Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Середа, 24.04.2019, 09:25
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ З МЕТИЛОВИМ СПИРТОМ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Ця інструкція є обов'язковою для виконання всіма особами, які працюють з метиловим спиртом.
Роботи з метиловим спиртом відносяться до робіт підвищеної небезпеки в відповідно до п.п. № 11, 34, 39 Пе-реліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. Держнагля-дохоронпраці 30.11.1993р., № 123.
Всі роботи з метиловим спиртом повинні виконуватися відповідно до цієї інструкції.
Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (стаття № 49) особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці, залежно від характеру порушень притя-гуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністратив-ної і кримінальної відповідальності.
1.1. До виконання робіт з метиловим спиртом допуска-ються особи, які:
- досягли 18-років;
- пройшли медичний огляд відповідно до наказу № 45 Міністерства охорони здоров'я України від ЗО березня 1994 р. та не мають медичних протипоказань;
- пройшли навчання, інструктаж з питань охорони пра-ці, в тому числі при виконанні робіт з підвищеною не-безпекою, подання першої допомоги потерпілим від нещас-них випадків, про правила поведінки при виникненні ава-рій;
- при наявності розписки про небезпеку метанолу (дода-ток № 1).
1.2.  Особи, які працюють з метиловим спиртом, зобо-в'язані вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.
1.3.  При роботі з метиловим спиртом можливий вплив на працюючих небезпечних і шкідливих хімічних чинників:
-  подразнення слизових оболонок очей та верхніх ди-хальних шляхів, головний біль, дзвін у вухах, неврити, розлади зору. Метанол може проникати крізь непошкоджену шкіру. Смертельна доза метанолу при прийомі всередину рівна 30 г, але важке отруєння, що супроводжується слі-потою, може бути викликане 5-10 г. ГДК метанолу у пові-трі робочої зони — 5 мг/м3.
Метанол (метиловий спирт СН3ОН) — безбарвна прозора рідина, яка за запахом нагадує винний (етиловий спирт). Розчинюється у спиртах і ряду інших органічних розчин-ників. З водою змішується в усіх відношеннях. Легко за-палюється.
1.4.  При роботі з метиловим спиртом для захисту ор-ганів дихання від шкідливого впливу пари метанолу за-стосовують фільтруючий протигаз (ГОСТ 12.4.121-83) мар-ки БКФ (коробка захисного кольору з білою вертикальною смутою) або марки А (коробка коричневого кольору).
1.5.  Особи, які працюють з метиловим спиртом, зобо-в'язані дотримуватися вимог санітарних норм і особистої гігієни:
- приступати до роботи тільки у засобах індивідуаль-ного захисту;
- періодично лаборант санітарної лабораторії підпри-ємства повинен здійснювати контроль за станом повітря-ного середовища (аналізи повітря на вміст пари метано-лу);
- зберігати і приймати їжу тільки у відведених міс-цях;
- після роботи вимити забруднені частини тіла.
2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
Перед початком роботи необхідно:
2.1.  Включити загальнообмінну припливновитяжну вентиляцію.
2.2. Перевірити:
- наявність і справність засобів індивідуального захисту;
- справність засобів колективного захисту;
- справність технологічного обладнання;
- наявність і цілісність встановленої пломби на єм-костях та сейфах з метанолом;
- освітлення робочого місця.
2.3.  Отримати письмове розпорядження про проведення робіт з метанолом від керівника робіт (у випадку разо-вої роботи).
2.4. При виявленні несправностей обладнання та засо-бів колективного захисту сповістити керівника (відпові-дального за проведення даної роботи) та не приступати до роботи до усунення виявлених несправностей.
3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
3.1.    При перевезенні метанолу автотранспортом відповідальний перевіряє придатність автотранспорту для перевезення метанолу і наявність на ньому протипожежно-го інвентарю. Шляховий лист водія повинен мати напис: «Автомобіль перевірений, придатний для перевезення ме-танолу».
3.2.  На підприємстві метанол приймається за актом (додаток № 2) відповідальним за зберігання. Акт оформ-люється у 3-х примірниках. Один примірник залишається у відповідального за зберігання, другий — у відповідаль-ного за приймання і перевезення, третій — передається у бухгалтерію.
3.3. Транспортування метанолу повинно здійснюватись засобом, який виключає можливість попадання його у ви-робниче та навколишнє середовище, із застосуванням тру-бопроводів, контейнерів, підйомників та інших видів ме-ханізованого транспортування.
3.4. Метанол повинен зберігатись у спеціальній залі-зній тарі (банки цистерни, бочки), а хімічно чистий — у скляній посуді. Тара після заповнення повинна бути гер-метично закрита й опломбована.
3.5. Транспортування метанолу, який находиться в скляній тарі, повинно виконуватись в спеціально облад-наних для цього носилках, візках з гніздами за розміром тари, що перевозиться.
3.6.  Ручне перенесення бутлів з метанолом допуска-ється тільки вдвох із дотриманням необхідних заходів проти розбризкування.
3.7.  Метанол необхідно зберігати у спеціальних при-міщеннях з підлогами, що непроникненні для метанолу та легко змиваються водою, з ухилами до трапів. Приміщення повинно бути обладнане загальнообмінною припливно-витяжною місцевою та аварійною вентиляцією.
3.8. Тара для зберігання і перевезення метанолу по-винна бути відградуйована і мати напис незмивною фар-бою: «Метанол — отрута!», «Вогненебезпечно!» і знак, встановлений для отруйних речовин відповідно до ГОСТ 19433-81.

На тарі вказується вага брутто й нетто.
3.9.   Відпуск метанолу зі складу у ВТК або центра-льну лабораторію або з центральної лабораторії у ВТК та назад повинен здійснюватись за вимогою, підтвердженою підписом власником підприємства.
3.10. Прийом та видавання метанолу здійснюється за оформленими прибутково-видатковим документами, як про-дукт суворої звітності, з занесенням даних приходу та видатку у журнал. Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований і скріплений сургучною печаткою.
3.11.  Облік метанолу, що використовується на об'єк-ті (центральної лабораторії, лабораторії ВТК, на вироб-ничій дільниці тощо) ведеться у журналі обліку метанолу (додаток № 3).
3.12.  Облік метанолу у лабораторії ведеться в жур-налі обліку метанолу у лабораторії (додаток №4).
3.13. Для роботи у заводських цехових лабораторіях повинно виписуватись не більш добової потреби метанолу.
3.14. Перед заповненням метанолом тара повинна бути промита водою, очищена від іржі і висушена.
3.15. Заповнення тари необхідно здійснювати насоса-ми, призначеними для роботи тільки з метанолом або си-фонами. Переливання відрами та сифонами з засмоктуван-ням ротом забороняється. Ручний налив метанолу допуска-ється тільки для малої кількості (не більш 3,0 кг).
3.16. Злив метанолу з тари повинен здійснюватись по-вністю без залишку продукту.
3.17. Запірна арматура на зливних лініях метанолу повинна мати замки і пломбу.
3.18. Порожня тара з-під метанолу повинна бути про-мита водою (не менше ніж двократним заповненням).
3.19. Лабораторні роботи із застосуванням метанолу проводити тільки у витяжній шафі при працюючій вентиля-ції.
3.20. При розливі метанолу треба відразу ж засипати залите місце піском або тирсою, просочувальний метано-лом пісок або тирсу усунути, а залиту дільницю промити струмом води.
3.21.  Відпрацьований метанол і речовини, які його містять треба збирати у герметичну тару, що закриваєть-ся і передавати на знищення у санлабораторію.
3.22. Забороняється:
- застосовувати метанол при розпалюванні нагріваль-них приладів;
- застосовувати метанол у якості розчинника;
- залишати тару з-під метанолу без нагляду;
- зберігати сумісно (в одному складі) метанол з ети-ловим спиртом, так як це може призвести до отруєння ви-робничого персоналу.
3.23. Паління дозволяється тільки у спеціально від-ведених місцях.
3.24. При виявленні під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах колективного захисту зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади. Повідомити про це керівника робіт та без його вказівки роботу не відновлювати.
3.25. Порядок повідомлення адміністрації про нещас-ний випадок
3.25.1. Про кожний нещасний випадок свідок, праців-ник, який його виявив, або сам потерпілий повинні тер-міново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів до надання необхід-ної допомоги.
3.25.2.  Зберегти до прибуття комісії з розслідуван-ня обстановку на робочому місці та устаткування у тако-му стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не при-зведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації, що склала-ся.
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1.  По закінченню робіт необхідно:
- прибрати робоче місце;
- опорядити засоби індивідуального захисту, запобіж-ні пристосування і помістити їх у відповідне для цієї мети місце.
4.2. Залишок метанолу (від добового запасу), що не повністю витратився під час роботи, повинен здаватись на склад або закриватись у вогнетривку шафу, яка обо-в'язково запечатується.
4.3. При виявленні недоліків в роботі обладнання та засобах колективного захисту повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу.
5.  ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
До аварійних ситуацій відносяться:
- розгерметизація технологічних трубопроводів, обла-днання та тари з викидом продукту, його пари у виробни-че та зовнішнє середовище;
- загоряння технологічних трубопроводів, обладнання, продукту та 313;
- відключення електропостачання, яке живить засоби колективного захисту, обривання і коротке замикання електрокомунікацій, електрообладнання.
5.1. При виникненні аварійних ситуаціях необхідно:
- припинити всі роботи з метанолом;
- вимкнути всі види вентиляції (при пожежі);
- доповісти про те що трапилось начальнику цеха або майстру.
5.2.  У випадку виникнення пожежі негайно розпочати гасіння наявними засобами пожежогасіння (пісок, кошма, вогнегасник (вуглекислотний), тонкорозпилена вода тощо) і повідомити за телефоном 01 у пожежну охорону.
5.3. Порядок надання першої долікарської допомоги у випадку травмування (отруєння):
- усунути вплив на організм небезпечних та шкідливих чинників, які погрожують здоров'ю та життю постраждало-го (звільнити від дії електричного струму, винести з зараженої атмосфери, погасити одяг, що горить, тощо);
- визначити характер і тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя постраждалого і послідовність заходів щодо його врятування;
- виконати необхідні заходи щодо врятування постраж-далого в порядку терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов'язку тощо);
- підтримати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного робітника;
- викликати швидку медичну допомогу або лікаря, або прийняти заходи для транспортування постраждалого в найближчу лікувальну установу;
Допомога постраждалому, що надається не медичними робітниками, не повинна замінювати допомогу з боку ме-дичного персоналу і повинна надаватись лише до прибуття лікаря.
5.2.2. Конкретні дії щодо надання першої допомоги постраждалому при різноманітних ураженнях описані в ін-струкції з надання першої (долікарської) медичної допо-моги, що вивчається особами, які працюють з метанолом при проходженні первинного і послідуючих інструктажів з питань охорони праці.
Інструкція опрацьована Державним науковим центром лікарських засобів


 Додаток № 1

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ-РОЗПИСКА

Я,___________________________________ _________знаю, що

(прізвище, ім'я, по батькові)

на______________________________________________________

(найменування підприємства або організації)

 

застосовується у виробництві продукції метанол. Знаю, що за зовнішнім виглядом, запахом метанол нагадує етиловий (винний) спирт і що метанол є сильною отрутою. Особливо небезпечний прийом метанолу всередину. Незначна доза (5-10г) викликає отруєння людини, що супроводжується втратою зору, а доза ЗО г є смертельною.

 

«______»____________19_____р.

Підпис:

 

Інструктаж провів____________________посада

«______»____________19_____р.

Підпис:

 

Підписка осіб, оформлених на постійну або тимчасову роботи зберігається у відділі кадрів підприємства.

Підписки робітників сторонньої організації зберігаються у бюро перепусток.

 

Додаток № 2

(Підприємство)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

(керівник підприємства)

(підпис)

«____»__________200____р.

 

АКТ

Ми, нижчепідписані, відповідальний за приймання і перевезення метанолу, призначений наказом №______від______________                                         (посада, (прізвище, ім'я, по батькові)

та відповідальний за зберігання метанолу______________________

                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)

склали цей акт у тому, що перший здав, а другий прийняв метанол, який прибув за адресою________________________________

дата згідно відомостям, що додаються на перевезення метанолу___

                                                                                     (літри)

Номер з/д

накладної

кількість за

однією накладною

номер

відомості

кількість за

відомістю

нестача

залишки

1

2

3

4

5

6

 

ПІДСУМОК:___________________________________________

                                        (кількість прописом)

Здав: відповідальний за приймання і перевезення метанолу______

                                                                                   (підпис)

Прийняв: відповідальний за зберігання метанолу_______________

         (підпис)


Додаток № З

(найменування підприємства)

 

ЖУРНАЛ

обліку метанолу за 19______рік

(найменування виробничого підрозділу)

 

Початий:

Закінчений:

 

Поряд­ковий

запису

Дата

 

 

Зали шок

на

поча­ток доби

Отримано

Видаток

Зали шок

на

кі­нець доби

Підпис у при-

йомі

або здачі мета­нолу

Від

кого

Номер

доку-

менту

Кількість

за чиїм

розпо-

ряд-женням

Куди

витра-

чено

Кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Додаток № 4

(найменування підприємства, організації)

 

ЖУРНАЛ

обліку метанолу в лабораторії

за 19_______рік

 

Порядко-

вий №

запису

Коли і

скількі

отримано,

за яким

докумен-

том

Видано з

сейфу

для

роботи.

дата,

ПІДПИС

одержу­вача

На що

витраче-

ний, мл

Залишок

здав у

сейф

кому, мл

дата,

ПІДПИС

Прийняв,

мл

дата,

 

ПІДПИС

Наяв-

ність у

сейфі на

початок

доби, мл

Підпис

відпові-

дального

за збері-

гання і

видаван­ня

1

2

3

4

5

6

7

8

 Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (18.12.2010)
Переглядів: 4772 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
 

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці