Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Понеділок, 22.04.2019, 19:51
Головна » Статті » Мої статті

НСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЗВАРНИКА РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ

_________________________________________________
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________
(посада роботодавця і

_____________________________
найменування підприємства)

_________________ № _________
(число, місяць, рік)


ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________
ДЛЯ ЕЛЕКТРОЗВАРНИКА РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ

1. Загальні положення

1.1. До виконання електрозварювальних робіт допуска-ються особи, які досягли 18-річного віку, визнані придатними для даної роботи медичною комісією, пройшли спеціальне навчання з безпечних методів і прийомів ведення робіт та мають кваліфі-каційну групу з електробезпеки не нижче ІІ.
1.2. Електрозварник ручного зварювання, якого прийма-ють на роботу, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, прийомів і спосо-бів надання долікарської допомоги потерпілим, бути ознайомле-ний під розпис з умовами праці, правами та пільгами за роботу в шкідливих та небезпечних умовах праці, про правила поведінки при виникненні аварій.
1.3. До початку роботи безпосередньо на робочому місці електрозварник ручного зварювання повинен пройти первинний інструктаж з безпечних прийомів виконання робіт.
Про проведення вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці робляться відповідні записи в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці і Журналі реєстра-ції інструктажів з питань охорони праці.
При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.
1.4. Електрозварник, що приймається на роботу, після первинного інструктажу повинен протягом 2–15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) пройти стажування під ке-рівництвом досвідченого, кваліфікованого електрозварника руч-ного зварювання, який призначається наказом (розпоряджен-ням) по дорожній організації.
1.5. Повторний інструктаж з правил і прийомів безпечного ведення роботи електрозварник повинен проходити:
– періодично, не рідше одного разу на квартал;
– при незадовільних знаннях з охорони праці не пізніше місячного строку;
– у зв’язку з допущеним випадком травматизму або пору-шенням вимог охорони праці, що не призвело до травми.
1.6. Електрозварник ручного зварювання повинен працю-вати у спецодязі та спецвзутті, передбачених Типовими галузе-вими нормами: костюмі брезентовому або костюмі для зварника, рукавицях брезентових, черевиках шкіряних.
На зовнішніх роботах взимку: куртці та брюках бавовня-них на утеплювальній прокладці, валянках.
1.7. Робочі місця повинні бути забезпечені інвентарними загородженнями, захисними та запобіжними пристроями, пови-нні мати достатнє освітлення. В разі потреби, користуватися справним переносним світильником напругою не вище 42 В, а при роботі в котлах, цистернах, колодязях – не вище 12 В.
Освітленість робочого місця має бути не менша за 50 лк.
1.8. Електрозварник повинен протягом усього робочого дня тримати в порядку і чистоті робоче місце, не захаращувати проходи до нього матеріалами та конструкціями.
1.9. Забороняється проводити зовнішні електрозварюва-льні роботи на риштуваннях під час грози, ожеледі, туману, при вітрі силою 15 м/сек і більше.
1.10. Електрозварювальну установку розміщувати так, щоб були забезпечені вільний доступ до неї, зручність і безпека при веденні робіт.
При одночасному використанні кількох зварювальних уста-новок їх треба встановлювати не ближче 350 мм один від одної, а ширина проходів між ними повинна бути не менше 800 мм.
1.11. Електрозварювальну установку включати в елект-ромережу тільки за допомогою пускового пристрою.
Забороняється живити зварювальну дугу безпосередньо від силової та освітлювальної електромереж.
Довжина проводів між живильною мережею та пересув-ною установкою не повинна перевищувати 10 м.
Кабель (електропроводку) слід розміщувати на відстані не менше 1 м від трубопроводів кисню та ацетилену.
1.12. Відстань від місця проведення електрозварюваль-них робіт до місця встановлення газогенератора, балонів з газом та легкозаймистих матеріалів повинна бути не менша за 10 м.
1.13. Забороняється зберігати легкозаймисті матеріали та вибухонебезпечні речовини в приміщеннях для зварювання.
1.14. У закритих приміщеннях і всередині ємностей елек-трозварник повинен працювати при наявності припливно-витяжної вентиляції.
Забороняється одночасна робота електрозварника і газо-зварника (газорізальника) всередині закритої ємності або резер-вуара.
1.15. Робочі місця при роботі кількох електрозварників в одному приміщенні слід обгороджувати світлонепроникними щи-тами (екранами) з вогнетривкого матеріалу, заввишки не менше 1,8 м.
1.16. Виконувати електрозварювальні роботи на висоті з риштувань та інших засобів підіймання дозволяється тільки піс-ля перевірки майстром їх міцності і стійкості, а також після вжи-вання заходів, що попереджають спалахування настилів, падін-ня розплавленого металу і огарків електродів на працюючих або людей, які проходять поблизу.
Забороняється використовувати випадкові опори.
1.17. Електрозварник, при потребі, повинен спускатися в траншеї (котловани) по приставних драбинах, переходити через канави і траншеї по перехідних містках.
1.18. Електродотримач має бути заводського виготовлен-ня, легкий, забезпечувати надійне затиснення і швидку зміну електродів без дотику до струмоведучих частин і бути справний.
Держак повинен бути виконаний з теплоізоляційного діе-лектричного матеріалу. Забороняється застосовувати електро-до¬тримачі з підвідним проводом у держаку при силі струму 600 А та більше, а також ручний інструмент, що має:
– вибої, відколи робочих кінців;
– задирки та гострі ребра в місцях затискання рукою;
– тріщини та відколи на затилковій частині.
1.19. Забороняється протирати деталі перед зварюван-ням бензином або гасом.
1.20. Необхідно стежити, щоб руки, взуття та одяг були завжди сухі.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи електрозварник повинен:
– надіти спецодяг, спецвзуття, застебнути манжети рука-вів. При цьому куртка не повинна бути заправлена в брюки, а брюки мають бути випущені поверх черевиків;
– одержати індивідуальні засоби захисту, які необхідно використовувати за призначенням:
щиток електрозварника – для захисту від бризок розпла-вленого металу, від дії променів електричної дуги;
запобіжний пояс – при роботі на висоті, всередині ємності;
шланговий протигаз – для роботи всередині закритих ре-зервуарів при наявності аерозолю, газу, пилу;
каску з дво- і тришаровими підшоломниками – для захис-ту голови від падіння предметів;
азбестові і брезентові нарукавники – для захисту від бри-зок розплавленого металу при стельовому зварюванні;
окуляри захисні із світлофільтром марки "В”, "Г”;
– оглянути і упорядкувати робоче місце і проходи поблизу нього, підлога на робочому місці повинна бути суха;
– перевірити ізоляцію зварювальних проводів, перекона-тись у наявності заземлення електрозварювальної установки та надійності з’єднання всіх контактів;
– переконатись, що поблизу місця зварювання немає лег-козаймистих і пальних матеріалів.
2.2. Забороняється виконувати зварювальні роботи на посудинах, що перебувають під тиском.
2.3. До початку зварювання деталі (конструкції) повинні бути надійно закріплені.
2.4. Забороняється залишати без догляду електродотри-мач під напругою, а також працювати при несправності зварю-вального агрегату, зварювальних проводів, електродотримача або шолома-маски (щитка).

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Роботи в закритих ємностях повинні виконуватися не менше, ніж двома робітниками, один з яких повинен знаходитися зовні зварювальної ємності для здійснення контролю за безпеч-ним проведенням робіт зварювальником. У цього робітника ква-ліфікаційна група повинна бути не нижче III для даного виду робіт.
Електрозварник, що працює у середині ємності, повинен мати запобіжний пояс з закріпленою на ньому мотузкою, другий кінець якої довжиною не менше 2 м повинен знаходитися в руці іншого робітника, що знаходиться зовні ємності.
Переносне освітлення у середині ємності повинно бути з напругою не більше 12 В.
При зварюванні у середині котлів, резервуарів електро-зварник, крім спецодягу, зобов’язаний користуватися діелектри-чними рукавичками, калошами, килимами, каскою для захисту голови.
3.2. Під час проведення електрозварювальних робіт на висоті електрозварник повинен застосовувати сумку для елект-родів та ящик для недогарків.
Забороняється розкидати недогарки.
3.3. Зварювальний агрегат необхідно підключити до жи-вильної мережі через індивідуальний рубильник проводом від-повідного перерізу згідно з інструкцією по експлуатації зварюва-льних агрегатів. При цьому відстань між зварювальним агрега-том і стіною має бути не менша за 0,5 м.
Підключати до електромережі і відключати від неї елект-розварювальні установки, а також ремонтувати їх повинні тільки електромонтери. Забороняється виконувати ці операції електро-зварникам.
3.4. Роботи в особливо небезпечних приміщеннях можна виконувати тільки після одержання наряд-допуску, якщо агрегат має електроблокування, що забезпечує автоматичне відключен-ня зварювального ланцюга при заміні електрода, при холостому ході.
3.5. При стельовому зварюванні необхідно користуватися азбестовими або брезентовими нарукавниками, при зварюванні кольорових металів і сплавів, які містять цинк, мідь, свинець, – респіраторами з хімічним фільтром і проводити роботи тільки при працюючому місцевому відсмоктуванні.
3.6. Забороняється:
– різати і зварювати метал у висячому положенні;
– вести зварювальні роботи з приставних драбин.
3.7. Під час виконання зварювальних робіт необхідно за-кривати обличчя щитком із світлофільтрами для захисту очей та обличчя від дії променів електричної дуги, а також бризок роз-плавленого металу.
3.8. Під час проведення електрозварювальних робіт без-посередньо на автомобілі електрозварник повинен спочатку за-землити раму або кузов автомобіля. Якщо зварювання ведеться безпосередньо близько від паливного бака, закрити його листом заліза чи азбесту від попадання іскор.
3.9. Перед проведенням зварювальних робіт на газоба-лонному автомобілі (газодизельному) газ необхідно випустити, а балони продути інертним газом і повідомити про це майстра.
3.10. Зварювання при ремонті ємності з-під пально-мастильних матеріалів треба робити після обробки їх 15–20%-ним розчином каустичної соди або продуванням сухою парою з наступною перевіркою вмісту небезпечних речовин в ємності за допомогою газоаналізатора.
Зварювання проводити при відкритих кришках.
3.11. Електрозварникові забороняється:
– дивитись самому і дозволяти дивитись іншим на елект-розварювальну дугу без захисних окулярів, щитів;
– працювати з щитом, окулярами, які мають щілини і трі-щини;
– працювати на електрообладнанні з оголеними прово-дами та відкритими струмоведучими частинами;
– послідовне включення у заземлюючий провідник кількох електрозварювальних установок.
3.12. Зварювальну установку слід заземляти до включен-ня її в електромережу.
Металеві частини зварювальних установок, що не пере-бувають під напругою під час роботи, повинні бути заземлені.
Над клемами зварювальних трансформаторів мають бути козирки і надписи: "Висока сторона”, "Низька сторона”.
3.13. Забороняється захаращувати доступи і проходи до протипожежного інвентарю, вогнегасників і гідрантів.
3.14. Зварювальні установки на час їх пересування мають бути відключені від мережі.
3.15. Забороняється застосування електрозварювальних проводів з пошкодженим обплетенням чи ізоляцією.
Жили зварювальних проводів слід з’єднувати опресову-ванням, зварюванням, паянням або спеціальними затискачами (при обов’язковому відключенні електроенергії).
3.16. Забороняється використовувати як зворотний провід контур заземлення, труби санітарно-технічних мереж (водопро-від, газопровід та ін.), металеві конструкції будівль і технологіч-ного устаткування.
3.17. Напруга холостого ходу джерел зварювального струму не повинна перевищувати максимальні значення, вказані в паспорті зварювального обладнання.
3.18. Про всі випадки обривання проводів, несправності заземлюючих пристроїв та інші пошкодження електрообладнан-ня електрозварник повинен негайно повідомити майстра.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. По закінченні роботи електрозварник повинен:
– відключити електрозварювальну установку від джерел електроенергії;
– виключити вентиляцію.
4.2. Упорядкувати робоче місце, обладнання, інструменти і пристрої.
Прибрати проводи та інструмент у відведене для них міс-це або здати в комору.
4.3. Зняти спецодяг і спецвзуття, очистити його від пилу та іншого бруду і покласти у відведене для зберігання місце та переодягтися. Потім вимити обличчя і руки теплою водою з ми-лом або прийняти душ.
4.4. Повідомити майстра про закінчення робіт і про всі не-поладки під час проведення робіт.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійної ситуації електрозварник ру-чного зварювання повинен вимкнути струм у разі:
– пожежі в зоні роботи;
– травми, що трапилась з кимсь із робітників;
– ураження електричним струмом.
5.2. Електрозварник, помітивши загоряння, повинен не-гайно приступити до гасіння пожежі наявними засобами та по-відомити адміністрацію.
5.3. Для гасіння пожежі в електрозварювальній установці електрозварник повинен застосовувати вуглекислотний вогнега-сник, сухий пісок або грубошерстну тканину.
5.4. Якщо погасити пожежу своїми силами неможливо, електрозварник повинен негайно викликати найближчу пожежну команду по телефону чи будь-якими засобами зв’язку.
5.5. При нещасних випадках електрозварник повинен умі-ти надати потерпілому першу долікарську медичну допомогу, при необхідності, викликати швидку медичну допомогу та повід-омити адміністрацію.
5.6. При ураженні електричним струмом електрозварник повинен негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електрозварювальний апарат від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувати підручний ізоля-ційний матеріал.
5.7. При відсутності у потерпілого дихання і пульсу елект-розварник повинен зробити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При тако-му стані оживлення починають негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу та повідомити адміністрацію про не-щасний випадок.
5.8. Електрозварник повинен вміти надати першу допомо-гу при опіках. Не слід стягувати з обпеченого місця одяг і вида-ляти білизну, що прилипла до рани.
5.9. При опіку очей електричною дугою необхідно робити холодні примочування борною кислотою.

6. Додаткові вимоги

6.1. Робочі місця, як постійні, так і тимчасові повинні бути забезпечені місцевою витяжною вентиляцією, а приміщення – припливно-витяжною вентиляцією.
6.2. Робочі місця на відкритому повітрі повинні бути обла-днані навісами із вогнетривких матеріалів.


________________________ ________________ _________________
(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)
/організації/ - розробника


УЗГОДЖЕНО:
Керівник (спеціаліст)
служби охорони
праці підприємства ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (24.04.2010)
Переглядів: 4303 | Теги: ЕЛЕКТРОЗВАРНИК РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці