Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Понеділок, 22.04.2019, 19:13
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБІТ З РУЧНИМ ПНЕВМАТИЧНИМ ІНСТРУМЕНТОМ

______________________________________________________
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________
(посада роботодавця і

_____________________________
найменування підприємства)

_________________ № _________
(число, місяць, рік)


ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________
ПІД ЧАС РОБІТ З РУЧНИМ
ПНЕВМАТИЧНИМ ІНСТРУМЕНТОМ


1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підпри-ємства.
1.2. Під час роботи з ручним пневматичним інструментом (далі пневмоінструмент) слід також керуватись інструкціями під-приємств -виготовлювачів, а також ГОСТ 12.2.010-75 «Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности».
1.3. До роботи з ручним пневматичним інструментом до-пускаються особи віком не молодше 18 років, які пройшли ме-дичний огляд, спеціальне навчання з будови ручного пневмати-чного інструменту та безпечної його експлуатації, мають відпо-відну кваліфікацію, пройшли перевірку знань з охорони праці та інструктаж на робочому місці.
1.4. Основні шкідливі і небезпечні виробничі фактори, які діють на робітника при роботі ручним пневматичним інструмен-том:
1.4.1. Підвищені рівні шуму і вібрації.
1.4.2. Гострі краї, задирки і шорсткість на поверхнях заго-тівель, інструменті і обладнанні.
1.4.3. Частини оброблюваного матеріалу, що відлітають.
1.4.4. Несправність робочого інструменту.
1.4.5. Фізичні перевантаження статичної та динамічної дії.
1.5. Робітник, якій працює з ручним пневматичним інстру-ментом, забезпечується спецодягом, спеціальним взуттям та за-собами індивідуального захисту згідно з основною професією.
1.6. З метою запобігання вібраційного захворювання вла-сник, крім впровадження різних віброгасників (в залежності від характеру робіт), повинен слідкувати за тим, щоб працюючі з пневматичним ручним інструментом виконували під контролем медичного персоналу всі приписані профілактичні заходи.
1.7. Весь пневматичний інструмент повинен бути інвента-ризований, мати на корпусі інвентарний номер і бути записаний в спеціальній журнал, в якому відмічається його періодичний огляд.
1.8. Капітальний, планово-попереджувальний, а також по-точний ремонт слід виконувати централізовано згідно з інструк-цією завода-виробника інструмента.
Ремонт інструмента на робочому місці забороняється.
1.9. Кожний пневмоінструмент повинен мати паспорт, в якому вказуються амплітуди вібрації, одержані при силі натиску 20 кгс; дата випуску інструменту та відмітки про всі види ремонту.
1.10. Конструкція інструменту повинна забезпечувати віб-розахист обох рук робітника.
1.11. Інструменти ударної дії повинні мати пристрої, що ви-ключають самовільний виліт робочого інструменту при холостих ударах.
1.12. Шліфувальні машини, пили і рубанки повинні мати огородження робочого інструменту.
1.13. Вихлопні отвори в інструменті повинні бути розташо-вані таким чином, щоб відпрацьоване повітря не заважало робо-ті робітника.
1.14. На повітропідвідному трубопроводі чи гнучкому шлан-зі на відстані не більше З м від робочого місця повинно бути роз-ташоване запірне пристосування чи пристосування для дистан-ційного керування запірним краном.
1.15. Всім працюючим з пневмоінструментом під розписку видається інструкція з безпечної його експлуатації.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягнути спецодяг, застібнути його на всі ґудзики. Во-лосся сховати під головний убір.
2.2. Отримати завдання від керівника робіт.
2.3. При роботі:
2.3.1. З обертаючим інструментом (ключами гайковертами, свердлами, буром, абразивом та інше) - не допускати звисаючих кінців спецодягу.
2.3.2. З ударним інструментом (молотком, зубилом і інше) - надягти захисні окуляри, а також м'які рукавиці з подвійною про-кладкою по долонній поверхні.
2.3.3. Лежачи, спираючись на лікті чи коліна - надягти на-локітники і наколінники.
2.3.4. На висоті — підготувати запобіжний пояс, користува-тись ним на протязі всієї роботи (місце кріплення пояса вказує керівник робіт).
2.3.5. У середині будь-яких посудин (котли, цистерни) під час їх клепання, чекання та інших операцій з значним шумом - надягти протишумні навушники.
2.4. Оглянути робоче місце, прибрати сторонні предмети, звільнити проходи.
Якщо підлога на робочому місці слизька або мокра (залита маслом, водою), необхідно посипати її піском, тирсою.
2.5. Впевнитись в достатній освітленості робочої зони.
2.6. Перевірити і впевнитись в тому що:
2.6.1. Повітряні гумові шланги без пошкоджень, надійно закріплені на штуцері, штуцери мають справні грані і різьби, які забезпечують міцне і щільне приєднання шлангу до пневматич-ного інструменту і повітряній магістралі.
2.6.2. Приєднання шлангів до пневматичного інструменту і з'єднання шлангів між собою виконано достатньо міцно і за до-помогою штуцерів чи ніпелів зі справною різьбою (кільцевими виточками) і стягуючими хомутами.
Не дозволяється застосовувати дріт чи електропровід для закріплення шлангів на штуцерах чи ніпелях.
2.6.3. Вставний інструмент (свердла, викрутки, ключі, зен-кера та інше) правильно заточений і не має тріщин, вибоїв, за-дирок та інших дефектів, а хвостовики цього інструменту рівні, без скосів, тріщин та інших пошкоджень, щільно підігнані і пра-вильно центровані; хвостовик вставного інструменту ударної дії (зубила, обтискачі та інше) мають чіткі грані і входять в буксу без молотка.
Набір вставних інструментів повинен зберігатися в перено-сному ящику.
2.6.4. Пневматичний інструмент змащений; корпус інстру-мента без тріщин та інших пошкоджень; клапан включення ін-струмента легко і швидко відкривається і закривається і не про-пускає повітря в закритому положенні; конус шпинделя свердли-льної машини не має вибоїн; абразивний круг на шліфувальній машині надійно огороджений захисним кожухом.
2.6.5. Пневмозубило, пневмомолоток має пристрій, який виключає зворотний виліт інструмента.
2.7. У разі виявлення несправності пневмоінструмента, шланга, вставного інструмента необхідно повідомити керівника робіт.
Працювати несправним інструментом, а також самому роз-бирати, регулювати і ремонтувати його забороняється.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Перед приєднанням шланга до інструменту необхідно випустити конденсат з повітряної магістралі.
Короткочасним незначним тиском продути шланг стисну-тим повітрям, попередньо приєднавши його до мережі.
Струмінь повітря направляти тільки вверх; направляти струмінь повітря на людей, на підлогу чи на обладнання заборо-няється.
Приєднуючи шланг до повітряної магістралі, треба впевни-тись в надійності закріпленні його на штуцері.
3.2. Зі шлангом необхідно обходитися обережно; не допус-кати його пережимання, заплутування, пересічення з тросами, електрокабелями чи ацетиленовими і кисневими шлангами.
Розміщати його слід так, щоб була виключена можливість наїзду на нього транспорту і проходу по ньому людей.
3.3. Підключення шланга до мережі і до інструменту, а та-кож його роз'єднання виконувати тільки при повному закрити ве-нтиля на повітряній магістралі.
3.4. Необхідно слідкувати за тим, щоб не було витікання повітря в місцях приєднання шланга.
3.5. У разі припинення подачі повітря чи перервах в роботі необхідно перекрити вентиль на повітряній магістралі та впнути вставний інструмент, а на свердлильних машинах, крім того, пе-ревести пускову муфту в неробоче положення.
3.6. У разі обриву шланга і перевірці чи заміні вставного робочого інструменту необхідно перекрити вентиль на повітря-ній магістралі.
Припинення подачі стиснутого повітря шляхом перегину шланга забороняється.
3.7. Не допускається кидати пневмоінструмент, піддавати ударам; його необхідно захищати від забруднення, не залишати без догляду і систематично змащувати його спеціальним мас-лом.
3.8. Під час переносу пневматичного інструмента необхід-но тримати його за рукоятку корпуса, а шланг - звернутим кіль-цем.
Не допускається переносити пневмоінструмент, тримаючи його за шланг чи за вставний інструмент.
3.9. Робоче включення повітря виконується тільки після встановлення ударного інструмента в робоче положення (напри-клад щоб обтискувач був притиснутий до заклепки, зубило при-ставлене до поверхні виробу та інше). Натиск робочого інстру-менту виконувати плавним поступовим зусиллям.
3.10. Застосовувати вставний інструмент з хвостовиком, тільки відповідним розмірам втулки ствола.
Застосування підкладок (заклинювання) чи наявність люф-ту у втулці не допускається.
3.11. Під час роботи пневматичним молотком тримати його треба за корпус (ствол); не можна тримати його за вставний ін-струмент.
Необхідно слідкувати за тим, щоб молотки були забезпе-чені пристосуванням, яке б не допускало вильоту бойка.
3.12. Під час рубки, клепання та інших подібних робіт, коли можливе відлітання часток металу, необхідно користуватися за-хисними окулярами чи маскою з безосколковим склом і встанов-лювати переносні огороджувальні щити, щоб рядом працюючі не отримали травм.
3.13. Під час роботи важким пневматичним молотком, шліфувальною машиною чи гайковертом їх необхідно підвішува-ти на пружинному балансирі чи спеціальній підвісці.
3.14. Оброблювані вироби необхідно встановлювати стійко на робочих столах чи інших пристосуваннях способом, передба-ченим технологією, яка виключає будь-яке зміщення під час ро-боти.
Обрубувати, свердлити, заточувати вироби (деталі), які знаходяться в вільно підвішеному стані, чи утримувати їх руками забороняється.
3.15. При роботі пневмоінструментом стояти на виробі, що оброблюється, забороняється.
3.16. При появленні на робочому місці вібрації, виклика-ною роботою пневмоінструменту, слід застосовувати гумові, по-встяні мати.
3.17. Не дозволяється працювати біля неогороджених чи незакритих люків і прорізів, а також з переносних драбин, стре-м'янок і незакріплених підставок.
3.18. Під час зачистки інструмента на наждачному точилі необхідно користуватися захисним екраном; необхідно слідкува-ти за тим, щоб зазор між наждачним кругом і підручником не пе-ревищував 3 мм.
3.19. Змащувати пневмоінструмент необхідно не рідше трьох разів за зміну.
3.20. Під час роботи пневмотурбінною машинкою заборо-няється:
3.20.1. Включати робочий хід вільно лежачої машинки.
3.20.2. Залишати машинку без догляду включеною в ме-режу повітроводу навіть на короткий час.
3.20.3. Знімати захисний кожух, тримати руки поблизу обе-ртаючого інструмента.
3.20.4. Кидати машинку.
3.20.5. Працювати боковою поверхнею абразивного круга, застосовувати важелі для посилення натиску абразивного круга на деталь, яка обробляється.
3.20.6. Самостійно правити абразивний круг.
3.20.7. Замінювати робочий інструмент за наявності в шланзі стиснутого повітря.
3.20.8. Знімати з машинки засоби віброзахисту і управ-ління робочим інструментом.
3.21. Вимоги під час роботи пневматичним молотком, зу-билом, трамбівкою.
3.21.1. Під час роботи з пневматичною трамбівкою необ-хідно бути обережним, не ставити ноги в небезпечну зону.
3.21.2. Під час рубання, клепання необхідно встановлюва-ти захисні щити, працювати в захисних окулярах.
3.21.3. Вибиваючи зрублену заклепку необхідно попереди-ти підручного, щоб він відійшов у бік.
Перед заклепуванням подати команду підручному "Трима-ти заклепку!"
3.21.4. У разі припинення подачі повітря виключити пуско-вий курок і витягнути бойок.
3.22. Забороняється кидати гарячу заклепку від горна до підручного.
3.23. Під час роботи з пневматичним молотком, зубилом, трамбівкою забороняється:
3.23.1. Оглядати їх при встановленому інструменті і при неперекритому магістральному вентилі.
3.23.2. Натискати на курки при не встановленому інструме-нті.
3.23.3. Від'єднувати їх від шланга, не закривиш вентиля на повітряній магістралі, а також з'єднувати шланг під тиском.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Закрити вентиль на повітряній магістралі, вийняти ро-бочий інструмент, від'єднати шланг від пневмоінструмента і ме-режі.
4.2. Протерти і змастити пневматичний і робочий інстру-мент.
4.3. Загорнути шланг в кільця і разом з інструментом по-класти у відведене для них місце.
4.4. Упорядкувати робоче місце, скласти деталі, прибрати відходи.
4.5. Упорядкувати спецодяг, засоби індивідуального захис-ту і покласти у відведене дня них місце.
4.6. Помити руки, обличчя з милом; при можливості прийн-яти душ.
4.7. Доповісти керівникові про всі недоліки, які були під час роботи.5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Ситуація, що може призвести до аварії чи нещасного випадку, можлива в разі: обриву шлангів, пошкодження повітро-проводів; падіння оброблюваних деталей; несправності пневмо-інструменту; відлітання частин оброблюваних деталей; вильоту робочого інструменту.
5.2. У разі виникненні такої ситуації негайно припинити ро-боту, відключивши пневмоінструмент від мережі, перекрити ма-гістральний вентиль, огородити небезпечну зону, не пускати в неї сторонніх осіб.
5.3. Повідомити про те, що сталось, керівника робіт.
5.4. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.
5.5. Надання першої медичної допомоги:
5.5.1. Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом:
У разі ураження електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.
У разі відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж сер-ця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різ-ке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно не-гайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку медичну допомогу.
5.5.2. Перша допомога при пораненні:
Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язо-чний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бин-том.
Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чи-сту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходить-ся безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель на-стойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після нього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовува-ти настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.
5.5.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах:
При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластикою, палицею, карто-ном або іншим подібним предметом.
Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою пе-рев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.
При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холод-ний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.
При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого по-класти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.
При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стяг-нути їх рушником під час видиху.
5.5.4. Надання першої допомоги при опіках кислотами і лу-гами:
При попаданні кислоти або лугу на шкіру, ушкоджені діля-нки необхідно ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5%-ним розчином питної соди, а обпечену лугом - 3%-ним розчином борної кислоти або розчином оцтової кислоти.
При попаданні на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити цівковою води протягом 15-20 хвилин, після цього промити 2%-ним розчином питної соди, а при ураженні очей лугом - 2%-ним розчином борної кислоти.
При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати 3%-ним розчином оптової кислоти або 3%-ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5%-ним розчином питної соди.
При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно диха-ти розпиленим за допомогою пульверизатора 10%-ним розчи-ном питної соди, при попаданні лугу - розпиленим 3%-ним роз-чином оцтової кислоти.
5.5.5. Надання першої допомоги при теплових опіках:
При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в яко-му разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та обв'язу-вати опіки бинтом.
При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене міс-це обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.
При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце оброб-ляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.
При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.
5.5.6. Перша допомога при кровотечі:
Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:
- підняти поранену кінцівку вверх;
- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити 2 зверху, не торкаю-чись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо крово-теча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);
- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.
5.6. У разі виникнення пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння її наявними засобами пожежогасіння.
5.7. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації небезпеки.
________________________ ________________ _________________
(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)
/організації/ - розробника


УЗГОДЖЕНО:
Керівник (спеціаліст)
служби охорони
праці підприємства ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (24.04.2010)
Переглядів: 4233 | Теги: РОБОТИ З РУЧНИМ ПНЕВМАТИЧНИМ ІНСТРУ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці