Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Субота, 20.04.2019, 21:59
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ПРИ ВИКОНАННІ РОБІТ З САНІТАРНОЇ ОБРОБКИ ЗА ДОПОМОГОЮ БАКТЕРИЦИДНИХ ОПРОМІНЮВАЧІВ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Ця інструкція є обов'язковою для виконання всіма особами, які виконують роботи з санітарної обробки при-міщень, обладнання та засобів індивідуального й колек-тивного захисту за допомогою бактерицидних опромінюва-чів.
Роботи з бактерицидними опромінювачами відносяться до робіт з підвищеною небезпекою відповідно до п.п. № № 4, 33, 40 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. Держнаглядохоронпраці 30.11.1993, № 123.
Всі роботи з бактерицидними опромінювачами повинні виконуватись відповідно до цієї інструкції.
Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (стаття № 49) особи, які не виконують вимог інструкції з охорони праці, залежно від характеру порушень притя-гуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністратив-ної та карної відповідальності.
1.1. До самостійного виконання робіт з санітарної обробки за допомогою бактерицидних опромінювачів допус-каються особи, які:
- досягли 18 років;
- пройшли медичний огляд відповідно до наказу № 45 Міністерства охорони здоров'я України від 30 березня 1994 р. та не мають медичних протипоказань;
- пройшли навчання, інструктаж з питань охорони пра-ці, в тому числі при виконанні робіт з підвищеною не-безпекою, подання першої допомоги потерпілим від нещас-них випадків, про правила поведінки при виникненні ава-рій.
1.2.  Особи, які проводять роботи з санітарної обро-бки за допомогою бактерицидних опромінювачів зобов'яза-ні:
- вміти користуватися засобами колективного та інди-відуального захисту;
- дотримуватися зобов'язань з охорони праці, перед-бачених колективним договором (угодою, трудовим догово-ром) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, в тому числі:
- своєчасно розпочинати і закінчувати роботу, дотри-муватися технологічної та обідньої перерв;
- не виконувати роботи, непередбачені змінним за-вданням;
- не находитися на роботі в позаробочий час без від-повідного дозволу та керівника.
1.3. При проведенні робіт з санітарної обробки за допомогою бактерицидних опромінювачів працівники можуть наражатися на вплив небезпечних та шкідливих виробничих чинників:
ФІЗИЧНИХ:
- підвищений рівень ультрафіолетового випромінюван-ня;
- підвищена температура поверхні обладнання та мате-ріалів;
- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
- підвищена або знижена рухомість повітря;
- небезпечне значення напруги в електричному ланцю-зі, замикання якого може відбутися крізь тіло людини;
- недостатня освітленість робочої зони;
- гострі кромки, задирки та шорсткість на поверхні заготівель, інструментів та обладнання.
ХІМІЧНИХ:
- токсична та дратуюча дія шкідливих речовин, які є у приміщеннях та обладнанні, де проводиться санітарна обробка.
При дії на кисень повітря ультрафіолетового випромі-нювання, яке утворюють бактерицидні опромінювачі, утво-рюється озон. Це газ, що володіє своєрідним запахом і при великих концентраціях нагадує запах хлору.
Гранично допустима концентрація озону у приміщеннях 0.001 мг/л. Збільшення озону в повітрі до 0.002-0.003 мг/л викликає подразнення слизової оболонки носу, горла та очей.
При великих концентраціях озон діє на організм от-руйно: з'являється подразнення дихальних шляхів, ка-шель, блювання, головний біль, запаморочення, сильна втома, можливий різкий занепад серцевої діяльності.
Опромінення бактерицидними опромінювачами може ви-кликати болісний опік шкіри обличчя і рук.
1.4. При виконанні своїх обов'язків особи, які об-слуговують бактерицидні опромінювані, зобов'язані до-тримуватися вимог санітарних норм та особистої гігієни:
- приступати до роботи тільки у засобах індивідуаль-ного захисту, які відповідають вимогам до приміщень відповідного класу чистоти;
- після роботи вимити забруднені частини тіла.
Виробничому персоналу, який проводить санітарну об-робку чистих приміщень усіх класів, рекомендується:
- мити голову 1-2 рази на тиждень і носити коротку стрижку;
- верхній одяг та особисті речі зберігати у гардеро-бі в індивідуальній шафі.
2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1. Перед початком роботи виробничий персонал пови-нен:
- прийняти душ, вимити і обробити дезінфекційними розчинами руки;
- перевірити і одягти засоби індивідуального захис-ту;
- включити припливно-витяжну вентиляцію за 15-20 хвилин до початку роботи;
- візуально перевірити цілісність бактерицидних опромінювачів, ізоляцію електропроводів, електророз'є-мів;
- при застосуванні відкритих опромінювачів упевнити-ся у відсутності людей у приміщеннях, що обробляються;
- встановити час включення опромінювачів;
- переносні екрановані опромінювачі встановлювати так, щоб потік променів був спрямований у верхню части-ну приміщення під кутом, не менше 5° від горизонтальної площини, яка проходить через центр опромінювача;
- перевірити установлену потужність опромінювача, яка не повинна перевищувати 1 Вт/м 2 приміщення.
2.2. Забороняється застосування неекранованих опро-мінювачів у присутності людей, бо ультрафіолетове про-міння викликає захворювання очей (кон'юнктивіт).
2.3.  Відкриті та екрановані бактерицидні опроміню-вачі повинні мати різні вимикачі для їх роздільного включення.
2.4.  Вимикачі для відкритих опромінювачів слід роз-міщувати поза виробничого приміщення і обладнати сигна-льним написом «Горять бактерицидні опромінювачі».
2.5. Застосування відкритих опромінювачів повинно здійснюватись при відсутності людей у перервах між ро-ботою, вночі або у спеціально відведений час.
2.6. При виявлених несправностях обладнання та засо-бів колективного захисту сповістити керівника робіт (відповідального за проведення даної роботи) та не при-ступати до роботи до усунення виявлених несправностей.
3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
3.1. Опромінення відкритими опромінювачами повинно тривати не більш однієї години.
3.2. Екрановані опромінювачі можуть працювати до 8 годин, через кожні 1.5-2 години безперервної роботи опромінювачів у повітрі може відчуватись характерний запах озону, в цьому випадку рекомендується вимкнути опромінювачі на 30-60 хвилин.
3.3. При необхідності короткочасної присутності у приміщенні, де горять відкриті опромінювачі, обслугову-ючий персонал повинен бути забезпечений захисними оку-лярами.
3.4. У виробничих приміщеннях, обладнаних бактерици-дними опромінювачами, повинен бути встановлений фото-електричний газоаналізатор озону (діапазон вимірів кон-центрацій озону — 0.002 мг/л, чутливість — 0.0002 мг/л), для здійснення безперервного контролю гранично допустимої концентрації озону у повітрі робочої зони, що утворюється при горінні бактерицидних опромінювачів.
3.5.  Бактерицидні опромінювачі не виробляються у вибухозахищеному виконанні, тому їх не застосовують у вибухо- та пожежонебезпечих зонах, визначених відповід-но до ПУЕ.
3.6. Через кожні 1500 годин роботи бактерицидні опромінювачі слід замінювати на нові.
3.7. У приміщеннях, де встановлені бактерицидні опромінювачі, необхідно стежити за безперервною роботою вентиляції.
3.8. При виявленні під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах колективного захисту зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади. Повідомити про це керівнику робіт та без його вказівки роботу не відновлювати.
3.9. Порядок повідомлення адміністрації про нещасний випадок:
3.9.1.  Про кожний нещасний випадок свідок, праців-ник, який його виявив, або сам потерпілий повинні тер-міново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів до надання необхід-ної допомоги.
3.9.2. Зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не при-зведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації, що склала-ся.
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1.  Вимкнути бактерицидні опромінювачі.
4.2. Після закінчення роботи зробити запис у «Журна-лі обліку роботи бактерицидних опромінювачів», що пови-нен бути заведений на кожний бактерицидний опромінювач у цеху.
За ведення журналу несе відповідальність призначення наказом власника підприємства посадова особа.

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ РОБОТИ БАКТЕРИЦИДНИХ ОПРОМІНЮВАЧІВ

 

№ опромінювача

 

Екзановані опромінювачі

Неекзановані опзомінювачі

Ким

Занесений

запис

 

Час

вклю-

чення

Час

виклю-

чення

Загальна

кількість

годин горіння опроміню­вачів

Час

вклю-

чення

Час

виклю-

чення

Загальна

кількість

годин горіння опроміню­вачів

1

2

3

4

5

6

7

8

 

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
До аварійних ситуацій відносяться:
- розгерметизація технологічних трубопроводів, обла-днання та тари з викидом продукту, його пари, пилу у виробниче та зовнішнє середовище;
- загоряння технологічних трубопроводів, обладнання, продукту та 313;
- відключення електропостачання, яке живить засоби колективного захисту, обривання і коротке замикання електрокомунікацій, електрообладнання.
5.1. На випадок виникнення пожежі виробничий персо-нал, який проводить санітарну обробку за допомогою бак-терицидних опромінювачів, зобов'язаний:
- припинити роботу;
- вимкнути бактерицидні опромінювачі;
- доповісти про те що трапилось керівнику робіт або іншій посадовій особі.
5.2. Порядок надання першої долікарської медичної допомоги на випадок травмування (отруєння):
5.2.1. Послідовність надання першої допомоги:
- усунути вплив на організм небезпечних та шкідливих чинників, що погрожують здоров'ю та життю постраждалого (звільнити від впливу електричного струму, винести із зараженої атмосфери, тощо);
- визначити характер та тяжкість травми, найбільш загрозу для життя постраждалого та послідовність захо-дів щодо його врятування;
- виконати необхідні заходи щодо врятування постраж-далого у порядку терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов'язку тощо);
- підтримати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного працівника;
- викликати швидку медичну допомогу або лікаря, або прийняти заходи для транспортування постраждалого у найближчий лікарський заклад.
Допомога постраждалому, яка надається немедичними працівниками, не повинна замінювати допомоги з боку ме-дичного персоналу та повинна надаватися лише до прибут-тя лікаря.
5.2.2. Конкретні дії щодо надання першої допомоги постраждалому при різних ураженнях описані в інструкції з надання першої (долікарської) медичної допомоги, яка вивчається персоналом при проходженні первинного та по-слідуючих інструктажів з питань охорони праці.
Інструкція опрацьована Державним науковим центром лікарських засобів

Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (18.12.2010)
Переглядів: 9586 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці