Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

П`ятниця, 26.04.2019, 04:43
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПАЛАТНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ
І. Загальні положення
1.1. Дана інструкція є чинною для медсестри відді-лення. Працівник допускається до роботи після прохо-дження вступного інструктажу, що проводиться інженером з охорони праці при прийомі на роботу, первинного ін-структажу на робочому місці, що проводиться зав. відді-ленням та повторних (1 раз на 6 місяців) інструктажів.
1.2. Недотримання вимог цієї інструкції може призве-сти до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.
1.3. Працівник може бути відсторонений від роботи зав. відділенням при виявленні будь-яких порушень поло-ження інструкції з охорони праці, неправильній експлуа-тації приладу (може бути допущений після проведення по-вторного інструктажу) та при виявленні несправності в роботі апаратури (забороняється подальша її експлуата-ція).
1.4. Медсестра забезпечується санітарним одягом (ха-лат, шапочка, гумові рукавички, при необхідності – спецодягом і спецвзуттям, індивідуальними засобами за-хисту).
1.5. Медсестра зобов’язана:
1.5.1. Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку.
1.5.2. Без дозволу не покидати своє робоче місце.
1.5.3. Не залишати без нагляду включені електричні, газові та інші апарати.
1.5.4. Виконувати інструкції з охорони пра-ці, протипожежної безпеки, електробезпеки, вка-зівки зав. відділенням, лікарів, чергового ліка-ря.
1.5.5. Не допускати на робоче місце осіб, які не ма-ють відношення до роботи;
1.5.6. Виконувати тільки доручену роботу.
1.5.7. Медичні апаратуру використовувати тільки за призначенням.
При виконанні роботи медсестра повинна користуватися спеціальним одягом (халати, тапочки, головні убори, ма-ски, гумові рукавички, тощо). З метою уникнення інфіку-вання працівників від хворих слід суворо дотримуватися правил особистої гігієни та санітарно-протиепідемічних правил і календаря профілактичних щеплень.
1.6. Медсестра зобов’язана вміти користуватися засо-бами пожежегасіння, брати участь у ліквідації пожежі.
ІІ. Вимоги техніки безпеки перед початком роботи
2.1. Приступаючи до роботи медсестра повинна:
2.2.1. Одягнути халат, шапочку, при необхідності – засоби індивідуального захисту.
2.2.2. Привести в порядок робоче місце, інструменти, ліки, дезинфікуючі розчини, розмістити їх у встановле-ному місці для зручного і безпечного користування.
2.2.3. Перевірити наявність необхідного освітлення у всіх приміщеннях.
2.2.4. Звернути увагу на можливість пошкодження з’єднувальних елементів електромережі (розетки, вилки, шнури, вимикачі) у кабінетах та допоміжних кімнатах.
2.2.5. Перевірити, чи справні електроприлади, визна-чити тривалість та доцільність їх роботи.
2.2.6. Проконтролювати стан первинних засобів поже-жегасіння, перевірити наявність пломб на вогнегасниках.
2.2.7. Переконатися у наявності вільного доступу до запасних виходів на випадок надзвичайних ситуацій.
2.2.8. Звернути увагу на цілісність системи захисно-го заземлення.
2.2.9. У випадку виявлення будь-яких відхилень, не-справностей, пошкоджень негайно повідомити старшу мед-сестру або зав. відділенням.
ІІІ. Вимоги техніки безпеки під час роботи
3.1. Впродовж робочого часу медсестра зобов’язана дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкції з охорони праці, слідкувати за її дотриман-ням.
3.2. При виявленні порушень вимог техніки безпеки (несправність електрообладнання, порушена електроізоля-ція, обірваний дріт, від’єднане заземлення, пошкоджений електророзподільний щит), а також про нещасний випадок слід негайно поставити до відома зав. відділенням, ін-женера з охорони праці, а у вечірній і нічний час – чергового лікаря.
3.3. Під час роботи з апаратурою, електроприладами дотримуватися інструкцій по їх експлуатації, не працю-вати з несправними приладами, а також дотримуватися на-ступних вимог:
3.3.1. Не залишати ввімкненим будь-який електричний чи газовий прилад без нагляду.
3.3.2. Не користуватися первинними засобами пожеже-гасіння не за призначенням.
3.3.3. Не перекривати та не захаращувати запасні ви-ходи з відділення, лікарні.
3.3.4. Не користуватися несправними розеткою, вил-кою, пошкодженим електрошнуром.
3.3.5. Не вмикати електроприлади при виявленні ушко-дження системи заземлення.
3.3.6. Не користуватися електроприладами при відсут-ності захисних засобів (гумових килимків, надійної ізо-ляції, заземлення тощо).
3.3.7. Не працювати на висоті (драбині, підвіконнях) без додаткових засобів безпеки.
3.3.8. Не працювати без гумових рукавиць та спеціа-льних фартухів з кров’ю хворих, їх виділеннями, не ви-конувати гнійні перев’язки.
3.3.9. Не користуватися несправними засобами для транспортування хворих;
3.3.10. Не створювати протягів у приміщенні.
3.3.11. Не курити у приміщенні відділення, лікарні.
3.3.12. Не використовувати в якості захисного зазем-лення трубопроводи.
3.3.13. Робочі дезинфікуючі розчини готувати з кон-центрованих перед їх застосуванням, зберігати дезинфі-куючі розчини у вказаних місцях, маркованих та підписа-них посудинах і користуватися ними згідно з інструкці-єю.
3.3.14. Не носити скляні шприци в кишенях халату.
3.3.15. Не вколювати ін’єкційні голки в одяг.
3.3.16. Під час процедур не залишати хворого без на-гляду.
3.3.17. Не налагоджувати самовільно медичне облад-нання, електромережу і не доручати це стороннім особам.
3.3.18. Не користуватися відкритим вогнем в примі-щенні.
3.3.19. При використанні кисню дотримуватися відпо-відних інструкцій.
 3.3.20. При відвідуванні хворих вдома дотримуватися правил дорожнього руху, стерегтися собак.
3.3.21. Здійснювати  контроль за правилами зберіган-ня ліків списку "А”, "Б”, не зберігати їх на робочому місці.
3.3.22. Здійснювати постійний нагляд за справністю та роботою електрообладнання, що працює у відділенні.
ІV. Вимоги техніки безпеки після закінчення роботи
4.1. Після закінчення роботи медсестра повинна пере-вірити, чи вимкнені всі газові і електроприлади, освіт-лення, в роботі яких немає необхідності, закрити крани, вікна, Сповістити старшу медсестру про всі несправнос-ті, виявленні під час роботи і зафіксувати їх в журналі передачі змін. Привести в порядок своє робоче місце, передати його черговому персоналу по зміні. Дотримува-тися особистої гігієни.
4.2. Залишати зміну без здачі чергування категорично забороняється.
V. Вимоги техніки безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. При виникненні аварійної ситуації (вибуху, по-жежі, тощо) медсестра зобов’язана:
5.5.1. Припинити роботу.
5.5.2. Попередити працюючих про небезпеку.
5.5.3. Поставити до відома старшу медсестру, зав. відділенням.
5.5.4. При виникненні пожежі діяти згідно з інструк-цією (дії персоналу на випадок пожежі).
5.5.5. При необхідності провести евакуацію хворих і майна з відділення згідно з планом евакуації.
5.5.6. При нещасних випадках надавати потерпілим не-відкладну допомогу згідно з інструкцією і негайно допо-вісти черговому лікарю або зав. відділенням, зберегти ситуацію такою, при якій стався нещасний випадок.


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (18.12.2010)
Переглядів: 4959 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці