Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Вівторок, 23.04.2019, 22:54
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ НА ПІДПРИЄМСТВІ

_________________________________________________
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________
(посада роботодавця і

_____________________________
найменування підприємства)

_________________ № _________
(число, місяць, рік)


ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________
ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ
НА ПІДПРИЄМСТВІ


1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підпри-ємства.
1.2. Інструкція призначається для проведення інструктажу працівників, які виконують електромонтажні роботи під час монтажу всіх видів силових та освітлювальних мереж, мереж зв'язку, автоматики та сигналізації на підприємстві.
1.3. За невиконання вимог даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
1.4. До виконання робіт з монтажу силових та освітлюва-льних мереж допускаються робітники не молодше 18 років, які пройшли:
- медичний попередній огляд та визнані придатними ви-конувати електромонтажні роботи на висоті;
- навчання в закладах освіти для виконання робіт з під-вищеною небезпекою (у професійно-технічних училищах, навча-льно-курсових комбінатах, центрах підготовки та перепідготовки робітничих кадрів) за затвердженою програмою;
- навчання та перевірку знань з електробезпеки;
- спеціальне навчання та атестацію з питань пожежної безпеки;
- вступний інструктаж у службі охорони праці;
- первинний інструктаж безпосередньо на робочому місці.
1.5. Електромонтажники можуть бути допущені до вико-нання робіт на підприємстві або цеху тільки після проведення його персоналом організаційно-технічних заходів, передбачених нарядом-допуском.
1.6. Робітники повинні бути проінструктовані щодо розпо-рядку робот на робочому місці, порядку переміщення по терито-рії об'єкта, про місце відпочинку під час технологічних та обід-ньої перерв, порядок закінчення роботи.
1.7. До початку робіт у комплексній бригаді проводиться первинний інструктаж з безпечного виконання робіт з основної та суміжних професій та ознайомлення з правилами надання першої допомоги.
1.8. Допущені мають виконувати тільки ті роботи, про безпечне виконання яких вони проінструктовані безпосередньо керівником.
1.9. Особи з простудними і хронічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів до роботи з монтажу електромереж та заготовки і монтажу пластмасових труб не допускаються.
1.10. Палити дозволяється тільки в спеціально відведе-них місцях, обладнаних урнами або ємностями з водою.
1.11. Роботи на висоті (при підйомі над поверхнею вище, ніж 1,3 м) виконуються тільки з риштувань або помостів.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Керівник робіт зобов'язаний:
- перевірити ступінь готовності будівельних робіт;
- оцінити виробничі обставини, можливість взаємодії з ін-шими будівельно-монтажними організаціями у відповідності з проектом виконання робіт (ПВР);
- можливість застосування машин, механізмів, пристосу-вань, місця їх установки та порядок проїзду; безпечного застосу-вання піротехнічного інструменту та подачі електричних констру-кцій, електротехнічних апаратів та інших блоків;
- узгодити з відповідними представниками та внести, при необхідності, уточнення в ПВР;
- ознайомити працюючих з ПВР та технологічними карта-ми на всі види робіт;
- здійснити первинний інструктаж, який стосується:
• характеру та безпечних методів виконання робіт;
• порядку проходів до кожного робочого місця;
• наявності небезпечних зон та відкритих каналів і тран-шей, відкритих прорізів, отворів у перекриттях та стінах;
• порядку розвантаження та складування матеріалів, устаткування та конструкцій;
• місця та порядку підключення зварювальних трансфо-рматорів, трансформаторів безпеки, електрифікованого інстру-менту, засобів електроосвітлення, випробувальних апаратів;
• порядку роботи сумісно з оператором порохових ін-струментів;
• порядку і місця установки вантажних лебідок та інших механізмів у монтажній зоні;
• порядку роботи з гідропідйомників, риштувань, підмос-тків;
• наявності діючих електроустановок та заборонених зон;
• надання першої допомоги, виклику швидкої медичної допомоги та пожежної охорони, керівника робіт чи організації, працівника служби охорони праці;
• перевірки наявність та терміну дії посвідчень з охорони праці стосовно електро-, пожежобезпеки на право виконання спеціальних видів робіт (зварювання, користування пороховими інструментами, газозварювання, монтаж кабельної арматури);
- видати наряд-допуск операторам на виконання робіт підвищеної небезпеки з проведенням цільового інструктажу та записом до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Підписи інструкторів та інструктованих у журналі обов'яз-кові;
- попередити працюючих, що з'єднання та від'єднання від мережі обладнання, механізмів, інструменту, інвентарних шаф тощо (крім оперативного вмикання і вимикання комутаційними апаратами) в умовах будівельного майданчика виконуються тільки службою експлуатації власника електромережі, якщо не-має іншої письмової домовленості з власником.
2.2. Робітник перед початком робіт повинен:
- одержати необхідні для виконання робіт засоби індиві-дуального захисту, інструкції, інструмент, пристрої, перевірити їх комплектність та справність;
- впевнитись у наявності огорож небезпечних зон, до яких можуть потрапити люди, а також знаків безпеки і відповідних на-писів. Знімати огорожу на час такелажу обладнання з умовою встановлення її на місце одразу після закінчення такелажних робіт або в перервах між ними слід тільки з дозволу керівника робіт. Біля відкритих прорізів треба виставляти чергових;
- підготувати робоче місце, прибрати зайві матеріали та речі, звільнити проходи, вивести сторонніх осіб з небезпечної зони.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Забороняється виконувати роботи, пов'язані з екс-плуатацією тимчасових або постійних електричних мереж ген-підрядника (замовника) та з'єднувати електричні механізми, ін-струменти, зварювальне обладнання тощо до пускорегулюваль-ної апаратури, яка знаходиться під напругою. Ці роботи повинен виконувати експлуатаційний персонал підприємства (цеху).
3.2. Необхідно виконувати вказівки працівників служби охорони праці діючого підприємства.
3.3. Не дозволяється використовувати діючі трубопрово-ди і обладнання, а також технологічні (будівельні) конструкції для кріплення технологічної і монтажної оснастки без узгоджен-ня з представниками підприємства (цеху), відповідальними за правильну їх експлуатацію.
3.4. Монтаж електрообладнання мостового крана в дію-чому цеху слід виконувати в монтажному тупику, а тролеї остан-нього від'єднати, закоротити і заземлити.
3.5. Виконувати роботи з каретки мостового крана пови-нно не менше двох робітників, один з яких повинен мати групу з електробезпеки не нижче III. Другий робітник має знаходитися поблизу працюючого і слідкувати за виконанням ним необхідних вимог безпеки.
Працювати слід безпосередньо з настилу каретки або зі встановлених на настилі постійних помостів.
3.6. Виконувати роботи, пов'язані з використанням відкри-того вогню, необхідно після оформлення дозволу на виконання вогневих робіт.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Не залишати робоче місце до надійного закріплення обладнання, що монтується.
4.2. Від'єднати від електромережі механізми і пристрої, які застосовувались під час роботи.
4.3. Звільнити робоче місце від зайвих речей.
4.4. Прибрати інструмент і пристрої у відведені для них місця.
4.5. Віднести спецодяг та інші засоби індивідуального за-хисту в приміщення, призначені для їх зберігання.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку аварійної ситуації (займання або вибух го-рючих рідин і газів, розрив стропа, монтажних петель, підвище-ної загазованості тощо) припинити роботу.
5.2. Огородити небезпечну зону, залишити її, не допуска-ти в неї сторонніх осіб.
5.3. Повідомити про аварійну ситуацію або нещасний ви-падок керівника робіт.
5.4. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.
5.5. Перша допомога при нещасних випадках.
5.5.1. Перша допомога при ураженні електричним стру-мом.
При уражені електричним струмом необхідно негайно зві-льнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.
При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж сер-ця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різ-ке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення по-чинати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.
5.5.2. Перша допомога при опіках кислотами і лугами.
У разі попадання кислоти або лугу на шкіру необхідно рете-льно промити місце ураження водою на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5 %-ним розчином питної соди, а обпечену лугом - 3%-ним розчином бор-ної кислоти або 3 %- ним розчином оцтової кислоти.
У разі попадання на слизову оболонку очей кислоти або лу-гу необхідно очі ретельно промити водою на протязі 15-20 хви-лин, обмити 5 %-ним розчином питної соди (у разі попадання ки-слоти), а обпечену лугом - З %-ним розчином борної кислоти або 3 %- ним розчином оцтової кислоти.
При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати рот 3 %- ним розчином оцтової кислоти або 3 %- ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5 %- ним розчином питної соди.
У разі попадання кислоти в дихальні шляхи необхідно диха-ти розпиленим за допомогою пульверизатора 10 %- ним розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленням 3 %- ним розчином оцтової кислоти.
5.5.3. Перша допомога при пораненні.
Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язо-чний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бин-том.
Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що прихо-диться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька кра-пель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо за-стосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.
5.5.4. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.
При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, кар-тоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.
При переломі черепа (несвідомий стан після удару голо-ви, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови хо-лодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною во-дою) або зробити холодну примочку.
При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпіло-го на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.
При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стяг-нути їх рушником під час видиху.
5.5.5. Перша допомога при теплових опіках.
При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та пе-рев'язувати опіки бинтом.
При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене мі-сце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.
При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце об-робляють спиртом або 3%-ним марганцевим розчином.
При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тка-нини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лі-каря.
5.5.6. Перша допомога при кровотечі.
5.5.6.1. Підняти поранену кінцівку вверх.
5.5.6.2. Рану закрити перев'язочним матеріалом (із паке-та), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і за-бинтувати поранене місце (з деяким натиском).
5.5.6.3. У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою, У разі ве-ликої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.
5.6. Якщо сталася пожежа, необхідно викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежога-сіння.
5.7. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керів-ника робіт по ліквідації наслідків аварії.________________________ ________________ _________________
(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)
/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони
праці підприємства ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог ______________ _______________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (24.04.2010)
Переглядів: 4260 | Теги: ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ НА | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці