Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Середа, 24.04.2019, 09:47
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС МОНТАЖУ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

_________________________________________________
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________
(посада роботодавця і

_____________________________
найменування підприємства)

_________________ № _________
(число, місяць, рік)


ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________
ПІД ЧАС МОНТАЖУ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН


1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підпри-ємства.
1.2. Інструкція призначається для проведення інструктажу працівників, які виконують роботи з монтажу всіх видів електрич-них машин будь-якої потужності та комплектності.
Інструкція не поширюється на виконання робіт на діючих установках та агрегатах, але може бути використана як складова частина проекту виконання робіт під час реконструкції та ремон-ту агрегатів та устаткування.
1.3. За невиконання вимог даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
1.4. До виконання робіт з монтажу електричних машин допускаються робітники не молодше 18 років, які пройшли:
- медичний попередній огляд та визнані придатними ви-конувати електромонтажні роботи на висоті;
- навчання в закладах освіти для виконання робіт з під-вищеною небезпекою (у професійно-технічних училищах, навча-льно-курсових комбінатах, центрах підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, в організаціях) за затвердженою програмою;
- навчання та перевірку знань з електробезпеки;
- спеціальне навчання та атестацію з питань пожежної безпеки;
- вступний інструктаж у службі охорони праці;
- первинний інструктаж безпосередньо на робочому місці.
1.5. Робітники повинні бути проінструктовані щодо розпо-рядку на робочому місці, порядку переміщення по території об'-єкта, про місце відпочинку під час технологічних та обідньої пе-рерв, порядок закінчення роботи.
1.6. Робітники повинні бути проінструктовані щодо шкід-ливого впливу на організм речовин, які застосовуються під час виконання робіт (фарби, лаки, епоксидні смоли та ультрафіоле-тове випромінювання при зварюванні).
1.7. Під час виконання електромонтажних робіт у цехах заводів та майстерень необхідно дотримуватись виконання та-ких правил:
- звертати увагу на сигнали, що подаються з вантажно-транспортних механізмів, підвісного та наземного транспорту;
- не стояти і не проходити під піднятими вантажами, вер-статами, колонами, огорожами і стінами будівлі, що розміщені близько відносно вантажу, який переміщується;
- переміщуватися тільки встановленими проходами.
1.8. Не дозволяється торкатися частин механізмів, що ру-хаються та обертаються, а також струмопровідних елементів (на-віть ізольованих). Не наступати на переносні електропроводки.
1.9. Під час роботи у комплексній бригаді проводиться первинний інструктаж з безпечного виконання робіт з основної та суміжних професій.
1.10. Допущені мають виконувати тільки ті роботи, про безпечне виконання яких вони проінструктовані безпосередньо керівником.
1.11. Особи з простудними і хронічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів до роботи з монтажу електричних ма-шин не допускаються.
1.12. Палити дозволяється тільки в спеціально відведе-них місцях, обладнаних урнами або ємностями з водою.
1.13. Роботи на висоті (при підйомі над поверхнею вище, ніж 1,3 м) виконуються тільки з риштувань або помостів.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Керівник робіт зобов'язаний:
- перевірити ступінь готовності суміжних робіт;
- оцінити виробничі обставини, можливість взаємодії з ін-шими будівельно-монтажними організаціями у відповідності з проектом виконання робіт (ПВР);
- можливість безпечного застосування машин, механізмів, пристосувань, визначити місця їх установки та порядок проїзду;
- можливість безпечної подачі електричних конструкцій, електротехнічних апаратів та інших блоків;
- узгодити з відповідними службами та внести, при необ-хідності, уточнення в ПВР;
- ознайомити працюючих з проектом виконання робіт та технологічними картами на всі види робіт, що підлягають вико-нанню;
- здійснити первинний інструктаж, який стосується:
• характеру та безпечних методів виконання робіт;
• порядку проходів до кожного робочого місця;
• наявності небезпечних зон та відкритих каналів і тран-шей, відкритих прорізів, отворів в перекриттях та стінах;
• порядку розвантаження та складування матеріалів, устаткування та конструкцій;
• місць та порядку підключення зварювальних трансфо-рматорів, трансформаторів безпеки, електрифікованого інстру-менту, засобів електроосвітлення, випробувальних апаратів;
• порядку роботи сумісно з оператором порохових ін-струментів;
• порядку і місця установки вантажних лебідок та інших механізмів в монтажній зоні;
• порядку роботи з гідропідйомників, риштувань, підмос-тків;
• наявності діючих електроустановок та заборонених зон;
• надання першої допомоги, виклику швидкої медичної допомоги та пожежної охорони, керівника робіт чи організації.
2.2.3. Перевірити наявність та термін дії посвідчень з охорони праці та електро- пожежобезпеки на право виконання спеціальних видів робіт (зварювання, користування пороховими інструментами, газозварювання, монтаж кабельної арматури).
2.4. Видати наряд-допуск операторам на виконання робіт підвищеної небезпеки з проведенням цільового інструктажу та записом до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Підписи інструкторів та інструктованих в журналі обов'яз-кові.
2.5. Попередити працюючих, що з'єднання та від'єднання від мережі обладнання, механізмів, інструменту, інвентарних шаф тощо (крім оперативного вмикання і вимикання комутацій-ними апаратами) в умовах будівельного майданчика виконують-ся тільки службою експлуатації власника електромережі, якщо немає іншої письмової домовленості з власником.
2.6. Електромонтажник перед початком робіт повинен:
- підготувати робоче місце: прибрати зайві предмети, пе-ревірити освітлення, надійність настилів та огорож, перекриття каналів та закриття прорізів;
- перевірити справність драбин, які повинні мати інвента-рні номери, що відповідають реєстраційному обліку в журналі, а також тавро з датою наступного випробування;
- одержати необхідний для виконання робіт спецодяг, за-соби індивідуального захисту, інструмент, механізми та присто-сування; перевірити їх справність та комплектність.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Розпаковувати і розконсервовувати обладнання тре-ба в зон¬і, зазначеній в ПВР, на спеціальних стелажах або під-кладках заввишки не нижче 100 мм.
3.2. Для запобігання переміщенню або перекиданню час-тин електричних машин всередині ящика розпаковувати його треба згідно з заводськими кресленнями.
3.3. За відсутності документів про порядок розпаковуван-ня треба за вказівкою керівника робіт вирізати в обшивці ящика отвір, оглянути кріплення вузлів і деталей машини всередині ящика і визначити послідовність зняття бандажів і стягувальних болтів.
3.4. Вивільнену тару прибрати у відведене місце.
3.5. Не дозволяється без респіратора знімати консерву-вальне покриття бензином або гасом з вимкненою вентиляцією в приміщенні, а також палити або розводити біля машин та їх час-тин відкритий вогонь, використовувати металеві щітки та негер-метичні електроінструменти.
3.6. Ганчір'я, використане під час роботи, зібрати і склас-ти в металевий ящик з кришкою.
3.7. Після розпакування машину та її частини можна за-лишити в стійкому положенні на відстані від краю перекриття, канави, ями тощо не менше 1 м.
3.8. Розміщення деталей машин на перекритті машинного залу повинно виконуватись згідно з ПВР, в якому мають бути на-ведені дані про припустимі питомі навантаження на перекриття і схема розміщення деталей перед монтажем.
3.9. Переміщення електричних машин дозволяється тіль-ки за наявності ПВР, в якому повинні бути розроблені засоби безпечного виконання робіт.
3.10. Обов'язки стропальника (такелажника) можуть вико-нувати робітники, які ознайомлені з правилами безпечного вико-нання робіт під час підіймання та переміщення вантажів і які ма-ють відмітку про це в посвідченні з охорони праці.
3.11. Підіймання і переміщення машин та їх частин слід виконувати тільки за допомогою спеціально призначених для цього пристроїв (рим-болти, гаки тощо).
3.12. Не дозволяється залишати електричні машини та їх частини в піднятому положенні і виконувати роботи під ними.
3.13. У процесі розвантаження частини машини потрібно розміщувати з урахуванням послідовності їх складання.
3.14. Не дозволяється перевіряти суміщення отворів час-тин машини руками, для цього треба користуватися спеціальни-ми монтажними пристроями.
Слід берегти пальці рук від попадання їх в щілину між де-талями і корпусом під час їх складання.
3.15. Перед передачею змонтованого устаткування пус-коналагоджувальній організації необхідно перевірити:
- кріплення фундаментних болтів і вузлів устаткування;
- відсутність зайвих предметів всередині устаткування;
- наявність огорожі рухомих частин;
- цілість захисного заземлення.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно:
- вимкнути тимчасове електропостачання та механізми, які застосовувались під час роботи;
- прибрати зайві предмети і матеріали;
- прибрати інструмент і пристосування у відведені для них місця;
- вивести людей із монтажної зони;
4.2. Зняти спецодяг, засоби індивідуального захисту, очи-стити від пилу, скласти у відведене для них місце, помити руки, обличчя з милом; при можливості, прийняти душ.
4.3. Слід сповістити безпосередньому керівництву про несправності механізмів, пристроїв і інструменту, які застосову-вались під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійної ситуації (розрив стропа, зсування електричної машини з риштувань або підкладок, вини-кнення пожежі тощо) слід припинити роботу
5.2. Огородити небезпечну зону, залишити її, не допуска-ти в неї сторонніх осіб.
5.3. Повідомити про аварійну ситуацію або нещасний ви-падок керівника робіт.
5.4. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.
5.5. Перша допомога при нещасних випадках.
5.5.1. Перша допомога при ураженні електричним стру-мом.
При уражені електричним струмом необхідно негайно зві-льнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.
При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж сер-ця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різ-ке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення по-чинати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.
5.5.2. Перша допомога при пораненні.
Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язо-чний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бин-том.
Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що прихо-диться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька кра-пель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо за-стосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.
5.5.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.
При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, кар-тоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.
При переломі черепа (несвідомий стан після удару голо-ви, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови хо-лодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною во-дою) або зробити холодну примочку.
При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпіло-го на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.
При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стяг-нути їх рушником під час видиху.
5.5.4. Перша допомога при теплових опіках.
При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та пе-рев'язувати опіки бинтом.
При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене мі-сце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.
При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце об-робляють спиртом або 3%-ним марганцевим розчином.
При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тка-нини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лі-каря.
5.5.5. Перша допомога при кровотечі.
5.5.5.1. Підняти поранену кінцівку вверх.
5.5.5.2. Рану закрити перев'язочним матеріалом (із паке-та), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і за-бинтувати поранене місце (з деяким натиском).
5.5.5.3. У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою, У разі ве-ликої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.
5.6. Якщо сталася пожежа, необхідно викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежога-сіння.
5.7. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керів-ника робіт по ліквідації наслідків аварії.

________________________ ________________ _________________
(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)
/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:
Керівник (спеціаліст)
служби охорони
праці підприємства ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (24.04.2010)
Переглядів: 1187 | Теги: МОНТАЖУЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці