міс-це обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.
При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обро-бляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.
При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної ткани-ни) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають ліка-ря.
5.6.6. Перша допомога при кровотечі.
Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:
- підняти поранену кінцівку вверх;
- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаю-чись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо крово-теча зупинилася, то, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);
- при сильній кровотечі, яку неможна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.
5.7. Виконувати вказівки керівника робіт по ліквідації ава-рійної ситуації.

 


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (08.06.2013)
Переглядів: 1285 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці