Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Вівторок, 23.04.2019, 09:27
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ СЕСТРИ-ГОСПОДАРКИ
І. Загальні положення
1.1. Дана інструкція є чинною для сестри-господарки відділення. Сестра-господарка допускається до роботи після проходження вступного інструктажу, що проводиться інженером з охорони праці при прийомі на роботу, пер-винного інструктажу на робочому місці, що проводиться зав. відділенням та повторних (1 раз на 6 місяців) ін-структажів.
1.2. Особи, винні у порушенні цієї інструкції, під-лягають дисциплінарному стягненню (зауваження, догана, сувора догана) і позачерговому інструктажу та перевірці знань з охорони праці і техніки безпеки.
1.3. Під час проведення прибирання приміщень можуть мати місце такі шкідливі і небезпечні виробничі факто-ри: ураження електрострумом при неправильному і невмі-лому користуванні електроприладами, падіння з висоти, спотикання на нерівній або слизькій поверхні, поранення гострими предметами.
1.4. Сестра-господарка забезпечує санітарним одягом (халат, шапочка, гумові рукавички, при необхідності – спецодягом і спецвзуттям, індивідуальними засобами за-хисту) працівників відділення.
1.5. З метою уникнення інфікування працівників від хворих слід суворо дотримуватися правил особистої гігі-єни та санітарно-протиепідемічних правил.
ІІ. Вимоги техніки безпеки перед початком роботи
Приступаючи до роботи, сестра-господарка повинна:
2.1. Одягнути халат, шапочку, при необхідності – за-соби індивідуального захисту, перевірити робочий інвен-тар;
2.2. Ввімкнути освітлення, оглянути відділення, зве-рнути увагу на справність електричних розеток, вимика-чів, освітлення, водопостачальної системи, системи цен-трального опалення, намітити послідовність виконання робіт;
2.3. У випадку виявлення будь-яких відхилень, не-справностей, пошкоджень негайно повідомити старшу мед-сестру або зав. відділенням.
ІІІ. Вимоги техніки безпеки під час роботи
3.1. Впродовж робочого часу сестра-господарка зо-бов’язана дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкції з охорони праці, слідкувати за її дотриманням.
3.2. При виявленні порушень вимог техніки безпеки (несправність електрообладнання, порушена електроізоля-ція, обірваний дріт, від’єднане заземлення, пошкоджений електророзподільний щит), а також про нещасний випадок слід негайно поставити до відома зав. відділенням, спе-ціаліста з охорони праці.
3.3. Під час роботи з апаратурою, електроприладами дотримуватися інструкцій по їх експлуатації, не працю-вати з несправними приладами, а також дотримуватися на-ступних вимог:
3.3.1. Не залишати ввімкненим будь-який електричний чи газовий прилад без нагляду;
3.3.2. Не користуватися первинними засобами пожеже-гасіння не за призначенням;
3.3.3. Не перекривати та не захаращувати запасні ви-ходи з відділення, лікарні;
3.3.4. Не користуватися несправними розеткою, вил-кою, пошкодженим електричним шнуром;
3.3.5. Не вмикати електричні прилади при виявленні ушкодження системи заземлення;
3.3.6. Не користуватися електроприладами при відсут-ності захисних засобів (гумових килимків, надійної ізо-ляції, заземлення тощо);
3.3.7. Не працювати на висоті (драбині, підвіконнях) без додаткових засобів безпеки;
3.3.8. Не створювати протягів у приміщенні;
3.3.9. Не курити у приміщенні відділення, лікарні;
3.3.10. Підлога приміщень не повинна бути сильно во-логою і слизькою;
3.3.11. Під час прибирання слід зберігати обереж-ність біля електроприладів, стерилізаторів, сухожарових шаф, розеток, які можуть бути під напругою;
3.3.12. Не торкатися вологими руками електроприла-дів;
3.3.13. При отриманні травми негайно повідомити ста-ршу медсестру, зав. відділенням та інженера з охорони праці;
3.3.14. Не налагоджувати самостійно електромережу і не доручати це стороннім особам;
3.3.15. Не користуватися відкритим вогнем в примі-щенні.
ІV. Вимоги техніки безпеки після закінчення роботи
4.1. Зачинити вікна в коридорах і кабінетах. Весь використаний в роботі інвентар скласти в чистому вигля-ді у відведеному місці. Перевірити, чи вимкнені всі га-зові і електроприлади, освітлення, в роботі яких немає необхідності. Привести в порядок своє робоче місце і передати його черговому персоналу. Дотримуватися особи-стої гігієни.
4.2. Сповістити старшу медсестру про всі несправнос-ті та недоліки, виявлені під час роботи.
4.3. Залишати зміну без здачі чергування категорично забороняється.
V. Вимоги техніки безпеки при аварійній ситуації
5.1. При виникненні аварійної ситуації (вибуху, по-жежі тощо) персонал зобов’язений:
5.5.1. Припинити роботу.
5.5.2. Попередити працюючих про небезпеку.
5.5.3. Поставити до відома старшу медсестру, зав. відділенням.
5.5.4. При виникненні пожежі діяти згідно з інструк-цією (дії персоналу на випадок пожежі).
5.5.5. При необхідності провести евакуацію хворих з відділення згідно з планом евакуації.

• • • • •

4.10.  ДЛЯ  МОЛОДШОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ-ПРИБИРАЛЬНИЦІ

1. Загальні положення
1.1.    Дана інструкція є чинною для молодших медсестер-прибиральниць відділення. Молодиш медсестра-прибиральниця допускається до роботи після проходження вступного інструктажу, що проводиться інженером з охо-рони праці при прийомі на роботу, первинного інструкта-жу на робочому місці, що проводиться зав. відділенням та повторних (1 раз на 6 місяців) інструктажів.
1.2.    Особи, винні в порушенні цієї інструкції, підля-гають дисциплінарному стягненню (зауваження, догана, сувора догана) і позачерговому інструктажу та перевірці знань з охорони праці та техніки безпеки.
1.3.    Під час проведення прибирання приміщень можуть мати місце такі шкідливі і небезпечні виробничі фактори: ураження електрострумом при неправильному і невмілому користуванні електроприладами, падіння з висоти, споти-кання на нерівній або слизькій поверхні, поранення гост-рими предметами.
1.4.    Молодші медсестри-прибиральниці забезпечуються санітарним одягом (халат, шапочка, гумові рукавички, при необхідності - спецодягом і спецвзуттям, індивідуальними засобами захисту).
1.5.    З метою уникнення інфікування працівників від хворих слід суворо дотримуватися особистої гігієни та санітарно-протиепідемічних правил.
ІІ. Вимоги техніки безпеки перед початком роботи
2.1. Приступаючи до роботи, молодил медсестри-прибиральниці повинні:
2.2.2.    Одягнути халат, шапочку, при необхідності - засоби індивідуального захисту, перевірити робочий інве-нтар.
2.2.3.    Ввімкнути освітлення; оглянути відділення, звернути увагу на справність електророзеток, вимикачів, освітлення, водопостачальної системи, системи централь-ного опалення, намітити послідовність виконання робіт.
2.2.4.    У випадку виявлення будь-яких відхилень, не-справностей, пошкоджень негайно повідомити старшу медсе-стру або зав. відділенням.
ІII. Вимоги техніки безпеки під час роботи
3.1.    Впродовж робочого часу молодші медсестри-прибиральниці зобов'язані дотримуватись правил внутріш-нього трудового розпорядку, інструкції з охорони праці, слідкувати за її дотриманням.
3.2.    При виявленні порушень вимог техніки безпеки (несправність електрообладнання, порушена електроізоля-ція, обірваний дріт, від'єднане заземлення, пошкоджений електророзподільний щит), а також про нещасний випадок слід негайно поставити до відома завідувача відділенням, інженера з охорони праці.
3.3.    Під час роботи з апаратурою, електроприладами до-тримуватися
3.3.3.    Не перекривати та не захаращувати запасні виходи з відділення, лікарні.
3.3.4.    Не користуватися несправними розеткою, вилкою, пошкодженим електрошнуром.
3.3.5.    Не вмикати електроприлади при виявленні ушко-дження системи заземлення.
3.3.6.    Не користуватися електроприладами при відсутнос-ті захисних засобів (гумових килимків, надійної ізоля-ції, заземлення, тощо).
3.3.7.    Не працювати на висоті (драбині, підвіконнях) без додаткових засобів безпеки.
3.3.8.    Не працювати без гумових рукавиць та спеціальних фартухів з кров'ю хворих, їх виділеннями.
3.3.9.    Не користуватися несправними засобами для транс-портування хворих.
3.3.10.    Не створювати протягів у приміщенні.
3.3.11.    Не курити у приміщенні відділення та лікарні.
3.3.12.    Відносити сміття у відведене для цього місце у спеціальній тарі.
3.3.13.    Підлога приміщень не повинна бути сильно воло-гою і слизькою.
3.3.14.    Під час прибирання слід зберігати обереж-ність біля електроприладів, стерилізаторів, сухожарових шаф, розеток, які можуть бути під напругою.
3.3.15.    Не торкатися вологими руками електроприладів.
3.3.16.    Електричні світильники для чистки знімає елект-рик при відключеній напрузі (1 раз на 3 місяці).
3.3.17.    Під час миття вікон необхідно використовувати запобіжний пояс, закріплений за допомогою страхового канату до надійних конструкцій приміщення; не можна ставити на випадкові предмети: стіл, стілець, табурет-ку, підвіконня;
3.3.18.    При отриманні травми негайно повідомити старшу медсестру, зав. відділенням та інженера з охорони праці.
3.3.19.    Не налагоджувати самостійно електромережу і не доручати це стороннім особам.
3.3.20.    Не користуватися відкритим вогнем в примі-щенні.
ІV. Вимоги техніки безпеки після закінчення роботи
4.1.    Зачинити вікна в коридорах і кабінетах. Весь ви-користаний в роботі інвентар скласти в чистому вигляді у відведеному місці. Перевірити, чи вимкнені всі газо-ві, електроприлади і освітлення, в роботі яких немає необхідності. Привести в порядок своє робоче місце і передати його черговому персоналу. Дотримуватися особи-сто? гігієни.
4.2.    Сповістити старшу медсестру про всі несправності та недоліки, виявлені під час роботи.
4.3.    Залишати зміну без здачі чергування категорично забороняється.
V. Вимоги техніки безпеки при аварійній ситуації
5.1. При виникненні аварійної ситуації (вибуху, по-жежі, тощо) персонал зобов'язаний:
5.1.1.    Припинити роботу.
5.1.2.    Попередити працюючих про небезпеку.
5.1.3.    Поставити до відома старшу медсестру, зав. від-діленням.
5.1.4.ри виникненні пожежі діяти згідно з інструкці-єю (дії персоналу на випадок пожежі).
5.1.5. При необхідності провести евакуацію хворих з відділення згідно з планом евакуації.

Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (18.12.2010)
Переглядів: 7915 | Рейтинг: 3.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці