Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Середа, 24.04.2019, 08:53
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ПРИГОТУВАННІ ДЕЗІНФІКУЮЧИХ РОЗЧИНІВ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Ця інструкція є обов'язковою для виконання особами, які виконують роботи з приготування дезінфікуючих роз-чинів.
Роботи, пов'язані з приготування дезінфікуючих розчинів відносяться до робіт з підвищеною небезпекою відповідно до п.п. №№ 11, 33, 39, 118 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. Держнаглядохоронпраці 30.11.1993, № 123.
Всі роботи з приготування дезінфікуючих розчинів по-винні виконуватись відповідно до цієї інструкції.
Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (стаття № 49) особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці, залежно від характеру порушень притя-гуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністратив-ної та карної відповідальності.
1.1. До виконання самостійних робіт з приготування дезінфікуючих розчинів допускаються особи, які:
- досягли 18 років;
- пройшли медичний огляд відповідно до наказу № 45 Міністерства охорони здоров'я України від 30 березня 1994 р. та не мають медичних протипоказань;
- пройшли навчання, інструктаж з питань охорони пра-ці, в тому числі при виконанні робіт з підвищеною не-безпекою, подання першої допомоги потерпілим від нещас-них випадків, про правила поведінки при виникненні ава-рій.
1.2.  Особи, які виконують роботи з приготування дезінфікуючих розчинів зобов'язані:
- вміти користуватися засобами колективного та інди-відуального захисту;
- дотримуватися зобов'язань з охорони праці, перед-бачених колективним договором (угодою, трудовим догово-ром) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, в тому числі:
- своєчасно розпочинати і закінчувати роботу, дотри-муватися технологічної та обідньої перерв;
- не виконувати роботи, непередбачені змінним за-вданням;
- не находитися на роботі у позаробочий час без від-повідного дозволу і керівника.
1.3.  В процесі роботи на осіб, які зайняті приготу-ванням дезінфікуючих розчинів, можливий вплив небезпеч-них і шкідливих виробничих чинників:
ФІЗИЧНИХ:
- небезпечне значення напруги в електричному ланцю-зі, замикання якого може відбутися крізь тіло людини;
- підвищена запиленість та загазованість повітря ро-бочої зони;
- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
- підвищена або знижена рухомість повітря;
- недостатня освітленість робочої зони;
- підвищена або зніжена температура обладнання, ма-теріалів;
- гострі кромки, задирки, шорсткість на поверхні за-готівлі, інструментів та обладнання.
ХІМІЧНИХ:
- токсична і дратуюча дія дезінфікуючих розчинів на шкіряні покрови, слизові оболонки очей і органи дихан-ня.
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ:
- нервово-психічні перевантаження (перенапруга ана-лізаторів).
1.4. На роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, а також, роботах, пов'язаних із забрудненням або які здійснюються у несприятливих температурних умовах, особам, які виконують роботи з приготування дезінфікую-чих розчинів, видаються безкоштовно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші за-соби індивідуального захисту.
За встановленими нормами також безкоштовно видається мило, змиваючі а знешкоджуючі засоби.
1.5.  При виконанні своїх обов'язків особи, зайняті приготуванням дезінфікуючих розчинів, зобов'язані до-тримуватися вимог санітарних норм та особистої гігієни:
- приступати до роботи тільки у засобах індивідуаль-ного захисту;
- прийняти і утримувати на протязі зміни робоче міс-це у чистоті й порядку;
- зберігати і приймати їжу тільки у відведених міс-цях;
- зберігати харчові продукти, в тому числі й молоч-ні, що видаються на підприємстві, в холодильниках, які використовуються тільки з цією метою;
- після роботи вимити забруднені частини тіла.
2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТОЮ
2.1. Перед початком роботи особа, яка готує дезінфі-куючи розчини зобов'язана перевірити та одягти засоби індивідуального захисту.
2.2.  На робочому місці повинні бути тільки необхід-ні для виконання конкретної роботи реактиви, прилади і обладнання.
2.3. Перевірити справність пристосувань. Включити загальнообмінну припливно-витяжну та місцеву витяжну вентиляцію.
2.4. При виявлених несправностях обладнання та засо-бів колективного захисту сповістити керівника робіт та не приступати до роботи до усунення виявлених несправ-ностей.
3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
3.1.  При приготуванні дезінфікуючого розчина пергі-дролю, його слід додавати у воду, а не навпаки.
3.2. При зберіганні пергідролю і миючих засобів слід дотримуватися таких заходів безпеки:
- бутель з пергідролем повинна находитись в кожусі з прокладкою;
- переносити пергідроль слід з обережністю, у бутлях з кожухом або в закритій ємкості, що не б'ється, уника-ючи розбризкування;
- миючий засіб, розфасований у негерметичну упаков-ку, слід зберігати в сухому місці.
3.3. Вимоги безпеки при приготуванні дезінфікуючих розчинів із застосуванням легкозаймистих (ЛЗР) і горю-чих рідин (ГР) (мурашина кислота, спирт етиловий):
3.3.1.  Роботи з ЛЗР і ГР повинні проводитись тільки у витяжних шафах, при вимкнутих електроприладах і газо-вих пальниках.
3.3.2.  Зберігати ЛЗР і ГР слід в закритій товсто-стінній скляній посуді, яку розміщують у металеві ящики з кришками. Загальний запас ЛЗР, що водночас зберіга-ється не повинен перевищувати добову потребу.
3.3.3.  Розлиті ЛЗР і ГР необхідно засипати піском. Забруднений пісок необхідно збирати дерев'яною лопатою або совком.
3.3.4. Тара, в якій виконувались роботи з ЛЗР і ГР, після проведення роботи повинна негайно промиватись ве-ликою кількістю води (подвійне наповнення).
3.3.5.  Відпрацьовані ГР повинні збиратись у спеціа-льну тару.
3.4.  Вимоги безпеки при приготуванні дезінфікуючих розчинів із застосуванням кислот і луги:
3.4.1.  Бутлі з кислотами слід тримати в захисній металевій тарі, викладеній негорючими матеріалами, пе-реносити і піднімати їх необхідно тільки вдвох.
3.4.2.  Переливання кислот і луги з бутлів в більш дрібну тару необхідно виконувати вдвох за допомогою си-фона і тільки під місцевою витяжною вентиляцією.
3.4.3. Для приготування розчинів кислот, їх необхід-но приливати у воду тонким струмом при безперервному перемішуванні, а не навпаки.
3.4.4.  Великі шматки їдкої луги слід розколювати на дрібні шматочки в спеціально відведеному місці, зазда-легідь накривши шматки, що розбиваються, щільною ткани-ною (бельтингом) або папером.
Рекомендується замість монолітних шматків луги за-стосовувати лускаті.
Розчиняти тверду лугу слід шляхом повільного додання її невеликими шматками до води при безперервному пере-мішуванні. Шматочки луги брати тільки щипцями.
3.5. Паління дозволяється тільки в спеціально відве-дених місцях.
3.6.  При виявленні під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах колективного захисту зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади. Повідомити про це керівника робіт та без його вказівки роботу не відновлювати.
3.7. Порядок повідомлення адміністрації про нещасний випадок.
3.7.1. Про кожний нещасний випадок свідок, праців-ник, який його виявив, або сам потерпілий повинні тер-міново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів до надання необхід-ної допомоги.
3.7.2. Зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не при-зведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації, що склала-ся.
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1. Вимкнути обладнання.
4.2. Після закінчення роботи опорядити робоче місце, скласти усі шкідливі речовини, ЛЗР, ГР в установлене для зберігання місце.
4.2. Зняти спецодяг та інші засоби індивідуального захисту і прибрати їх у спеціально відведене місце.
4.3. При виявленні недоліків в роботі обладнання та засобах колективного захисту повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу.
5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ У АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
До аварійних ситуацій відносяться:
- розгерметизація технологічних трубопроводів та об-ладнання та тари з викидом продукту, його пари у вироб-ниче та зовнішнє середовище;
- загоряння технологічних трубопроводів, обладнання, продукту та 313;
- відключення електропостачання, яке живить засоби колективного захисту, обривання і коротке замикання електрокомунікацій, електрообладнання.
5.1. У разі розливу ЛЗР та ГР необхідно погасити га-зові пальники, вимкнути електроживлення загальним руби-льником, розлитий продукт засипати піском, пісок зібра-ти і усунути у безпечне місце.
5.2. У випадку займання ЛЗР та ГР необхідно:
- негайно приступити до її гасіння, застосовуючи відповідні для даного випадку засоби гасіння (пісок, порошкові та інші вогнегасники);
- негайно вимкнути вентиляцію, пальники і нагріваль-ні прилади;
- винести з приміщення посудини з вогненебезпечними речовинами.
5.3. При виникненні іскріння (спалахування) струмо-ведучих частин електрообладнання, виробничий персонал зобов'язаний його негайно обезживити, повідомити про це електрику, керівнику робіт.
5.4. У випадку виникнення пожежі необхідно:
- припинити роботу;
- обезживлити електрообладнання;
- закрити вентилі на лініях подачі газу, води, ваку-уму;
- негайно розпочати гасіння осередку наявними засо-бами пожежогасіння і повідомити за телефоном 01 у поже-жну охорону.
5.5. Порядок надання першої долікарської медичної допомоги у випадку травмування (отруєння):
5.5.1.  Виробничий персонал повинен вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому при нещасних випадках до прибуття лікаря.
5.5.2. Послідовність надання першої допомоги:
- усунути вплив на організм небезпечних та шкідливих чинників, які погрожують здоров'ю та життю постраждало-го (звільнити від впливу електричного струму, винести із зараженої атмосфери, погасити одяг, що горить, то-що);
- визначити характер та тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя постраждалого та послідовність захо-дів щодо його врятування;
- виконати необхідні заходи щодо врятування постраж-далого за порядком терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов'язку тощо);
- підтримувати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного працівника;
- викликати швидку медичну допомогу або лікаря, або прийняти заходи для транспортування постраждалого у найближчий лікарський заклад.
Допомога постраждалому, яка надається не медичними працівниками, не повинна замінювати допомогу з боку ме-дичного персоналу та повинна надаватися лише до прибут-тя лікаря.
5.5.3. Конкретні дії щодо надання першої допомоги постраждалому при різних ураженнях описані в інструкції з надання першої (долікарської) медичної допомоги, яка виробничим персоналом при проходженні первинного та по-слідуючих інструктажів з питань охорони праці.
Інструкція опрацьована Державним науковим центром лікарських засобів

Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (18.12.2010)
Переглядів: 8844 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці