Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Субота, 25.05.2019, 03:54
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС МОНТАЖУ КАБЕЛЬНИХ МЕРЕЖ

_________________________________________________
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________
(посада роботодавця і

_____________________________
найменування підприємства)

_________________ № _________
(число, місяць, рік)


ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________
ПІД ЧАС МОНТАЖУ КАБЕЛЬНИХ МЕРЕЖ


1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підпри-ємства.
1.2. За невиконання вимог даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
1.3. До виконання робіт з монтажу силових та освітлюва-льних кабельних мереж допускаються робітники, які досягли 18 років та пройшли:
- медичний попередній огляд та визнані придатними ви-конувати електромонтажні роботи на висоті;
- навчання та перевірку знань з електробезпеки;
- навчання в закладах освіти для виконання робіт з під-вищеною небезпекою (у професійно-технічних училищах, навча-льно-курсових комбінатах, центрах підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, в організаціях) за затвердженою програмою;
- спеціальне навчання та атестацію з питань пожежної безпеки;
- вступний інструктаж у службі охорони праці;
- первинний інструктаж безпосередньо на робочому місці.
1.4. Робітники повинні бути проінструктовані щодо розпо-рядку на робочому місці, порядку переміщення по території об'-єкта, місце відпочинку під час технологічних та обідньої перерв, порядок закінчення роботи.
1.5. До початку робіт у комплексній бригаді проводиться первинний інструктаж з безпечного виконання робіт з основної та суміжних професій та ознайомлення з правилами надання першої допомоги.
1.6. Допущені мають виконувати тільки ті роботи, про безпечне виконання яких вони проінструктовані безпосередньо керівником.
1.7. Особи з простудними і хронічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів до роботи з монтажу електромереж та заготовки і монтажу пластмасових труб не допускаються.
1.8. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях, обладнаних урнами або ємностями з водою.
1.9. Роботи на висоті (при підйомі над поверхнею вище, ніж 1,3 м) виконуються тільки з риштувань або помостів.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. До початку робіт керівник зобов'язаний:
- перевірити ступінь готовності будівельних робіт;
- оцінити виробничі обставини, можливість взаємодії з ін-шими будівельно-монтажними організаціями у відповідності з проектом виконання робіт (ПВР); можливість безпечного засто-сування машин, механізмів, пристосувань, місця їх установки та порядок проїзду; можливість безпечного застосування піротехні-чного інструменту, безпечної подачі електричних конструкцій, електротехнічних апаратів та інших блоків;
- узгодити з відповідними службами та, при необхідності, внести уточнення в ПВР.
- ознайомити працюючих з ПВР та технологічними карта-ми на всі види робіт.
2.2. Керівник робіт повинен здійснити первинний інструк-таж, який стосується:
- характеру та безпечних методів виконання робіт (у т.ч. за складних погодних умов); порядку проходів до кожного робо-чого місця;
- наявності небезпечних зон та відкритих каналів і тран-шей, відкритих прорізів, отворів у перекриттях та стінах;
- порядку розвантаження та складування матеріалів, устаткування та конструкцій;
- місць та порядку підключення зварювальних трансфор-маторів, трансформаторів безпеки, електрифікованого інструме-нту, засобів електроосвітлення, випробувальних апаратів;
- порядку роботи сумісно з оператором порохових інстру-ментів;
- порядку і місця установки вантажних лебідок та інших механізмів у монтажній зоні; порядку роботи з гідропідйомників, риштувань, підмостків, драбин; наявності діючих електроустано-вок та заборонених зон;
- надання першої допомоги, виклику швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, керівника робіт чи роботодавця, представника служби охорони праці.
2.3. Перевірити наявність та термін дії посвідчень з охо-рони праці, електро- пожежобезпеки, посвідчень на право вико-нання спеціальних видів робіт (зварювання, користування поро-ховими інструментами, газозварювання, монтаж кабельної ар-матури).
2.4. Видати наряд-допуск операторам на виконання робіт підвищеної небезпеки з проведенням цільового інструктажу та записом до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Підписи інструкторів та інструктованих у журналі обов'яз-кові.
2.5. Попередити працюючих, що з'єднання та від'єднання від мережі обладнання, механізмів, інструменту, інвентарних шаф тощо (крім оперативного вмикання і вимикання) в умовах будівельного майданчика виконуються тільки службою експлуа-тації власника електромережі, якщо не існує іншої письмової до-мовленості з власником.
2.6. Електромонтажнику необхідно отримати перевірені:
- засоби індивідуального захисту;
• захисну каску з підшоломником;
• запобіжний пояс для виконання робіт на висоті;
• окуляри захисні;
- спецодяг згідно з існуючими нормами та колективною угодою;
- інструмент індивідуальний:
• плоскогубці комбіновані з діелектричним покриттям ручок;
• ніж монтерський;
• метр складальний або рулетку;
• молоток слюсарний сталевий;
• викрутку з діелектричною ручкою;
• оправку ручну ОД-6;
- інструмент бригадний:
• кліщі універсальні КУ-1;
• кліщі ручні КВН-1;
• омметр;
• прилад для фазування;
• драбину спеціальну для виконання монтажних робіт;
• пістолет ПЦ-84;
• лебідку для затягування кабелів;
- будівельні машини і механізми згідно з ПВР.
2.7. Підготувати робоче місце: прибрати зайві предмети, перевірити освітлення, надійність настилів та огорож, перекрит-тя каналів та закриття отворів.
2.8. Перевірити справність драбин. Вони повинні мати ін-вентарні номери, що відповідають реєстраційному обліку в жур-налі, а також тавро з датою наступного випробування.
2.9. Помости, риштування та площадки мостових кранів, які використовуються для монтажу силових та освітлювальних мереж, повинні мати по всьому периметру суцільні настили та захисну огорожу заввишки не менше 1,1 м.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Прокладання кабелів слід виконувати тільки в рука-вицях.
3.2. Працювати ручними ударними інструментами слід із застосуванням захисних щитків або окулярів з непробивним склом.
3.3. Переносити чи перевозити інструмент з гострими ку-тами треба лише в чохлах.
3.4. Не дозволяється розміщувати кабель, барабан з ка-белем та без нього, механізми, пристрої та інструменти безпо-середньо біля бровки траншеї.
3.5. Переміщувати барабан з кабелем слід після того, ко-ли цвяхи із щік барабана вийнято, а кінці кабелю надійно закріп-лено.
3.6. Перекочувати барабан з кабелем слід у напрямку стрілки, нанесеної фарбою на щоці барабана.
3.7. Переміщувати барабан з кабелем вручну дозволя-ється тільки по твердому ґрунту або надійному настилу по гори-зонтальній поверхні на відстань не більше 100 м.
3.8. Не дозволяється працюючим чи стороннім особам перебувати на шляху барабана, що переміщується.
3.9. Під час піднімання барабана необхідно слідкувати за тим, щоб не пошкодити щоки барабана та втулку.
3.10. Перед розмотуванням барабан встановити на домк-рати (чи інший підіймальний пристрій). Підняти його на 0,15-0,20м над поверхнею землі, кузова автомобіля тощо, щоб бара-бан міг вільно обертатися та не зміщуватися по осі.
Барабан встановити так, щоб кабель розмотувався з його верхньої частини.
Розмотувати кабель з барабана слід тільки за наявності гальмівного пристрою.
3.11. Під час підіймання барабана з кабелем домкратами необхідно застосовувати сталеві осі діаметром:
- якщо маса барабана до 2500 кг, - не менше 53 мм;
- якщо маса барабана до 5000 кг, - не менше 70 мм;
- якщо маса барабана до 7000 кг, - не менше 75 мм.
3.12. На трасах з поворотами робітники не повинні пере-бувати всередині кута повороту кабелю, а також підтримувати або відтягувати кабель руками. Для цього на поворотах повинні бути встановлені кутові ролики.
3.13. За умов прокладання кабелю вручну всі робітники повинні перебувати з одного боку кабелю.
3.14. Тягові механізми, кутові і лінійні ролики слід надійно закріпити.
3.15. Під час прокладання кабелю робітники повинні пе-ребувати від кутових та лінійних роликів на відстані не менше 1 м.
3.16. При розмотуванні кабелю за допомогою привідної лебідки робітникові, який знаходиться біля неї, необхідно слідку-вати за роботою лебідки і контролювати зусилля натягування. Якщо розмотування виконується ручною лебідкою, то крутити її та контролювати зусилля повинні два робітники.
Кріпити кабель до троса слід надійно за допомогою кабе-льної панчохи або клина.
3.17. Розміщення конструкцій і пристроїв для витягнення кабелю з барабана повинно бути таким, щоб забезпечити прохід робітника, який супроводжує кінець кабелю з тросом, без пере-пон і торкання раніше прокладених кабелів.
3.18. Роботу виконувати тільки за умов наявності інвента-рних засобів підмащування, які пройшли періодичне випробу-вання.
3.19. Протягувати кабель через отвори в стінах та через міжповерхові перекриття дозволяється за умов, коли робітники знаходяться по обидва боки, при цьому відстань від входу кабе-лю в трубу до крайнього положення рук робітника повинна бути не менше 1 м.
3.20. Тягнути кабель по трасі слід тільки за умов надійно-го візуального, телефонного чи радіозв'язку з керівником робіт.
3.21. Не дозволяється перекладати кабель, який знахо-диться під напругою.
3.22. Роботу в підземних спорудах слід виконувати за на-рядом-допуском.
3.23. Для освітлення робочого місця в колодязях і туне-лях застосовуються вибухозахисті ручні електричні світильники напругою 12 В або акумуляторні ліхтарі.
3.24. Відкривати люки колодязів слід інструментом, який не дає іскри, а також уникати ударів люка в горловину. Знімати кришку люка колодязя необхідно за допомогою зачіпки.
3.25. У разі появи запаху газу роботу в колодязі чи в ту-нелі необхідно припинити до виявлення джерела загазування та його усунення.
Для витиснення газу з колодязя слід нагнітати повітря від встановленого зовні вентилятора або компресора за допомогою рукава, який спускається у колодязь на відстані 0,25 м від дна.
Застосовувати для вентиляції балони зі стисненим газом забороняється.
3.26. Працювати в колодязях слід тільки за допомогою страхувальних мотузок, які кріпляться до запобіжних поясів пра-цюючих в колодязі двома іншими робітниками, які знаходяться зовні колодязя.
Біля відкритого люка колодязя слід встановити попере-джувальний знак чи огорожу.
3.27. Працювати в колекторах і тунелях необхідно між двома відкритими люками чи дверима.
3.28. Ходити в підземних спорудах необхідно тільки намі-ченими маршрутами, при цьому не торкатися розташованих там кабелів, контактних проводів, корпусів електрообладнання.
3.29. У колекторах, тунелях, кабельних напівповерхах та інших приміщеннях, в яких прокладено кабель, під час виконан-ня робіт з використанням пропан-бутану сумарна місткість бало-нів з газом, які знаходяться в приміщенні, не повинна перевищу-вати 5 літрів.
Після закінчення роботи балони з газом слід винести, а приміщення провітрити.
Встановлювати балони з пропан-бутаном в колодязях за-бороняється.
3.30. Кінець кабелю спускати в тунель повільно за допо-могою мотузки.
3.31. Під час виконання монтажних робіт на перетинах з автошляхами та інженерними мережами умови виконання робіт слід узгоджувати з їх власниками.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Не залишати робоче місце до закріплення кабелю на кабельних конструкціях.
4.2. Упорядкувати робоче місце.
4.3. Прибрати інструмент та пристрої у відведене для них місце.
4.4. Зняти спецодяг, засоби індивідуального захисту, очи-стити від пилу, скласти у відведене для них місце, помити руки, обличчя з милом; при можливості, прийняти душ.
4.5. Доповісти керівникові робіт про всі недоліки, які мали місце під час виконання робіт.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійної ситуації (поява диму, за-паху газу, обвалення кабельних споруд тощо) слід припинити роботу
5.2. Огородити небезпечну зону, залишити її, не допуска-ти в неї сторонніх осіб.
5.3. Повідомити про аварійну ситуацію або нещасний ви-падок керівника робіт.
5.4. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.
5.5. Перша допомога при нещасних випадках.
5.5.1. Перша допомога при ураженні електричним стру-мом.
При уражені електричним струмом необхідно негайно зві-льнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.
При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж сер-ця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різ-ке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення по-чинати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.
5.5.2. Перша допомога при пораненні.
Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язо-чний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бин-том.
Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що прихо-диться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька кра-пель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо за-стосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.
5.5.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.
При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, кар-тоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.
При переломі черепа (несвідомий стан після удару голо-ви, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови хо-лодний предмет (грілку з льодом, снігом чи холодною водою) або зробити холодну примочку.
При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпіло-го на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.
При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стяг-нути їх рушником під час видиху.
5.5.4. Перша допомога при теплових опіках.
При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та пе-рев'язувати опіки бинтом.
При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене мі-сце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.
При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце об-робляють спиртом або 3%-ним марганцевим розчином.
При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тка-нини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лі-каря.
5.5.5. Перша допомога при кровотечі.
5.5.5.1. Підняти поранену кінцівку вверх.
5.5.5.2. Рану закрити перев'язочним матеріалом (із паке-та), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і за-бинтувати поранене місце (з деяким натиском).
5.5.5.3. У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою, У разі ве-ликої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.
5.6. Якщо сталася пожежа, необхідно викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежога-сіння.
5.7. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керів-ника робіт по ліквідації наслідків аварії.


________________________ ________________ _________________
(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)
/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони
праці підприємства ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (24.04.2010)
Переглядів: 2644 | Теги: МОНТАЖ КАБЕЛЬНИХ МЕРЕЖ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці