Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Субота, 25.05.2019, 04:00
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС МОНТАЖУ ВТОРИННИХ ЛАНЦЮГІВ

_________________________________________________
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________
(посада роботодавця і

_____________________________
найменування підприємства)

_________________ № _________
(число, місяць, рік)


ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________
ПІД ЧАС МОНТАЖУ ВТОРИННИХ ЛАНЦЮГІВ


1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підпри-ємства.
1.2. Інструкція призначається для проведення інструктажу працівників, які виконують роботи з монтажу всіх мереж вторинних ланцюгів електроустановок, мереж зв'язку.
Вимоги інструкції поширюються на всі види безпечного виконання монтажних робіт з прокладання міжпанельних та міжшафних проводів вторинної комутації, монтажу панелей, пультів та шаф керування, сигналізації і телемеханіки.
1.3. За невиконання вимог даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
1.4. До виконання робіт з монтажу вторинних ланцюгів допускаються робітники не молодше 18 років, які пройшли:
- медичний попередній огляд та визнані придатними ви-конувати електромонтажні роботи на висоті;
- навчання в закладах освіти для виконання робіт з під-вищеною небезпекою (у професійно-технічних училищах, навча-льно-курсових комбінатах, центрах підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, в організаціях) за затвердженою програмою;
- навчання та перевірку знань з електробезпеки;
- спеціальне навчання та атестацію з питань пожежної безпеки;
- вступний інструктаж у службі охорони праці;
- первинний інструктаж безпосередньо на робочому місці.
1.5. Робітники повинні бути проінструктовані щодо розпо-рядку на робочому місці, порядку переміщення по території об'-єкта, про місце відпочинку під час технологічних та обідньої пе-рерв, порядок закінчення роботи.
1.6. Перед початком роботи в комплексній бригаді прово-диться первинний інструктаж про безпечне виконання робіт з ос-новної та суміжних професій та ознайомлення з правилами на-дання першої допомоги.
1.7. Допущені мають виконувати тільки ті роботи, про безпечне виконання яких вони проінструктовані безпосередньо керівником.
1.8. Особи з простудними і хронічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів до роботи з монтажу вторинних лан-цюгів не допускаються.
1.9. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях, обладнаних урнами або ємностями з водою.
1.10. Роботи на висоті (при підйомі над поверхнею вище ніж 1,3 м) виконуються тільки з риштувань або помостів.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Необхідно отримати спецодяг, спецвзуття та інші за-соби індивідуального захисту, пристрої, перевірити їх комплект-ність та справність.
2.2. Підготувати робоче місце: прибрати зайві предмети, звільнити проходи.
2.3. Перевірити достатність освітлення робочого місця. При необхідності користуватися переносним електричним світи-льником перевірити наявність на ньому захисної сітки, справ-ність штепсельного з'єднання та ізоляцію живильного проводу.
2.4. Перевірити наявність і справність огорожі, настилів на кабельних каналах, прорізах в перекриттях тощо. Знімати огорожу слід тільки з дозволу керівника робіт на час такелажу обладнання з обов'язковим встановленням її на місце після за-кінчення такелажних робіт або в перервах між ними. Біля відкри-тих прорізів треба виставляти чергових.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Для запобігання травмуванню під час переміщення та установки панелей, пультів, запобіжників, сигналізації, телеме-ханіки, а також шаф і щитків із вторинними апаратами необхідно:
- обв'язувати та зачіплювати обладнання, що переміщу-ється, відповідно до схем стропування вантажів;
- супроводити та підтримувати обладнання за допомогою відтяжок, забезпечуючи його стійке положення.
3.2. Не дозволяється звільняти вантажопідіймальні меха-нізми (крани, талі, домкрати тощо), які підтримують змонтоване обладнання, до закінчення встановлення прокладок і кріплення його на опорах або фундаментах.
3.3. Забороняється виконувати кріплення обладнання та окремих його елементів тимчасовими дротяними підвісками, які не відповідають проекту та розрахункам, болтами, а також випа-дковим кріпильним матеріалом.
3.4. Перебувати на елементах конструкції і обладнанні під час їх піднімання та переміщення забороняється.
3.5. Під час встановлення опорних конструкцій для роз-кладки кабелів необхідно:
- конструкції масою більше 15 кг піднімати вдвох, а масою більше 50 кг - за допомогою підіймальних пристроїв;
- металеві конструкції, які закріплені на опорних основах цементним розчином, до затвердіння останнього слід закріплю-вати розпірками, відтяжками або клинцями.
3.6. Прилади, шини, проводи та кабелі на висоті більше, ніж 1,3 м, слід встановлювати з драбин з поличками (обгородже-ними поручнями), помостів з огорожею, з телескопічних вишок та гідропідйомників.
3.7. Забороняється піднімати, закріплювати та вивіряти кабель, маса 1 м якого перевищує 1 кг, з приставних і розклад-них драбин.
3.8. Підняті до місця монтажу конструкції та інші речі не-обхідно негайно закріпити або розмістити таким чином, щоб уни-кнути можливості їх падіння.
3.9. Монтувати вторинні ланцюги необхідно після встано-влення та закріплення на конструкції всіх передбачених техніч-ною документацією апаратів, приладів та електрообладнання.
3.10. Затискачі вторинних обмоток вимірювальних транс-форматорів струму до повного закінчення монтажу ланцюгів, які з'єднуються до них, повинні бути закороченими і заземленими.
3.11. Приєднувати нерозрізну перетинку до виводів апа-ратів у межах однієї панелі або камери слід із застосуванням обмежувальної шайби-зірочки, яка б запобігала висуванню дроту з-під гайки контактного затискача.
На затискачі слід виводити тільки ланцюги, призначені для з'єднання випробувальної та тієї, що перевіряється, апара-тури і приладів.
3.12. Набори затискачів, які встановлені на камерах роз-подільних устаткувань, повинні бути закриті кожухом з застереж-ними написами із зазначенням напруги.
3.13. Згинати однодротові жили мідних та алюмінієвих проводів і жили контрольних кабелів в кільце необхідно за допо-могою круглогубців або спеціальних механізмів і пристроїв. Не дозволяється застосовувати плоскогубці.
3.14. Електропаяльник під час паяння жил або проводів та кабелів повинен знаходитись на металевій підставці з лотком для запобігання падінню флюсу та нагару на поверхню стола і проводів.
3.15. Під час паяння дрібних деталей і кінців проводів їх слід притримувати пінцетом або плоскогубцями. Зайвий припій з леза електропаяльника необхідно не струшувати, а притуляти до холодного (твердого) припою.
3.16. Забороняється промивати місце паяння бензином та іншими легкозаймистими речовинами.
3.17. Тигель для лудіння проводів треба розміщувати в металевому листі, який не повинен хитатися і повинен має бор-тики заввишки не нижче 15 см.
3.18. Після передачі змонтованої електроустановки нала-дчикам виконувати електромонтажні роботи на цій установці без їх дозволу забороняється. Роботи з усунення недоробок та де-фектів в установках, які передані в налагодження, можна вико-нувати тільки після їх від'єднання і обов'язкового оформлення в журналі реєстрації дозволів на виконання налагоджувальних і монтажних робіт.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно від'єднати механі-зми, які застосовувались, прибрати зайві предмети (ганчір'я, від-різки дроту, ізоляцію тощо), інструмент і пристрої у відведене для них місце.
4.2. Зняти спецодяг, засоби індивідуального захисту, очи-стити від пилу, скласти у відведене для них місце, помити руки, обличчя з милом; при можливості, прийняти душ.
4.3. Слід сповістити безпосередньому керівництву про несправності механізмів, пристроїв і інструменту, які застосову-вались під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійної ситуації слід припинити роботу.
5.2. Огородити небезпечну зону, залишити її, не допуска-ти в неї сторонніх осіб.
5.3. Повідомити про аварійну ситуацію або нещасний ви-падок керівника робіт.
5.4. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.
5.5. Перша допомога при нещасних випадках.
5.5.1. Перша допомога при ураженні електричним стру-мом.
При уражені електричним струмом необхідно негайно зві-льнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.
При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж сер-ця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різ-ке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення по-чинати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.
5.5.2. Перша допомога при пораненні.
Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язо-чний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бин-том.
Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що прихо-диться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька кра-пель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо за-стосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.
5.5.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.
При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, кар-тоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.
При переломі черепа (несвідомий стан після удару голо-ви, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови хо-лодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною во-дою) або зробити холодну примочку.
При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпіло-го на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.
При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стяг-нути їх рушником під час видиху.
5.5.4. Перша допомога при теплових опіках.
При опіках вогнем, парою, гарячими предметами, ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та пе-рев'язувати опіки бинтом.
При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене мі-сце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.
При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце об-робляють спиртом або 3%-ним марганцевим розчином.
При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тка-нини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лі-каря.
5.5.5. Перша допомога при кровотечі.
5.5.5.1. Підняти поранену кінцівку вверх.
5.5.5.2. Рану закрити перев'язочним матеріалом (із паке-та), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і за-бинтувати поранене місце (з деяким натиском).
5.5.5.3. У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суг-лобах, а також пальцями, джгутом або закруткою. У разі великої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.
5.6. Якщо сталася пожежа, необхідно викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежога-сіння.
5.7. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керів-ника робіт по ліквідації наслідків аварії.

________________________ ________________ _________________
(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)
/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:
Керівник (спеціаліст)
служби охорони
праці підприємства ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)
Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (24.04.2010)
Переглядів: 1265 | Теги: МОНТАЖ ВТОРИННИХ ЛАНЦЮГІВ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
 

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці